BINNEN LOPERS 89 398 BZ PREI EN KIPPEBOUT fARKQUOTTER Bij belastingdienst 10.000 banen op de tocht UITLATEN Hoge inkomens gebaat bij kabinetsplan MAAR CDA PIKT PLANNEN OpEdahkan je rekenen. Acties in streekvervoer Werkgroep zoekt andere opslagplaats kernafval kranen Sociale premies minder omlaag Studie PROKEN. [DEN HAAG - Hoewel premier Lubbers gisteren met veel pijn en moeite binnen het kabinet een compromis heeft bewerkstelligd, zal dat niet on geschonden de Tweede Kamer passeren. Met name coalitie-partner CDA neemt geen genoegen met de voorgestelde bezuinigingen in de sociale sector en de forse belastingverlaging voor de hoge inkomens. Andijvie per 500 gram Gepaneerde hamburgers 4 stuks ALS WERKGEVERS NIET TOEGEVEN ABVAKABO: EEN OP DE DEIE AMBTENAREN STRAKS OVERBODIG DINSDAG 15 MAART 1988 De jurk is weer terug Ook Streek-VW is tegen atvaleiland HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Zachter Prei, ^Kippe- SJJ bouten, C QQ 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. is unn mmPEnHOUT bu f 23,90 JE HADT KUNNEN LEZEN IN.. TRANEN VAN het lachen 0| Itranen van verdriet, beye 1 gevallen komen voor. Het. zelfde geldt voor 'tranej over de wangen voelen lo. pen' en 'koude rillingen over de rug voelen kruipen'. Alle. maal uitingen van een ge. moedstoestand. Een derge. lijk iets overkwam eveneens een arbiter tijdens een fo. I rumavond die zijn club hield in sportcomplex De Vlaan. deren in Sas van Gent. Tij. dens die bijeenkomst was er nogal wat kritiek op de scheidsrechters. Met name over het gebrek aan incasse- ringsvermogen bij praten kritiek leveren, door spelers Zoals gemeld, voelde eeii van de aanwezige leidsman, nen zich aangesproken. ZicM in het debat mengend om dat onrecht ongedaan te ma- ken, riep hij: „Als ik dat hoor, dan lopen de tranen over mijn rug," waarop on- middellijk om een demon- stratie gevraagd werd. Toen pas kregen de tranen de vrije loop. Het was echter wel van het lachen. -aarvan u vindt, dat er een kleine gerubriceerde advertentie voor geplaatst moet worden? Plaats dat Kleintje" dan beslist in Oe Stem. Tien tegen een dat uw advertentie gelezen wordt. Immers 9 van de 10 lerri'lezers en lezeressen pluizen week in week uit Kleintjes"-ruboeken na Dat zijn elke dag vele tienduizenden Kleintjes-lezers. DE STEM ll~28stêjaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Temeuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 V® onze Haagse redactie PEN HAAG - Omdat het kabinet het miljardentekort van I de sociale fondsen via de voorgestelde bezuinigingen met slechts 900 miljoen gulden aanzuivert, zullen de sociale I premies minder dalen, dan in het regeerakkoord was over eengekomen. Werklozen zullen in het vervolg nog slechts een half jaar een uit tering van 70 procent van het minimumloon ontvangen, als blijkt ijat hun partner een inkomen heeft en/of de betrokkene een eigen wiling- Tot nu toe wordt daar pas na een jaar na gekeken. Ook de WAO wordt bijgesteld. Het uitkeringsniveau ligt in Ne- I derland veel hoger dan elders in Europa, voert het kabinet als rechtvaardiging daarvoor aan. Hoewel het kabinet ook heeft besloten fiscale meevallers in de I toekomst te gebruiken voor het handhaven van de koopkracht van de laagstbetaalden, moet daar vooralsnog niet veel waarde aan worden gehecht. Het ligt volgens ramingen van het Planbu reau eerder voor de hand te spreken van mogelijke tegenvallers. Premier Lubbers tijdens zijn persconferentie. - fotoanp Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De belasting verlaging waartoe het kabi net gisteren heeft besloten werkt vooral voor de hogere inkomens en de bedrijven gunstig uit. De hoogste tarieven (nu 72 pro cent) gaan, waarschijnlijk per 1 januari 1990, naar 60 en 52 pro cent, terwijl de schijf van 52 procent met 35.000 gulden wordt verlengd. Het kabinet heeft nog niet precies bepaald met welk per centage de lagere tarieven om laag gaan, wel dat het kabinet er 2.800 miljoen gulden voor over heeft. De belastingverla ging voor de hogere inkomens kost 1.500 miljoen gulden, maar dat wordt onder heel wat min der mensen verdeeld. De vennootschapsbelasting voor bedrijven gaat per 1 juli aanstaande voor winsten bo ven de 250.000 gulden van 42 naar 35 procent Over de winst tot 250.000 gulden moet 40 pro cent belasting worden betaald. Ruim 30 procent van de bedrij ven zal daar van profiteren. Tenslotte neemt de overheid de premie kinderbijslag van de werkgevers over en dat levert hen 3,2 miljard gulden op. Deze 'douceurtjes' moeten wel worden betaald. Zo zal de fiscale reiskostenaftrek voor iedereen worden beperkt, evenals die voor het woon- werk-verkeer. Verder wordt de 'auto van de zaak' fiscaal min der aantrekkelijk. Omdat het kabinet ook be sloten heeft voor 3,4 miljard gulden extra te bezuinigen ko men met name de lage inko mens onder druk. Een greep uit de maatrege len: studenten moeten via de studiefinanciering 550 miljoen gulden inleveren, voor in het buitenland wonende kinderen zal de kinderbijslag worden beperkt, de bijstandsuitkering voor mensen tot 27 jaar wordt beperkt en er komen drie wachtdagen in de ziektewet (nu twee). DE VOETBALLERS en iedereen die daarmee te ma ken heeft, moet gaan stude ren. Althans, die indrui werd gewekt tijdens de bij eenkomst die de scheids, rechtersvereniging Zeeuwsch-Vlaanderen hield. Want zoals te ver wachten was, was men het lang niet altijd eens met wat naar voren werd gebracht En dat was ook de bedoeling. Het gevolg was dat er dis cussies over onderwerpen ontstonden waarvoor een dag praten niet lang genoeg zou zijn. Om toch maar enigszins tevreden naar huis te kunnen gaan, opperde men steeds het opzetten van een cursus als oplossing. En zodoende kunnen de voet ballers - spelregelkennis werd er aan die kant niet verwacht - een cursus spel regelkennis tegemoet zien De aanvoerders staat dergelijks te wachten. Ook hen wordt via een cursus ge leerd hoe en waarom te han delen. De elftalleider mag eveneens enkele vrije dagen of avonden opofferea deze opoffering wordt van hem verwacht dat hij weet wat zijn taak is. Voor de grensrechters komt er even eens een speciale opleiding. Want wat hij precies moest doen, was niet helemaal dui delijk. Al met al dus heel wat werk voor de KNVB af deling Zeeland. Een afdeling die echter de arbiters niet mag scholen. Daarvoor vond men een andere oplos Zij worden via de televisie opgeleid. Namelijk via een Teleac-cursus. Deze moet dan komen in de plaats van zoals men stelde, 'cursussen voor knippen en plakken', Of laatstegnoemde cursus niet eerder nodig is voor de arbiters zelf, werd niet hele maal duidelijk. Mogelijk dat zij veelal uit zichzelf vol doende blijven 'plakken' dat zij 'geknipt' zijn om te doen. nen. Bijdragen: Willy van Leeuwen, [Peter Janse. .-ht-winnaar Evert van Benthein .rik ik wel eens, heb ik het wel goeü die Elfsteden-zeges was natuurlijk |f. Maar het volgende moment denk heb toch alles wat mijn hartje be iden mens". aeester van ijshockeyvereniging |rool: „Ik vraag om een revolutie in ckey. Dat betekent dat je beter een snijden, dan dat je enkele slecM |ls Iaat zitten". ach van Nelli Cooman in Trouw J gestelde limiet van 11.10 seconde11 ;s voor deelname aan de Olympis®^ n snotvlek in het tafellaken van de I f in het Utrechts Nieuwsblad; „Ik ben lindhonden te gaan trainen. Ik wil al- ar loopt en hard gaat". Vliet in Vrij Nederland over do- J is vergeven van de dope en wie pik- Juist, de wielrenners. Jullie zijn ook jn geweest of een stickie hebben 0e' VN, dit keer over Franse renners1 Itzakken. Allemaal dikke nekken, t ze meer zijn dan een ander. Fignon u a'n Bernard, bah, bah, toat een misse slijder". scheidend voorzitter van betaald in het Nieuwsblad van het Noor- ezellig in een bestuurskamer, behaw >en ze een voorzitter, ongelooflijk, •el. Het was half elf en ze begonnen te* slaan. Het was een complete bruilof1 l een absolute ramp, over het paard daar. Ja, ik heb eens gezegd dat Harifl' aar als je hem dan leert kennen... W>fl' it, word je inzo'n VIP-box ged wouden mper staan, Ze geven je een hand of- zo hoort Je hebt daar maar één gevoed jeweldig op z'n bek gaat". Felle kritiek op kabinet Van onze Haagse redactie oppositie. PvdA-fractieleider Kok meent dat de belasting verlaging ten koste gaat van de mensen met een uitkering. 'De vette inkomens profiteren meer dan de smalle beurs', al dus Kok. In St.Willebrord voerde Kok gisteravond aan dat de werk gelegenheid door het kabinet als een 'ondergeschoven kindje' wordt behandeld en dat de so ciale zekerheid sociale onze kerheid wordt. Hij vreest dat CDA-leider De Vries wel weer zal terugkrabbelen en straks in de Kamer zijn kritiek minder hard zal maken. Het kabinet heeft minder kritiek te duchten van de kleinste regeringspartij, de WD. Hoewel deze nog geen definitief oordeel over de plan nen geeft, schemerde toch vooral tevredenheid door over het feit dat de lastendruk voor burgers en bedrijfsleven op peil blijft en het terugdringen van het financieringstekort niet wordt doorkruist. OP PAGINA BINNENLAND: COMMENTAAR 'ZANDBAK MET DRIJFZAND' REACTIES CDA-fractieleider De IVries is het 'onwaarschijnlijk' 'ijat het CDA die voorstellen on- zal accepteren. De regeringspartner, de [VDD, is wel tevreden met de uitkomst. De oppositie in de Kamer is fel tegen, evenals de vakcentrales. De werkgevers (hadden meer verwacht. Het akkoord in het kabinet voorziet in een extra bezuini- van 3,4 miljard gulden en »n verlaging van de belastin- mvoor burgers en bedrijven. Deze keer moeten ook De fensie en Ontwikkelingssa- ïenwerking eraan geloven, fensie moet in 1990 270 mil joen bezuinigen, het departe- lent van Bukman 150 miljoen, bezuinigingen in de sociale >r bedragen bijna een mil jard gulden. Het is nog niet duidelijk wat !t effect van die voorstellen de werkgelegenheid is, maar it zal gering zijn. Lubbers igt nog wel te streven naar aantal werklozen in 1990 'au 500.000 maar om dat te be ten zal een 'klein wonder' igzijn. De fractieleiders van CDA WD zijn pas op het laatste loment op de hoogte gesteld het compromis. Volgens ibbers komt zijn kabinet op- ieuw in de problemen als van- it de Kamer onderdelen van h compromis worden aange- 'Als er stenen worden uit- laid, wordt het erg moei- 'ilt', waarschuwde hij Maar de specie van Lubbers' stselwerk was nog niet droog het CDA begon er al aan te ken. De Vries zei dreigend il zijn fractie nog niet is ver- jeten dat het kabinet rust heeft ™fd voor de sociale uitke- ten na de harde ingrepen ran de afgelopen j aren. Het CDA vindt ook dat de 'P-inkomens er te goed vanaf 'omen bij de belastingverla- "ng. En het kabinet kan ook tenen op verzet tegen de be rgingen op Ontwikkelings- 'enwerking. Overigens ikte de CDA-voorman dat '«te gisteravond tijdens een jeekbeurt in Roosendaal wat J Als het CDA zijn kritische porden omzet in daden weet fet zich in ieder geval verze- pgvand6steun van de linkse JADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) Geldig op dinsdag 15 en woensdag 16 maart 1988. TROSO ISiPIEIL! iSlHDIWl Gratis deelnameformulieren in elk Edah-filiaal. Kijk dinsdagavond naar de Tros A tot Z Spelshow op Nederland 1 om 19.00 uur met Lin- jda de Mol. Er zijn prachtige prijzen te winnen. Daar naast heeft Edah voor elke deelne mer een waardebon, waarmee u nóg meer voordeel kunt behalen! Van onze verslaggever BREDA - Als de werkgevers voet bij stuk houden komen er volgende maand acties in het streekvervoer. Daarbij zijn stakingen niet uitgesloten. Dat komt omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de 14.000 werknemers zijn vastgelopen. Breekpunten zijn de toe slagen voor nachtdiensten en gebroken diensten. De Vervoersbond-FNV gaat nu de leden raadplegen. Wat de ac ties betreft denkt de bond niet direct aan stakingen, maar daar zal het volgens een woordvoerder wel op uitdraaien als de werkge vers niet toegeven aan de eisen van de bond. Tweehonderd kader leden spraken zich gisteravond al voor acties uit. De bonden willen de toeslag (45 procent) voor nachtdienst al om middernacht laten ingaan, de werkgevers houden vast aan één uur. Bovendien willen ze parttime-chauffeurs van die toeslag uit zonderen. Een woordvoerder van de werkgevers denkt niet dat het zo'n vaart zal lopen met de aangekondigde acties. 'Wij zijn tot het uiterste gegaaa Op een gegeven moment moet je een grens trek ken. We wachten maar af hoe de vakbondsleden er over denken, maar tot verdere compromissen zijn we niet bereid'. (ADVERTENTIE) Van onze verslaggever DEN HAAG - De komende jaren zal als gevolg van de automatisering een op de drie ambtenaren bij de be lastingdienst overbodig worden. In cijfers uitgedrukt: bij de fis cus verdwijnen er 7.500 tot 10.000 van de 30.000 arbeids plaatsen. De FNV-ambtena- renbond AbvaKabo heeft dat uitgerekend. De werkgelegenheid bij de fiscus wordt, behalve door de automatisering, ook bedreigd door de vereenvoudiging van het belastingstelsel en de een wording van de Europese markt in 1992. Volgens AbvaKabo-bestuur- der Van Hinsberg gaat het om 'reële getallen'. Hoewel de bond beseft dat deze sombere ver wachtingen tot grote onrust onder de betrokken ambtena ren kan leiden, heeft men de publikatie toch doorgezet 'Het wordt', zegt Van Hinsbergen, 'tijd dat het nu eens duidelijk wordt gezegd'. De AbvaKabo zal morgen, tijdens het regulier overleg met staatssecretaris Koning (Fi nanciën), 'harde garanties' eisen dat er geen gedwongen ontslagen vallen en pleiten voor een goed sociaal plan. 'Wij willen wel meewerken aan een efficiëntere belastingdienst, maar daar moet dan wel een goed sociaal beleid tegenover staan', aldus Van Hinsberg. De grootste klap valt volgens hem bij de douane. Door het opheffen van de grenscontrole voor personen en goederen aan de Europese binnengrenzen en automatisering van invoeraan giften komen 2.800 tot 3.450 ar beidsplaatsen te vervallen. Het automatiseren van het beheer van relaties van de belasting dienst zal volgens Van Hins berg 1.500 tot 2.500 arbeids plaatsen kosten. Ook het geautomatiseerd af doen van belastingaangiftes hakt er flink in: 800 tot 1.000 ar beidsplaatsen minder. Invoe ring van de Invorderingswet, waardoor niet langer de deur waarder maar de PTT met dwangbevelen langs de deur gaat, kost 150 arbeidsplaatsen. Tot nu toe ontbreekt een sa menhangend personeelsplan en is er geen geld gereserveerd voor een 'zorgvuldig sociaal be leid'. De AbvaKabo zal bij staatssecretaris Koning aan dringen op het opstellen van een meerjarenplan en het re serveren van 5 tot 7,5 procent van de loonsom om de sociale gevolgen op te vangen. Financiën zou verder onmid dellijk een personeelsstop voor alle niveaus van de belasting dienst moeten afkondigen. AANTAL KATERNEN: 4 De jurk is terug van wegge weest. Ook de rok is er weer in volle glorie. En de tijd van het slobberwijde ge wapper hebben we nu wel ge had. De voor- jaars- en zomer- mode van 1988 zit vol verrassin gen. En wat de kleur betreft, wordt het je ap pelgroen en knalgeel voor de ogen. VANDAAG EXTRA IN DE STEM SPECIFIEK Ook de stichting streek WV Zeeuwsch-Vlaanderen keert zich te gen het plan om in de monding van de Westerschelde een atva leiland aan te leggen. De WV is bang dat toeristen weg zullen blijven en voorspelt een donkere toekomst als de plannen door gaan. ZIE VERDER IN HET REGIODEEL Betrokken of zwaar bewolkt met tijdelijk regen en zachter. Max. temp. van tot 12 graden. Windstil of zwakke verander lijke wind, later uit west tot zuidwest. De vooruitzichten voor woensdag tot zaterdag: woensdag en donderdag op nieuw frisser en wisselvallig weer met soms winterse buien. Vanaf vrijdag zwaar bewolkt en regenachtig, maar zachter weer. BORSELE (ANP) - Een werkgroep van deskundigen van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde ning en Milieubeheer, de provincie Zeeland en de gemeente Borsele, is maandag gestart met het zoeken naar een alter natieve plaats voor de opslag van radio-actief afval in Bor sele. Een opgewekte minister Ruding maandagmorgen op weg naar de ministerraad, 's Middags zou het kabinet een compromis bereiken. fotoanp Op 1 maart besliste de raad van deze gemeente niet akkoord te gaan met de huidige lokatie vlakbij de kerncentrale Bors- sele. Daar wilde de COVRA, de Centrale Organisatie voor Ra dio-actief Afval in Nederland, een opslag- en verwerkingsbe drijf bouwen waar alle radio actief afval van Nederland kan worden opgeslagea (ADVERTENTIES) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding kilo kilo Die plaats ligt hemelsbreed zo'n 750 meter van de kern van Borssele. De raad is in meer derheid niet tegen de opslag van het kernafval in Borssele zelf, maar ziet de radio-actieve vuilnisbelt liever wat verderop. De werkgroep gaat nu zoe ken naar een wat verder afge legen plaats in het midden- Zeeuwse industriegebied het Sloe. Veel keus is er daar echter niet. De plaats moet binnen het gebied van de gemeente Bor sele vallen. Vlissingen en Middelburg, mede-eigenaren van het Sloe- gebied, hebben de opslag van radio-actief afval op hun ge bied altijd afgewezen. Mocht de werkgroep onver hoopt geen betere plaats vin den dan de huidige, dan mag de COVRA toch gewoon op de eer ste lokatie gaan bouwen. Mert Bosal. De beste! Veor alle typen auto's. Vakkundig dus veilig tementeen!. Tevens banden, trekhaken, accu's, schokdempers, urtlataR, balanceren APK-keuring, olie nmrsn 15 minuten 'WÊ AUTOSERVICE DREEF 75 - 8REDA - TEL. 076-225507 BEKENDMAKING FAXAPPARATUUR Wij leasen NIET. Wij verhu ren NIET. U gelooft toch ook niet in Sinterklaas. Wij ver kopen alleen tegen kontante betaling, zonder kleine letter tjes. Maar wel voor de aller laagste prijs. Bel voor uitge breide documentatie: TELE 2000:010 - 438 06 06 •i-- - De Abva/Kabo is bang voor demotivatie van het personeel als niet 'zeer zorgvuldig' wordt omgegaan met de komende veranderingen. Die demotiva tie 'kan direct nadelige gevol gen hebben voor het goed func tioneren van de belasting dienst Dat zou enorme en on aanvaardbare financiële risi co's met zich meebrengen', al dus Van Hinsbergen. Een woordvoerder van het ministerie van Financiën wil niet op de cijfers reageren, be halve met de stelling dat ze hem 'wat aan de hoge kant' le ken. Financiën heeft zelf alleen de gevolgen van de vereenvou diging van het belastingstelsel berekend: 1.670 arbeidsplaat sen minder. De directeur-gene raal belastingen heeft al eerder gezegd dat er geen garantie te gen gedwongen ontslagen kan worden afgegeven. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- nwldert eft de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad O kwartaal acceptgirokaart ad f 71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad....69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres:1 Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1