ussen toch weg lit Afghanistan PftRKEMQTTEB Advocaat van verdachte Heijn-zaak bedreigd se Sagan! Levenswens in vervulling IEKDE ÏHILLEN idhedel ZENUWEN GIJZELAARS OP BREEKPUNT VLIEGTUIG BOVEN BAYRUT VERJAAGD 0 S S I m succes Merijntje OV-jaarkaart studenten per 1 januari BEATRIX STUURT CONDELANCE-TELEGRAM LrNACA (RTR) - Het gekaapte vliegtuig van jiwayt Airways is gisteravond met 50 gijzelaars and op het vliegveld van Larnaca op Cyprus. mitac Lubbers gaat naar Israël ZATERDAG 9 APRIL 1988 0p bezoek bij de emigranten Een vertekend beeld van de derde wereld Toon Hermans is terug Afscheid van de'stofzuiger' 3 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Mooi JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN 2.30 u. Suspect, a.l. Wallstreet, a.l. 2.30 u. Dirty dancing, f ist emperor, a.l. I 7.30 u. Three men and 2.30 u. Broadcast new», 2.30 u. Hector, a.l. 7.30 u. Jungle book, a.l 10 u. Empire of the sun, 2.30 u. Amsterdamned 0,20 en 22.30 u. Wis- 17.30 u. Batteries not In- 1, a.l. 2.30 u. Saigon. Iloscoop 340,20 en 22.30 u. La vi( long fleuve tranquille. 20 en 22.30 u. Septembe 4oce en Galilee, u. Maurice. u6 matin. Kunt u met een genist hart via De Stem doen meteen „Kleintje" onder de rubriek „Vakantie". Immers vele tienduizenden Stem-lezers en fezeressen (vier van elke tien) zeggen bijzondere belangstelling te hebben voor deze specifieke Kleintjes" -rubriek. DE STEM jï^tTiaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Temeuzenj-_VTissingen_j-oss^^ u. A room with a view. nickel - 14 u. .INGE Moor - 19.30 u. Iting. IKLAAS tlljk Museum - Schild», en tekeningen van Walter Geop. ma. t/m vrij. 14-17 9-12en 14-17u. zo. 10-13 1-18 u. (tot 11 apr.). Van onze verslaggever HAARLEM - Koningin Beatrix heeft giste ren een condelance-telegram gestuurd aan de familie Heijn. Daarin betuigt de konin gin haar diepe medeleven met mevrouw Hanky Heijn-Engel en haar kinderen. Bij de woning in Bloemendael worden condelan- cebrieven en bloemen afgegeven. Ook op de plaats waar Heijn in Doorwerth zeven maanden begraven lag, zijn gisteren bloemen gelegd. De 45-jarige ingenieur E. uit Landsmeer blijft volhouden dat hij alleen verantwoordelijk is voor de moord op Gerrit-Jan Heijn op 9 septem ber van het vorig jaar. De politie heeft daar nog geen zekerheid over. Ook de echtgenote van de man wordt voorlopig nog vast gehouden. Volgens persofficier Th. Bot zal E. in Haarlem worden berecht. Na de verhoren zal hij eerst in het Pieter Baan Centrum uitvoerig worden on derzocht en geobserveerd. Justitie wil een zo ge detailleerd mogelijk rapport. In het hoofdbureau van politie in Haarlem wordt zondagmiddag om half drie een perscon ferentie gehouden. De NOS zal de gebeurtenis live uitzenden op Nederland 3. De toegewezen advocaat mr. C. M. Sanders van de verdachte is gisteren telefonisch be dreigd. Volgens Sanders is dat niet van invloed op zijn beslissing om de verdediging al dan niet ter hand te nemen. Een beslissing die de Haar lemse advocaat dit weekeinde moet nemen. De advocaat van de echtgenote van de hoofd verdachte in de zaak Heijn, mr. K. van der Leij uit Haarlem, heeft meegedeeld dat hij 'overtuigd is van de onschuld van mevrouw E.' Justitie heeft gisteren het stoffelijk overschot van Heijn dat officieel in beslag was genomen voor gerechtelijk onderzoek overgedragen aan de familie. Wanneer Gerrit-Jan Heijn wordt begraven of gecremeerd is nog niet bekend. Op uitdrukkelijk verzoek van mevrouw Heijn zal hierover geen enkele mededeling worden gedaan. De plechtig heid zal in alle stilte plaatsvinden. ZIE OOK BINNENLAND Advocaat Sanders, aange zocht om de hoofdverdachte te verdedigen en al snel daarna bedreigd. Sanders zal dit weekeinde beslissen wat hij de rechtbank antwoordt: wel of niet verdedigen. foto anp 1gekaapte jumbo boven Bayrut. foto ap je voor de presidents ngen van deze maand. 52-jarige schrijfster v laart bekeurd wegens i verdovende middelen. I er-commissaris in Frai moet zoiets geheimhoud! Sagan zal daarom tat wegens vertrouv indienen, nder de 32 onderteken de betuiging van steun a jchrijfster zijn de modeon per Jean-Paul Gaultier, d| ijfster Marguerite Dur ïriekse regisseur Costa G i en de in Frankrijk! de Britse actrice en zi [Jane Birkin. Zij verk nadruk tegen drugs e idel in drugs te zijn nu: den het twijfelachtig i andalig dat Sagan alleen igepakt om haar privéj lik van verdovende midi het justitiële vertrouwenl Ichonden en de media zijg nanipuleerd. serveringslijn van theate en succes te worden. Int i kaarten verkocht voor? iin-show. Het gaat om vod ré in Amsterdam, het Cir or-theater in Rotterdam a aal 225.000 kaarten verkrijg hoefte. Je kon vanuit Nee pest End en Broadway, 1 lag dat allemaal veel mts Joop van dén Ende B.V. «kaapte jumbo op Cyprus raakse gezagvoerder van het toestel kreeg van de Li- hese autoriteiten geen toestemming te landen op het hgveld van Bayrut. de luchthaven van Bayrut ■en de landingsbanen ge- ricadeerd met vrachtwa- j en brandweerauto's. Na- de Kuwaytse Boeing 747 ze- maal op geringe hoogte 1 het vliegveld had gecir- dreigden de kapers nog «estel toch aan de grond te ji zetten. pj werden uiteindelijk afge- nkt door de blokkade van landingsbaan. Mogelijk ikte een kogelregen van Sy- jhe troepen, die de luchtha- jbezet houden, meer indruk. losten op het vliegtuig loten voor de boeg' om hun poboodschap, dat het toestel panding zou worden neerge- jbten, kracht bij te zettea i de confrontatie tussen ka- s en militairen speelden he ining en passagiers ook een I Passagiers smeekten toch pal het vliegtuig toe te la- omdat iedereen aan boord was van de zenuwea „We laan het einde. We zijn ziek. medelijden. Laat ons lan- r. De gezagvoerder deelde e, dat er in zijn jumbo pa- i was uitgebroken Temeer r elke inzittende wist van onvermijdelijke: er was f slechts enkele minuten pdstof over. i gezagvoerder liet weten, dat uitblijven van toestemming tot landen een noodlanding op zee tot gevolg zou hebben. Hij liet het er echter niet op aanko men. Met de laatste druppels brandstof wist hij zijn toestel boven het vliegveld van Cyprus te krijgen. Cyprus gaf het toestel uit eindelijk toestemming om te landen. „Cyprus zal het vlieg tuig waarschijnlijk bijtanken en het zal dan hopelijk weer mogen vertrekken", verklaarde regeringswoordvoerder Akis Fantis. Op Larnaca arriveerde na de landing van de Boeing 747 een ploeg Kuwaytse onderhande laars. De Cyprische minister van buitenlandse zaken, George Iacovou, ging naar het vliegveld en stuurde een Ara bisch sprekende tolk naar de controletoren. Het Kuwaytse vliegtuig was donderdag van Iran (Mashhad) opgestegen. Het toestel legde gisteren 2400 kilometer af. Eerst vloog het richting Tur kije, maar dat verklaarde alle luchthavens voor gesloten. Daarop werd naar het zuiden gekoerst, naar het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Onder contact met de lucht vaartcontrole op Cyprus vloog het toestel naar Libanon. atsjov bevestigd, nadat "d was gemaakt dat in een akkoord was be- (ADVERTENTIE) !Ï^iH 15 mei zal worden begonnen met de Strekking van Sovjettroepen uit Afghanistan. Partijleider Michail reikt over de beëindiging van het conflict in Afghanistan. Radio Moskou zei dat Gor- batsjov de terugtrekking aan kondigde in een toespraak tot partijfunctionarissen in de zui delijke stad Tashkent. De radio maakte overigens geen mel ding van het in Geneve be reikte akkoord. Gorbatsjov sprak donderdag in Tashkent met de Afghaanse leider Najib en zij maakten toen samen bekend dat de laat ste obstakels voor een akkoord in Geneve waren opgeruimd. Gorbatsjov zei dat de terug trekking op 15 mei zou begin nen als het Geneefse akkoord snel wordt getekend. De 101-jarige Piet de Jonge uit Hoek (gemeente Terneuzen) heeft de wens van zijn leven in vervulling zien gaan. Hij maakte per helikopter een vlucht boven Zeeland, meer in het bij zonder boven Neeltje Jans en de dam in de Oosterschélde. Bang is Piet de Jonge tijdens de vlucht niet geweest. Hij vreesde alleen onder het vliegen naar de wc te moeten. De helikop- tervlucht van De Jonge krijgt een vervolg. Eind deze maand zendt de KRO beelden ervan uit, omdat de vervulling van de wens deel uitmaakt van Hennie Huismans Surpriseshow. ZIE STEM van ZEELAND foto'S wimkooyman 1SONAL COMPUTERS Een begrip bij de professionele gebruikers voor iedereen bereikbaar. XT-en AT-compatible computers van zeer hoge kwaliteit. fmporteur: S ELECTRONICS B.V. T FI mi? 37, 4904 SJ OOSTERHOUT L" 01620-81600, TELEX: 54598. FAX: 01620-56500. •isJrtl [tuf '6 'dftdsnaoaq '8 'dsaS 1] 3Aoq '9 'jad g '}nd f 'uaAoq1 q putajaqpe z 'uaAoqsjqs311 - Advocaat: pleiten of pleite VN-onderhandelaar Diego Cordovez zei in Geneve dat het akkoord waarschijnlijk vol gende week donderdag zal worden getekend. Het officiële persbureau Tass meldde dat bericht onmiddellijk en het zou zeer waarschijnlijk in alle dag bladen worden opgenomen. Het akkoord is bereikt tussen Af ghanistan en Pakistan. Afghaanse rebellen hebben inmiddels gezegd dat zij zich niet gebonden achten door het vredesakkoord tussen Pakistan en Afghanistan. ZIE OOK BUITENLAND Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De 'gratis' openbaar-vervoer-j aar- kaart voor studenten met een studiebeurs zal niet op 1 augustus worden ingevoerd. Omdat invoering van deze ov- jaarkaart nogal wat organisa torische problemen met zich meebrengt, hebben het open baar vervoer en het ministerie van Onderwijs besloten invoe ring uit te stellen tot 1 januari of zoveel eerder als mogelijk. Het ministerie van Onder wijs is niet echt ongelukkig met de vertraging van de in voering. Het departement heeft nooit een begindatum ge noemd, omdat voor de invoe ring van de OV-jaarkaart wij ziging van de Wet Studiefinan ciering nodig is. Studenten die van plan zijn nu een jaarkaart van de NS aan te schaffen, kunnen dat doen zonder dat ze het risico lo pen eind dit jaar met twee abonnementen te zitten. De NS werkt namelijk aan een over gangsregeling, waardoor het mogelijk wordt van een jonge- renkaart, dalurenkaart, NS- kortingkaart en NS/OV-jaar- kaart over te stappen naar de jaarkaart voor studenten. Ongeveer 550.000 studenten komen voor de OV-jaarkaart in aanmerking. Om de kosten van de jaarkaart 340 miljoen per jaar gedurende vijf jaar) te betalen, wil minister Deetman (Onderwijs) de reiskostenver goeding voor thuiswonende studenten afschaffen en boven dien de basisbeurs met enkele tientjes korten. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Minister-pre sident Lubbers blijft voor alsnog bij zijn voornemen om in mei, samen met mi nister Van den Broek (Bui tenlandse Zaken), een be zoek te brengen aan Israël. De premier is door de Israëli sche regering uitgenodigd de viering van het veertigjarig bestaan van de staat Israël bij te wonen. Lubbers zei gisteren na af loop van de wekelijkse minis terraad momenteel geen reden te zien om terug te komen op zijn eerder genomen principe besluit om Israël te bezoeken. Mocht de situatie in Israël de komende weken echter verder verslechteren, dan zal Lubbers alsnog op zijn eerdere principe besluit terugkomen. „Uiteinde lijk kunnen er redenen zijn om alsnog de steven te wenden", aldus Lubbers. Momenteel is er overleg tus sen Nederland en Israël gaande over het door Lubbers en Van den Broek af te werken pro gramma. I VANDAAG 4 KATERNEN Australië bestaat dit jaar, naar Engelse nonnen gerekend al thans, 200 jaar. De Stem stuurde er een verslaggever en een fotograaf heen om te zien hoe de Nederlandse emi granten het maken in het ja rige continent aan de andere kant van de aardbol. ZIE DE STEM WEEKEND Als wij nieuws uit de derde wereld vernemen dan betreft het meestal 'ellende-nieuws' over oorlog, honger of natuurram pen. Daardoor is ons beeld van die derde wereld op zijn zachtst gezegd vertekend. Volgende week is er in Breda een symposium, waarop de rol van de media in de beeldvorming over de derde wereld centraal staat. ■ZIE OE STEM WEEKEND Toon Hermans treedt weer op in kleine theaters. In een uitgebreid in terview plaatst hij een kritische noot bij tv-bekendheid: „ledereen die zijn smoel op dat kastje laat zien, kan een paar jaar later een one-man- show beginnen". ZIE GIDS 1 De laatste der Mohikanen' In zijn laatste maand als voetballer. Met Willy van de Kerkhof verdwijnt op 8 mei de laatste speler van de roem ruchte WK-selectie 1974 van de Ne derlandse en Europese voetbalvel den, Een terugblik met de speler, die de afgelopen vijftien jaar een twee- eenheid vormde met PSV. ZIE SPORT 1 EricBreukink - fotoap John Talk FOTO anp Een Westbrabantse winnaar in de ronde vin Safekenland. Niet, zoals min of meer verwacht Luc Suykerbuyk, die tot gisterenmiddag het leiderstricot om de schouders droeg, maar Eric Breukink. De Bergenaar won beide gedeelten van de vijfde en laatste etappe en daarmee de ronde. John Talen zorgde er voor dat de ploeg Pi tot juichen had. Talen won in Italië de GP ZIE SPORT 2 dubbele reden Cerami. Vanochtend nevel of mist, nadien mooi weer. Maximum tem peratuur 9-13, minimum 0-5 graden. Zwakke of matige noor denwind. Vooruitzichten tot woensdag: overwegend zonnig. Vanaf maandagavond meer bewolking. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats:. Telefoon:1.,'.: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna word! het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving adf23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 O kwartaal per autom. afschrijving ad-69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1