BELGEN WILLEN WATERVERDRAGEN KOPPELEN AAN WOV loei Weerman Willy II N Teraeuzenaar hoort drie jaar cel eisen Onenigheid tussen Axelse wethouders Maand respijt voor lindenhof P. HOMMEL B.V. Basisschool De Eikelaar feestelijk heropend iiiiii conflict over brief lindenhof I Uw officiële Mercedes Benz dealer Waspik 04168-1236 KAPELLE - België dreigt de Westerschelde Oeverver binding uit te spelen om de 'waterverdragen' er door te j drukken. Antwerpen zou zo (bijvoorbeeld de verdieping Ivan de Westerschelde van Nederland gedaan kunnen krijgen. VERKRACHTING EN POGING DOODSLAG louwbond FNV controleert )ouwplaatsen VOORZHTER HEEFT VEEL LOF VOOR INZET VAN VRIJWILLIGERS ZATERDAG 16 APRIL 1988 DREIGEND CONFLICT IN STATEN AFGEWEND e :n Igd, bij- ït NIBE-op- jereid zijn ictuele en evenals een jn vereist, s gewenst. inhoud van n met de bon rdt met Je directeur Aardenburg. heeft altijd zéér mooie »ter-occa- ,ilon> op voorraad. DE STEM VAN ZEELAND 'België bedreigt W O V' Van onze verslaggever D66-statenlid J. Boogerd-Quaak bracht dat gisteravond naar vo ren op een spreekbeurt in Kapel- Ie. Uit opmerkingen van de Bel gische transportminister H. de Croo leidde ze af dat de belangen van Antwerpen ten opzichte van Amsterdam en Rotterdam, Zee land wel eens lelijk zouden kun nen opbreken. De Croo verklaarde onlangs onom wonden dat hij de Belgische troeven keihard wil uitspelen als er gepraat wordt over de WOV. Als voorbeelden noemde hij het niet aansluiten van de WOV op het Belgische wegennet, het eisen van een minimale doorvaart- hoogte (wat de kosten zal opjagen), of Nederland dwingen om geen brug maar een tunnel aan te leggen. Zee land kan daar volgens het statenlid maar een ding tegenover stellen: pro vincie en grotere gemeenten moet nauwe banden aanknopen met Gent en Zeebrugge. Zij vond het trouwens het zoveelste bewijs dat de WOV een ingewikkeld project is, waarvoor het provinciebe stuur met 'een goed geformuleerd, goed doortimmerd en afgewogen plan zal moeten komen'. Ze gaf Gedepu teerde Staten (GS) in overweging een analyse te maken van voor- en tegen standers, om vervolgens en strijd wijze te ontwikkelen 'hoe men de te genstand kan overwinnen'. „Gebeurt dit niet, dan zie ik het somber in voor de WOV." Boogerd had gisteren ook fikse kri tiek op de politieke cultuur in Zee land. Er heerst volgens haar te veel de mentaliteit dat 'als iemand ook maar even zijn hoofu boven het maaiveld durft uit te steken, hij of zij onmidde- lijk verzekerd kan zijn van een klap op dat hoofd'. Ze bepleitte meer open heid in het politieke steekspel zodat meerderheden verder kunnen komen dan de wandelgangen. Zolang fractie voorzitters zich laten gebruiken om oppositie in de staten te onderdruk ken, lukt dat volgens haar niet. „Zelfbewuste statenleden en frac tievoorzitters kunnen nieuwe discus sies en nieuw elan over de staten brengen. Daardoor wordt dan ook het college van Gedeputeerde Staten ge stimuleerd," aldus het statenlid, ook doelend op de recente kritiek dat ge deputeerden alleen hun eigen straatje schoon vegen en geen gezamenlijke visies ontwikkelen. Van onze correspondente MIDDELBURG - Een relatie die gekenmerkt werd door even zoveel hoogte- als dieptepunten lag ten grondslag aan de dramatische gebeurtenissen in de nacht van 1 op 2 ja nuari. [Tegen de 34-jarige Terneuze- I naar TO. eiste officier van ■justitie mr. Stein vrijdag voor de rechtbank in Middelburg j een gevangenisstraf van drie (jaar. Mr. Stein achtte de ten laste gelegde aanranding, ver krachting en poging tot dood- j op de 24-jarige ex-vrien- f din van O. bewezen. Hij hield I in zijn eis echter rekening met I de conclusie van het psychia- I trisch rapport waarin de ver- Idachte 'enigszins verminderd I toerekeningsvatbaar' werd [verklaard. O. ontkende de feiten overi- Igens met kracht. Wel gaf hij toe die nacht gedreigd te heb- j ben met een alarmpistool en [ook de gemeenschap met de vrouw zou aanvankelijk niet helemaal met haar instemming ^zijn geschied. „Maar later werkte ze gewoon mee", aldus 0., die verder opmerkte zich al les niet meer zo heel precies te herinneren 'omdat hij die hele dag nogal wat gedronken had'. Ook de ex-vriendin (die hoe- Van onze verslaggever ROOSENDAAL - De £ouw- en Houtbond FNV gaat vanaf maandag in het pele land arbeidsomstan digheden op bouwplaatsen [controleren. Doel van de ac tie is het aantal bouwvak kers dat in de wao terecht komt terug te dringen en de veiligheid te verbeteren. „In de bouw wordt over het al gemeen onder slechte arbeids omstandigheden gewerkt", schrijft de bond. „Onveilig en ongezond werk leidt jaarlijks w naar schatting twintigdui zend ongevallen en de meeste bouwvakkers belanden vroeg- Aldig in de wao. De Bouw- en Houtbond FNV vindt dat onac ceptabel". De vakbond zal de controle oespitsen op nieuwe cao-bepa- ®gen, die sinds 1 januari van a Jaar van kracht zijn. Het gaat daarbij om vier zaken: het is niet toegestaan cement ot andere grondstoffen in ver- «iWangen van zwaarder dan ■en werk gebrui- metselblokken van achttien hipta kZW?arder mogen niet jiet ae hand worden verwerkt; cabines van kranen en grond- l!IZe hines moeten vol- bT" aan 'bet streefbeeld' van tóiZhmf/rbouw-Dat h°udt ^voorbeeld in dat er een goeae stoel in de cabine moet moetehtten;erVerWarmingin Werknemers hebben recht op r* a8en vakgerichte scho- iïE Irf Jaar' Dat maakt het li» -1. cursussen te volgen |L Jeriobt zijn op de arbeids- fastandigheden. LnH°ntrole gaat aanstaande teit8 Van start Het land BW»!* t noord naar zuid af- iVvTl-de week van 16 tot imei komt de bond langs op Kuwwerken in Zeeland. wel in ondertrouw, de relatie kort tevoren had beëindigd) was die nacht gaan stappen en zo belandde ze met een nieuwe vriend in hetzelfde café alwaar O. het zoveelste pilsje tot zich nam. Tot zijn grote ergernis moest O. vervolgens aanzien hoe de vrouw zich demonstra tief de intimiteiten van haar nieuwe vriend liet welgevallen, waarop hij een kennis vroeg hem het wapen te lenen dat hem enkele dagen eerder was getoond. Met het wapen (een alarmrevolver) ging O. naar buiten om het tweetal op te wachten en vervolgens 'af te straffen', zo had hij zijn maten meegedeeld. Even later greep hij de vrouw bij de arm en zette hij de revolver tegen het hoofd van de man met de mededeling 'dat hij eraan zou gaan' als hij de vrouw niet zou laten gaan. Op de vrouw zou hij even later ge richt geschoten hebben, maar volgens O. zelf zou zij zijn ge vallen waarop het wapen twee maal afging. Volgens het slachtoffer werd zij na de schietpartij naar de Zeedijk gesleurd, waarop hij haar aan randde en dwong tot ontuch- tinge handelingen. In haar eigen flat zou zij later die nacht gedwongen zijn tot gemeen schap, waarbij O. haar mis handelde en bedreigde. Een arts constateerde later ver wondingen en kneuzingen. Maar ook hier had de man zijn verklaringen voor: de vrouw zou aanvankelijk 'wat hebben tegengestribbeld' en de poging tot doodslag of moord stelde niets voor omdat hij im mers geweten zou hebben dat hij te maken had met een alarmrevolver. Dit laatste achtte mr. Stein onwaarschijn lijk, omdat de eigenaar van het wapen had verklaard O. nooit gezegd te hebben dat het niet om een echt wapen ging. „Het zag er echt genoeg uit en O. had ook gezegd dat hij daar zijn ri vaal en ex-vriendin mee zou neerschieten", aldus de officier. In het nadeel van O. sprak bovendien het feit dat zijn vriendin ook in januari '87 al aangifte had gedaan van mis handeling, welke aangifte ze weer had ingetrokken omdat O. 'beterschap' had beloofd. De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak. De feestelijke opening KOEWACHT - De kinderen, de on derwijzers en alle anderen die op de een of andere manier bij de Koe- wachtse basisschool De Eikelaar zijn betrokken, hadden gisteren een plezierige dag. Het grondig gereno veerde schoolgebouw werd gisteren door de voorzitter van het bestuur, W. Pilaet, samen met een van de kinderen heropend. Het was de hele dag feest. De ochtend begon met een gebedsdienst, waarna de kinderen spelletjes deden en een tracta- tie kregen. Ze bleven allemaal over voor een lunch met frites, 's Middags was er voor de jongste kinderen een wandel tocht en voor de oudsten een fietsrally. Daarna vond de officiële heropening plaats. De genodigden kregen vervolgens een rondleiding door het gebouw. Behalve een aantal nieuwe voorzieningen zijn twee lokalen geschikt gemaakt voor de opvang van kleutergroepen. Dat is op iedere school een noodzaak, omdat sinds de invoering van de basisschool de kleu ters samen met de andere schoolkinde ren onder een dak zitten. Het vroegere - FOTO DE STEM COR J. DE BOER overblijflokaal is nu een speelruimte. Dat maakte het noodzakelijk om een nieuwe gemeenschapsruimte te bouwen. Voorzitter W. Pilaet prees op de feestelijk bijeenkomst in de avonduren de inzet van de tientallen vrijwilligers die bij de renovatie hebben geholpen. Zonder hen was de verbouwing niet mo gelijk geweest, zei hij. Tevens nam de school afscheid van een aantal bestuurs leden, leden van de ouderraad en perso neel. Het bestuur, de ouders en het per soneel voerden samen een sketch op. Een disco besloot de avond, die door zo'n hon derdvijftig mensen werd bezocht. OM een goed beeld te geven van de weersontwikkeling is het nodig een kort overzicht te geven. We leefden deze bijna voorbije week onder invloed van een hogedrukgebied dat wegtrekt naar het oosten. Daardoor krijgen lagedrukgebie den kans tot onze streken door te dringen. Dat betekent nu en dan bewolking, opklaringen op sommige plaatsen een bui. Door de luchtdrukverschillen stroomt warme lucht vanuit het Middelandse Zeegebied naar ons toe. Daardoor stijgen de temperaturen vandaag en morgen naar waarden boven de twintig graden. Volgens de laatste ontwikkelingen zou den we vandaag nog redelijk wat zon moeten krijgen, van avond komt er bewolking over onze streken schuiven. Dat kan betekenen dat we later op de avond wat buien krijgen die soms onweersachtig kunnen zijn. Voor morgen is de kans op buien minder. Deze buiten kunnen echter ook ver gezeld gaan van onweer. Ook voor het begin van de nieuwe week blijft het warm en blijft ook de kans op een bui aanwezig. In het binnenland kunnen deze buien ook windstoten veroorzaken, hoewel de wind over het algemeen vrij zacht zal zijn. Kenden we maart als een natte, sombere maand, april is het tegenovergestelde. De eerste helft van april, die nu ge passeerd is, bracht slechts acht mm regen. De meeste daar van viel vorige week zaterdag toen een smalle strook regen langdurig boven onze streken bleef 'hangen'. April is volgns de statistieken goed voor 48 mm. In april 1976 viel er slechts zeven mm gedurende de gehele maand. U weet wel dat 1976 ons letterlijk een lange en hete zomer bracht, een zomer die voortduurde tot oktober! Ook april 1974 was droog en vooral zonnig met 230 uur zonneschijn. Ten noorden van ons is het nog volop winter, Reykjavik meldde gisteren nog elf graden vorst en op IJsland werden zelfs temperaturen van twintig graden onder nul geregi streerd. Finland kwam toch ook tot zeven graven onder nul. Daarbij mogen we niet vergeten dat in nacht van woensdag op donderdag wij toch ook geconfronteerd werden met zes graden onder nul en meer landinwaarts zelfs elf graden vorst. Wel kort, maar tochI We hebben toch duidelijke voorjaarsberichten, de koe koek is gehoord en gezien, op 10 april zagen we al huis- en gierzwaluwen die normaal eind april begin mei in onze stre ken arriveren. Wat zeggen de weerspreuken daarover? 'April maakt de bloem en mei bekomt de roem' en 'Ver schaft ons april mooie dagen, dan pleegt mei de last te dra gen'. Van onze verslaggever AXEL - De Axelse wethouders J. van Schaik (PvdA) en H. de Mul (CDA) zijn elkaar deze week in de haren gevlogen. Reden is een brief die Van Schaik afgelopen maandag als loco-burgemeester aan Gedeputeerde Staten (GS) schreef. Daarin stond dat de raad van Axel voor de komst van be jaardencentrum De Lindenhof naar Koewacht is als dit voor de ouderen voordeel oplevert. In zijn brief stelt Van Schaik dat het college 'onvoldoende op de hoogte' is om tot een afge wogen besluit te komen of om de raad om een uitspraak te vragen. Hij gaat echter met geen woord in op wat de raad heeft gezegd over wat er moet gebeuren als de omstandighe den voor de ouderen verande- Toen De Mul daarvan hoorde, heeft er een spoedoverleg tus sen hem, de gemeentesecretaris en Van Schaik plaatsgevonden. De Mul gisteren: „Ik heb hem gevraagd de brief in te trekken omdat ik hem niet ondertekend had, laat staan gezien. De brief is helemaal niet in het college geweest. Hij deed dat niet en toen heb ik zelf een brief ge schreven waarin me van zijn beweringen distancieer". In zijn brief somt Mul een vier tal redenen op waarom hij niks te maken wil hebben met het schrijven van Van Schaik. Ten eerste geeft die niet de mening van de raad weer; deze sprak zich uit voor een tehuis in Zuiddorpe als de omstandighe den voor de ouderen gelijk blij ven. De brief is verder volgens De Mul niet in het college be sproken, slecht door Van Schaik en gemeentescretaris Van Sabben getekend en ook burgemeester Hack en de raadsleden wisten niet dat Van Schaik na de raadsuitspraak een brief aan GS zou sturen. De Mul vindt het merkwaardig dat Van Schaik, een dag nadat burgemeester A. Hack met va kantie ging, als loco-burge meester zo'n brief schrijft. „Het is duidelijk. Hij wil De Linden- hof in Koewacht. Dat is zijn goed recht. Ik ben voor Zuid dorpe. Dat is mijn recht. De zaak had op z'n minst met mij besproken moeten worden". Volgens Van Schaik is het 'niet gebruikelijk' in een brief van B en W te vermelden dat er een wethouder is met een minder heidsstandpunt. Bovendien vindt Van Schaik dat hij de uitspraak van de raad goed heeft samengevat. „Ik heb toen zelfs nog een keer gezegd dat we het eigenlijk allemaal met elkaar eens zijn en kiezen voor kwaliteit". Op de vraag of Hack wist dat Van Schaik de brief zou sturen antwoordt hij„Die zit in Grie kenland". Hij benadrukt dat de raad aan het college heeft ge vraagd om zijn standpunt aan de provincie te laten weten en om verder opheldering te vra gen. Hij ontkent dat de brief een eenmansactie zou zijn. „Kijk, iedereen die bij de raadsvergadering is geweest probeert wat er gebeurt is in zijn eigen straalje uit te leggen, maar de brief is een goede weergave van de vergadering". De Mul: „Van Schaik brengt in de brief alleen zijn eigen stand punt voor het voetlicht". (ADVERTENTIE) Alles voor de vereniging Handelshuis St.-Antonius Grensweg 18, Baarle-Nassau Tel. 04257-9264 of 9364 excl- B.T.W- MIDDELBURG - Provin ciale staten hebben zichzelf en De Lindenhof in Zuid dorpe een maand respijt ge geven om een oplossing te vinden voor de problemen rond het bejaardenoord. In die tijd moet overleg tussen het provinciebestuur, het gemeentebestuur van Axel en het bestuur van het te huis leiden tot duidelijkheid over de toekomst van De Lindenhof: vernieuwing van het gebouw in Zuiddor pe, of nieuwbouw in Koe wacht. Met dat besluit trokken pro vinciale staten gisteren de an gel uit het debat over 'de kwes tie Lindenhof'. De dreigende aanvaring tussen een meerder heid van de staten en gedepu teerde W. Don bleef uit, en met het tehuis kan de politiek nu nog alle kanten op. Zowel Don, fervent pleibezorger van nieuwbouw in Koewacht, als het Zuiddorpse actie-comité dat De Lindenhof voor Zuid dorpe wil behouden haalden opgelucht adem. Beiden den ken in de komende maand hun gelijk te kunnen halen. Voor WD-er J. van Zwieten op het wijze idee van uitstel kwam, had Don al zwaar ge schut in stelling gebracht om zijn voorkeur door te drukken. Hij dreigde zelfs een door de statenmeerderheid ingediend amendement op het spreidings plan bejaardenoorden niet uit te voeren, en ontraadde - na mens GS - de staten ook om een veel zachtere motie te aanvaar den. Zijn voornaamste argument: er zal zoveel tijd verloren gaan dat De Lindenhof een subsidie van 1,2 miljoen gulden voor nieuwbouw in Koewacht mis zal lopen. Dat gebeurt volgens hem in ieder geval als het plan niet voor 1 oktober van dit jaar in kannen en kruiken is; daarna is een veel lagere rijks bijdrage te verwachten. De ge deputeerde zei ook beroepspro cedures te verwachten als de bouw in Koewacht niet door gaat. Die kunnen de hele zaak zelfs jaren op houden en dan komt het Zuiddorpse tehuis he lemaal op het tweede plan. „Dan blijft het voor jaren in een deplorabele toestand." Ondanks tegenstrijdigheden in de briefwisseling daarover (zie elders op deze pagina) voerde Don aan dat ook het ge meentebestuur van Axel en het bestuur van de Lindenhof zelf voor de nieuwbouw in Koe wacht zijn. De door de ge meente Axel geleverde cijfers en het feit dat de gemeente grond heeft aangeboden in Koewacht spreken volgens hem boekdelen. Don benadrukte dat het idee van nieuwbouw in Koewacht van het bestuur van De Lin denhof zelf afkomstig is, en dat het provinciebestuur de argu menten daarvoor gretig oppik te: in Koewacht wonen meer ouderen, een tehuis daar kan een overloopfunctie krijgen voor het Land van Hulst en daardoor zoveel plaatsen krij gen (zestig) dat het zelfstandig kan blijven. Renovatie in Zuid dorpe zou tot minder plaatsen leiden en het tehuis dwingen tot een fusie met De Vurssche in Axel. De staten wist hij met al die argumenten echter niet te ver murwen. Zij handhaafden hun bezwaren tegen het 'ondoor zichtige spel en het natte vin gerwerk achter de schermen', dat tot de keuze voor Koewacht heeft geleid. Die onduidelijk heid, gevoegd bij de verdacht vlotte medewerking van GS, was reden genoeg om Don tot het uiterste te weerstaan. Zelfs PvdA-er D. Eveleens, wiens fractie het CDA-amendement, noch de WD-motie steunde, dacht dat 'er tijd nodig is om aan de aanvaarding van een tehuis in Koewacht te werken'. Van Zwieten bood vervolgens de lucht waarom iedereen op dat moment zat te snakken: een maand respijt. De kwestie Lindenhof over schaduwde overigens de hele discussie over het spreidings plan bejaardenoorden volledig. Het gemor uit andere plaatsen en streken waar een tekort aan plaatsen dreigt te ontstaan, kreeg veel minder aandacht. Don had goed nieuws voor statenleden die het rijk bekriti seerden omdat er te weinig geld voor bejaardenoorden be schikbaar is: als het zo door gaat telt Zeeland in 1995 een te kort van maar liefst 700 plaat sen. Maar het gaat waarschijn lijk niet zo door, zei Don. Een opzetje van het interprovin ciaal overleg zou er toe moeten leiden dat de Tweede Kamer tot 2001 meer geld uittrekt voor de tehuizen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 19