uur Blokfluit belicht door muziekschool Sportraad wil nota over beleid op lange termijn College akkoord met kunstgras voor hockeyclub IEPENZIEKTE MAAKT HERBEPLANTING NOODZAKELIJK DE STEM 'Kinderen klappen niet uit pure beleefdheid' SCHIETINGEN Druk programma voor schutters van Sint Jan neelemans W eekeinddienst Stem-redactie PLAATSELIJK NIEUWS Fancy-Fair in De Ark Hulst Wij hebben maar nodig, om U foto's van ★Topkwaliteit, te leveren AANLEG IS OP DE LANGE DUUR VOORDELIG VOOR HULST HULST - Omdat de alom gevreesde iepenziekte er voor zorgt dat er binnen drie jaar geen iep meer op de Hulster stadswallen te bekennen is, willen B en W nog dit jaar beginnen met het planten van 825 linden. Heil der Zieken naar Lourdes JOOP VAN DER PUTTEN WIL MET POPPENSPEL DE KOST VERDIENEN Sprookjesachtig Nuchter 'SPORT MEDISCH ADVIESCENTRUM IN VOORMALIG ZIEKENHUIS HULST' Clinge Nieuw-Namen Heikant Lamswaarde Foto-expositie in bibliotheek Axel Clinge in actie voor nieuw vaandel fanfare fy foto studio DE STEM VAN ZEELAND 2 ZATERDAG 16 APRIL 1988 T22 Van onze verslaggever HULST - Als de gemeente Hulst hockeyclub Rapide 400.000 gulden geeft voor de aanleg van een kunstgras veld levert dat de gemeente op langere termijn 16.000 voordeel per jaar op. Dat hebben B en W uitgerekend. Ze vragen dan ook aan de gemeenteraad in te stem men met de plannen die de hockeyclub heeft. De aanleg van het veld kost volgens de club 415.000 gulden. De leden willen zelf ook de mouwen uit de handen steken. De club is zelfs bereid na de aanleg van het veld het onder houd voor eigen rekening te nemen. Dat is voor B en W van doorslaggevende betekenis voor het verlenen van de subsi die. Als de gemeente dan ook nog eens een vacature binnen de plantsoenendienst niet vervuld, levert dat Hulst per jaar het bovengenoemde bedrag op. Er is door de kunstgrascommissie van Rapide een begroting op gesteld voor een te vormen Stichting Kunstgras Rapide. Die moet in de toekomst zorg gaan dragen voor het onder houd van het veld. Verhuur aan Rapide en derden, recla meborden en een Club van Vijftig moeten per jaar 31.000 gulden opleveren. Dat is even veel als de kunstgrascommissie voor de exploitatie van het complex denkt nodig te hebben. De club kan de huur van 14.000 gulden per jaar opbrengen als de contributie per jaar met dertig gulden per lid omhoog gaat. B en W gaan ervan uit dat ze na de aanleg van het veld niet meer verantwoordelijk zijn voor de staat waarin het com plex verkeert. Dat moet wor den vastgelegd in een ver- bruiksovereenkomst, waarin ook staat dat de gemeente wel controle op de toestand van het veld mag uitoefenen. Het complex waarvoor de nieuwe stichting moet gaan zorgen bestaat uit het kunst grasveld, twee andere velden, beplanting en een gazon, afras tering, bestrating en de ver lichting van het veld. Het voorstel van het college staat op de agenda van de ver gadering van de commissie voor financiën, die op maandag 18 april om 19.00 uur in het stadhuis vergadert. Hulst wil 825 lindebomen Van onze verslaggever In nauw overleg met Staatsbosbeheer is besloten tot her beplanting. Van de 1000 iepen die rond 1850 op de wallen zijn geplant, zijn er nog maar 177 over. Vooral de laatste jaren heeft de iepenziekte flink om zich heengegrepen. die van 41.000 gulden te krijgen, houdt de gemeente er zelfs aan over. Dat overschot van 26.000 gul den willen B en W in een spe ciale pot stoppen voor toekom stige herbeplanting. Naast de 177 grote iepen zijn er ook nog een aantal kleinere en verschil lende populieren, die B en W willen rooien. Ook de op brengst van de in 1987 gerooide en verkochte bomen wil het college voor de pot voor herbe planting reserveren. Het college heeft tot de aan plant van linden besloten, om dat de wallen dan met slechts een boomsoort opnieuw een monumentaal aanzien krijgen. Bovendien zijn linden goed te gen de wind bestand en zijn ze niet ziektegevoelig. Binnen drie jaar moet de her beplanting zo goed als rond zijn. Zo goed als, want het is nog niet precies bekend wan neer de reconstructie van het Oranjebolwerk klaar is. Daar moeten ook zestig linden de grond in. De aanplant van nieuwe bo men op de stadswallen komt Het college vindt dat herbe planting zowel uit landschap pelijk als economisch oogpunt een goede zaak is. Hout brengt immers ook geld op. Het is zelfs zo dat de gemeente met de op brengst van de nog te rooien iepen de nieuwe planten voor het allergrootste deel kan beta len. Die leveren namelijk ruim 93.000 gulden op. De linden kos ten naar schatting 108.000 gul den. Omdat de gemeente denkt van Staatsbosbeheer een subsi- HULST - Het Heil der Zie ken Oost-Zeeuwsch-Vlaan deren gaat de komende maanden weer een aantal reizen naar de bedevaart plaats Lourdes in Zuid- nkrijk organiseren. samenwerking met het .uuwengilde Groot Hulst is er daarom maandag 18 april een thema-avond met de titel 'Lourdes een weldadige erva- ring'in Den Dullaert. A. van Opdorp, arts en directeur aan de orden in de commissie- Lourdésreizen, geeft dan een vergaderingen van ruimtelijke lezing en laat dia's zien. De ordening en financiën. De eerst avond begint om 20.00 uur en is vergadert maandag 18 april om ook voor niet-leden toeganke- 18.15 uur in het stadhuis, de an- Ujk. dere om 19.00 uur. Van onze correspondente HULST/AXEL - De blokfluit wordt niet altijd beschouwd als een volwaardig instrument. Toch moeten vele basis schoolleerlingen dit instrument bespelen. De Zeeuwse Muziekschool, af deling Oost Zeeuwsch-Vlaan deren, verzorgt in Axel en in Hulst zaterdag 23 april een in formatie- en demonstratiebij eenkomst over de blokfluit. De directie en de docenten hopen Voor redactiezaken, niet voor bezorgklachten of advertenties, kimt U dit weekeinde contact opne men met Conny van Gremberghe, telefoon 01150-96129. Bgg 01153- 1534. Zondagmiddag 01150-17920. OAGBLAD VOOR 71 linSSS? NEDERLAND Kantoren femeuzen, Hulst en Goes. Adressen en telefoon nummers op pagina 2. Openingstijden: 8 30-12.30/13.30-17.00 uur. Redactie "Terneuzen: Rein van der "elm (editie-chef), Romain ven Damme, Frank Deij, conny van Gremberghe, Honald Verstraten, Cor de Boer (foto), Ton Koomen (sport). Goes: Jan Jansen, uist: Eugène Verstraeten, J°ep Trommelen. Advertentie-exploitatie inspecteur Zeeland: 95839nU' privétel°H50- 87-10 op deze wijze dit instrument eens extra in de belangstelling te plaatsen en zo de blokfluit als een volwaardig instrument te belichten. Een tweetal docenten van de muziekschool, Loes Herwijnen en Jolanda 't Veer, zullen de geschiedenis van dit instru ment en de ontwikkeling ervan in de diverse stijlperioden be handelen. Zij zullen dit verge zeld laten gaan van enkele klinkende muziekvoorbeelden. Deze openbare blokfluitpre sentatie is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden. Ook geïnteresseerden buiten de mu ziekschool zijn van harte wel kom. In Axel wordt de demonstra tie gehouden in de foyerruimte van het gemeenschapscentrum 'De Halle'. Aanvang 10.15 'uur. In Hulst vindt het muzikale ge beuren plaats in de zaalruimte van de Muziekschool aan de Kruisstraat. Aanvang 12.00 uur. Joop van der Putten: 'Ik oefen iveleens voor de spiegel, maar dan voel ik me zo voor lui staan'. - fotowim kooyman Door Joep Trommelen AXEL - De winnaar van de Axelse Culturele Prijs 1988, poppenspeler Joop van der Putten, wil het liefst met zijn kunsten zijn boterham verdienen. Tot nu toe lukt dat nog maar gedeeltelijk. Zelf is hij bescheiden maar tege lijk optimistisch en vol hardend. „Ik heb nog lang niet vormgegeven wat ik zou willen vormgeven. De bronnen zijn nog lang niet opgedroogd". Joop van der Putten speelt in bijna alle gevallen voor kin deren. Zijn nieuwe stuk heet 'Bij de Heuvel'. Hijzelf speelt net als in de meeste stukken van zijn hand ook een rol. Als Joop bij een heuvel kennis maakt met Harry horen ze in de verte een oude man roe pen. Die waarschuwt het tweetal niet van de bloemen op de heuvel te plukken, want anders zouden ze wei eens door dezelfde boze macht gegrepen kunnen worden als de man. Die macht scheidt de oude man al een jaar van zijn geliefde. Joop en Harry verzeilen zo in een avontuur, waarin ze het kwaad van de heuvel ver drijven, de oude man verlos sen van zijn vloek en hem herenigen met zijn bruid. „Ik wil geen boodschap of zoiets uitdragen, daar heb ik geen boodschap aan", zegt de poppenspeler met een glim lach. „Ik wil een mooi ver haal vertellen, in een sprook jesachtige sfeer. Gestalte ge ven aan een denkbeeldige wereld. En als je speelt, is zo'n wereld niet alleen denk beeldig meer". Hij vindt het niet zo moeilijk een verhaal te schrijven. Maar het is niet zo dat hij kant-en-klare ideeën krijgt die hij even op papier zet. Nee, een verhaal begint meestal met een ge dachte waaromheen lang zaam een verhaal ontstaat. Of, sterker nog, zoals in 'Bij de Heuvel', met een pop die hij al een paar jaar geleden gemaakt heeft. „Wel moet je er rekening mee houden dat je met twee handen en een lichaam moet werken. Ik kan geen Ro meins leger laten aanrukken. Daardoor ben je beperkt. Je moet je eigen driften in een verhaal stroomlijnen en compromissen zoeken die dramatisch aanvaardbaar zijn. Bij elk nieuw stuk leer je ook". Al sinds zijn kinderjaren in Wassenaar schrijft Joop van der Putten verhalen en is hij met poppen bezig. Wat boeit hem toch in het pop penspel? Hij denkt na. „Ja dat je alles letterlijk in eigen hand hebt, zonder dat je een ander hoeft te vertellen 'zo en zo had ik het gewild'. Toch is dat moeilijk. En door het spe len met een pop kun je je ver schuilen achter zo'n ding. Je kunt dingen van jezelf bloot leggen waar je je anders voor zou schamen". Van der Putten treedt zo'n dertig keer per jaar op, voor namelijk op scholen in Zee land en Noord-Brabant. Vol gens hem een moeilijk pu- Wel moet je er rekening mee houden dat je met twee handen en een lichaam moet werken'. - foto paola van der linden vooren bliek, want er zijn hemels brede verschillen tussen vpl- wasseneh en kinderen als het gaat om de reactie op een ar tiest die een voorstelling geeft. „Kinderen zijn ontzet tend kritisch. Als 't ze niet boeit lopen ze gewoon weg of ze gaan op z'n minst iets doen wat niet de bedoeling is. Dat merk je met try-outs. Als ik met een nieuw stuk niet ze ker van mijn zaak ben, slaat dat over op de kinderen. Vol wassenen klappen nogal eens uit pure beleefdheid, maar dat zal je bij kinderen niet meemaken". „Het begin van een voor stelling is ook heel belang rijk. Dat is ook voor mezelf heel bepalend voor de rest. Je laat jezelf zien als je opkomt en meteen vormen ze een beeld van je. Als ik als een opgefokte of onbehouwen ke rel opkom, kan ik niet ineens een schatje worden. Zo gaat dat bij kinderen. Goed is goed en slecht is slecht. Ga je daar tussenin zitten, dan ra ken ze al gauw het spoor bijster. Bij kinderen moet je duidelijk in je karakterbepa ling zijn". Dat is ook een van de redenen dat een nieuw stuk vaak pas na twintig keer spelen zijn vaste vorm heeft gevonden. Joop van der Putten past het stuk net zolang aan tot hij er zelf tevreden over is. „Ik kan niet echt repeteren thuis. Want zonder publiek weet je niet hoe het uitpakt. Ik oefen weieens voor de spiegel, maar dan voel ik me zo voor lui staan. Het ritme, de cadans van een voorstel ling komt pas na een aantal keren spelen, met publiek, want dat is je graadmeter." Zijn vorige stuk, waarmee hij al een jaar of drie op de planken staat, heette 'De HeksentrommeT. Zelf is hij niet helemaal tevreden over dat stuk. Hij zou nog teveel zijsporen bevatten. 'Bij de Heuvel' vindt hij een stuk beter, het verhaal verloopt vloeiender. Hij loopt ook nog met een gedachte aan een kort spel dat geschikt is voor straattheater en braderiën. „Ik zou er volledig van willen eten en drinken", zegt Van der Putte, die nu part-time op een drukkerij werkt. Hij vindt het tijd om zijn vleu gels uit te slaan. „En met het nieuwe stuk durf ik dat wel aan. Het heeft voldoende drama in zich". Hij reageert opvallend nuchter op de Culturele Prijs die hij afgelopen woensdag uit handen van wethouder J. van Schaik mocht ontvan gen. „Dat is wel leuk", zegt hij. „Men weet in ieder geval dat ik bezig ben. Maar Axel is natuurlijk niet zo groot, het is geen metropool. Ik zie het als een waardering voor mijn werk". Hij beschouwt het in ieder, geval als een voordeel om voor kinderen te werken. Dan weet je tenminste met een waar je aan toe bent. En bovendien, zoals hij zelf zegt: „Een goede kindervoorstel ling boeit ook volwassenen. Maar een stuk voor volwas senen voor kinderen opvoe ren, dat kan niet". Van onze verslaggever HULST - De Sportraad Hulst wil in overleg met de gemeente het toekomstig beleid voor de sport in een nota op papier zetten. Daar bij moet de kwaliteit van de sportvoorzieningen in de gemeente voorop staan. Dat schrijft de sportraad aan de leden, die daar maandag 18 april tijdens de algemene ledenvergadering hun zegje over mogen doen. B en W hebben ook een exemplaar van het voorstel ontvangen. In de notitie gaat de sportraad in op de noodzaak de jeugd tot een blijvende sportbeoefening te stimuleren. Het Sportstimu- leringsproject Hulst van vorig jaar was daartoe een goede aanzet, vindt de raad. Het was erop gericht de kinderen uit de hoogste groepen van de basis school tot een bewuste keuze voor een sporttak te brengen. De verenigingen moeten daarom kwaliteit kunnen bie den om met elkaar te kunnen concurreren. Het kader van de verenigingen kon deelnemen aan cursussen die het peil van de begeleiders omhoog moesten brengen. Hiervoor is dit jaar echter geen geld meer, schrijft de sportraad. In samenwerking met de Zeeuwse Sportraad werkt men nu aan een begeleidingsproject voor goedbedoelende sportbe geleiders met weinig of geen ervaring. Het is daarnaast ook noodzakelijk dat de accomoda- ties in orde zijn. Volgens de sportraad moeten de overheid en het particulier initiatief sa men de rollen voor de instand houding van een goede acco- modatie verdelen. De sportraad stelt uitdruk kelijk dat sportbegeleiding al op de basisschool moet begin nen. De verenigingen kunnen de kennis en vaardigheid die de jeugd op school opdoet later uitbouwen. Wel moeten de scholen en de clubs dan nauw samenwerken. Een ander punt waar de sportraad in de notitie op in gaat is de medische begelei ding. De Zeeuwse Sportraad wil in het nog op te richten Me disch en Sociaal Centrum Hulst een Sport Medisch Adviescen trum (SMA) onderbrengen. Hulster artsen en een fysiothe rapeut hebben al laten weten voor dat centrum beschikbaar te zijn. Tenslotte dringt de sport raad aan op een evenwichtige aandacht voor de verschillende categoriën sport: prestatie- en recreatiesport, gehandicapten, ouderen en Sport Overdag. De sportraad vindt dat de dingen die ze in de notitie opsomt, later ook in de nota van de gemeente aan de orde moeten komen. VISVERENIGING - De Clingse Hengelaars houden vandaag in hun clublokaal een algemene ledenvergade ring. Dan zal worden bekend gemaakt dat er op 28 april nieuwe forel wordt uitgezet in De Zestigvoet en de Zand- put langs de Opperstraat. De eerst twee dagen zal er dan niet gevist mogen worden. Bij overtreding volgt een schor sing. Op 30 april mogen de hengelaars hun dobbers pas weer uitgooien. Op de verga dering zijn er tevens be stuursverkiezingen. De aan vang is 19.30 uur. WANDELTOCHT - Vereni ging De Nachtegaal houdt za terdag 23 april een streek- en natuurwandeltocht met een picknick. Belangstellenden kunnen zich om 10.15 uur ver zamelen bij de kerk in Nieuw-Namen. De route loopt langs landelijke wegen en er is een gids. De picknick vindt om 12.00 uur plaats bij De Witte Bergen. De terug komst is om 14.30 uur. BOERENKAPEL - De boe- renkapel De Deurtrappers van dè fanfare Weldoen door Vermaak trekt zondag 17 april door het dorp in het ka der van het honderdjarig be staan. Er wordt vanuit de Molenstraat vertrokken door de Gravenstraat naar de grens. Tussendoor komen alle zijstraten aan de beurt. Dit zijn de Teerlingstraat, Polen straat, Grensstraat en Bis- schoppendreef. De rondgang van De Deurtrapers begint; om 14.00 uur. i KAARTEN - De Katholieke Bond voor Ouderen houdt donderdag 21 april een kaart en bingomiddag in gemeen- schapscentrum 't Heike, aan vang 13.30 uur. SCHIETING - In zaal 't Hel leken wordt woensdag 20 april een bejaardenschieting gehouden, aanvang 13.30 uur. BRIDGE - In zaal De Vier Jaargetijden werd door de bridgeclub een wedstrijd ge speeld voor de competitie. Uitslag: 1. heren Pouwels- Van Cruissen, 2. dames De Kort-Rijk, 3. heren Aerts- Baggen. HEIKANT - Bejaardenschieting, zaal 't Heike, 42 schutters: hoge en eerste zijvogel: de heer Jansen, Moerbeke; tweede zijvogel: de heer Van Waesberghe, Heikant; grootste aantal (4): De heer De Guchtenei- re, Koewacht. Van onze correspondent ST.-JANSTEEN - De schuttersvereniging op de staande wip Sint Jan heeft ook in 1988 heel wat activiteiten op het programma staan. Het begint met de strijd voor het kam pioenschap over een periode van twaalf donderdagen. De eerste schieting hiervan is donderdg 21 april en men begint telkens om 19.30 uur. De schuttersvereniging wil op deze manier belangstellenden met deze sport laten kennis maken. De schietingen voor het kampioenschap zijn daar een ideale gelegenheid voor en men kan dan gratis over pijlen en bogen beschikken. Op het einde van de stijd worden in de ver schillende klassementen de ti tels verdeeld. Verder worden diverse schietingen gehouden op zater dagen en zpndagenj^ jerste is zaterdag 7 mei. öok wordt er weer op vijf vrijdagavonden gescheten op verlichte wippen. Hoogtepunt in het verenigins- gebeuren is de Wilhelnüna- schieting zondag 14 augustus. Deze schieting staat bekend om de fraaie prijzen, waaronder een gouden tientje. In 1994 wordt deze schieting voor de honderdste keer gehouden In 1991 viert de vereniging haar honderdste verjaardag. Deze mijlpalen worden nu al bespro ken. Van onze verslaggever HULST - Christelijke ba sisschool De Ark in Hulst houdt vandaag een fancy- fair op het schoolplein. De opbrengst komt ten goede aan de aanschaf van lees boeken voor de kinderen. Die hebben de afgelopen dagen zelf hun handen uit de mouwen gestoken om een verkoop mo gelijk te maken, daarnaast proberen ze allerlei spelletjes aan de man te brengen, rijdt er een huifkar rond en staat er een rad van avontuur. De fancy-fair duurt van 16.00 tot 20.00 uur. Van onze verslaggever AXEL - Ter gelegenheid van het veertigjarig jubi leum van de Christelijke Openbare Bibliotheek in Axel is er van 18 tot en met 30 april in de bibliotheek een tentoonstelling over foto en film. Verschillende amateurfotogra fen uit Zeeland hebben werk beschikbaar gesteld en er is ook een collectie oude filmappara tuur te zien. Deze is in bezit van J. van Delft. Tevens geeft de bibliotheek op de landelijke bibliotheekdag op 23 april aanstaande het startsein voor een fotowed strijd voor de jeugd van tien tot vijftien jaar. In de kinderboe kenweek in oktober is er dan van de ongezonden en beoor deelde foto's opnieuw een ten toonstelling. Eveneens een hoogtepunt is de jaarlijkse koningschieting. De winnaar hiervan heeft het recht mee te doen aan de ko- ningsschieting van zowel de, Zeeuws-Vlaamse als de Neder landse Bond. Naast een grote geldschieting wordt het jaar afgesloten met enkele wild- schietingen. Van onze correspondent CLINGE - Een aantal 'fans' van muziek- en toneelvere niging Weldoen door Ver maak in Clinge wil de hon derdjarige vereniging een nieuw vaandel schenken. Ze hebben een actiecomité ge vormd dat momenteel plannen aan het uitwerken is. In de eer ste plaats zullen de andere Clingse verenigingenom mede werking worden gevraagd. Zo wel iedeeën als geld zijn wel kom. (ADVERTENTIE) BIERKAAISTR. 10 HULST TEL. 01140-13084 PASFOTO'S kleur en zwart-wit DIRECT KLAAR! Ook op zondagmiddag

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 21