Hagenaars verdacht van bloedbad in Putte FNV kraakt kabinetsplannen volledig SLA EN VARKENSLEVER PARKBUOTTER DE STEM INDUSTRIEBOND FNV VRAAGT LEDEN CAO-BOD AF TE WUZEN Vechtpartij tussen krakers en politie KEP zegt voor 1 april verbeterd paspoort toe Merijntje HARD STIKKE LEUK AFGEWEZEN LIEFDE MOGELIJK AANLEIDING VAN SCHIETPARTIJ redrocht UTRECHT (ANP) - De Industriebond FNV zal zijn leden in de metaal(200.000 werknemers) tot acties - stakingen incluis - oproepen als zij het eindbod van de werkgevers voor een nieuwe cao HOK EN Daders overval bank Vlissingen snel opgepakt 'BEZUINIGINGEN VOORAL TEN KOSTE LAAGST BETAALDEN' FNY overweegt voor alle cao's gratis kaart voor trein en bus krop 100 gram 85 'Boeren moeten niet zeuren' Bram en de melancholie Weinig verandering Suharto laat aan militairen politieke macht Ex-raketbasis in DDR wordt vakantiekamp JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN.. dle Kleintjes'' In De Stem, nmdst er zoveel bijzondere en t!»eressante aanbiedingen In staan. Elke dag weer I DE STEM BEWIJS VAN TOESTEMMING TE OVERLERT.pi, belangrijke speler is vooij iteit van het eerste elftT kwestie. Hoekstra, dool i Vermeegen toegezongen] i rijk getalenteerde voet-I ermogen en een karakter! e hele eredivisie kan die-! am heeft helaas de tech- rriettemin is Hoekstra een' Rotterdamse club. Zó ge.' gebruikt wordt om jongej een mogelijke carrière bij Maradona, Gullit, Platini ich laat inspireren dooi5 zen dat dit affiche slechts! ans Kraay jr. of John de tten ze in Rotterdam-Zunj u net niet op te wachten! 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 'eel ergernis, dat zijn proe, t Pascal zichtbaar nadelig rd beïnvloed. Hij kwaï ook niet verder dan fde plaats. Op ruime al nd (62 punten) van winn; en bekerhoudster Chris e Stückelberger die ook nodige moeite had ha; ard Gauguin de Lully gedachten bij het werk t] uden. „Die Nederlands oemstukken zijn prachtig ar niet van", aldus de Zwit rse, die haar paard vori ar tijdens de Europese titel ijd in Goodwood positie g reageren op de doping ntrole en prompt de v« irf abrikanten de schuld ga Maar mijn Lully wordt el hypernerveus van. Ga kkig kon ik de schade toe perken". (WK) De stille getuigen van de schietpartij. - FOTO DE STEM/BEN STCFFEN Van onze verslaggever PUTTE - De rijkspolitie van de groep Hoo- gerheide heeft gisteren en zondagnacht twee Hagenaars aangehouden, die er van worden verdacht betrokken te zijn bij het bloedbad in café De Zwaan in Putte. De twee, de 37-jarige B.M, en de 17-jarige R., ontkennen tot dusver echter dat zij zondagavond de dodelijke schoten hebben gelost. De schiet partij heeft bijna zeker te maken met een ruzie in een woonwagen-milieu om een meisje. De schoten hebben aan twee mensen, George Truijen (50) en Johan Meerts (40), het leven ge kost. Een ander slachtoffer, Hartog de Gelder (41), ligt zwaar gewond in ziekenhuis Lievens- berg in Bergen op Zoom, waar hij inmiddels bui ten levensgevaar verkeert. Vanmorgen hoopt de politie, die met meer dan 20 man aan de zaak werkt, hem te mogen verhoren. Enkele andere cafébezoekers liepen schampschoten op. Verdachte R. werd zondagavond in Bergen op Zoom aangehouden in de Mercedes, die getuigen kort na de schietpartij met hoge snelheid hadden zien wegrijden bij het café. De linkerachterzijde van de auto zat onder het bloed. Getuigen zagen zondagavond hoe Meerts met zijn laatste krach ten de achterzijde van de wegspuitende Merce des vastklampte. De andere verdachte is gisteren aangehouden in Den Haag. Beiden hebben volgens de rijkspo litie, die gisteravond een persconferentie hield, een woonwagencentrum in Den Haag als domi cilie, maar verblijven regelmatig op camping Hazeduinen in Putte. De camping is het domici lie van enkele woonwagenfamilies, die geschei den leven van de families op het Putse woonwa gencentrum. Van de slachtoffers is zowel de ter plekke overleden Meerts als de zwaargewonde De Gel der eveneens woonwagenbewoner. Zij waren zwagers. Elk van beiden 'runde' een videotheek in Putte, beiden ook waren -officieel- naar West-Duitsland verhuisde ex-bewoners van het Putse woonwagencentrum. Truijen, die in het ziekenhuis overleed, was lid van de Putse hen- gelclub De Zwaanvissers, waarvan een groepje leden in het café aanwezig was voor een prijs uitreiking. Volgens adjudant G. Ketellapper van de rijks- politiegroep Hoogerheide heeft de minderjarige R. verklaard dat hij de Mercedes op de camping heeft opgepikt om daarmee naar Den Haag te rijden. De gemeentepolitie van Bergen op Zoom heeft hem in de Markiezenstad klemgereden. „Onmiddellijk na de schietpartij is het kente ken genoteerd van de hard wegrijdende wagen en op basis daarvan heeft de Bergse politie de auto aangehouden", aldus Ketellapper. ZIE VERDER PAGINA 3 Acties dreigen in metaal afwijzen. De bond zal het eindbod de komende weken met een uit gesproken negatief advies aan de leden voorleggen. Tot nu toe wilden de onderhan- Ook het verlagen van de uit- van de Industriebond kering van 87,5 naar 60 tot 70 NEE, dit is niet een ierste tekeningen van deinzoon van IOC-baas Jua Antiono Samaranch. Dit drocht moet een hondje voor tellen en is de officiële raas ;otte voor de Olympisct Ipelen van 1992, die in Barce ona gehouden worden. D Catalanen weten goed dat met name in Madrid en or streken niet helemaal va vol aangezien. Dat vooroo deel van de Spaanse hoofi stedelingen wordt met i' prentje alleen maar van e nieuw argument voozia Daarom is het zeer begrijpt' lijk dat de meeste inwoner van Catalonië niet erg geluk kig zijn met de keuze van It olympisch organisatie-comi voor het hondje Julian. Ma^ drid lacht zich een ongeluk e Barcelona schaamt zich et beetje. Er moet natuurt! niet tot in het oneindige ovi Amsterdam '923 doorgezeu) worden, maar een bete» mascotte was er in die stad» ker bedacht. (CvN) ster, Chris van Nijnatten Rin# delsblad: „De Britten, AmenH en soms met de regels tn f ploegleiding krijgt ze niet ik in een rotte hamburgers tgen en schrikken nergens ix» 3 Bob Roll bij 7-Eleven. HijS! naar uit als een vieze cloels ropese ploeg zijn weggesW er problemen mee." Dorp in Het Vrije Volk: P rd-bestuurder), zal ik ook W5. isch, dat het zo goed ging de ik letterlijk van mijnsw Ik zie nóg die man kijken Telegraaf: „Waarom zou ik'] I iet tien pilsjes mogen drink', mensen roepen dat een spj leven op zijn 40e, als hij 's nisschien al een meter ondw •ms in Ajax-Magazine: ,.^r| xwrbij je leert je aan beva> oet gewonnen worden. Een ifelachtig, en verliezen betet> FNV zich niet uitlaten over de verdere strategie na het vastlo pen van de onderhandelingen begin deze maand. Breekpunten zijn de verlen ging van de uittredingsregeling (SUM) en de wens van de werkgevers om de dagelijkse arbeidsduur met een uur tot 9,5 uur te verlengen. De vereniging voor de me taal- en elektrotechnische in dustrie (FME) wilde maandag niet ingaan op het dreigement van de Industriebond FNV, maar wees er wel op dat par tijen elkaar tijdens de laatste onderhandelingsronde begin maart op zeer veel punten een eind waren genaderd. Uit een deze week te ver leiden informatiebrochure voor de leden blijkt dat het eindbod van een negatief ad vies is voorzien en dat van de leden wordt verwacht bij een afwijzing daadwerkelijk in ac tie te komen. De actiebereid heid onder de werknemers is overigens vrij laag ge noemd. De toon is aanzienlijk verhard. Wilde eerste onderhandelaar Rijkse na het vastlopen van de onderhandelingen het 'onaan vaardbaar' niet in de mond ne- men, nu schuwt de bond ter men als 'ordinair jatwerk', 'uiterst arrogant optreden' en 'pure chantage en diefstal' niet. Volgens de Industriebond FNV lijkt het bod van de werk geversvereniging FME voor een tweejarige cao op het eerste gezicht redelijk: twee procent loonsverhoging, een extra va kantiedag, verlenging van de SUM-regeling met twee jaar en verlaging van de SUM-premie. Vooral bij dat laatste bod schuilen volgens de FNV-bond een paar volwassen adders on der het gras'. Als er na de twee jaar geen reserves meer zijn em tekorten of verhoogde uit gaven te dekken, moeten de oUM-premies met 1,5 procent omhoog naar 6 procent. Dat zal de FME niet willen betalen, dus ■s bet waarschijnlijk dat de wtralingsleeftijd wordt ver- naar 63 of 64 jaar. (ADVERTENTIE! aal 10, Breda, Tel.076-215469 Vakantietip: met raket naar de maan procent van het laatstver diende netto loon of het afwen telen van de premieverhoging op de werknemers behoort vol gens de bond tot de mogelijk heden. De industriebond keert daarom terug naar het oor spronkelijke voorstel om de SUM-regeling met vijf jaar voort te zetten onder handha ving van de huidige premie. De wens van de FME om de ar beidstijden te versoepelen door de werkdag maximaal 9,5 uur te laten duren is de bond even eens in het verkeerde keelgat geschoten. De bond is niet per se tegen flexibilisering van arbeidstijd, zeker niet als die extra werk gelegenheid oplevert. De FME wil echter af van de verplich ting om bij een langere ar beidstijd dan 8,5 uur per dag met de vakbonden te moeten overleggen. Flexibilisering dient op die manier alleen het belang van het bedrijf, zo vreest de industriebond. Van onze correspondent VLISSINGEN - Kort na het plegen van een gewapende overval gistermorgen op een filiaal van de Rabo bank aan de Papagaaien straat te Vlissingen heeft de gemeente politie van Vlis singen de twee daders we ten te arresteren. De mannen, de 28-jarige R.E. en de 26-jarige D.V. uit Spijke- nisse zijn ingesloten in het poli tiebureau te Vlissingen. Tegen half negen werd een medewerkster toen ze de bank binnenkwam opgewacht door twee gemaskerde en gewa pende mannen die geld eisten. Een van hen had pistool, de andere was gewapend met een riot-gun. Hevig geschrokken opende ze de kluis, waaruit de mannen voor enkele tiendui zenden guldens aan Neder lands geld en buitenlandse va luta gritsten. Ze stopten dat in een plastic zak en verlieten het gebouw. Het automatisch alarm werkte toen al en de politie was op weg naar de bank. Een an dere medewerker van de bank die arriveerde op het moment dat beide mannen er met de buit vandoor gingen, waar schuwde de politie eveneens. Toen de politie aankwam, wilde een van de overvallers net de Noordbeekseweg inlo pen. Hij werd als eerste in de kraag gegrepen. De tweede da der probeerde weg te komen via enkele volkstuintjes, maar werd omsingeld door drie agenten. Toen die hun wapens op hem richtten, koos hij eieren voor zijn geld en gaf zich over. Een kort geding tegen Nijmeegse krakers voor de rechtbank in Am- hem is maandagmiddag uitgelopen op een massale vechtpartij tussen krakers en politie. De vechtpartij in en buiten het paleis van justitie volgde na de ontruiming van de pu blieke tribune. Vice-president van de rechtbank mr. N. van Raalte had de ontruiming geëist nadat krakers het kort geding verschillende keren had den verstoord. Bij de ongeregeldhe den werden drie mannen en drie vrouwen gearresteerd. De vice-president van de rechtbank wijst 29 maart von nis. Mr. Van Raalte kondigde aan dat hij bij een eventueel ontruimings- vonnis geen snelle ontruiming zal vorderen. - FOTO ANP AMSTERDAM (ANP) - De Vakcentrale FNV heeft over de hele linie geen goed woord over voor de begin vorige week door het kabi net gepresenteerde plannen voor het sociaal-economi sche beleid voor de ko mendejaren. Hoewel de werkloosheid op geen stukken na onder 500.000 zal zakken, is er van gerichte aanpak van de werkgelegen heid - bij voorbeeld via over heidsinvesteringen - geen sprake. De bezuinigingen gaan vooral ten koste van de de laagst betaalden. „Bij de laagstbetaalden, bij zwakkeren wordt het geld met guldens en rijksdaalders bijeen gegraaid en vervolgens met honderden en duizenden gul dens tegelijk doorgeschoven naar de beter betaalden en de bedrijven", aldus FNV-secre- taris H. Muller maandag op een persconferentie in Amsterdam na afloop van de Federatie- raad. Onrechtvaardigheid is troef vind de FNV. In strijd met ver kiezingsbeloften wordt er in de sociale zekerheid opnieuw fors gesneden, bij voorbeeld door verlaging van het minimum loon en de daaraan gekoppelde bijstandsuitkeringen voor 22- tot 27-jarigen. Bovendien ko men werklozen een half jaar eerder de bijstand in als het kabinet straks zijn zin krijgt. Muller zei dat de FNV met name van de kant van CDA- leider De Vries verwacht dat hij op het punt van de sociale zekerheid 'de rug recht en de knieën stijf houdt'. Eerder verklaarde voorzitter Hofstede van het CNV al dat wat hem betreft het CDA des- AMSTERDAM - De FNV overweegt om gratis openbaar vervoer te bepleiten voor werknemers. Die zouden van de bedrijven daarvoor een jaarkaart moeten krijgen. Dat zou moeten worden opgenomen in de verschillende cao's. Aldus de FNV in een reactie op een suggestie van een lid in het blad FNV-magazine. „Wij stre ven al lang naar een goede om- kostenregeling en een goede vervoersregeling voor werkne mers. Het is een sympathiek voorstel," aldus de woordvoer der. Uit een enquête die de FNV onder haar leden hield bleek dat ongeveer de helft vindt dat de auto zwaarder moet worden belast en dat het openbaar ver voer meer ruimte moet krijgen. Tweeëntwintig procent wenst dat er alleen vergoeding van reiskosten wordt gegeven als die te maken hebben met het openbaar vervoer. Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding. Sla, Varkenslever, 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. DINSDAG 22 MAART 1988 Minister Lubbers heeft gis teren op de jaarvergadering van de Katholieke Soeren- en Tuindersbond gezegd dat het agrarisch bedrijfsle ven niet voortdurend om geld moet vragen. De pre mier herinnerde de aanwe zigen er nog eens aan dat de Nederland een netto ontvanger van EG-gelden is. ZIE PAGINA 3 Bram Vermeulen (41 jaar), ex van Freek de Jonge, houdt zich tegenwoordig bezig met melancholische muziek. „Bij mij is de voorpret ook steeds minder geworden. Vroeger kon ik nog ergens naar toeleven. Maar door allerlei teleur stellingen doe ik dat niet meer. Als je denkt dat iets mooi en leuk wordt, kan het alleen maar tegenvallen. Daarom kijk ik met minder veel plezier vooruit. Want ik weet dat er na de leuke dingen vervelende dingen komen." ZIE GIDS-1 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Ook de komende dagen staat er een westelijke stroming waardoor buien ongehinderd ons land binnendringen. Vandaag eerst af en toe zon later op de dag geheel bewolkt en opnieuw buien. Wind eerst matig in de middag toene mend tot vrij krachtig. Maximum 10-12, minimum 4-6 gra den. DEN HAAG (ANP) - De paspoortfabriek KEP zal het on derzoeksinstituut TNO binnenkort, nog vóór 1 april, een aantal nieuwe - verbeterde - paspoortkaarten voor aan vullend onderzoek geven. Een TNO-woordvoerder heeft dit maandagavond bekendge maakt. Volgens KEP zijn in de nieuwe versie een aantal ver beteringen aangebracht ten op zichte van die die reeds door TNO zijn onderzocht. Volgens de zojuist gemaakte afspraak is de paspoortfabri kant op zijn vroegst op 23 maart in staat deze paspoort- kaarten te leveren, aldus de TNO-woordvoerder. Zodra de paspoortkaarten binnen zijn wordt het aanvul lend onderzoek onverwijld ge start en TNO denkt dan binnen een week een eerste rapport te kunnen uitbrengen. Dit rap port zal gelijktijdig aan KEP JAKARTA (AFP-UPI- ANP) - De Indonesische president Suharto heeft maandag zijn nieuwe kabi net gepresenteerd dat flink is gewijzigd en jonger is dan de vorige regeringsploeg. Daar staat tegenover dat het leger opnieuw sterk vertegenwoordigd is. Van de 38 ministers verdwijnt maar liefst de helft. Zo moet na tien jaar minister van buiten landse zaken Mochtar Kusu- maatmadja het veld ruimen. Hij wordt opgevolgd door Ali Alatas, sinds 1983 ambassadeur van Indonesië bij de Verenigde Naties. en aan het ministerie van bui tenlandse zaken worden uitge bracht, aldus de TNO-woord voerder. OOST-BERLIJN (AFP) - De ontman telde Sovjetrussische raketbasis van Waren in het noorden van de DDR wordt omge bouwd tot vakan tieoord van de vakbe weging. Dit is maandag bevestigd door een woordvoerder van het Oostduitse minis terie van buitenlandse zaken in Oost-Berlijn, Rudolf Ramm. Woensdag aanstaande worden gebouwen en ter rein van de voormalige basis van SS-12's aan de Oostduitse vakbondsfe deratie FDGB overgedra gen. Aan deze plechtig heid zal worden deelge nomen door de Oostduitse minister van defensie, generaal Heinz Kessler, en door de voorzitter van de federatie, Harry Tisch. Op de basis in Waren hadden de Sovjets 22 ra ketten gestationeerd van het type SS-12, voorzien van een kernkop en met een bereik van 950 kilo meter. (ADVERTENTIES) noods op een kabinetscrisis moet aansturen. De FNV kondigde aan dat men zou proberen via het cao- overleg de schade voor werk nemers en uitkeringstrekkers te beperken als de gewraakte plannen in de kamer onver hoopt de eindstreep halen. Aan uitvoering van de omstreden maatregelen - bij voorbeeld in het kader van de Stichting van de Arbeid - zal de FNV, hoe dan ook, niet meewerken. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.: Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder p Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1