Aanval op paleis Aquino verijdeld PARKERJOTTER Bloedbad dreigt bij kaping in Algiers PDM Oosterhout: 250 ontslagen BOUWENQUÊTE Spelevaren in de lentezon Gerrit Brokx: Tilburg eindstation Een boerderij kopen wordt flink duurder Milj oenenopdracht voor De Schelde :Wu'¥: net een matzwart I meer kenmerken- aar die vindt u op Stationwagon een .zonderde rugleu- oen. Wilt u dat well als bij iedere Sierra louding 60:40, zo- Dreiden.Totuitein-l leuning helemaal pche centrale deur- ilige sloten op deu- lat soort narigheid.1 geavanceerde elek- telijke wielophan-l rnaast kunt u ook Sierra's zijn tenslotte l.tchback Special (5- stationwagon vanaf •et dat waarschijnlijk I :hten van auto's waar- -foor de dag komen N SPECIAL T. JANSTEEN EMELSTRAAT 20 EL. 01140-13041 ILENWATER 64 ESKENS L. 01172-3230 DESSOWOOLPROFILE In verwachting Merijntje DEN HAAG - De vorig jaar door CDA-fractielei- der De Vries weggestuurde CDA-politicus mr. Gerrit Ph. Brokx (54) is door de koningin be noemd tot burgemeester van Tilburg. Eerste Wachten Brief 'KRITIEK VOORAF IS NATUURLIJK VAKER VERTOOND' ZATERDAG 16 APRIL 1988 Johan Cruijff naar Barcelona? Ten Kate op jacht naar limiet Seoul Het 'waarom' van een bankovervaller HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND 20 graden 2 weken extra mannenmode tot en met 23 april "88 JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN.. chterruitwisser met sproeier. vanaff 31.610,- i (60:40) neerklapbaar. s elektronische anti- CIERING EN GIDS. iets-re «toog» Mot eon ..kleintje" in Oe Stem heeft u absoluut het meeste succes. Immers vele tienduizenden Stemlezers/leze- ressen (ruim 6 van de 10) hebben speciale be langstelling voor onze ..kleintjes"-rubriek ..Te koop aangeboden" DE STEM Ï28stë jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 ALGIERS (AFP/RTR) - De kapers van het Kuwaytse vliegtuig dat in Algiers staat, hebben vrijdag op nieuw gedreigd al hun gij zelaars te doden als Kuwayt niet hun wegens bomaan slagen gedetineerde islami tische geestverwanten vrij laat. De luchtpiraten hadden eerder verzekerd in Algerije geen bloedbad te zullen aanrichten In de onderhandelingen was vrijdag geen vooruitgang te be speuren omdat kennelijk de kapers noch Kuwayt bereid zijn toe te geven. De kapers, die nog rond 32 passagiers en bemanningsle den in hun macht hebben, lie ten vrijdagmiddag twee van de passagiers in de Kuwaytse Boeing 747 een verklaring tot de verkeerstoren op het vlieg veld van Algiers voorlezen. Nadat een eerste in het Ara bisch gedane oproep door gijze laar Suleyman Mohammed Su- leyman al-Medjari wegens zijn zenuwen niet kon worden ver staan, zei hij op verzoek van de toren bij een tweede poging: „ik wil eerst mijn familie en huis en allen die naar me vra gen, groeten. Ten tweede wil ik de Kuwaytse autoriteiten vra gen de 17 mensen vrij te laten die in gevangenissen in Ku wayt gevangen zitten". „Dit is wegens de vastbeslo tenheid van de kapers dat als de gevangenen niet worden vrijgelaten zij ons zullen do den. Dank u". De tweede gijze laar deed een soortgelijke op roep. De vertegenwoordiger van de Palestijnse Bevrijdingsor ganisatie PLO op Cyprus, Sa- mir Abou Ghazala, verklaarde vrijdag dat de kapers, waar mee hij op Larnaca heeft on derhandeld, hadden 'beloofd alle passagiers in Algiers vrij te laten'. De Cyprische president, George Vassiliou, dankte de PLO vrijdag voor haar inzet de gijzelaars vrij te krijgen. Hij dankte de PLO-bemiddelaars Ghazala en Malath Abdo, die tijdens de vijf dagen durende onderhandelingen Cyprische functionarissen bij stonden. „Als resultaat van al het goede werk zijn in elk geval 13 mensen vrijgelaten in Cyprus en wij verwachten dat de ove rige gijzelaars in Algiers het toestel mogen verlaten", aldus de Cyprische president. (ADVERTENTIES) De nieuwe Desso wolmerk tapijtkollektle is nu in de winkel te bewonderen. Zuiver scheerwollen tapijt in diverse structuren en meer dan 100 verschillende kleuren. Op z'n allermooist en met 5 jaar schriftelijke Desso garantie. Welkom bij de Desso dealer. Babyhuis „Haagweg" Speciaalzaak voor al uw baby-artikelen on betaalbare positiekleding. HAAGWEG 22, BREDA, 078-213890 Gered Brokx Van onze verslaggeefster OOSTERHOUT - Bij PD Magnetics in Oosterhout vallen 250 ontslagen. De magneetbandfabriek gaat zich, in sterk afgeslankte vorm, concentreren op de produktie van video-tape en de verkoop van tape en videocassettes. Personeel en vakbonden werden gisteren ingelicht over de op handen zijnde reorgani satie. Het aantal personeelsle den, dat januari vorig jaar nog zevenhonderd bedroeg, moet worden teruggebracht tot 200 a 220 werknemers. De cassette-afdeling, waar op dit moment ruim honderd mensen werken, gaat dicht. Het inspoelen van de tape in de cas settes wordt uitbesteed aan een exern bedrijf. Ook zet PDM een punt achter de produktie van datacartiges; een magnetische informatiedrager voor compu tergebruik waar het bedrijf hoge verwachtingen van had, maar waarvoor te weinig inte resse bestaat. Daar werken twintig personeelsleden. De af deling voor ontwikkeling en onderzoek, met ruim vijftig werknemers, wordt sterk inge krompen. Waar de ontslagen exact gaan vallen is nog niet bekend. De grootste klappen zullen val len binnen de afdelingen die dicht gaan of worden inge krompen. Verwacht wordt dat over de hele linie in het bedrijf mensen moeten verdwijnen. PDM hoopt via een intensief begeleidingsprogramma zoveel mogelijk personeelsleden el ders geplaatst te krijgen. De vakbonden is meegedeeld dat PDM nog dit jaar zo'n twintig miljoen gulden wil in vesteren in het bedrijf. Circa achttien miljoen wordt gesto ken in de aanschaf van mo derne apparatuur, waarmee de tape-produktie fors kan wor den opgevoerd. De fabriek blijft videobanden onder eigen naam produceren, maar wil ook meer voor derden gaan Van onze Haagse redactie Minister-president Lubbers heeft dat gisteren bekend gemaakt. Brokx wordt op 17 mei geïnstalleerd. De Brabantse Commissaris van de Koningin, Frank Houben zei gisteren Brokx een 'uitstekend bestuurder' te vinden. Loco burgemeester Ad Driessen (CDA) van Tilburg zei dat Til burg met deze benoeming 'zal moeten leren leven'. De benoeming van Brokx komt één week voor het Ka merdebat over het subsidiebe leid in de bouw, waarin Brokx een van de hoofdrolspelers was. De parlementaire enquê tecommissie die de zaak onder zocht noemde Brokx' handelen 'onverantwoord'. Dat hoeft vol gens Lubbers een goed functio neren in Tilburg niet te belem meren. De voormalige staatssecretaris van Volkshuisvesting stond als eerste op de voordracht die de Commissaris van de Koningin in Brabant had ingediend. Op het verlanglijstje van de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad kwam Brokx echter niet voor, zo heeft Lub bers gisteren bevestigd. De vertrouwenscommissie koos voor de zittende burgemeester van Rosmalen, drs. Burgers. „Toch heeft de commissaris de heer Brokx als eerste op de voordracht geplaatst. Daarbij heeft het aspect dat Brokx een capabel bestuurder is, een rol gespeeld. Tevens heeft meege speeld dat hij recentelijk ook gekandideerd was voor de ge meente Eindhoven", aldus Lubbers. Volgens de premier heeft het kabinet niet overwogen om met de benoeming van Brokx te wachten tot na het Kamerde bat over de bouwsubsidies. Lubbers ontkende ook dat het kabinet van Brokx' benoe ming een haastklus heeft ge maakt. Doorgaans worden be langrijke benoemingen eerst aangemeld in de ministerraad, waarna een week later de be sluitvorming volgt. Brokx moest in oktober 1986 het veld ruimen als staatsse cretaris van volkshuisvesting, na de brief van CDA-fractie- leider De Vries aan de premier. Mr. G. Ph. Brokx is op 22 juni 1933 geboren in Oosterhout. Hij studeerde Nederlands recht in Utrecht, werkte enkele jaren als accountant en ging later in het leger. Tussen 1963 en 1970 was h(j KVP-raadslid in Oos terhout, sinds 1966 tevens wet houder. Vanaf 1966 zat Brokx ook in de provinciale staten, in 1970 werd hij gedeputeerde. Brokx werd in 1977 staatssecretaris van Volkshuisvesting in het eerste kabinet-Van Agt. In sep tember 1981 werd Brokx weer Kamerlid om in november 82 opnieuw staatssecretaris te worden, nu in het kabinet- Lubbers. ZIE OOK PAGINA ACHTERGROND -t.A' - Van onze verslaggever VUGHT - „Iedereen heeft zo zijn rol in zo'n procedure. Gelukkig voor mij is het niet de Tilburgse gemeenteraad maar het kabinet dat iemand voordraagt voor de burgemees terspost in Tilburg". Tien journalisten confronteren Gerrit Brokx langdurig met de kritiek die de Tilburgse ge meenteraad al op voorhand had op zijn even tuele benoeming. Maar geen vraag blijkt een valstrik voor de oud-staatssecretaris. De geïmproviseerde pers conferentie in het chique restaurant Kasteel Maurick in Vught is een kolfje naar zijn hand: „Ik heb gesolliciteerd en degenen die uiteinde lijk verantwoordelijk zijn hebben mij gekozen. Die kritiek vooraf, dat is natuurlijk al vaker vertoond Als we een paar maanden verder zijn is die kritiek verstomd De heer Driessen (de Tilburgse loco-burgemeester red) heeft mij in ieder geval al telefonisch gefeliciteerd en zijn vertrouwen uitgesproken in een goede samen werking". Brokx ziet Tilburg als zijn eindstation: „Deze zomer word ik 55. Zo God het wil haal ik hier mijn pensionering. Ik ga absoluut niet uit van een terugkeer in de landspolitiek". Met nadruk ontkende Brokx gisteren zich ooit in negatieve zin te hebben uitgelaten over Til burg. De stad zou slechts zijn tweede keuze zijn: „Nooit is er een negatieve kwalificatie over Til burg over de omheining mijn tanden gekomen om de doodeenvoudige reden dat ik dat nooit ge zegd heb, ook niet in wat de Haagse kringen worden genoemd". Het feit dat niet hij maar PvdA-kopstuk Jos van Kemenade burgemeester van Eindhoven werd beschouwt Brokx niet als een diskwalifi catie: „Ik heb op Eindhoven gesolliciteerd van wege breed ondersteunde verzoeken uit Eindho ven en Den Haag. De politieke kleur van de heer Van Kemenade heeft de doorslag gegeven. Het Brokxcollegiaal bestuur - FOTO VAN EIJNDHOVEN leven heeft mij geleerd mij te beperken tot de feiten. Wat ik liever zou zien is niet relevant. Bovendien is Tilburg de zevende stad van Ne derland, de tweede beneden de grote rivieren. De stad heeft bovendien een succesvol herstruc tureringsproces achter de rug, van een textiel stad naar een stad met allerhande vormen van werkgelegenheid". Op de vraag of hij de 'no nonsense'-methode van besturen vanuit Den Haag mee naar Til burg brengt geeft Brokx eerst een referaat over het verschil tussen het dualistische landsbe stuur en het monistische gemeentebestuur. Dan: „Besturen is geen eenmanszaak. Ik ga uit van collegiaal bestuur. Voor het overige ben ik zo onbescheiden te wijzen op mijn ervaring als raadslid en wethouder in mijn geboorteplaaats Oosterhout, als lid van Provinciale Staten en als Gedeputeerde in Noord-Brabant". Over de ongebruikelijk snelle procedure die heeft geleid tot zijn benoeming zegt Brokx: „Ik had niet anders verwacht van mijn krachtda dige vrienden en vriendinnen in het kabinet". ZWOLLE (ANP) - De premie bij overname van boerenbedrijven wordt opgetrokken van 17.500 naar 40.000 gulden. Ook kunnen boeren 4 procent rentekosten te rugkrijgen op investe ringen die positief wer ken voor natuur en mi lieu, dan wel kwaliteits verbeterend zijn. Volgens de drie Overijs selse standsorganisaties heeft J. van der Veen, de di recteur-generaal van het ministerie van landbouw en visserij, dit vrijdag aan hen meegedeeld. De ABTB, CBTB en de Overijsselse Landbouw Maatschappij hadden vrijdag een gesprek met Van der Veen, waarin zij hebben aangedrongen op meer begrip voor hun problemen en een actievere rol van het rijk bij het op lossen daarvan. In het gesprek stelde Van der Veen verder onder meer keiharde maatregelen in het vooruitzicht om de zure regen terug te dringen. Zonodig zal de veestapel worden verminderd. I VANDAAG 4 KATERNEN werken. Ook op dit moment maakt PDM al tape voor video banden die winkelketens onder eigen naam op de markt bren gen. De vakbonden hebben maandag een gesprek met de PDM-direktie. FNV en Unie BLHP willen zo snel mogelijk tot zaken komen. Volgens Jan Janmaat van de industriebond FNV moet het mogelijk zijn volgende maand al tot een ak koord te komen over de reorga nisatie. De vakbonden zullen in ieder geval eisen dat er voor ja nuari volgend jaar geen man de poort uitgaat. ZIE OOK PAGINA FINANCIËN Brokx naar Tilburg JOHAN CRUIJFF wordt vol gend seizoen de nieuwe trai ner van Barcelona. Over twee weken tekent hij het contract bij de Spaanse club. Dit maakte Cruijff gisteren be kend, nadat het plan om van FC Utrecht een Europese top- ploeg te maken in de ijskast werd gezet. Barcelona ont kent echter dat er een ak koord is. ZIE SPORT 1 Morgen wordt de achtste mara thon van Rotterdam gelopen. Voor de Nederlandse atleet Marti ten Kate een prima gelegenheid om de Olympische limiet (2.12 uur) te halen. Ten Kate is er klaar voor. „Ik heb er alles aan ge daan. Als het mis gaat, hoef ik me niets te verwijten". ZIE DE STEM SPORT Adriaan had ouders met hippie-idealen en kreeg een anti- autoritaire opvoeding. Ondanks die omstandigheden of misschien wel juist daardoor kwam hij op het slechte pad terecht. Adriaan werd bankovervaller. Momenteel zit de 20-jarige Adriaan een straf van 5 jaar uit. ZIE DE STEM WEEKEND De 20 graden kunnen dit weekeinde gehaaid of overschre den worden. Toch wordt het minder fraai dan eerst ver wacht werd. Vandaag veel bewolking met tegen of in de avond kans op een bui. Die kan zelfs een onweerachtig ka rakter hebben. Zondagmorgen is een buitje goed mogelijk, gevolgd door perioden met zon. MANILA (AP) - Filipijnse militairen hebben vrijdag tien personen aangehouden bij invallen in mogelijke schuilplaatsen van luite nant-kolonel Gregorio Ho- nasan, de leider van een bloedige couppoging in augustus. Daarmee is volgens de strijd krachten een aanval op het presidentieel paleis die door de groep van Honasan was be raamd, verijdeld. Legerwoordvoerder kolonel Oscar Florendo zei dat onder de arrestanten acht mariniers waren die eerder deze maand de ontsnapping van Honasan mogelijk hebben gemaakt. Ho nasan verdween op 2 april met 14 van zijn bewakers van het schip waarop hij sinds zijn ar restatie in december gevangen werd gehouden. Florendo zei dat de razzia op dissidente militairen in Quezon City, een voorstad van Manila, nog aan de gang was, maar dat Honasan zelf nog steeds voort vluchtig was. (ADVERTENTIES) Het prachtige iveer lokte vrijdag veel Nederlanders naar huiten. Sommigen zochten de wa terkant op. foto anp VLISSINGEN (ANP) - De Koninklijke Maatschappij De Schelde (KMS) in Vlissingen heeft van de Canadese werf Saint John Shipbuilding opdracht gekregen voor de leve ring van zes tandwieloverbrengingen. Ze zijn bestemd voor een tweede serie van zes Canadese fregatten die door Saint John Shipbuilding worden gebouwd. Met de order is een bedrag gemoeid van ongeveer 40 miljoen gulden. Dit heeft KMS vrijdag bekend gemaakt. Het gaat om een vervolgopdracht. Eerder kreeg de Vlissingse werf eenzelfde opdracht voor de eerste serie fregatten die door de Canadse werf worden gebouwd. Inmiddels heeft KMS hiervan vier tandwieloverbrengingen op geleverd, de resterende twee volgen nog dit jaar. De nieuwe op dracht vertegenwoordigt 150 manjaren werk. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 O kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw O PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1