Zeeland: 'Wel kansen, geen geld' VERNIEUWDE SHOWROOM Weer meer geld naar buitenland Chauffeur Halsteren getuige storten gif Bezoek uit Florida op losse schroeven i Op tafel bij de minister 1£9 Meubelfabriek Oisterwijk. qe gec|ekte la|e( KAMER: MINISTER DE KORTE MAAKT ER EEN 'ROTZOOTJE' VAN Juwelier van Aart Verkeersvliegtuig stort neer 2.96 MOOI OPGEBORGEN Hevige aardbeving bij Tokyo KABINET: RANDSTAD KLOPPEND HART VAN ECONOMISCH NEDERLAND |DEN HAAG - Minister De Korte (Economische Zaken) heeft de Tweede kamer gisteren in opper ste verwarring gebracht door met WIR-milj ar den te 'goochelen'. SPAARDERS: 2 MILJARD BELEGGERS: 14,5 MILJARD HOGE KORTINGEN! MILIEUSCHANDAAL ALPHEN Merijntje VRIJDAG 18 MAART 1988 Sponsor Feyenoord polst Cruijff Eerste Amerikanen in Honduras HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Regen WEGENS EXECUTIE WARDEN JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN.. A56 hideeën, rse soorten, vanaf s® en in deze advertentie kunt u In alle AH valve de artikelen rtiaar kleine cijfertjes elen kunt u alleen kopen In AH winkels Ijfers op de deur staat Reclameprijzen rdag 17 t/m zaterdag 19 maart as_ raad strekt winkels met deling ML Stom-lozers en -lezeressen kijken week in week uit in de „Kleintjes"-rubrieken. Dat zijn elke dag vele tienduizenden mensen. Het moet dan wel heel raar lopen als juist uw ..kleintje" niet zou worden gelezen. DE STEM Van onze verslaggevers DEN HAAG MIDDEL BURG- De Randstad wordt het kloppend hart van eco nomisch Nederland. Zee land zal, als het wil profite ren van de economische groei, op eigen houtje de sterke punten moeten uit buiten. Met andere woorden: in de vierde nota ruimtelijk orde ning die gisteren door minister Nijpels (VROM) is gepresen teerd, komt Zuid-West-Neder land ér bekaaid van af. Een greep uit de eerste reac- Ities: Het Zeeuwse provinciebe- I stuur vindt dat de nota Zeeland wel kansen biedt, maar geen geld. Gedeputeerde Maris-Koster: „De tweedeling tussen de Randstad en de rest van Ne derland is in woorden welis waar niet meer zo sterk, maar straks in beleid wel, vrees ik. De middelen van het rijk zullen naar de Randstad gaan, andere landsdelen moeten zich op eigen kracht zien te ontwikke len. En dat wordt voor Zeeland heel moeilijk". Ook de reacties uit West- Brabant lopen niet over van enthousiasme. Uit de nota blijkt dat de be tekenis van Zuid-West-Neder land voor de recreatie daaren tegen zal toenemen. Verder blijft Zuidwest-Nederland van groot belang voor het transport tussen de Randstad en Vlaan deren en Noord-Frankrijk. Op het gebied van het trans port worden in de nota voor Zuidwest-Nederland vier aan bevelingen gedaan: De (internationale verbin ding van de Randstad met Vlaanderen en Noord-Frank rijk moet worden versterkt door de aanleg van de Zoom- weg-A4 van Bergen op Zoom naar de Belgische grens. De sociaal-economische sa menhang met België (met name de Kanaalzone) kan wor den versterkt door de aanleg van een vaste oeververbinding over de Westerschelde. Dat moet wel met privé-geld ge beuren. Als die oeververbin ding er komt, zal de regering in samenwerking met de provin cie Zeeland nagaan of de Zeeuwse industrie daarvan kan profiteren. De Schelde-Rijnverbinding moet worden aangemerkt als hoofdroute voor transport op water. Datzelfde geldt voor het traject Rotterdam-Breda- IVan onze verslaggever hebt er een rotzooitje van gemaakt', klaagde PvdA- Kamerlid Vermeend. WD-er Nijhuis verweet zijn par tijgenoot dat diens administratie 'totaal niet deugt'. En CDA-Kamerlid Van Iersel 'duizelde' van de door De Korte aangedragen cijferbrij. Het draait allemaal om de delijk waar de 4,2 miljard van daan komt die structureel aan het bedrijfsleven is toegezegd'. Forse kritiek kreeg de be windsman over zich heen in zake de administratie van de WIR-gelden. Hij bleef het ant woord schuldig op de vraag waar de overschrijdingen van de laatste jaren zijn verwerkt. De Korte zelf deed de zaak luchtig af met de verzekering dat het hier om 'optische' te genvallers gaat. Maar PvdA en CDA geloven daar weinig van. te van de wasmiddelen merk Albi is nu ook faatvrij. is is Albitotaal in twee ijgbaar: fosfaathoudend mag hoeveel geld er dit jaar j beschikbaar is om de las ten voor het bedrijfsleven te [verlichten. Maandag besloot |het kabinet de vennootschaps- jelasting drastisch te verlagen [en de premies voor de kinder bijslag van de werkgevers over nemen. Beide maatregelen feijn bedoeld als compensatie hoor het afschaffen van de in- kesteringspremie-regeling WIR). Door die afschaffing van de SIR heeft De Korte op kasba sis nog 1,7 miljard gulden be- ïikbaar om die lastenver lichting te kunnen betalen. Maar daar moet - ruw geschat -nog een half miljard af om de claims te bekostigen die onder- lemers vlak voor de afschaf- ng van de WIR nog bij De Korte hebben ingediend. Als de voorgestelde lasten verlichting per 1 juli in gaat - len voorwaarde die de WD isteren nadrukkelijk bij het ;abinet op tafel deponeerde - |ieeft het kabinet echter 2,1 Miljard gulden nodig. Premier Lubbers heeft afge lopen dinsdag in zijn brief aan (de Tweede Kamer geschreven lat die lastenverlichting 'zo inel mogelijk' zal worden door gevoerd, maar nu blijkt dat er [geen geld is is de kans groot dat P juli niet wordt gehaald. Tot grote woede van de '-fractie en de werkgevers, lie vasthouden aan 1 juli. Mi nister De Korte gaat er gewoon [van uit dat het 1 juli wordt, maar kon de Kamer niet duide- Kk maken waar hij dan het benodigde geld vandaan haalt. Volgens de PvdA is er voor lit jaar zelfs geen 1,2 miljard, paar hooguit 900 miljoen be schikbaar voor het 'pretpakket' 'an het kabinet. Ook voor '89 is er minder geld over dan het labinet beweert, aldus Ver leend. 'Het is volstrekt ondui- (ADVERTËNTIES) Dit jaar en volgend jaar re serveert De Korte in totaal een miljard gulden op zijn begro ting om de WIR-premie te be talen, die bedrijven in het laat ste weekend van februari heb ben aangevraagd. Hij schat dat bedrijven in dat weekend zoveel investerin gen hebben aangemeld, dat de WIR-pot in totaal voor onge veer één miljard gulden extra moet worden aangesproken. Tijdens het grote debat over de kabinetsplannen over an derhalve week zal de regering duidelijk maken dat de reken sommen voor haar voorstellen kloppen, kondigde De Korte aan. Een van de bezetters van het ministerie van Sociale Zaken probeert minister De Koning (rechts) een anjer aan te bie den. Even later zou de politie de zaal ontruimen. De jongeren protesteerden tegen de bezuinigingsmaatregelen van het ka binet. foto anp Let op kleurenadvertentie, worgen elders in dit blad. Haagweg 27 - Breda Van onze verslaggever DEN HAAG - Er is vorig jaar voor miljarden guldens méér naar het buitenland gebracht dan in 1986. Nederlandse beleggers inves teerden vorig jaar voor ruim 14,5 miljard gulden in het bui tenland, terwijl spaarders ruim 2 miljard gulden naar het bui tenland brachten. Dat blijkt uit het overzicht van de betalingsbalans 1987, dat gisteren door het departement van Financiën is gepubliceerd. Dat de spaarders hun geld naar het buitenland brengen komt volgens het departement vooral door de verplichting van de banken de belastingdienst inlichtingen te geven over de rente op spaartegoeden. Reeds eerder hadden de ban ken bij minister Ruding (Fi nanciën) aan de bel getrokken omdat spaarders hun geld massaal naar het buitenland zouden brengen. Nederlandse beleggers in vesteerden vorig jaar voor maar liefst 14,5 miljard gulden in het buitenland. Daar tegen over staat dat buitenlanders voor amper 4 miljard gulden in Nederland hebben geinves- teerd. Opvallend is wel dat buiten landse beleggers zich vorig jaar massaal op Nederlandse staatsleningen hebben gestort. Buitenlanders kochten voor 14,1 miljard gulden overheidso- bligaties. Als gevolg van de beurs krach in oktober vorig jaar stootten buitenlandse beleggers voor 1,4 miljard gulden Neder landse aandelen af. De lopende rekening van de betalingsbalans (het saldo van in- en uitvoer van goederen, diensten en geld) is vorig jaar gedaald tot 7 miljard gulden. In 1986 werd nog voor 12 miljard gulden meer naar het buiten land uitgevoerd dan ingevoerd en in 1986 zelfs voor 18 miljard gulden. Volgens het Centraal Plan bureau is het 'dieptepunt' nu wel bereikt. Het Planbureau voorspelt voor dit jaar een overschot op de betalingsba lans van 7 miljard gulden en in de jaren tot 1990 tussen de 12 en 13 miljard gulden. Opvallend is ook dat het overschot op de energiebalans daalde met zes miljard gulden en daardoor op ongeveer nul uitkwam. In het laatste kwar taal van 1987 was sprake van aantrekkende aardgasverko pen en ontstond zelfs een ge ring overschot. Het overschot op de ver- voersbalans daalde ook, terwijl het reeds bestaande tekort op de reisverkeerbalans nog ver der toenam. BOGOTA (RTR) - Een Boeing-727 van de Colombiaanse vliegtuigmaatschappij Avianca, met 141 mensen onder wie leden van twee voetbalelftallen, is enkele minuten na ver trek van het vliegveld van Cucuta aan de grens met Vene zuela neergestort. Omdat het toneel van het ongeluk gemakkelijk over de weg be reikbaar was, verwachtte men spoedig op de plek te zijn. Of er overlevenden waren wist men nog niet. Mensen in een auto ver telden dat zij het vliegtuig zeer laag over hadden zien komen en tegen een beboste berg botsen. lische perssinaas - Q Qfl slen, net± 2V2kilo O»»** coli, gram plano's, p.aX versterkers enptanosefhuur (ADVERTENTIE) K0WOO^TER°H1o6Sr197 Zo'n gast krijg je niet elke dag aan tafel Bij Meubelfabriek Oisterwijk vindt u een uitgekiend assortiment wandmeubelen. waarmee u naar eigen smaak en behoefte kunt variëren. Kom nu naar de toonzaal en u vindt de least, die past bij uw interieur. Of bel voor de gratis katalogus 04242-19012. Toonaangevend indken. Bergen op Zoom. Zuidoostsingel 43.01640-65641. Oisterwijk, Heusdensebaan 65.04242-19012. Van onze verslaggever HALSTEREN - De 46-ja- rige P. Somers uit Halsteren zegt getuige te zijn geweest van het storten van duizen den vaten met giftige stof fen op plaatsen in Alphen aan de Rijn waar nu een re creatieterrein ligt. Hij heeft de burgemeester van Alphen laten weten bereid te zijn hierover een verklaring af te leggen. De rijkspolitie stelt al ge ruime tijd een onderzoek in naar de activiteiten van het af- valtransportbedrijf Kemp in Hazerswoude. Deze onderne ming wordt ervan verdacht in Alphen illegaal grote hoeveel- (ADVERTENTIE) Feest bij serviezenspeciaalzaak De Gedekte Tafel Op alles een naleverings- garantie van 10 jaar. Reservering mogelijk Showroom de gehele week open. Ook zaterdags Nog meer keuze 130 serviezen 60 kristalserviezen 75 tafelbestekken Dorpsstraat 58, Chaam, 01619-1285 I AANTAL KATERNEN: 2 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 Venlo voor het goederentrein- vervoer. Die spoorlijn, van groot belang voor de verbin ding tussen de Rotterdamse haven en het Westduitse ach terland, moet overigens be langrijk worden verbeterd. Tenslotte moet er een interci- ty-plus-net komen voor trei nen met een gemiddelde snel heid van 160 en een topsnelheid van 200 kilometer per uur. De treinen van dit intercity-plus- net verbinden de grote stede lijke gebieden en stoppen dus nergens in Zuidwest-Neder land. Verder wordt in de nota ge wezen op de mogelijkheden die Zuidwest-Nederland, en dan vooral Zeeland, biedt voor de recreatie. Kabinet goochelt met cijfers Een dezer dagen informeert Feyenoord-sponsor Ger van Wel- senes bij Johan Cruijff of de ex- Ajacied interesse heeft in een functie bij de Rotterdamse club. Cruijff heeft op voorhand al laten weten een dergelijk gesprek se rieus te nemen, maar stelt toetre ding tot Feyenoord ondermeer afhankelijk van de reactie van Ri- nus Israel, de hoofdtrainer bij de Rotterdammers. ZIE SPORT 1 Donderdag zijn de eerste Amerikaanse militairen aangeko men in Honduras. Uit de Hercules kwamen 54 kwartierma kers met materieel. De rest van de 3.200 man volgt de ko mende 24 uur met 26 vluchten. FOTO AP ZIE PAGINA BUITENLAND Toenemende bewolking gevolgd door regen of mofregen. Minimum 4, maximum 10 graden. Vooruitzichten tot maan dag: zaterdag nog tijdelijk zwaar bewolkt en regenachtig, maar geleidelijk opklaringen vanuit het westen. Vanaf zon dag zeer zacht weer met wolkenvelden en temperaturen tot 15 graden. TOKYO (AFP) - Tokyo en omgeving zijn gisteravond (vrij dagmorgen plaatselijke tijd) opgeschrikt door een hevige aardbeving. Meer dan 30 miljoen mensen werden door de aardbeving wakker gemaakt. De beving had een sterkte van 6,1 op de schaal van Richter. Het epicentrum van de aardbeving - die het sterkste was in het noorden en noordoosten van Tokyo - lag op 90 kilometer ten oos ten van de hoofdstad. Van onze verslaggever DEN BOSCH - Het is zeer twijfelachtig of het voorgeno men bezoek van gouverneur Martinez van de Amerikaanse staat Florida aan Brabant nog wel doorgaat. Reden is de executie deze week van de 54-jarige zwarte Amerikaan Willy Darden in de staatsgevangenis van Florida. Hij was veroordeeld wegens de moord op een blanke zakenman. Begin deze week zonden Com missaris van de Koningin Hou- ben en gedeputeerde Wagt- mans een telegram aan Marti nez, waarin ze een beroep op hem deden het leven van Dar den te sparen. Houben en Wagtmans heb ben een week voor de executie van Darden in Florida een sa menwerkingsverdrag van Bra bant met Florida ondertekend. In het najaar zou Martinez een tegenbezoek aan Brabant brengen. „Moeten we nu werkelijk iemand ontvangen, die waar schijnlijk met dezelfde pen, waarmee hij een samenwer kingsverdrag met Brabant heeft ondertekend een mede burger de dood in stuurt, hier op het provinciehuis ontvan gen?", vroegen provinciale zegslieden zich gisteren af. De fractie van Links Bra bant ziet er nu vanaf het col lege vragen te stellen over de banden tussen Brabant en 'een Amerikaanse staat die mensen ter dood brengt', zegt fractie leider Willems. (ADVERTENTIE) heden chemisch afval te heb ben gestort. Van 1969 tot 1974 werkte So mers als chauffeur bij Bruijn- zeel en leverde in die tijd heel wat keren keukens en kasten af voor in aanbouw zijnde hui zen vlakbij de stortplaats in Alphen aan de Rij a „We bleven er soms ook even zitten om onze boterham op te eten", vertelt hij. „Daar hebben we het een flink aantal keren meegemaakt dat er vrachtwa gens met vaten langs kwamen en dat even verderop, waar nog gebouwd moest worden, die vaten in een put werden ge stort. Daarna werd er met een bulldozer grond overheen ge schoven". ZIE OOK PAGINA BINNENLAND Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam:....... Adres: Postc.:....Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1