ICHT. 'Ziekenhuis is net een garage (aanvaring over jeugdlonen en belasting lage inkomens PARKERJQTTER I DIRECTEUR IGNATIUS OYER FATALE FOUTEN: MEDEDELING Twee jochies zetten vrachtwagen in de berm Verscherpte bewaking in Parimaribo 'Financieel management bij rijksoverheid is achtergebleven gebied' ^HERPLA/ V00RJAARSAKTIE ERPLAATSINGSGARANTIE DE GROOT 076-227295 01640-42052 APK DESTEM Dole staakt strijd om Witte Huis Sr de wieldop auto's AUTOVERHUUR Auto huren: Auto lease: Auto huurkoop: DVOOR JEOGEN. FNV-vrouwen bombarderen ministers telefonisch DEN HAAG - Regeringsfractie CDA koers regel recht aan op een flinke aanvaring met het kabi net én met de WD-fractie. CDA-fractieleider De Vries dient vandaag een motie in tegen de verla ging van het jeugdloon. Politie in vrije tijd met aanhang PSV mee Rijk wacht nieuwe studie COVRA af AANSLAGEN OP KLM EN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ WOENSDAG 30 MAART 1988 Vanderaerden leider in De Panne 1 Zeeuwse arts in hel van Halabja HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Niet veel beter JAARVERSLAG ALGEMENE REKENKAMER: A62 MERCEDES 220 D, 78 nw. motor, apk-gek 5600.-. Tel. 076-215132,'' MERCEDES 220D aut., t '79, schuifd. en radio, apk gek., inr. mog., vr.nr 5750,-. 076-657635. 1 OPEL Kadett City, APK gek„ bj. '78, vr.pr. 22So. Tel. 076-657635. OPEL Kadett 16D Berl. bj.'83, unieke uitv., pr' n.o.t.k„ tel. 01672-4019. OPEL Rekord 2.0 S, com bi, bj.'83, kl. groen 10.750,- 3 mnd. gar' tel. 076-147167. PEUGEOT 104, bj. '78 I APK tot sept. '88, moto! risch mank. T.e.a.b. t 076-654041. RENAULT Traffic T 1000 diesel, nov.'85,67.000 km., grijs kenteken, Borchwerf 28 R'daal, 01650-53080. VOLVO 244DL met LPG APK, bj. '78, vr.pr. 2250 Tel. 076-657635. VOLVO 244GL, '77, APK 12-88, 82.000 org. km, met. lak, get. glas' schuifd., lederen bekl., trekh., i.z.g.st., vr.pr' 3450,-. 01608-35918. VW Transporter 80. 23-1-89. 3500,-. Tel. 076-410252. APK VW Golf diesel CL, bj.'85, rood, 16.750,- 3 mnd. gar., tel. 076-147167. auto's auto-diversen Kadett Hatchback 82 77501 Ren, Fuego GTS 81 5600 Manta Hatchback 80 70001 Honda Civic NT 80... 25001 Honda Civic NT 80... 1750 Mustang 4 cyl.lpg 80 3900 Renault 18 Combi 80 22501 Renault 4 bestel 8120001 Peugeot 504 aut. 80. 17501 Dats. Laurel Ipg 80.. 15001 Dats.Sun. coupé 79 22501 2 CV 6 791600 Citroën Visa 2 cil. 79 15001 Honda Civic defect 80 6001 BMW 320 771400| Peug.304D Break 81 1000 Dats. 120A defect 78. 3501 Subaru 1600 DL 78.... I Aanhangwagen250 1 Alle auto's APK gekeurd, Inr. mog. tevens auto's gevr. Tramsingel 68, Bre-1 da. Tel. 076-226251. bijl Snookercentrum t.o. de brandweer. er e- oor ijs, wit, 3 67. et., 3 67. '83, jar., 86, ind. art., wit, pr >35 Een gloednieuwe auto huren per dag v.a. 21 ,- (Excl. BTW) Incl. 100 km. vrij. Zeer scherpe tarieven en kontrakt klaar terwijl u wacht. 12,24 of 36 mnd. huren en dan kopen tegen vastgestelde prijzen. Wij ruilen evt. uw auto In. Wij hebben alle bekende merken personenauto's, bestelwagens en busjes, zowel nieuw als gebruikt. Haagweg 2, 4814 GD Breda Zuid-oostsingel 3 Bergen op Zoom KLAAR TERWIJL U WACHT (ca. 20 min.) Herman Troost Oosterhoutseweg 8b, 4847 TC Teteringen. tel. 076-711929 etika. Jonge mensen heb- >ij Brilmij vind je die ook. rtie jonge brillenmode, die )ben genoemd. Een opval- (tie. Vernieuwde vorm- materialen en precies de wij er bij Brilmij voor dat :e van de glazen maar ook e past Een bril waarmee roeit als met de kleren die s kijken naar onze uit- on kollektie. Ook de prijzen L waarvan u vindt, dat er een kleine gerubriceerde advertentie voor geplaatst moet worden? Plaats dat .Kleintje" dan beslist in De Stem. Tien tegen een dat uw advertentie gelezen wordt. Immers 9 van de 10 Stern-lezers en lezeressen pluizen week in week uit onze ,,Kleintjes"-rubrieken na. Dat zijn elke dag vele tienduizenden Kleintjes-lezers. DE STEM j28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op ZoorrT^ Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 11 Geneesheer-directeur Croonen FOTO HANS CHABOT Van onze verslaggever BREDA - „Fouten in het zieken huis zijn net zo onvermijdelijk als in een garage. Als iemand een spuit toedient met het verkeerde spul is dat pech". Deze uitspraak komt uit de mond van geneesheer-directeur F. Croonen van het Ignatius Ziekenhuis in Breda. Croonen reageert hiermee op de cij - fers over sterfgevallen in ziekenhui zen die vorige week bekend werden gemaakt. Volgens een onderzoek overlijden jaarlijks tussen de 1000 en 2000 mensen aan de gevolgen van fa tale fouten in het ziekenhuis. Volgens Croonen gebeurt dit in het Ignatius ziekenhuis twee maal per jaar. „Als de genoemde cijfers klop pen, moet ik er tien per jaar halen. Ik kan vermoeden dat het er meer zijn dan die twee, maar ik heb er geen idee over". Over menselijke fouten in de medi sche wereld zegt Croonen: „Je werkt met middelen en apparatuur, waar van je weet dat die risico's inhouden. Als je mensen van 80 een nieuwe heup gaat geven, weet je van tevoren dan een aantal van hen daaraan overlijdt. Maar wat gebeurt er als we hen geen nieuwe heup geven?" „Er zijn mensen hier die de hele dag spuitjes in mensen zetten. Routine is onvermijdelijk. Men mag van mensen in ziekenhuizen niet verwachten dat ze foutloos werken. Je kunt je uiterste best doen om een derde van de fouten weg te werken, maar nul is niet haal baar". CDA trotseert kabinet Van onze verslaggever ARNHEM - De ministers Lubbers, De Korte, Ru- ding en De Koning kun nen vandaag flink wat te lefoontjes verwachten. De Vrouwenbond FNV heeft gisteren besloten de vier de hele dag telefonisch te benaderen. Van 8.00 tot 9.00 uur bellen de vrouwen uit het dis trict Groningen. Daarna komen tot 18.00 uur leden uit de andere districten aanbod. De vrouwen proberen de bewindslieden te bereiken met de boodschap dat het afgelopen moet zijn met de bezuinigingen op inko mens en uitkeringen. Van onze Haagse redactie In die motie zal De Vries in plaats daarvan voorstellen de uitkeringen voor jongeren zonder werkervaring fors te verlagen. Géén verlaging minimum loon (zoals CDA ook wil); Géén verlaging bijstandsuit kering jongeren zonder werk ervaring (het alternatief van De Vries); Géén verlaging kinderbij slag voor niet in Nederland wo- nenende kinderen van Turken en Marokkanen, het woonland beginsel; Géén vergroting van het aandeel van de gemeente in be taling van de bijstand; Werklozen mogen niet een half jaar eerder in de bijstand komen. 1 EINDHOVEN (ANP) - Agenten van de Eind- hovense gemeentepoli tie begeleiden volgende week in hun vrije tijd PSV-supporters naar de Europacup-wed strijd tegen Real Ma drid. Ook suppoosten van PSV reizen mee. De agenten krijgen bijzonder verlof zodat ze geen vakantieda gen hoeven op te nemen. De agenten hebben geen officiële status tijdens de reis. Toch verwacht de Eindhovense politie dat hun aanwezigheid zal bij dragen aan een ordelijk gedrag van de supporters. Inmiddels zijn vier bussen yolgeboekt. Per bus reizen politieman en één suppoost mee. De reis- en verblijfkosten van de agenten worden betaald door de PSV-supporters- vereniging. De Eindhovense commis saris Van den Bergh sluit niet uit dat de politie eveneens een groep sup porters zal begeleiden die Per vliegtuig naar Madrid reist Van den Bergh gaat zelf °°k. „Ik wil de politie daar vragen of ze bij de return- Wedstrijd ook mensen meesturen met de suppor ters. Wij verwachten in Eindhoven zeker duizend aanhangers van Real". Het kabinet is daar falikant te gen. De Vries gisteravond: „Het is niet zo waarschijnlijk dat we elkaar nog overtuigen". De WD-fractie die het CDA aanvankelijk steunde in zijn eis heeft nu bedenkingen tegen het alternatieve plan omdat het te weinig geld zou opbrengen. De andere botsing met het kabinet én regeringspartner WD gaat over de belastingen. De Vries wil in een motie vast gelegd zien dat bij de herzie ning van het belastingstelsel eerst de positie van de lage in komens, dan die van de mid deninkomens en vervolgens die van gezinnen met kinderen wordt veiliggesteld. Verlaging van het toptarief mag van de CDA-fractie pas aan de beurt komen als die eer dere eisen zijn ingewilligd en als volstrekt vast staat dat de verlaging van de toptarieven door de mensen met hoge inko mens zelf wordt betaald. Daar voor zal, in de visie van het CDA, stevig gesleuteld moeten worden aan de aftrekposten. De WD houdt vast aan priori teit voor de midden- en topin komens. Samen met het CDA komt de WD vandaag met een motie om de boeren extra schadeloos te stellen voor het verdwijnen van de investeringsaftrek (wir). Premier Lubbers achtte dat gisteren onnodig. De PvdA-fractie dient vandaag zeven moties in: Versterking van het werk gelegenheidsbeleid Opvoering van de overheids investeringen; (ADVERTENTIE) VOOR MEER INFORMATIE Vrijdag 1 april (Goede Vrijdag) zijn onze kantoren vanaf 16.00 uur gesloten. Advertenties voor onze uitgave van woensdag 6 april dienen uiterlijk vrijdag 1 april om 15.30 uur in ons bezit te zijn. Van onze verslaggever mmm MIDDELBURG - Ook het kabinet oefent geduld met een besluit over de opslag van kernafval bij Borssele, nu een werkgroep pas op zoek is naar een andere vestigings plaats, op grotere afstand van het dorp. De bijna persklare vergunningen van verschillende ministeries voor de vestiging van de COVRA (Centrale Organisatie voor de Verwerking van Radioactief Afval), worden pas gedrukt als het onderzoek is afgerond. Het kabinet respecteert daarmee een uitspraak van de gemeen- teraad van Borsele, die onder druk van de bevolking besloot tot Menjmje instelling van de werkgroep. Deskundigen van rijk, provincie en gemeente in die werkgroep moeten binnen twee maanden rappor teren of een andere vestigingsplaats haalbaar is. De bewoners van Borssele protesteerden vooral omdat de CO VRA zich op amper zevenhonderd meter van het dorp zou vesti gen. Tegen vestiging verderop in het Sloegebied zouden ze veel minder bezwaar hebben. Of het uitstel iets uithaalt is twijfelachtig, want het Sloegebied telt nauwelijks geschikte vestigingsplaatsen. Mocht de werkgroep tot die conclusie komen, dan gaan rijk, provincie en gemeente ge woon door met de procedure om het kernafval toch te verwerken in de omstreden Borsselepolder. Ook de gemeenteraad sprak zich uit voor die gang van zaken. ,v h Dat is duidelijke hospi-taal Bovendien resteert nog de motie (samen met D66) waarin bezwaar wordt aangetekend tegen het bezuinigen op ont wikkelingssamenwerking. ZIE OOK BINNENLAND WASHINGTON (RTR/ AFP) - Senator Bob Dole heeft gisteravond de strijd om de Republikeinse presi dentsnominatie opgegeven. Dole geeft zijn steun aan George Bush, die nu praktisch zeker is van de Republikeinse kandidatuur voor de presi dentsverkiezingen van novem ber. EEN 38 ton wegende vrachtwagen netjes aan de kant zetten: dat lukt niet iedereen. Maar de chauffeurszoontjes Manuel (9) en Ralph (7) Tepe moesten wel. Met hun vader (afkomstig uit de buurt van het Westduitse Osnabrück) zaten ze gisteren in de cabine van een vrachtwagen met aanhanger op Rijksweg 16 (Breda-Rotterdam). Bij de af slag naar de Maasroute zakte de vader plotse ling bewusteloos weg. Het gevaarte reed met een snelheid van 85 km per uur stuurloos over de weg. Manuel probeerde de voetrem in te drukken, maar dat lukte niet doordat zijn Van onze speciale verslaggever PARIMARIBO - Alle Ne derlandse gebouwen in Pa rimaribo hebben gisteren extra politiebewaking ge kregen na de aanslag in het stadscentrum op het KLM- kantoor, dat is uitgebrand. Ook in het gebouw van de van oorsprong Nederlandse verze keringsmaatschappij Fatum is een - mislukte - poging tot brandstichting gedaan. De persoonlijke bewaking van minister Van den Broek is eveneens sterk opgevoerd. In een gespannen Parimaribo hield de politie gisteren reke ning met nieuwe gewelddadige acties van legersympathisan- ten zolang de Nederlandse be windsman nog in het land is. Van den Broek vertrekt van middag weer naar Nederland. In een commentaar op de ge beurtenissen zei Van den Broek gisteravond laat: „Dergelijke incidenten, hoe betreurens waardig ook, mogen niet tot hoofdzaak worden verheven. Ze zijn wel een symptoom van bepaalde krachten die op dit bezoek een schaduw willen werpen. Maar ze mogen op geen enkele manier de ge sprekken hier, die tot doel heb ben de betrekkingen tussen Nederland en Suriname te her stellen in de weg staan." Een woordvoerder van de Surinaamse politie verklaarde dat er een duidelijk verband bestaat tussen de aanslagen op het Fatum- en op het KLM- kantoor. men is er in Parima ribo van overtuigd dat de acties worden gepleegd door een handvol radicalen uit de krin gen van het leger en de revolu tionaire volksmilities. De te genstanders van het bezoek van Van den Broek verwijten de Nederlandse regering steun aan de 'moordenaars' van Brunswijk en menen dat Ne derland via de ontwikkelings hulp Suriname weer tot een af hankelijke 'kolonie' wil maken. Ook bestaat er in legerkringen de vrees dat Nederland berech- VANDAAG 2 KATERNEN I Eric Vanderaerden voert na de eerste dag van de Driedaagse van De Panne het algemeen klas sement aan. Hij won in het tweede deel van de etappe de tijdrit van zeventien kilometer van Herzele naar De Panne. Gister middag werd hij in de eerste etappe tweede achter de Belg Etienne de Wilde. Gerrie Knete- mann (foto) kwam ten val en brak zijn sleutelbeen. ZIE SPORT 1 HpC |9B De uit Breskens afkomstige arts Jacques de Milliano was enkele dagen in de hel van Halabja. Hij zag de afschuwelijke gevolgen van de Iraakse gasbommen, waarmee de Koerden werden be stookt. ZIE PAGINA BUITENLAND Het aantal droge dagen in maart is op de vingers van een hand te tellen. Ook vandaag zal het niet droog blijven. Een herhaling van gisteren: veel bewolking met regen en een re delijke kans op een opklaring. De wind: matig uit zuidelijke richtingen. Morgen niet veel beter. Max. 9-11, min. 4-6. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Financieel management en financiële con trole zijn „achtergebleven gebieden" bij de rijksoverheid. Dat stelt president Kordes van bij te vermelden wat invoering de Algemene Rekenkamer in een toelichting op het jaarver slag over 1987. Als voorbeeld noemt de Re kenkamer de manier waarop het rijk omgaat met geldlenin gen van derden waarvoor het zelf garant staat. De rentepercentages waarte gen deze leningen worden af gesloten, worden niet verlaagd als de dalende marktrente daartoe aanleiding geeft. Het gevolg: het rijk loopt meer fi nancieel risico dan eigenlijk nodig is. In totaal staat het Rijk voor ongeveer 100 miljard aan leningen garant. Ministers dienen wetsvoor stellen in, zonder er expliciet van zo'n wetsvoorstel kost. „Onbevredigend" noemt de Rekenkamer bijvoorbeeld de manier waarop minister Brinkman (WVC) poogt grote achterstanden in de afrekening van subsidievoorschotten pro beert weg te werken. In fe bruari van dit jaar stond nog ƒ3,2 miljard aan voorschotten uit 1985 en eerdere jaren open, terwijl Brinkman zich had voorgenomen die al op 1 okto ber 1987 weggewerkt te hebben. Minister Smit-Kroes (Ver keer en Waterstaat) moet bij het maken van plannen voor wegen en kanalen nauwkeuri ger de kosten berekenen, zeker nu het kabinet van plan is veel aan de verbetering van de in frastructuur te gaan doen. (ADVERTENTIES) vaders voet eronder was geschoven. Snel kroop hij over zijn vader heen en greep met beide handen het enorme stuur, zodat de wa gen in ieder geval op de weg bleef. Toen kwam de jongste zoon Ralph in actie. Hij klemde zijn beide handjes om de handrem en trok die stevig aan. Na enige tijd kwam de wagen tot stilstand, keurig neergezet aan de kant van de weg. De vader naderhand: „Hundert prozent, die Jungs". FOTO DE STEM/JOHAN VAN GURP DUS NA PLAATSING VAN 'N KLEINTJE NIETS VERKOCHT!! DAN PLAATSEN WIJ BINNEN EEN WEEK HET ZELFDE KLEINTJE EENMALIG GRATIS DEZE SPECIALE AKTIE IS ALLEEN GELDIG VOOR PARTICULIEREN EN LOOPT VAN 26 MAART TOT 7 ME11988 ALLffit TELEFONISCH 076-236882 EEN KLEINTJE IN DE STEM I Z.V.K. KLEINE MOEITE GROTE RESULTATEN ting van de tijdens het Bouter- se-regime gepleegde misdrij ven tot voorwaarde maakt voor hervatting van de hulp. Het leger heeft gisteren bij monde van majoor Sital, lid van het Militair Gezag, be zwaar gemaakt tegen het feit dat Van den Broek weigert vertegenwoordigers van de krijgsmacht te ontmoeten. Sital zei dat Van den Broek met deze houding de maatschappelijke positie en brede verantwoorde lijkheid van het leger in Suri name miskent. Dat is niet te accepteren natuurlijk." Sital nam het vooral de nieuwe Surinaamse burgerre gering kwalijk dat deze geen ontmoeting heeft gearrangeerd tussen Van den Broek en het Militair Gezag. „Dit is voor ons heel teleurstellend. Wij zijn hier nog niet klaar mee." Sital wordt beschouwd als de be langrijkste ideoloog in het vijf leden tellend Militair Gezag van bevelhebber Bouterse. ZIE OOK BUITENLAND Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: 'Postc.:Plaats: Telefoon: Banluof gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving adƒ23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1