UITBLAZEN CDA vreesde te grote schade voor Brokx na Kamerdebat Moskou voor nieuw dilemma in Hoorn van Afrika Arbeid behoort vooral prettig te zijn VOOR V Embryo's uil Techniek Niet gerust Vrienge en vrijke KABINET SCHUIFT PROCEDURES AAN DE KANT EN BENOEMT BROKX IN TILBURG ETIOPIË-POLITIEK VAN KREMlIN STROOKT NIET MET BELEID GORBATSJOV DE STEM BINNE' DE STEM C< tl DE STEM ACHTERGROND ZATERDAG 16 APRIL 1988 T5 DE STEM ARBOWET: WERK VEILIG, GEZOND EN VOOR WELZIJN WERKNEMER DEN HAAG (ANP) - A gaat krijgen zowel wejj nen recht op onbetae verzorging en opvoedi vier jaar. i qoeric dleLnstbaar of heer: yoeds, ook niet als dat in WIMKOCK DOOR de vele aan dacht die de perre- weps en het zand af gaan opeisten, zijn er wat oudere vragen van lezers blijven liggen. Zo was er de vraag van Jan Bas- tiaansen uit Rijsbergen die weten wilde wat vrienge en vrijke betekende. Verschillende lezers stuurden prompt het ant woord. Mevrouw Th. van Lonk huizen uit Breda is het uitvoe rigst: Vringen en vrijken „zijn verbasteringen van wringen en wrikken. Men bedoelt ermee te zeggen dat iemand, na heel veel moeite er toch in geslaagd is zijn doel te bereiken." Als voorbeeldzin geeft mevr. Lonk huizen: Nao veul vrienge en vrijke 'eet ie 't toch veur meka- or." De uitdrukking wordt ook gebruikt met betrekking tot iemand die een ander, eventu eel met slinkse middelen, zijn wil oplegt. Van zo iemand zegt men „da's 'nen echte vrienger en vrijker. Opmerkelijk is natuur lijk dat in het ene woord de 'e' is gehandhaafd en in het andere is veranderd in een 'ij'. Die 'ij' bracht Peter Dictus uit Zundert op de gedachte dat vrijken van ver-ijken kwam, in de betekenis van: de geijkte plaats verlaten. In dat geval zou het een beris ping kunnen zijn, dacht hij. „Zit niet te vrienge en te vrij ke!" Mij lijkt dit wat ver ge zocht. Uit Dongen meldt H. Oerle- mans dat hij vroeger vrijken heeft horen gebruiken in de be tekenis van (iemand) het bloed onder de nagels vandaan halen. „Zit niet te vrijken", zeiden ze tegen iemand 'die een ander zat op te pinnen'. Deze verklaring sluit wel enigszins aan bij wat mevrouw Van Lonkhuizen schrijft. Tussen haakjes: dat op- pinnen, is dat soms een schoen makersuitdrukking? De Van Dale kent wel het zolen pinnen en verder het woord 'oppen nen', met een 'e' dus. Dan had A. van Tetering uit Made gevraagd waar de uit drukking 'De laatste man de zak opgeven' vandaan kwam. Op die vraag ontving ik over tuigende antwoorden van H. van Dorst uit Breda en Jac. Blommaert uit Oosterhout. De verklaring bleek eigenlijk nogal voor de hand te liggen. Bij het versjouwen van zware zakken (graan, kolen etc.) heb je hulp nodig om de zak op je rug ge tild te krijgen. De man die deze hulp bood was de man die de ander de zak opgaf. Wie de laatste man de zak opgaf was dus vanzelf de allerlaatste man die het toneel verliet. De uit drukking 'de laatste man de zak opgeven' slaat meestal, zeker met uitsluitend, op degene die als laatste een feestje verlaat. Het Bredaos Leesplangeske dat in het kader van de perre- weps al aan de orde was, bevat ook de uitdrukking Geneuk in de glaoze. Jan Schoenmakers uit Dorst vraagt waar die uitdruk king vandaan komt. Ook C.M. de Wijs uit Raamsdonksveer heeft een vraag met betrekking tot het woord neuken. Hij geeft als voorbeeld de zin: „Hij zal het wel gedaan hebben, want 3 hij gaat 'm neuken. Bij ons zou- iiiiuiiiiiiiiiiiniiuuiiiTiiiïniniiiiniiiiiiiiiiiiuiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiirB den ze gezegd hebben: „...want hij neukt er tussenuit. Ik heb het opgezocht in de Van Dale. j§ Het woordenboek geeft als 3 eerste betekenis: stompen, sto- ten. Voorbeeld: iemand in het water neuken. In het Zuidne- 3 derlands betekent neuken ook nog: foppen, bedriegen, vemeu- 3 ken. Plat wordt het pas (vol- fens Van Dale) als onovergan- elijk werkwoord voor zeuren, 3 zaniken. Voorbeeld: lig niet te 3 neuken. En dan is er ook nog de betekenis: hinderen. Voor- 3 beeld: dat neukt niet, dat don- 3 dert niet. Daarmee is, dunkt mij, het Bredase geneuk in de glaoze voldoende verklaard. 3 Niet in de Van Dale staat 3 de dialectische betekenis van neuken, de betekenis waar De Wijs het over heeft, namelijk: 3 er vandoor gaan. Voorbeelden: 1 hij neukt 'm, maar ook: hij gaat 3 aan de neuk, een 'verbrabant- sing" van 'hij gaat aan de haal'? 3 Het bargoense woord neuken, 3 waarover de columnisten Jan 3 Mulder (Volkskrant) en Piet Grijs (Vrij Nederland) pas nog 3 een felle pennestrijd hebben ge- 3 voerd, lijkt zo langzamerhand 3 salonföhig te worden, maar niet dan nadat het de oorspronke- lijke betekenissen in het (Zuid- 3 nederlands en dialectisch) 3 spraakgebruik heeft overwoe- 3 kerd en vrijwel verdrongen. Te veel mensen kijken gek op van- daag de dag wanneer je aan- 3 kondigt: „Ik neuk 'em. Hou- 3 d'oe," En daarom ook wil de carnavalsstichting in mijn woonplaats alsmaar niet aan 3 het motto dat ik zo aardig zou E vinden: Bende benukt? Jan Schoenmakers vraagt ook nog een verklaring voor de 3 uitdrukkingen hij komt uit het 3 en da's Pietje Poetje. uitdrukkingen beteken- den zoveel als: hij of dat is niet 3 veel soeps. Ik ken de uitdruk- 3 kingen geen van beide, maar misschien zijn er lezers die er 3 meer over kunnen zeggen? Het 3 adres is bekend: Even Uitbla- zen, Postbus 3229, 4800 MB Breda. Tot slot nog S. van Ginne- ken uit Wouw. Hij bestrijdt de 3 opmerking van Bertus de Vree 3 dat in woordsamenstellingen met pèèrde- de 'd' nergens ver- 3 loren gaat. (perreweps-pere- 1 wesp). Hij kent het Zeeuwse woord pèregrope, waarbij de 'g" 5 wordt uitgesproken als een 'h'. Betekenis: het geslachtsdeel E van een merrie. Wel 'n pèèrd 3 dus. (Wordt vervolgd). (Dit is de zestiende aflevering 3 van een serie waarvan de voor- 3 gaande afleveringen in de krant stonden op 27 jan.; 4, 5, 10, 12, 3 13 en 26 febr.; op 2, 10, 15, 22, 3 25en30mrtenop8enl3apr. Uitgave van uitgeversmaatschappij De Stem b.v. Directie: drs. J.H.M. Brader. Hoofdredactie: H. Coumans- hoofdredacteur. A. Theunissen en H. Vermeulen - adjunct-hoofdredacteuren. Hoofdkantoor: Spinveld 55, Breda. Postadres: Postbus 3229,4800 MB Breda. 076-236911 Telex 54176 Telefax 076-236405. Centrale redactie Breda: Nieuwsdienst 076-236452. Sportredactie 076-236236. Telefax redactie 076-236309. Rayonkantoren: Bergen op Zoom, Zuivelstraat 26, 01640-36850. Postadres: Postbus 65,4600 AB Bergen op Zoom. Breda, Nw. Ginnekenstr. 41236326. Postadres: Postbus 3229,4800 MB Breda. Etten-Leur, Markt 28, «01608-21550. Postadres: Postbus 363,4870 AJ Etten-Leur. Goes, Klokstraat 101100-28030. Postadres: Postbus 13,4460 AA Goes. Hulst, Steenstraat 14, 01140-13751 Postadres: Postbus 62,4560 AB Hulst. Oosterhout, Arendstraat 14, 01620-54957. Postadres: Postbus 4023,4900 CA Oosterhout. Roosendaal, Molenstraat 45, 01650-37150. Postadres: Postbus 35, 4700 AA Roosendaal. Terneuzen, Nieuwstraat 9,01150-17920. Postadres: Postbus 145,4530 AC Terneuzen Vlissingen, Torenstraat 5,01184-19910. Postadres: Postbus 50514380 KB Vlissingen. Openingstijden: Breda en Oosterhout 8.30-17.00 uur; overige kantoren 8.30-12.30 en 13.30-17.00 uur Abonnementsprijzen bi] vooruitbetaling te voldoen: 24,90 per maand; 71,85 per kwartaal of 279,15j3er Jaar. Bij automatische betaling geldt een korting van resp. f 1,- per maand, 1,90 per kwartaal, 7,60 per jaar. Prijzen: inclusief 6% B.T.W. Voor posttoezending geldt een toeslag. Losse nummers: ma. t/m zat. f 1,25. Service-afdeling abonnementen: 076-236472, ma t/m vrijd. 8.30-17.00 uur. Heeft u de krent niet ontvangen? Onze excuses. Bel voor nabezorging tijdens kantooruren uw rayonkantoor. Lezersservice: Centrale reclame-afdeling 076-236911 Fotoservice 076-236573. Advertenties (tijdens kantooruren 8.30-17.00 uur): Rubrieksadvertenties 't Kleintje 076-236882. Grote advertenties uitsluitend 076-236881 Geboorte- en overlijdensadvertenties 076-236442. (Buiten kantooruren maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zondag van 18.30 tot 21.30 uur076-236394/236911 Bankrelaties: Postgiro 1114111 - ABN rek. 520538447. NCB rek. 230301584 - Rabo rek. 101053738. Door Pieter Eggen „Het kabinet wilde niet wachten tot volgende week met de benoeming van Brokx. Dan praat de Tweede Kamer over de re sultaten van de bouwen- quête en dat zou een hoop negatieve publiciteit heb ben opgeleverd. Vandaar dat er een wat ongebruike lijke procedure is ge volgd". Een bron dicht bij het kabinet licht toe waarom het kabinet mr. G. Ph. Brokx als een dief in de nacht benoemd heeft tot de nieuwe burgemeester van Tilburg. Met de benoeming komt een einde aan een van de meest grillige en grimmige benoemingskwesties van de laatste jaren. Toen het kabinet eind de cember Brokx passeerde voor de functie van burgemeester van Eindhoven - om gedonder met de PvdA te voorkomen - riep premier Lubbers monter dat Brokx „ook een heel goede kandidaat is voor Tilburg". De politiek vleugellam ge maakte Brokx afgeschoven naar Tilburg, daar zagen de Tilburgse politieke partijen niet zoveel in. En vooral het CDA, onder leiding van za kenman Jan Melis, keerden zich scherp tegen de 'para- chuteer-actie' van de in Den Haag besmet geraakte Brokx. De grimmigheid aan Til burgse kant nam toe toen kringen rond het kabinet in deze krant meldden dat de Tilburgse raad niet dwars moest gaan liggen Dat deed de raad en vooral het CDA in de wolstad dus wel. De vertrouwenscommissie uit de raad leek uit op een re gelrechte confrontatie met Bossche en Haagse kringen Deze week stuurde de raad een lijstje met drie kandida ten aan de Commissaris van de Koningin, mr. F. Houben Op dat lijstje ontbrak aan vankelijk de naam van Brokx, zo zeggen goedinge- lichte kringen. Koortsachtig overleg en zware dreigemen ten aan het adres van Tilburg leverden uiteindelijk op dat Brokx nog wel op de voor dracht terecht kwam, maar wel als derde en laatste keus. Eerste stond mr. Don Burgers uit Rosmalea Het geleverde verzet was het hoogst bereikbare voor Tilburg. De Tilburgers wisten wel dat ze Brokx zouden krij gen, als ze hem eenmaal op de voordracht zouden zetten De Commissaris van de Koningin en het kabinet mogen afwij ken van de volgorde op de Brokx tijdens een hoorzitting van de parlementaire bouw-enquête-commissie. Op de achtergrond commis sievoorzitter De Vries. - fotoanp voordracht, zoals een gemeen teraad die aangeeft Dat 'Den Haag' Brokx in Tilburg wilde, was eind ja nuari de Tilburgse bestuur ders via deze krant al duide lijk gemaakt „Als hij op de voordracht staat wordt hij het", zei toen een bron dicht bij het kabinet. En deze week zei een an dere informant: „Het argu ment dat Tilburg Gerrit niet wil hebben, zal door het kabi net bruusk terzijde worden geschoven. Ze mogen in Til burg best laten weten dat ze het niet lekker zit, zoals het is gelopen en dat het even slik ken is". En dat is het inderdaad ge worden. Nadat de Tilburgse CDA'ers voor de druk bezwe ken waren en Brokx deze week op het lijstje zetten, ging alles razendsnel in zijn werk. Sneller nog dan gebruikelijk of ooit vertoond. Dinsdagochtend ontving commissaris Houben de Til burgse wensen, dinsdagmid dag en- avond overlegde Hou ben met minister Van Dijk (Binnenlandse Zaken) en de in zijn ogen twee belangrijk ste kandidaten Brokx en Don Burgers en stelde vervolgens zijn voordracht op aan Van Dijk en het kabinet. Hoe dat lijstje er precies uitziet, is niet bekend, maar wel duidelijk is dat Houben Brokx of nummer één of nummer twee heeft gezet en daarmee heeft gepromoveerd. Donderdagochtend tot slot ontving Van Dijk achtereen volgens Brokx en Burgers op gesprek op zijn ministerie. En donderdagavond spraken Van Dijk, Lubbers en Bert de Vries af dat niets meer een benoeming van Brokx in de weg mocht en kon staan. Afgesproken werd tijdens het wekelijks topberaad van CDA-politici op het Catshuis dat het kabinet de volgende dag nog Brokx zou moeten benoemen. Eenstemmig oor deelden de CD A-ministers dat verder uitstel ongewenst was. De Tweede Kamer be spreekt de komende week de uitkomsten van de parlemen taire enquêtecommissie naar de bouwsubsidies. Die uit komsten waren niet al te be moedigend voor ex-staatsse cretaris Brokx, die in de ogen van de commissie op nogal wat punten had gefaald. De dag dat de enquête ver scheen probeerde uitgerekend Bert de Vries (de man die Brokx eerder uit het kabinet werkte, vanwege de enquête) de kritiek op Brokx wat weg te nemen. „Brokx is voor in alle func ties benoembaar", sprak De Vries parmantig. CDA'ers be vestigen achteraf dat De Vries' uitspraak toen vooral bedoeld was, om Tilburg niet nog meer ammunitie te geven in hun verzet tegen Brokx In werkelijkheid was de harde taal van de commissie over Brokx ook het CDA fors te gengevallen, „maar dat kon natuurlijk niet naar buiten". MOSKOU staat voor een nieuw dilemma in Afrika, zo meent een Britse specia list prof. Richard Green- field uit Oxford. Dit komt door het succes van de rebellen in Eritrea, dat in 1962 werd geannexeerd door Etiopië, en door de strijd van het TPLF-verzet in de aan grenzende provincie Tigray. Blijvende steun voor het bewind van president Men- gistu Haile Mariam in Addis Abeba past op termijn niet bij de sfeer van liberalisering in Moskou onder Gorbatsjov. Bovendien is het EPLF-verzet in Eritrea ook marxistisch georïenteerd, aldus Green- field, die tot de revolutie van 1974 adviseur was van de re gering in Addis Abeba. EPLF is het Eritrese Volksbevrij dingsfront „Maar wat het Kremlin in elk geval niet wil is opnieuw uit een Afrikaans land te worden geworpen, zoals ge beurde in Egypte en Somalia. Daarvoor is dit steunpunt te belangrijk Vertrek zou ook de weg vrijmaken voor de Amerikanen", zo meent Haile Kiros, de vertegenwoordiger van TPLF (Tigray Volksbe vrijdingsfront) in Europa. Het EPLF is volgens Greenfield thans weer bij machte heel Eritrea over te nemen. Dit was ook in 1978 het geval, toen het verzet, mede geholpen doordat Etiopië ook nog in oorlog was gewikkeld met Somalia, kon oprukken tot de Eritrese hoofdstad As mara en de strategische ha venplaats Masawa. Moskou deed toen het tij keren ten gunste van Addis Abeba. Ook in de jongste crisis rond Eritrea, die midden maart ontstond door de ne derlaag van drie Etiopische divisies bij de plaats Afabet, heeft de Sovjetunie volgens westelijke diplomaten in eer ste instantie opnieuw gerea geerd met vergroting van de hulp aan Addis Abeba. Er werden tien Antonov-trans- portvliegtuigen beschikbaar' gesteld voor het vervoer van wapens. Nieuwe wapenzen dingen arriveerden via Ma- sawa zowel als Asab, een an dere Rode-Zeehaven, aldus diplomaten. Als Moskou evenveel hulp zou geven als toen, zou het Etiopische leger het verzet wellicht kunnen terugdrijven. Maar het Kremlin kan, vooral onder Michail Gorbatsjov, ook besluiten Mengistu niet meer tot het bittere einde te steu nen, zo menen zij. De kans dat de Etiopiërs 'terugbetalen' is niet best en de liberalisering Eritrese verzetsstrijders tijdens een militaire training. in de Sovjetunie zelf zal vol gens hen eerder leiden tot een tolerantere benadering van de problemen van Derde-We reldlanden. „De Sovjetunie zou bij Mengistu kunnen aandringen op onderhandelingen met het verzet, maar deze zal daar zeer waarschijnlijk niet mee instemmen", zo meent Haile Kiros. Als mogelijk scenario waarvoor Moskou kan kiezen ziet Greenfield een opstand binnen het gedemoraliseerde Etiopische leger tegen Men gistu, die zichzelf als macht hebber naar voren heeft ge vochten vanuit de militaire groep die in 1974 keizer Haile Selassie ten val bracht „Als de militairen de macht zouden overnemen, zou het kunnen komen tot een ronde tafelconferentie met al dege nen die nationalistische ge voelens hebben", meent Greenfield. Addis Ebeba heeft namelijk niet alleen te kampen met Eritrea en Tigray, maar ook met de Somalis in de Ogaden, de etnische Oromo groep in de zuidelijke provincies en met - foto ap de Afars in het grensggebied met Djibouti. In Etiopië worden meer dan twee miljoen mensen met honger bedreigd omdat de re gering het internationale hulpwerk beperkt, verklaarde het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken deze week „Wij betreuren de beslis singen die door de regering in Addis Abeba zijn genomen om miljoenen van haar bur gers te verwaarlozen of op te offeren bij het nastreven van militaire doelen," zei woord voerder Charles Redman „De wereld kan niet met de armen over elkaar langs de kant blij ven staan en onschuldige mensen laten doodgaan". De militaire regering van Etiopië gelastte op 6 april hulpwerkers weg te gaan uit de door oorlog geteisterde provincies Tigray en Eritrea, omdat de gevechten er hevi ger waren geworden. De po gingen om de inwoners van eten te voorzien stranden, volgens het Agency for Inter national Development van het ministerie van buitenlandse zaken in Washington. Volgens Redman speelt zich in Etiopië een menselijke ca tastrofe af en worden als ge volg van het verbieden van het internationale hulpwerk onder leiding van de Ver enigde Naties meer dan twee miljoen mensen met de hon gerdood bedreigd. Hij zei dat het hulpwerk toch al terrein aan het verliezen was door het groeien van het aantal mensen dat honger lijdt Red man deed een beroep op de re gering in Addis Abeba van haar 'ongevoelige besluit' te rug te komen en humanitaire hulpacties ondanks de ge vechten toe te laten. „Hulpwerkers zijn bereid het risico te nemen zodat mil joenen Etiopiërs kunnen le ven. Regering en rebellen zijn verplicht de onaantastbaar heid van het leven te eerbiedi gen en toe te staan dat hulp acties ongestoord kunnen plaatshebben," aldus Red man. (RTR) Door Jan van de Ven ARBEID behoort prettig te zijn. Veilig, niet bedrei gend voor de gezondheid en goed voor het welzijn van de werknemer. Werk gever en werknemer heb ben van de wetgever de taak gekregen samen te werken aan ideale werk omstandigheden. Een op dracht, neergelegd in de Arbo-wet, de arbeidsom standighedenwet, die de komende jaren gefaseerd wordt ingevoerd. Een deel van de Arbo-wet functioneert al: bepalingen betreffende medezeggen schap, beleid, opleiding en sinds 1 januari melding en re gistratie van ongevallen en beroepsziekten en veilig heidsdiensten. Aan het begin van de jaren negentig zal de gehele wet voor alle geledin gen van het bedrijfsleven van kracht zijn, inclusief de wel- zijnsbepalingen, die het laatst gelding krijgen. Tijdens een studiedag in Amsterdam, mogelijk ge maakt door Euroforum in Eindhoven, blijkt dat het grootste deel van het bedrijfs leven - met de meeste werk nemers - (midden- en klein bedrijf) vreemd aankijkt te gen de Arbo-wet. Minder on wennig blijken grote indu strieën (Philips, Shell, Dow Chemical), die door hun om vang al jaren werken met bij voorbeeld een eigen gezond heidsdienst, een eigen veilig heidsdienst De groten hebben al veel gedacht over en geïn vesteerd in 'de arbeidsplaats'. Grote bedrijven, zo zeggen inleiders op de studiedag, hebben in een voorbij stadium, al ingezien dat het welzijn van de werknemer rendement oplevert Een goed, helder promotiebeleid, een gedeelde verantwoordelijkheid, een ge zonde werkplek en nog vele andere factoren bepalen of de werknemer zich ten volle in zet, het bedrijfsrendement vooruit gaat Zij hanteren een variant op een bekend ge zegde (gezonde geest in ge zond lichaam): een gezonde werknemer maakt een gezond bedrijf. Ook een ander verschijnsel maakt aanpassing van be drijfsbeleid noodzakelijk. Mr. N. van Resteren (secretaris sociaal beleid NCW): „Er ver schijnt een nieuwe werkne mer. Gericht op kwaliteit, goed geschoold, zelfbewust, met weinig gevoel voor ge zagsverhoudingen en geïnte resseerd in zijn rol in het ge heel van de onderneming." „Arbeidsomstandigheden-b eleid moet in deze stroom meegaan. Zorg voor arbeids omstandigheden past in het kwaliteitsdenken (van werk gever en werknemer). Inven tarisatie van arbeidsomstan digheden, selectie van knel punten, kosten-batenafwe- ging. Dit alles in goed werk overleg en met een actieve be trokkenheid van bijvoorbeeld de bedrijfsgezondheidsdien sten. Deze moeten ook een produkt leveren dat is afge stemd op de specifieke situa tie van de onderneming." Het omgekeerde is niet zon der meer waar. Een zieke werknemer hoeft niet tevens de onderneming te verzieken. Toch kijkt men in grote be drijven angstvallig naar het ziektebeeld van de werkne mers. Zijn er veel regelmatig afwezig, dan mankeert er iets aan de bedrijfsvoering. Komt een bedrijf onder het lande lijk percentage ziektegevallen dan gaat het redelijk. Zakt het percentage tot ver onder het gemiddelde dan is er voor het management reden om trots te zijn. Handelt een werkgever naar de geest van de Arbo- wet, krijgt een werknemer naar tevredenheid armslag, draagt een werknemer een eigen portie verantwoorde lijkheid, dan zal het ziekte beeld naar een ongelooflijk minimum zakken. Goed voor de continuïteit van het be drijf, dat geen ervaren krach ten hoeft te missen Goed ook voor het rendement, dat een graadmeter is voor geldschie ters. De zegeningen van een goed personeelsbeleid worden op de studiedag uit de doeken gedaan door R. Ruules (raad van bestuur Dow Chemical). Ruules hoopt op navolging van het midden- en kleinbe drijf. Niet met straffe wetge ving, maar aan de hand van richtlijnen van de overheid. Zijn midden- en kleinbedrijf aan de nieuwe situatie ge wend, dan zouden zij via re gelgeving moeten worden ge bonden. Ruules steekt zijn misnoe gen over een regelende over heid niet onder stoelen of banken. Ambtenaren weten met de relatie werkgevers werknemers geen raad. Zij hebben aan ons (grootindus triëlen) moeten vragen, wat er noodzakelijk is. Toen pas zijn zij regels gaan maken." Ruu les ziet het liefst de overheid samen met het (gehele) be drijfsleven tot afspraken over de werkvloer komea Niet ge detailleerd, maar globaal om dat de voorwaarden per be drijf of onderdeel daarvan verschillend kunnen zij a Ruules krijgt steun van Van Kesterea De NCW-man poneert: Alleen kernwetge ving vormt geen hindelpaal voor noodzakelijke ontwikke lingen." Waarom? Vanwege veranderingen in de bedrij ven: internationalisering, technologische vernieuwing, veranderend consumentenge drag. Deze ontwikkelingen leiden tot noodzaak van een flexibel sociaal beleid. „Het NCW heeft aan dit veranderingsproces de afge lopen maanden een discussie gewijd. Kern daarvan: sociaal beleid moet kunnen worden afgestemd op de positie van de onderneming. Dat betekent keuze voor een decentrale aanpak. Voorwaarde is een terugtredende overheid." Moet de stoffering van de werkplek dan maar aan de goedgunstigheid van de werkgever worden overgela ten? Toch niet, de wetgever wijst in het kader van de Ar bo-wet twee verantwoordelij ken aan: werkgever en werk nemer. De ondernemingsraad bepaalt bijvoorbeeld mede hoe het welzijn op de werk vloer kan worden verbeterd. De ondernemingsraad be schikt over drie rechten, aldus A Westerlaken (secretaris CNV). De ondernemingsraad heeft het instemmingsrecht bij regeling op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. De raad kan het ini tiatief nemen om Arbo-on- derwerpen op de agenda van de overlegvergadering te plaatsea En de raad is be voegd advies uit te brengen over onderwerpen betref fende werkomstandigheden. Westerlaken heeft tot dus ver weinig goede ervaringen met de Arbo-wet De wetge ving zou te ingewikkeld zijn voor ondernemingsraden en de gefaseerde invoering maakt de verwarring alleen maar groter. „Er is een duide lijke noodzaak om te komen tot vereenvoudiging van wet telijke regels". En: „Onderne mingsraden hebben meer tijd nodig om in te spelen op de mogelijkheden en onmoge lijkheden van de wet Zeker als in die organen andere be langrijke punten aan de orde zijn als gevolg van bijvoor beeld de recessie." „De tweede fase (vanaf 1 januari van kracht) biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid ervaringen in concreet beleid om te zetten Ondernemingsraden kunnen actiever bezig zijn met Arbo- beleid." Westerlaken geeft ra den van kleine en middelgrote bedrijven zelfs het advies te rade te gaan bij raden van grootindustrieën, die immers beter zijn ingeschoten en meer ervaring hebben. Waar werkgevers terug schrikken voor de konse- kwenties van de Arbo-wet, een veel gehoorde opmerking luidt: er zijn wel kosten, maar geen baten van te verwach ten, zouden ondernemingsra den een kosten-baten analyse kunnen maken. Loopt de be hoefte aan betere werkom standigheden helemaal vast op weigering door de werkge ver, dan staat altijd nog de weg naar de Arbeidsinspectie open. Van Resteren houdt zijn gehoor voor: „De risico's op de werkvloer worden groter (ge vaarlijke stoffen). Iedereen heeft er belang bij, dat werk; omstandigheden verbeteren." De enkele werknemer hoeft zich in zijn behoefte aan pret tiger werken niet door ont slagdreiging te laten af schrikken. Hij kan anoniem, zonder aantasting van de sfeer tussen hem en de werk gever, met inschakeling van de Arbeidsinspectie toch de vruchten van de Arbo-wet plukken. rHENEN (ANP) - Volgens de voorzitter van de Vereni ging voor Gezondheids recht, prof. dr. H. Leenen, is een verplichte aids-test ir| strijd met de artikelen 10 er 11 van de Grondwet, pie verbieden onderzoeker zonder toestemming van de be trokkenen. Leenen zegt dat dii toestemming weliswaar onder druk gegeven kan worden, bij voorbeeld als het afsluiten var een verzekering ervan afhangt Ook dat is echter in strijc met de Grondwet: „Het gaa echter niet alleen om direct fy siek ingrijpen maar ook om he' onder psychische druk iemand aan procedures onderwerpen' aldus Leenen. Een bedroevend voorbeel- van hoe gemakkelijk er mi vrij fundamentele waarde: Onl Dit kan hoogstens een hal. minimaal 20 uur bij een v een jaar werken. De ministers De Koning (S< ciale Zaken), Korthals Alt (Justitie) en Van Dijk (Binner landse Zaken) hebben vrijd; het lang verwachte voorsi voor een Wet op het Oudi schapsverlof bij de Tweede mer ingediend. De mogelijkheid tot onl taalde deeltijd geldt niet alli voor de 'eigen' ouders van kind, maar ook voor degen; die een kind onder de duurzaam verzorgen en e: op hetzelfde adres wonea Bij ieder kind is het recht verlof er opnieuw, bij meerling echter maar eenma; De regeling geldt voor zo1 het particuliere bedrijfsle' als voor werknemers bij overheid. Ouders die onbetaald min; gaan werken hebben geen a; spraak op bijstand in geval gezinsinkomen beneden het HET ACADEMISCHE zieken geveer honderd menselijke ven dus in zijn allerprilste bec woordig voor de een niets bi' groot kwaad. En of men het gelukkig, onze moderne sam algemeen aanvaarde norm o En om dit soort feiten te h, telkens weer voor onrust. N bevredigend antwoord is g; raad menselijke embryo's r. baar is of niet, heet het dan I niet om of de wet het al of goed of slecht is. Nou is er met de voorraa de hand. De embryo's zijn ting. Dat kweken is gebeurd ken met het hepatitus-b viri, embryo's zelf ook besmet zi heid ontstaat na de geboort een mogelijk besmet embi ting). Tot zolang bewaart Dij elk niet groter zijn dan eenti opslagperiode ook niet gro; sing moeten vallen of ze wel ALS JE dit verhaal goed tot paald beeld op. Het beeld industriële productie van mi Weliswaar op - naar verhoi I is vervreemdend, doet koud ke Voortplanting is techniek Is dat nou erg? Dat vrage sen. Niet de mensen bijvoo I officiële leer van de r.k-Ker menselijke voortplanting als I tot die groep te behoren or raad leverbaar' toch af te eigenlijk mee bezig is. Komt I goed, geld terug'. I u Tecllniek is niet neutraal. Het denken over wat mens- zaam is voor de samenlevii mens en maatschappij, op met elkaar omgaan. Ze vori I Je de mens bijvoorbeeld tei uier naast andere zoogdier r? menselijkheid dan wanrl niet met alle overige versch t^NSEUJKE EMBRYO'S b ™is)iaboratoria: zu||en wj «menselijk leven gaan fann t? uik een Uitdrui tpn 9 cet Zleker|huis moet En.dat laboratoria hu [®?,elmat|g moeten verversi 7iBr,9Uv Waarin dit S00rt dir n? 2ou daarin humanitei Deze vragen stellen is zi ke inn m?t,een ze9gen da aan Maar als het Dijf uaawie de embryo's toebi brief zullen wi vanïi besmette voorra htr ?®n°m9ekeerde were!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 2