DUS NA PLAATSING VAN 'N KLEINTJENIETS VERKOCHT I! DAN PLAATSEN WIJ BINNEN EEN WEEK HET ZELFDE KLEINTJE EENMALIG GRATIS DEZE SPECIALE AKTIE IS ALLEEN GELDIG VOOR PARTICULIEREN EN LOOPT VAN 26 MAART TOT 7 ME11988 EEN KLEINTJE IN DE STEM/Z.V.K. KLEINE MOEITE GROTE RESULTATEN /Nb Je huis in de krant brengt mensen over de vloe chef kas (m/v) ervaren baliemedewerker (m/v) Rabobank Q BELGEN WIL Terneuzem drie jaar cel En de makelaar weet van wanten en kranten. DE STEM VAN ZATERDAG 16 APRIL 1988 ALLÉÉN TELEFONISCH 076-236882 iiiiiiiiiiiiiii Rabobank Aardenburg KAPELLE - België dreigt iè de Westerschelde Oeverver- g| binding uit te spelen om de O 'waterverdragen' er door te vj drukken. Antwerpen zou zo bijvoorbeeld de verdieping van de Westerschelde van n' Nederland gedaan kunnen krijgen. w VERKRACHTING EN POGINJ louwbond FNV ïontroleert bouwplaatsen 'n Kleintje in De Stem Zeeuwsvlaamse Koerier. Kleine moeite, grote resultaten. VOORJAARS AKTIE F HERPLAATSINGSGARANTIE 1 i note in VV~VYWV LET OP: Na ieder woord of cijfer één vakje overslaan. Voor iedere punt of komma één vakje gebruiken. ATTENTIE: Vul de bon duidelijk in. Voor elke letter, leesteken één vakje benutten. Met eerste woord van de advertentie wordt in een groter lettertype gezet. Begin daarom de advertentie met het belangrijkste woord. Houd Uw teksten kort en bondig. Neem zo mogelijk Uw telefoonnummer in de advertentie op. Via de telefoon reageert men gemakkelijk en snel. BETALING: Na invulling kunt u AAN DE ZIJKANT HET BEDRAG AFLEZEN dat u moet betalen. Voor toezending van brieven onder nummer dient u f 3,50 extra te betalen. Als contante betaling kunt u een groene betaalcheque of een blauwe girokaart (dus géén giro- of bankoverschrijving) insturen. Bij niet-contante betaling ontvangt u een acceptgirokaart waarvoor wij u echter f 4,- administratiekosten in rekening moeten brengen. INZENDEN: Drie dagen vóór plaatsing aan Dagblad De Stem, Postbus 3229, 4800 MB Breda. Afdeling rubrieksadvertenties, of inleveren op onze kantoren. BON (s.v.p. in blokletters invullen) Prijs incl. 6% BTW f 6,07 f 8,09 f 10,11 f 12,13 f 14,15 f 16,17 Rubriek:Plaatsingsdatum: Naam:Adres: Telefoon:Postcode: Woonplaats: is een zelfstandige bank en maakt deel uit van de Rabobank- organisatie. Iedere Rabobank werkt voor de bedrijven en particulieren in zijn eigen gemeenschap. De Rabobank is een coöperatieve bank, gericht op het behartigen van de financiële belangen van leden en cliënten. Het coöperatief bankieren vraagt medewerkers die zich hierbij betrokken voelen. Wij zoeken een De functionaris geeft leiding aan 5 balie medewerkers. Hij of zij speelt een actieve rol in het adviseren over en verkopen van betaalrekeningen, spaarvormen, particu liere verzekeringen, termijndeposito's en consumptieve financieringen aan particu lieren cliënten. Termijndeposito's vv en Tevens zoeken wij een verzilvering van coupons zijn eveneens van belang gezien ons bestand aan Belgische cliënten. Tevens beoordeelt hij of zij het verloop van particuliere rekeningen. Wij denken voor deze functie aan een man of vrouw van circa 25 jaar, die een oplei ding op MBO-niveau heeft gevolgd, bij voorbeeld MEAO aangevuld met NlBE-op- leidingen. Kandidaten moeten bereid zijn verder te studeren. Goede contactuele en leidinggevende eigenschappen evenals een flexibele en actieve instelling zijn vereist. Ervaring in cliëntenbediening is gewenst. De baliemedewerker vervult een spil functie in het contact tussen de cliënt en de bank. Hij of zij informeert en adviseert de relaties omtrent alle bankzaken op het gebied van het particuliere produkten- pakket. Wij verwachten van de gevraagde functionaris dat hij of zij zich binnen de groep baliemedewerkers specialiseert op het gebied van de reizenverkoop. Tevens behoort het verzilveren van coupons tot het takenpakket alsmede advisering inzake termijndeposito's. Wij denken voor deze functie aan een man of vrouw vanaf 20 jaar die minimaal een HAVO-opleiding heeft doorlopen en de bereidheid bezit tot verdere studie. Hij of zij dient te beschikken over goede contactuele eigenschappen. Ervaring in een soortgelijke functie is vereist. De Rabobank biedt een goede honorering en uitstekende secundaire voorwaarden, waaronder een dertiende maandsalaris, interessante studiefaciliteiten en een premievrije pensioenregeling. Wilt u meer weten over aard en inhoud van deze functies, dan kunt u bellen met de heer H. Tromp, directeur, telefoon 01177 - 1710. Uw schriftelijke sollicitatie wordt met belangstelling verwacht door de directeur van de bank, Kaai 16,4527 AD Aardenburg. 'Bel Van onze verslaggever D66-statenlid J. Boogerd-Quaak Van onze correspondente MIDDELBURG - Een relatie die gek even zoveel hoogte- als dieptepunten lq de dramatische gebeurtenissen in de j nuari. f Tegen de 34-jarige Terneuze- I naar TO. eiste officier van justitie mr. Stein vrijdag voor de rechtbank in Middelburg een gevangenisstraf van drie jaar. Mr. Stein achtte de ten laste gelegde aanranding, ver krachting en poging tot dood- j slag op de 24-jarige ex-vrien din van O. bewezen. Hij hield in zijn eis echter rekening met j de conclusie van het psychia- I trisch rapport waarin de ver- I dachte 'enigszins verminderd f toerekeningsvatbaar' werd I verklaard. O. ontkende de feiten overi- [gens met kracht. Wel gaf hij I toe die nacht gedreigd te heb- ben met een alarmpistool en s ook de gemeenschap met de vrouw zou aanvankelijk niet helemaal met haar instemming zijn geschied. „Maar later werkte ze gewoon mee", aldus O., die verder opmerkte zich al les niet meer zo heel precies te I herinneren 'omdat hij die hele dag nogal wat gedronken had'. Ook de ex-vriendin (die hoe- an onze verslaggever ROOSENDAAL - De louw- en Houtbond FNV [aat vanaf maandag in het tele land arbeidsomstan- ligheden op bouwplaatsen ontroleren. Doel van de ac- is het aantal bouwvak kers dat in de wao terecht ;omt terug te dringen en de veiligheid te verbeteren. >In de bouw wordt over het al- jemeen onder slechte arbeids- fck'jdighexlen gewerkt", ®hri]ft de bond. „Onveilig en ngezond werk leidt jaarlijks ot naar schatting twintigdui- 'n ongevallen en de meeste ouwvakkers belanden vroeg- r]™iln d® wao. De Bouw- en sptebeUL vindt dat onac- De vakbond zal de controle «spitsen op nieuwe cao-bepa- igen, die sinds 1 januari van raat aar kracht zija Het .aat daarbij om vier zaken: if alaS met toegestaan cement x andere grondstoffen in ver- 'aKiungen van zwaarder dan :en; °P Werk te gebrui- •«lokken van achttien metHiZW,aarder m°gen niet lcah!rio<f Trden verwerkt; 'erzetrf Vun kranenengrond" jn en aft m de cablne moet 'oet ritten; verwamüng m ^werknemers hebben recht op \T rit66" vakgerichte scho- !>ogeïhk Jn.ar' °at maakt het be eericht SUSSen te volgen «gheTn°Pdearbeids- aDanda»tr°legaataanstaande Bandag van start. Het land !W«ktaTnTrd naar ZUid af" mei komt' T* Van 16 tot L Komt de bond langs on >uwwerken in Zeeland P wel in oi kort tevfl was die i zo beland vriend in O. het zo nam. To< moest 0| hoe de tief de i| nieuwe i waarop hem het hem enk| getoond, alarmrevf buiten oi wachten straffen', meegede Even vrouw bijl revolver man met eraan zq vrouw i de vrouv richt ge volgens i vallen wd maal a slachtoffl schietpaif gesleurd,] randde tinge hei eigen flat gedwong| schap, handeldel arts con wondingtj Maar zijn veil vrouw z<| hebben 1 poging stelde nij mers gev hij te alarmrev achtte lijk, omd wapen gezegd om een i zag er ecB ook gezej vaal en neerschid In het bovendie vriendin aangifte handelinl weer ha' O. 'beterj rechtbar dagen uil MIDDEI ciale st en De dorpe< geven vinden rond he die tijd het pre gemeen^ en het huis leid over dei Linder van het pe, of wacht. Met dat vinciale gel uit hd tie Lind'

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 18