DE STEM PERSONEEL IE STEM W Ramen+Deuren PARIJS WELKE ONDERNEMER WILI ZICH VESTIGEN IN ZEVENBERGEN kanto* ADMINISTRATEUR M/V KENNIS TRANSPORT R.V. KENNIS TRANSPORT R.V. wanPóókihkunststof zijn kwaliteiten! CHAUFFEUR-VERKOPER RECLAMETEKENAAR drs. J.M.J. Jetten! v v ïvïv afdelii DAGTOCHT DE STEM VAN ZATERDAG 16 APRIL 1988 nf= STEM VAN ZATERDAG PFISTER NEDERLAND B.V. INDUSTRIEEL WEGEN EN PROCESTECHNIEK SYSTEEMANALIST/PROGRAMMEUR m/v ELEKTROTECHNISCHE MONTEURS m/v COMMERCIEEL/TECHNISCHE MEDEWERKERS m/v BELANGSTELLING? KENNIS TRANSPORT BV "Adv Iverteren scheelt een slok op een borrel, slijter. 99 J. de KOK STAALBOUW b.v. CONSTRUCTEUR/ TEKENAAR Stichting Coördinerend Ouderenwerk Breda, ADJUNCT HOOFDFUNCTIONARIS ALGEMEEN <M/V) Wil je goed verdienen? Ivl UC I ivwIV I BON A.v.Dooren&Zn Isolatie b. v. <e-ceV Kans voor commerciële mensen die willen doorgroeien Kmbilsen Iters specialiteiten jeugdige aktieve medewerker met commerciële aanleg jeugdige magazijnbediende VAN BILSEN VERSSPECIALITEITEN DE SNACKKONING B.V. GERENOMMEERD MEUBELBEDRIJF met rondrit of winkelen prijs 42.50 Reisbureau- Touringcarbedrijf Cl/0 ARENDSHOF 25 OOSTERHOUT TEL. 01620-53352/54744 Financial Consultant B.V. gemeente oosterhout VOORLICHTINGSFUNCTIONARIS CRIMINALITEITSBEHEERSING (M/V) iiiiiiii f Pfister Nederland B.V. Is de jongste telg van Pfister GmbH Augsburg. Begin 1987 werd ge start met de specifieke op dracht: „weegbruggen verko pen". Met een enthousiast team wer den het eerste jaar meer dan 25 weegbruggen verkocht. Door het onverwacht grote suc ces kreeg PFISTER NEDER LAND B.V. vanuit de internatio nale Pfister-groep de rol toebe deeld van „general product ma nager" voor de weegbruggen. De opdracht: „UW WEEG BRUG, ONZE TOTALE ZORG" als succesformule verder uit te bouwen met produktontwikke- ling en innovatie voor de gehele groep. De basis hiervoor werd gelegd in de samenwerking met WEBO- TEC WEEG- EN BOUWTECH NIEK B.V., waardoor het moge lijk is voor de gehele Pfister- groep bij een weegbrug alles in een hand te nemen. Het eerste resultaat: de BGM, een totaal nieuw weegbrug-concept waar van internationaal patent is aan gemeld. Overigens behoren tot het leve ringsprogramma ook: plateau wegers - bunkerwegers - meng- en doseerinstallaties - bandwegers - speciale weeg systemen; alles met bijbehoren de sturingen in de meest mo derne technieken. Voor montage van nieuwe en onderhoud van bestaande in stallaties hebben wij een goed geoutilleerde servicedienst. PFISTER NEDERLAND B.V. Dam 20-22 Postbus 53 - 4240 CB Arkel Telefoon 01831-1100 Telex 21006 Telefax 01831-1075 DOOR EEN STERKE UITBREIDING VAN DE ACTIVITEITEN, ZO WEL IN BINNEN- ALS BUITENLAND, BESTAAT ER EEN ONMID DELLIJKE BEHOEFTE AAN: Na een inwerkperiode wordt u belast met de ontwikkeling van weegsturingen, variërend van de meest eenvoudige weegterminal tot complete PC-sturingen. Van u wordt ver wacht dat u niet alleen bestaande software klantgericht aan past, maar ook meewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe pakketten. U zult in overleg met het verkoopteam marktbe- wegingen moeten kunnen analyseren en deze verwoorden tijdens regelmatige softwaremeetings bij ons moederbedrijf in Augsburg. Wij vragen een enthousiaste HBO-er, met goede sociale en communicatieve vaardigheden, die nodig zijn om in een hecht team te functioneren. Enige ervaring met programme ren in Dbase is wel een voorwaarde. U gaat deel uitmaken van ons serviceteam. Uw hoofdtaak zal bestaan uit installatie van nieuwe weegbruggen/weeg systemen in binnen- en buitenland. Daarnaast zal ook de re paratie en het onderhoud van bestaande weeginstallaties van verschillend fabrikaat tot uw werkzaamheden behoren. U heeft een MTS-diploma richting elektrotechniek en u bent bereid om in toerbeurt met uw collega's de oproepdienst waar te nemen. Uiteraard verwachten wij van u dat u zowel zelfstandig als in teamverband kunt functioneren. Ervaring in de meet- en regeltechnische branche is een duidelijke pré. U zult als lid van het verkoopteam Nederland een rayon toe bedeeld krijgen. Uw hoofdtaak zal bestaan uit het aanbren gen van nieuwe klanten door intensief te pionieren in uw rayon. Uiteraard houdt u ook regelmatig contact met be staande klanten. Hiertoe wordt u een aantal hulpmiddelen aangereikt als firmawagen en verkoopondersteundende ac ties. Wij zoeken enthousiaste mensen, met een HBO-opleiding, die zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functione ren en niet op een uurtje kijken. Uiteraard worden goede verkoopresultaten uitstekend beloond. Richt dan binnen 14 dagen uw schriftelijke sollicitatie aan PFISTER NEDERLAND B.V., t.a.v. de directie. Als u eerst nog wat meer wilt weten, kunt u gerust bellen met Bas van Leijsen, telefoon 01831-1100 tijdens kantooruren of 's avonds 076-421110. een middelgrote internationale transport onderneming nog gevestigd in Zundert, maar voornemens haar bedrijf te verplaat sen naar expeditiecentrum „Hazeldonk" aan autoweg E 19, gemeente Rijsbergen, vraagt voor spoedige indiensttreding een Hij of zij dient in het bezit te zijn van het di ploma MEAO en/of MBA. Zij die ervaring hebben in de vervoersector, in een geautomatiseerde werkomgeving, genieten de voorkeur. Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae en pasfoto te richten aan: Bredaseweg 26,4881 DE Zundert. Inlichtingen: De Stem, 076-236911 Bergsebaan 67, 4726 SC Heerle - Wouw. In verband met toenemende werkzaamheden in ons bedrijf hebben wij op korte termijn behoefte aan een ervaren: met een H.T.S.-opleiding werktuigbouw of een door aan vullende studies en ervaring daarmede vergelijkbaar ni veau. In ons bedrijf worden staalconstructies van de meest uit eenlopende aard ontworpen, geproduceerd en gemon teerd. De werkzaamheden van de constructeur/tekenaar wor den uitgevoerd in opdracht en onder toezicht van de be drijfsleider en kunnen worden omschreven als: het maken van ontwerptekeningen en berekeningen het maken van werkplaatstekeningen en detailberekenin gen het voeren van een project administratie en begeleiding binnen het bedrijf. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten aan bovenstaand adres. heelt tot doel, met inspraak en actieve betrokkenheid van ouderen de zelfstandigheid en maatschappelijke in- I tegratie van ouderen te bevorderen. Naast de organisatie en uitvoering van een aantal activiteiten zijn ais be. langrijkste werkzaamheden te noemen: het coördineren van de uitvoering van de voor ouderen bestemde voorzieningen en activiteiten, alsmede het signaleren en mobiliseren van alle ondersteunende mogelijkheden daartoe In verband met een externe promotie van de huidige functionaris, roept de Stichting gegadigden op voor de functie van aan wte de volgende taken zullen worden toevertrouwd: 1 het gezamenlijk met bestuur, directie, medewerkers en diverse geledingen (mede) ontwikkelen van een samenhangend beleid ter nadere concretisering van de doelstelling van de Stichting; 2 het doen van onderzoek en studie hiervoor; 3 op basis hiervan en mede op grond van verkregen signalen voorbereiden en opstellen van beleidsprogramma's en werkplannen; 4 het voorbereiden en opstellen van evaluatie- en jaarverslagen; 5 ondersteuningsfunctie ten behoeve van de diverse geledingen binnen de eigen werkorganisatie; 6 het mede voorbereiden en uitwerken van bestuursbesluiten; 7 voorzitten en/of deelnemen aan diverse interne- en externe overlegkaders; 8 het mede bewaken van de doeleinden van de Stichting; 9 het vervangen van de directeur bij diens afwezigheid Vereisten: - doctoraal examen gedrags- en bestuurswetenschappen VSID. Gecoördineerd Bejaardenwerk, danwel een qua niveau en inhoud gelijkwaardige vorming waarvoor vereist is het diploma Sociale Academie en/of diploma HSA en/of diploma Sociale Pedagogiek A of B, bij voorkeur met VSID-GB of VSID-V.O.; - ervaring en praktische bekendheid met beleidsontwikkeling danwel het vermogen zich dit binnen korte tijd eigen te maken; - goede contactuele eigenschappen; - bereidheid en vermogen om in teamverband te werken; - visie op en affiniteit met de oudere mens; - leidinggevende kwaliteiten; - in staat zijn om zelfstandig te kunnen werken; - goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; - soepel kunnen omgaan met werktijden; - minimumleeftijd 35 jaar. Geboden wordt - een full-time dienstverband voor een jaar dat bij gebleken geschiktheid ook wordt omgezet in een vaste - salarisschaling op basis van de salarisregeling Gecoördineerd Bejaardenwerk (max. 4616.67 bruto per maand bij een 40-urige werkweek); - aansluiting bij het P.G.G.M. Gezien de samenstelling van directie/staf gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Geïnteresseerden worden uitgenodigd hun sollicitatie met uitvoerige inlichtingen over opleidingen en werker varing gericht aan de directie van de Stichting Ouderenwerk Breda, binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad, te zenden aan het adres Baronielaan 4,4818 RA Breda. Inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij de huidige functionaris mevrouw V. van Ooster-1 hout, tel. 076-223600. Wil je lange tijd werken en ben je bereid om hard aan te pakken? Vanaf 25 april aanstaande hebben wij volop produktiewerk, in een 3-ploegendienst, bij een bedrijf in Etten Leur. Het betreft een periode van 3 maanden. Wij denken aan jongens van 18 jaar en ouder. Ben je 21 jaar of ouder, dan verdien je afhankelijk van je loon- belastinggroep fl. 375,00 netto per week. Dit is exclusief eventuele reis kosten en vakantiegeld. Heb je interesse? Reageer zo snel moge lijk of kom langs voor meer informatie en/of inschrijving. Vraag even naar Daphne Schürman. Winkelcentrum 59, 4873 AD Etten Leur 01608 - 38040 IgPMP! ifcr< ff §yp garantie, verder dan a| Jk IwB (r"?Tyr*. Het laten installeren van kunststof ramen en deuren is een verstandige beslissing. Maar kies dan wèl voor Weru, het produkt van Europa's grootste ramen- en deuren- fabriek dat geleverd en gemonteerd wordt door het Weru-vakbedrijf. Pas dan heeft u de zekerheid van Weru-garantie! Die veel verder gaat dan 'tot de hoek' en schriftelijk bevestigd wordt middels een officieel garantiecertifikaat... Weru levert (alleen via erkende vakbedrijven) een kompleet en veelzijdig programma met veel mogelijkheden wat betreft uitvoeringen, maten en kleuren. Weru systemen worden veelvuldig toegepast in zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Binnenkort ook bij u? Vraag vrijblijvend informatie via de antwoordcoupon of kom eens naar de showroom. U weet niet wat u zult zien... Naam: Stuur mij geheel vri|bli|vend uitgebreide dokumentatie over het Weru systeem. Adres: Postkode plaats: Telefoon: Showroom: Kaaistraat 97 Tel. 01653-2342 Postadres: Postbus 63 4710 AB St. Willebrord Groothandel in versspecialiteiten (Hollandse kaas, buitenlandse kaas, vleeswaren, salades en patés) zoekt op korte termijn een - voor onze administratie-/teletonische ver koop. - Leeftijd ±18-19 jaar Voor iemand die vooruit wil is de mogelijk heid om mee te groeien aanwezig Tevens zoeken wij een in 't bezit van rijbewijs BE, Leeftijd 18-19jaar. Uw schriftelijke sollicitatie te richten aan Goudenrijder 2, 4879 AW Etten-Leur. Voor onze zich succesvol ontwikkelende diepvriesthuisdienst zoeken wij voor direct Vereisten: In bezit van groot rijbewijs. Leeftijd tussen 22-35 jaar. Rasverkoper zijn, bij voorkeur iemand met ervaring in de directe verkoop aan particulieren, liefst wonend in regio Etten-Leur-Breda. Sollicitaties te richten aan: Brediseweg 212 - 4873 U Etten-Leur-Tel. 01608-16950 vraagt een Onze gedachten gaan uit naar iemand die aan zichzelf hoge eisen kan opleggen aangaande reclame- en publiciteitstekenwerk. Enige ervaring gewenst. Schriftelijke sollicitaties onder nr. 10102 van dit blad. Reisdata: zaterdag 30 april, 7 mei en 14 mei. In het Winkelcentrum Krooswijk is nog een winkelunit te huur van circa 110 m2. Tot uw buren kunt u rekenen een juist heropende C-1000/Schuitema Supermarkt, een druk beklante bakkerij, een snackbar/restaurant en een Chinees restaurant. Dit winkelcentrum is gelegen in een nieuwbouwwijk van Zevenbergen. Een uitmuntende gelegenheid voor een ondernemer om zich hier te vestigen. Vraag inlichtingen bij: Postbus 475, 6000 AL WEERT l Tel. (04955)- 17 14 De gemeente Oosterhout, een stad met ruim 47.000 inwoners ligt in een bosrijke omgeving in Noord-Brabant en heeft een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat. De stad beschikt over een uitgebreid winkelbe stand, goede onderwijsmogelijkheden en vele re creatieve voorzieningen. Bij het bureau voorlichting van de afdeling kabi net, voorlichting en representatie is een vacature m ontstaan voor (voor gemiddeld 19 uur per week) Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor de duur van een periode van twee jaar. De belangrijkste taak van de medewerk(st)er zal zijn: - het adviseren van diverse instanties, zoals ge meentelijke diensten, welzijnsinstellingen, de woningbouwstichting, scholen en verenigingen over de voorlichtingsactiviteiten ter bestrijding van veel voorkomende criminaliteit; - het deze instanties behulpzaam zijn bij het op zetten van voorlichtingsprogramma's over dit onderwerp. Functie-eisen: - hogere beroepsopleiding op het gebied van voorlichting, journalistiek of andere communi catietechnieken; - enige ervaring op het gebied van voorlichting; - uitstekende mondelinge en redactionele vaar digheden. Salaris: Afhankelijk van opleiding en ervaring zal aanstel ling plaatsvinden in schaal 6 (maximum 1642,- bruto per maand bij 19 uur). Inlichtingen over de functie kunt u inwinnen bij de secretaris van de gemeentelijke stuurgroep crimi naliteitsbeheersing (tevens chet van de afdeling kabinet, voorlichting en representatie), de heer J. Oomen, telefoon 01620-89235 of bij de chef van het bureau voorlichting, de heer W. Wolters, tele foon 01620-39236. Belangstellenden worden uitgenodigd binnen 10 dagen schriftelijk of telefonisch een sollici tatieformulier aan te vragen bij de afdeling per soneel en organisatie van de gemeentesecre tarie, Slotjesveld 1,4902 ZP Oosterhout, telefoon 01620-89321. ><5 Het bedrijf Red Band Vei verkoop van De proauktei Nubilo op de neming Biruv vooraanstaan Daarnaast wq het buitenlan Red Band Vei Almere, Turnt Het personee Het werkter Binnen de Te Roosendaal U gaat zich be houds- en rep meet- en rege apparatuur. Ir Het profiel Onze gedacht op vergelijkb; gelijke funktii Leeftijdsindik De sollicitati Voor nadere i R Ernest, chelj (0l650)-3 7S de heer R Vofi 4702 VW Rc deel uit van d Het interconfessionS ontstaan is uit de fi aldaar. Voorlopig wcj in 1993 de gehele i uitgebreide poliklini| Aan de verdere inte intussen hard gewe Op de RA.A.Z. kunr verzorgd door een t psycholoog, maatsc ondersteuning worq In verband met ven De afdelingssecreta administratieve wer behoeve van de P.A bijhouden van de p; telefoonbehandelinc diverse behandelafs disciplines in huis el wekelijkse patiënterf De nieuw aan te tra werkt van maandag donderdag halve da gehele dag. De werl onderling overleg g^ Om deze taak te ku men in het bezit te I diploma, bij voorkeu diploma medisch ervaring te hebben i gezondheidszorg. Kennis van de psycfl is eveneens een vei; voor spoedige indiensttrei De gevraagde functionary de dagelijkse leiding van 1 kantoor te Ovezande. Het t voert het totale particuliei dienstenpakket en is voor KTS/KIK-apparatuur. Van te stellen functionaris ver wij een actieve benaderind aanzien van relatieverdiep Voor de bedrijvenmarkt h< het kantoor een signalerei functie.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 14