DE STEM Rabobank Q PUBLIC RELATIONS 1ADY multec afdelingschef bereiding suikerwerk (m/v) relatiebeheerder bedrijven (m/v) DON OVER ichip Sc) lancieel bo1 1. ERVAREN TECHNISCH MEDEWERKER m/v (H.T.S.-er). 2. TECHNISCH MEDEWERKER m/V (H.T.S.-er). CONSULENT (M/V) RESTAURANT SCHONEVELD café-restaurantkelner a/b (m/v) Modehuis Witteveen assistent bedrijfsleidster HET NEDERLANDSE RODE KRUIS Rabobank Hulst op part-time of freelance basis. U zoekt een baan. We bieden u een karrière. MTS/HTS Werktuigbouwkunde m/v MTS/HTS Elektrotechniek m/v MTS/HTS Bouwkunde m/v MIDDELBURG/TERNEUZi bestuur van Terneuzen he teerde W. Don geen reden doen over een tekort aan p! denoorden. De Eendracht houdt drie marathons voor duiven te Breda vraagt een Wij denken aan een repre sentatieve vrouw in de leeftijd tot 40 jaar, die door haar ruime verkoop ervaring onze cliënten kan adviseren en de bedrijfs leidster bij afwezigheid kan vervangen. Heeft u interesse in deze functie neem dan a.s. maandag 18 april tus sen 10.30 en 17.00 uur telefonisch contact op met mevr. F. Broekmans, Karrestraat 17, Breda. Tel.: 076- 217086. W m AM MODFHLIS BREDA - KARRESTRAAT 17 (GENOMINEERDE GEMEENTE VOOR LANDELIJKE MILIEUPRIJS 1987) In verband met benoeming elders van de huidige functionaris sen zijn bij de dienst Gemeentewerken, afdeling Bouw, Milieu en Onderhoud 2 interessante functies vacant op het bureau Hinderwet en Milieutechniek. Genoemd bureau bestaat uit 4 personen (inclusief de vacatures genoemd onder 1 en 2). Functie-inhoud: Oe te benoemen functionaris zal worden belast met: - de technische uitvoering van de Hinderwet en de Lozingsver ordening Riolering, zoals het begeleiden van vergunningsproce dures door middel van overleg en advies, het ontwerpen van voorschriften en het toezicht op de naleving van de vergun ning; - de technische advisering met betrekking tot en participatie in de (deel)uitvoering van de overige milieuwetten en -verorde ningen, voor zover op gemeentelijk niveau van toepassing (on der andere Wet chemische afvalstoffen en Wet geluidhinder); - de behandeling van milieuklachten; - het milieutechnisch adviseren ten behoeve van het ontwer pen van bestemmingsplannen en het ontwikkelen van woon- en werkgebieden. Voorts ligt het in de bedoeling de functionaris aan te wijzen tot ambtenaar belast met de opsporing van strafbare milieufeiten. Functie-vereisten: - opleiding tenminste V.W.O. en H.T.S.-chemie of chemische technologie en/of werktuigbouwkunde; - afgeronde applicatie-cursus Milieukunde; - ruime ervaring, zo mogelijk op leidinggevend niveau, in overheidsdienst (bijvoorbeeld in een gemeente met veel indu strie) en/of het bedrijfsleven; - goede contactuele vaardigheden, zowel mondeling als schrif telijk, alsmede een brede technische en maatschappelijke be langstelling; - geschiktheid voor en bereidheid tot samenwerking in team verband, alsmede positieve instelling ten aanzien van overleg met bestuurders, bedrijven en instanties. Functie-inhoud: - bij voorkeur vooropleiding V.W.O.; - bezit van het H.T.S.-diploma werktuigbouwkunde of chemie of chemische technologie; - aanvullende opleiding met betrekking tot de functie, alsmede enige ervaring in het bedrijfsleven is gewenst; - bereidheid zich verder te bekwamen op het gebied van de milieukunde; - goede contactuele vaardigheid, zowel mondeling als schrif telijk; - geschiktheid voor en bereidheid tot samenwerking in team verband. Salaris: voor functie 1: maximaal ƒ5.253.- (salarisschaal 10); voor functie 2: afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring tot maximaal 4.724.- (salarisniveau 9). Algemene Informatie: - binnen de gemeentelijke organisatie is een veranderingspro ces op gang gebracht. Dit proces zal op termijn leiden tot on der andere samenvoeging van het secretariebureau Milieuza ken en het bureau Hinderwet en Milieutechniek van de dienst Gemeentewerken. Zodra in bovengenoemde vacatures is voorzien zal bij gebleken geschiktheid een tijdelijke chef worden aangewezen. - de bij de overheid gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing. De gemeente is aangesloten bij de interge meentelijke ziektekostenregeling (I.Z.A. Noord-Brabant); - bereid te zijn zich in de gemeente Etten-Leur te vestigen. Op basis van de huisvestingsnota zal voor het verkrijgen van woonruimte medewerking worden verleend; - Etten-Leur - beschikkend over stedelijke voorzieningen - is een gunstig gelegen gemeente van ruim 32.000 inwoners; - een psychologisch onderzoek kan, voor de functie genoemd onder 1, deel uitmaken van de selectie-procedure; - nadere inlichtingen voor beide functies kunnen eventueel te lefonisch worden ingewonnen bij de directie van de dienst Ge meente, tel. 01608-24000, toestel 290 en 355 of bij de afdeling Personeel en Organisatie, toestel 324. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen omtrent persoon, opleiding, ervaring en dergelijke, bin nen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan burgemeester en wethouders van Et ten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. Linksboven in de brief het vacaturenummer voor functie 1:101 en voor functie 2:102 vermelden. markt 1 tel. 24000 Het Algemeen Bestuur van het Nederlandse Rode Kruis zoekt een (80%-functie) van het Provinciaal Commando Rode Kruis Korps voor de pro vincie Zeeland (standplaats Middelburg). Wat is het Rode Kruis Korps (RKK) Het Rode Kruis Korps bestaat uit ruim 13.000 vrijwilligers, man nen en vrouwen, die onder leiding van artsen en verpleegkun digen worden opgeleid en geoefend in medische hulpverle ning bij rampen, ongevallen, sportmanifestaties, e.d. alsmede in de verzorging en begeleiding van gehandicapten in de vakantiehuizen van het Nederlandse Rode Kruis en aan boord van het Rode Kruis-schip "J. Henry Dunant". De vrijwilligers zijn ingedeeld bij plaatselijke colonnes van het Rode Kruis Korps als onderdeel van ruim 250 plaatselijke afde lingen van het Rode Kruis, die over het gehele land zijn ver spreid. Deze colonnes zijn ondergebracht in provinciale com mando's van het Rode Kruis Korps met een eigen provinciale staf. De vrijwilligers doen hun werkzaamheden in hun vrije tijd. De consulent wordt door de Nationaal Commandant Rode Kruis Korps gedetacheerd bij de desbetreffende provinciaal commandant RKK teneinde deze in algemene zin te onder steunen. Hij zal bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de provinciaal commandant, de colonnes RKK en zonodig de plaatselijke afdelingen van het Nederlandse Rode Kruis gevraagd en ongevraagd van advies dienen inzake alle RKK- aangelegenheden. De werkzaamheden worden gecoördi neerd door de chef staf van het Provinciale commando in de Provincie. De consulent stimuleert en verbetert de contacten tussen colonnes, het prov. commando en het nationaal commando. Het uitdragen en verduidelijken van het door de prov. com mandant en het nationaal commando geformuleerde beleid behoort eveneens tot zijn taak. Voorts verricht hij voor de pro vinciaal commandant al die werkzaamheden, die direct in ver band staan met de voorbereiding en instandhouding van maatregelen gericht op de inzet van het RKK. Hij onderhoudt externe contacten met onder meer gemeentelijke, regionale en provinciale instanties zoals brandweer, politie, geneeskun dige diensten e.d. Van kandidaten wordt verwacht, dat zij met grote mate van zelfstandigheid in het werkgebied kun nen opereren; over initiatief, inventiviteit en een goed organisatievermo gen beschikken; over goede schriftelijke en verbale uitdrukkingsvaardigheid beschikken. Daar binnen het RKK nagenoeg uitsluitend met vrijwilligers wordt gewerkt, vindt een groot deel van de activiteiten dikwijls plaats buiten de normale werktijden. Functie-eisen: tenminste voltooide HBO-opleiding of daarmee gelijk te stellen niveau; ruime ervaring op organisatorisch en personeelsgebied; in het bezit van rijbewijs B/E; leeftijd minimaal 35 jaar oud. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring en ligt tussen f 3.271,- en f 4.122,- per maand (excl. 8% vakantie uitkering) en daarvan 80%. Schriftelijke sollicitaties, binnen 14 dagen na verschijning van deze advertentie, te richten aan het hoofd Personeel en Orga nisatie de hr. J.H. van Ham van het Nederlandse Rode Kruis, Postbus 28120, 2502 KC 's-Gravenhage. Voor nadere informatie over de functie kan men zich op werk dagen tussen 09.00-12.00 uur telefonisch richten tot de heren FA.J. de Boer (070-846714) of W.J. Dolman (070-846704). is een zelfstandige bank en maakt deel uit van de Rabobank- organisatie. Iedere Rabobank werkt voor de bedrijven en particulieren in zijn eigen gemeenschap. De Rabobank is een coöperatieve bank, gericht op het behartigen van de financiële belangen van leden en cliënten. Het coöperatief bankieren vraagt medewerkers die zich hierbij betrokken voelen. Wij zoeken een wegens groei van onze bedrijven- sector. De relatiebeheerder maakt deel uit van de afdeling Bedrijven en is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het hoofd Bedrijven. De voornaamste taak van de relatiebeheerder is het middels planmatige aanpak, zelf standig adviseren en begeleiden van de bedrijfsrelaties, met name in het Midden- en Kleinbedrijf, op het gebied van kredietverlening, creditgelden, betalingsverkeer en overige produkten en diensten. Daarnaast behoort selectieve werving van nieuwe bedrijfs relaties tot het takenpakket. Wij denken voor deze functie aan een representatieve en actieve man of vrouw vanaf 25 jaar met een opleiding op HBO-niveau, aangevuld met vaktechnische studies zoals N1BE (KI en K2). Uiteraard zijn goede contactuele en commerciële kwaliteiten onontbeerlijk voor een goede functie-uitoefening. Daarnaast stellen wij hoge eisen aan een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkings vaardigheid en een analytisch denkvermogen. De Rabobank biedt een goede honorering en uitstekende secun daire voorwaarden, waaronder een dertiende maandsalaris en een premievrije pensioenregeling. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatie-procedure. Wilt u meer weten over aard en inhoud van deze functie, dan kunt u bellen met de heer J. v.d. Kinderen, hoofd Bedrijven, telefoon 01140 - 14951. Clw schriftelijke sollicitatie wordt met belangstelling verwacht door de directeur van de bank, Postbus 52,4560 AB Hulst. vraagt een in jaarbetrekking. Recreatiepark Schoneveld is een middel groot recreatiebedrijf in Zeeuwsch-Vlaan- deren en bestaat uit een 5-sterren bunga lowpark, luxe camping, alsmede uitge breide voorzieningen. De horecafaciliteiten bestaan uit een restaurant, bar, bruin café en bowlingcentrum. De man/vrouw, die wij zoeken, weet wat gastvrijheid betekent, vindt het leuk te wer ken in een dynamisch, zich steeds uitbrei dend bedrijf, dat zich richt op gasten, die waarde hechten aan een grote mate van dienstverlening en kwaliteit. Bemiddeling bij het vinden van woonruimte is mogelijk. Heeft u belangstelling voor deze interessante functie met toekomstmogelijkheden, neem dan contact op met: Recreatiepark Schoneveld, Scho neveld 1, 4511 HR Breskens, tel. 01172-3220 (dhr. Maenhout). "Adve rteren laat het geld rollen, bankier.^ Inlichtingen: De Stem, 076-236911 Tot de Rüttchen-Groep behoren een aantal autobedrijven, een handelsonder neming, een computerbedrijf, een schadeherstelwerkplaats, een lease maatschappij en een assurantiebedrijf. Het concern telt ongeveer 200 medewerk(st)ers, Rüttchen wil graag op een positieve en wervende manier naar buiten treden. Een aktief reklame- en public relationsbeleid moet die doelstelling mede realiseren. Om nog verder gestalte te geven aan het P.R.-beleid wordt kontakt gezocht met een inventieve en zelfstandige opererende Haar takenpakket is zonder meer veelomvattend te noemen. Zij zal de holding vertegenwoordigen op manifestaties en kontakten onderhouden met prospects en relaties. Daarnaast zal zij als "intern journaliste" redaktionele artikelen schrijven en verantwoordelijk worden voor de teksten van een (nog te realiseren) huisorgaan. Vaardigheid in tekstschrijven is dus een must. Gezien de vele internationale kontakten die Rüttchen onderhoudt en de diverse vestigingen die het bedrijf heeft, is reislustigheid gewenst. Het aantal uren dat een beroep op u wordt gedaan is moeilijk in te schatten; het betreft hier immers een nieuwe job binnen de holding. Voorlopig takseren wij 10 a 25 uur per week. Voor een vrouw van minimaal 30 jaar met beslist ervaring in het bedrijfs leven ligt hier een interessante uitdaging. Geen baan als duizenden maar üit duizenden. Degenen die zoveel uitdaging aankunnen en brief met pasfoto aan de direktie van Rüttchen-Groep, Postbus 2050 4800 CD Breda -durven schrijveneen bondige De taal van de techniek is een aparte. Multec spreekt die taal. Zij is gespecialiseerd in het uitzenden van technisch kader. TU-ers, HTS-ers en MTS-ers. In iedere technische discipline. Multec krijgt de juiste man op de juiste plaats. De mede werkers van Multec zijn immers zelf technisch geschoold. Ze weten wat de opdrachtgever zoekt maar weten ook richting te geven aan de toekomst van de technikus. En dit leidt maar al te vaak tot een vaste baan. Daarom zoeken wij voor enkeie relaties Naast de gestelde eisen, die wij graag nader toelichten, is een gezonde dosis inzet en een juiste mentaliteit voldoende om voor één van deze goed gehonoreerde banen in aanmer king te komen. Multec heeft de baan die bij u past. Vindt u niet direkt de baan die u zoekt, informeer dan eens bij één van onze kantoren. Multec heeft honderden karrières op voorraad. Er is altijd wel één die bij u past. Reageren. Geïnteresseerden kunnen zowel telefonisch als schrif telijk reageren. Multec Breda, Coothplein 43/45, 4811 MB Breda, 076-2145 54 Multec geeft technische kennis toekomst. I uitzendorganisatie voor hoger technisch personeel DELFT AMSTERDAM EINDHOVEN MAASTRICHT BREDA UTRECHT ROTTERDAM Van Melle is een producent van suikerwerk- en biscuitprodukten en is sterk in beweging, wat niet alleen te merken is aan de stijgende produktie en verkopen, doch ook aan de positieve winstontwikkeling. Het concern omvat een aantal zelfstandig opererende werkmaatschappijen in Nederland, West-Duitsland, Frankrijk, België, Groot-Brittanië, Verenigde Staten, Nederlandse Antillen, Brazilië, Philippijnen en Thailand. Binnen ons produktiebedrijf in Breda onderscheiden wij twee sectoren, te weten Biscuit en Suikerwerk, welke beide bestaan uit een bereidings- en een verpakkingsafdeling. In verband met de promotie van een van onze afdelingschefs is er een vacature ontstaan voor een (in 2-ploegendienst) De Afdelingschef Bereiding Suikerwerk rapporteert rechtstreeks aan de Produktieleider Suikerwerk en geeft leiding aan 6 groepsleiders. De Afdelingschef Bereiding Suikerwerk is verantwoordelijk voor de kwalitatieve aspecten binnen zijn ploeg, bestaande uit ca. 100 medewerk(st)ers. Tevens draagt deze functionaris zorg voor het in optimale conditie houden van het hem/ haar toevertrouwde machinepark. Een en ander uiteraard in nauwe samenwer king met de collega-afdelingschef en onze Technische Dienst. Voorts is hij /zij verantwoordelijk voor het uitvoeren van het personeelsbeleid binnen zijn/ha ar ploeg. Aspecten als loopbaanbegeleiding, opleiding, veiligheid, hygiëne, werving en selectie, het uitbouwen van de "Werk-Kwaliteits-Kreativiteits-Besprekingen" en verzuimbegeleiding vragen zijn haar aandacht. Naast contacten met de Technische Dienst onderhoudt de Afdelingschef Bereiding Suikerwerk inten sieve contacten met afdelingen als Onderzoek en Ontwikkeling, Bedrijfsbureau, Opleidingen, Medische Dienst en Personeelszaken. Voor deze functie zoeken wij op korte termijn kandidaten met minimaal een afgeronde H.B.O.-opleiding, bij voorkeur H.A.S. of Chemische Techniek. Verder dient de aan te stellen kandidaat te beschikken over een relevante ervaring van minimaal 5 jaar binnen de levensmiddelen-, voedings- of genotsmiddelen industrie alsmede over leidinggevende ervaring in een produktiebedrijf. Tenslotte denken wij binnen het geschetste functieprofiel aan een minimum leeftijd van 35 jaar. Het aanvangssalaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Naast 8% vakantiegeld kent ons bedrijf onder meer een winstdelingsregeling (welke gebaseerd is op de resultaten), een regeling met betrekking tot een feestdagen uitkering en een werkweek van gemiddeld 36 uur. Na gebleken geschiktheid zijn er duidelijk doorgroeimogelijkheden aanwezig. Kandidaten dienen bereid te zijn deel te nemen aan een psychotechnisch- en medisch onderzoek. i Vrijblijvende informatie omtrent deze functie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij de heer E. Koldenhof, Produktieleider Suikerwerk, telefoonnummer: 076-275000, tst. 232. Als u meent aan bovenstaande eisen te voldoen, nodigen wij u uit uw uitgebreide sollicitatiebrief, binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie, ie richten aan Van Melle Nederland B.V., Zoete inval 20,4815 HK Breda, t.a.v. de heer C. M. Rosier, Hoofd Personeelszaken. Van onze verslaggever TERNEUZEN - De woning bouwvereniging Terneuzen heeft manager H. Engelsma per 1 oktober 1988 ontslag aangezegd. De brief aan En gelsma ging de deur uit na dat het bestuur informeel had gehoord dat het ge westelijke arbeidsbureau een ontslagvergunning had verleend. He bi ad aai voi boi gui aar Hog< Van onze verslaggever Er is in die gemeente alleen m; een 'tijdelijke hoge nood', voo nieuwbouw van Bachten Dieke. gens Don altijd tot problemen vanwege een opnamestop. De provincie heeft in die pe riode wat extra's gedaan voor Terneuzen, waar inmiddels de toestand weer praktisch nor maal is. De opnamestop is op geheven en nu is er 'geen en kele aanleiding meer' om de capaciteit in Terneuzen te ver ruimen, vindt Don. De gedeputeerde heeft grote twijfels over het plan van B en W om dan zelf maar geld uit te trel te vra In pla troi Van onze medewerker TERNEUZEN - De postduivenvereniging De Eendracht houdt dit vliegseizoen voor de tiende achtereenvol gende keer een drietal Povinciale marathons voor postduivenhou- ders. Wie hieraan nog wil deelnemen moet zich in dit weekeinde aanmelden. Dat kan enkel nog bij de leden van de marathoncom missie van de organise rende vereniging. Voor marathon 1, de een- daagsfondvluchten voor de oude duiven, gelden de volgende wedvluchten: 14 mei Orlenas, 28 mei Mont- lucon, 11 juni Chateau- roux, 25 juni La Soute- raine en 9 juli Limoges. Marathon 2, de over- nachtfondvluchten voor de oude duiven: 17 juni Sint Vincent, 1 juli Barce lona, 15 juli Dax en op 29 juli Bergerac. Marathon 3, vier wed vluchten voor de jonge duiven: 13 en 27 augustus Orleans, 10 sepetmber Uiateauroux en 24 sep tember Bourges. 1 Voor klassering gelden uitsluitend de eerste of de tweede afgegeven duif op de poulebrief. Daar de marathon aan zijn tweede lustrum toe is zal voor elke winnaar van een ma- ra thonvlucht een ereprijs beschikbaar zijn. Deze moet echter wel deelne mer zijn van de betref lende marathon. Alge- ween kampioen wordt megene die over alle drie marathonvluchten de meeste prijzen heeft be haald. Bij een gelijk aan- W1 prijzen beslist het laagste coëfficiënt. de stui hen voo Bac van bej Zee Bac hee: maa ovei ninf gaa wor niet nen leen niet vere won tijd stad Elfde doer zod kuni zijn D geer de „Er grot dice< maa dat bele vind ze dent maa dan cie plaa Bacl rand gebe ande mogt Weti giste bere (va ENI 4IDDELBURG (ANP) - De seme Laserna Zefland zuHen gezamem ue verdere restauratief e SS,chorpioen' Dh schip were Pdraoht6 Gorges et Chantiers it ouwd V3n de Koninklijke Ne bettmu'Sfchip/s 6611 kopie van Ctterris^r13 De Buffel uit lin er mT' j?n type schip Kaardt I?"6 °P d® Wereld gemeente Vlissingen, (De aar Schorpioen als mu- seu meerc mem geen stelletj wel. Schor 1989: burg koffie Men bezoel sidiev Middej raad.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 22