ui 'Gratis' openbaar vervoer studenten CDA EN VVD VOOR REST TWEEDE KAMER TEGEN Bevolking lijdt onder Stedenoorlog I Israëlisch leger zet grintkanon in PARKER.IQTTER GALAXY Klokkenberg Breda krijgt dotterkamer Rijkspolitieman ziet ufo boven Bergen op Zoom EVEN NAAR JAC. HERMANS f\ Mini-prus&Maxi-keus Merijntje Aantal verkeersdoden in Zeeland stijgt irant AAN BIEDINGEN BASISBEURS GAAT 'ENKELE TIENTJES' OMLAAG li Sovjet-aftocht Afghanistan )p lange baan 1 MAGERE KALFSLAPJES BROCCOLI REGIONAAL ORGAAN VERKEERSVEILIGHEID: Roosendaaler in Spaanse cel eet weer DONDERDAG 10 MAART 1988 Auto's schitteren in Genève Ajax met een been in halve finale PSV wil Frank Brugel inlijven HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Af en toe zon STAATSSECRETARIS DEES AKKOORD JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN CA" nd haar menu isine u laat merken :ht bij elkaar liggen. euzen De zomer tegemoet in deze modieuze pakjes! Soepele stoffen met kreukeffect. Modern blousonpak in off-white. f198,- Een jeugdig chic pak met getailleerd jasje. f249,- lt 30 Hulst 34-86 -Terneuzen jsstr. 2 Oostburg LICHTING Kunt u met een gerust hart via De Stern doen met een ..Kleintje" onder de rubriek ..Vakantie". Immers vele tienduizenden Stern-lezers en loxoroaaon (vier van efke Oen) zeggen bijzondere belangstelling tm hebben voor deze specifieke ..Kleintjes"-rubriek. DE STEM [28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De ruim 500.000 studenten die een studiebeurs ontvangen, kunnen met ingang van 1 augustus 'gratis' van trein, bus, tram en metro gebruik maken. Dat staat in een contract dat minister Deetman (Onder wijs) en vertegenwoordigers van NS, streek- en stadsver voer binnenkort zullen on dertekenen Tegen een vergoeding door het ministerie van Onderwijs van ƒ340 miljoen per jaar krijgen alle studenten met een studiebeurs een jaar kaart vcor het openbaar ver- voer. Deetman betaalt dat met de ƒ200 miljoen die hij nu jaarlijks kwijt is aan de vergoeding van reiskosten van thuiswonende studenten en met een verlaging „van enkele tientjes" van de basis beurs. De vervoerders rekenen per student voor een ov-j aar- kaart ongeveer 500, de nor male prijs van zo'n jaarkaart komt op ruim ƒ3000. Deson danks willen de vervoerders niet van een onvoordelige overeenkomst wetea De stu denten vormen een aantrek kelijke doelgroep (ook voor de toekomst), de treinen rij den toch (of ze nu vol of leeg zijn) en het contract past in het streven van de overheid om het autogebruik terug te dringen, redeneren de ver voerders. Ook minister Deetman ziet vooral positieve effecten. Hij wil het studiefinancierings systeem stroomlijnen, door zichtiger maken. „De rege ling voor de tegemoetkoming in de reiskosten zit nu uiter mate gecompliceerd. We heb ben nogal eens te maken met studenten die beroep aante kenen tegen de hoogte van de hen toegekende vergoeding. In ons streven om de regels te vereenvoudigen, past dit contract uitstekend", aldus de minister gisteren in een toelichting op de overeen komst. Beide partijen maken nog wel enig voorbehoud. Zo wijst Deetman erop dat de ministerraad zijn plan nog moet goedkeuren. Bovendien is een wijziging van de Wet Studiefinanciering nodig, waarvoor goedkeuring van het parlement vereist is. De vervoerders behouden zich het recht voor het con tract, dat een looptijd heeft van vijf jaar, open te breken als er plotseling veel meer studiebeurzen worden ver strekt dan nu het geval is. Ook is voor de vervoerders het reisgedrag van de stu denten belangrijk. „We gaan er bijvoorbeeld nu nog van uit dat studenten gespreid over de gehele dag reizen en dus geen extra drukte in de spits veroorzakea Pakt dat in de praktijk anders uit, dan moeten we maatregelen kun nen nemen", legt NS-marke- tingdirecteur Portheine uit. De maatregel gaat ook gel den •'hoor circa 15.000 studen ten van 16 en 17 jaar die de reiskosten krijgen vergoed in het kader van de regeling Tegemoetkoming Studiekos ten (TS). Het gaat hierbij vooral om studenten aan be paalde, zeer gespecialiseerde instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 'Verkeer mag 120 per uur Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De maximumsnelheid gaat 1 mei omhoog naar 120 kilometer per uur. Een krappe neerderheid van de Tweede Kamer, WD en DA, heeft hier gisteren mee ingestemd. i PvdA, D66, PPR, SGP, RPF en GPV stemden tegen. Binnen het CDA en de PvdA weigeren enkele fractiele den de koers van hun fractie te volgen. maakte zich vooral bezorgd over de controle op wegen waar niet harder dan 70 of 80 km mag worden gereden. Juist op die wegen, waar de Algemene Verkeersdienst niet opereert, gebeuren de meeste ongeluk ken. De snelheidsverhoging geldt alleen voor personenauto's op de autosnelwegen Op wegen rond de Randstadsteden blijft de 100 km gehandhaafd. Voor auto's met aanhanger en vrachtwagens blijft de 80 km gelden Omdat de verhoging al op 1 mei ingaat, moet minister Smit-Kroes (Verkeer en Wa terstaat) haast maken met de borden die de toegestane snel heid op de verschillende w^gen aangeven Of de borden op tijd klaar zijn is de vraag. De mi nister heeft een deskundige in geschakeld om de kleur van de borden vast te stellen. De kleur mag namelijk niet de agressie van de weggebruikers opwek ken, zei Smit-Kroes. Volgens minister Korthals- Altes (Justitie) is controle op de 100 km niet mogelijk. Alleen al op de rijkswegen is het aantal bekeuringen in tien jaar tijd gestegen van 60.000 tot 130.000 per jaar. Om de huidige maxi mum snelheid te controleren zou van politie en justitie een vier keer zo hoge inspanning worden gevraagd. Die capaciteit hebben politie noch justitie, aldus de minister die met dat argument ook mi nister Nijpels (Milieu) over de streep haalde in de kabinets vergadering. Korthals-Altes denkt dat de verhoging van de pakkans meer invloed heeft op het rijgedrag dan de boetes. Die boetes gaan omhoog van 150 gulden bij de eerste keer tot bijna 300 gulden bij de derde overtreding. Na drie overtre dingen in één jaar wordt het rijbewijs ingetrokken. Deze sancties gelden overi gens alleen voor automobilis ten die de limiet met meer dan 30 kilometer overschrijdea Al leen die overtredingen worden bij de rechtbank geregistreerd. Overtreders die de limiet iets minder rigoreus overschrijden, worden niet geregistreerd. Zij betalen daarom steeds de laag ste boete en hun rijbewijs blijft buiten schot. Korthals-Altes zei na het de bat dat hij een minimumboete wil invoeren als het rijgedrag, ondanks de nieuwe sancties, niet verbetert. Nederland kent tot nu toe alleen maximumboe tes. DA en WD zijn ervan over- iiigd dat de snelheidscontrole o efficiënt wordt, dat de auto mobilist zich aan de regels zal [houden. De grens van 100 kilo- leter is al jaren ongeloof- aardig door de massale over- ngen, aldus de regerings- ijen. De andere fracties zijn tegen [de verhoging omdat daardoor 'e verzuring van het milieu en geluidhinder toenemen. Zij len dat de overheid zelf huid heeft aan de verloede- g van het verkeersgedrag. Als de 100 km niet effectief i worden gecontroleerd, zal .at bij de 120 km ook niet luk ken, voorspelden de tegenstem mers. PvdA'er Castricum |GENÈVE (DPA) - De af- eht van de 120.000 Sovjet- nilitairen uit Afghanistan is voorlopig van de baan, nu de onderhandelingen in Ge neve tussen Pakistan en Af- jhanistan zijn vastgelopen. Afghaanse minister van mitenlandse zaken Abdul Wa di deelde gisteren mee dat Af- lanistan en Pakistan botsen iver de kwestie van een over- langsregering voor Afghani- tan. Pakistan eist dat dit pro- ten op de agenda wordt ge- jlaatst. Het ziet ernaar uit dat Ie Afghaanse delegatie niet be- 'e'd is de onderhandelingen mort te zetten. Sovjetleider ■orbatsjov had eerder toege- egd dat de terugtrekking van Ie 120.000 Sovjet-militairen op 5 mei zou beginnen op voor warde dat er vóór 15 maart in ■eneve een akkoord zou zijn 'ereikt. Dat akkoord zit er dus w niet in. (ADVERTENTIE) BERGEN OP ZOOM - Rijkspolitieman Herman Ok- kenburg van de groep Halsteren zegt in de nacht van dinsdag op woensdag om 01.05 uur een ufo gezien te hebben boven Bergen op Zoom. De politieman zag in deze klaar heldere nacht „een bolvor mig voorwerp van grote afmeting, dat geheel verlicht was en oranje-achtig van kleur". Het voorwerp verdween vol gens de politieman in de richting Nispen. Bij de gemeentepolitie in Bergen op Zoom zijn helemaal geen meldingen binnengekomen over het 'bolvormige voorwerp', aldus een woordvoerder van de rijkspoltie in Breda. De betrokken rijkspolitieman heeft de Rijksluchtvaart dienst van zijn observatie op de hoogte gesteld. (ADVERTENTIE) Dit weekend weer gezellig uit In Donderdag t/m zondag van 22.00-04.00 uur Torenatraat 19-Breda Tel. 076-220131 I ZIE OOK COMMENTAAR Aanbiedingen geldig van do. 10t/mza. 12 maart 1988. Aanbiedingen alleen in filialen met versafdeling. De onrust in bezet gebied heeft woensdag opnieuw mensenle vens geëist. Drie Palestij nen werden doodgeschoten, van wie één vermoedelijk door een joodse kolonist. Het 'grintkanon' is een wendbaar voertuig op rups banden dat een regen van kleine stenen uitspuwt. Het ka non is vrij ongericht en be strijkt een groot oppervlak. De infanterie-eenheid Golani heeft het nieuwe wapen, dat door de Israëliërs zelf is ge maakt, al ingezet bij een beto ging in Nablus op de westelijke Jordaanoever. Volgens het Is- Israël m draagt zijn steentje bij MIDDELBURG - In de eerste twee maanden van 1988 zijn er al twee keer zo veel dodelijke verkeersslachtoffers in Zeeland gevallen als gedurende dezelfde periode van het vorig jaar. Dat maakte de heer J. de Voogd, voorzitter van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ), gisteren bekend tijdens de vergadering van het ROVZ in Middelburg. Tijdens de vergadering stelde de ROVZ ook het werkplan voor 1988 vast. Bij dat plan wordt onderscheid gemaakt tussen algemene activiteiten en werk dat is gericht op de ver schillende verkeerselementen: mensen, wegen en voertuigen. Er zijn acht werkgroepen opgericht, die elk een onderdeel van de verkeersproblematiek onder de loep gaan nemen. De ROVZ is eind vorig jaar opgericht en be staat uit allerlei organisaties die met de ver keersveiligheid van doen hebben. Van onze correspondent BARCELONA - De 49-jarige kastelein Adrianus M. uit Roosendaal heeft zijn hongerstaking in de gevan genis van de Spaanse stad Gerona opgegeven. De wegens hasj smokkel veroordeelde Brabander eet weer omdat hij door vrienden en familie van de zinloosheid van zijn actie is overtuigd. Hij zit nu weer in zijn cel. M. begon zijn actie als protest tegen de weigering van de plaatselijke rechtbank hem de rest van zijn straf in Neder land te laten uitzitten. In juni 1984 werd hij voor de Spaanse kust gearresteerd aan boord van de Libanese vrachtboot Asraf-1. Het schip vervoerde drieduizend kilo hasj. De rechtbank van Gerona stelde de veertien Arabi sche bemanningsleden en de Libanese kapitein enkele we ken later op vrije voeten. De inwoner van Roosendaal bleef alleen achter in de cel en werd als enige veroordeeld voor de smokkelzaak. Hij kreeg zes jaar. Over ruim zes maan den zal hij zijn straf hebben uitgezeten. De kroegbaas heeft altijd hardnekkig ontkend dat hij schuldig is. I AANTAL KATERNEN: 4 Op de Auto Salon 1988 in Genève, een van de belangrijkste auto-tentoonstellingen in Europa, schitteren drie merken met hun nieuwste typen. Wereldprimeurs in Zwitserland. Eén daarvan: de VW Passat. MORGEN IN DE STEM SPECIFIEK Ajax staat met een been in de finale van het toernooi om Europa cup II, doordat het gisteren in Bern de eerste wedstrijd tegen Young Boys met 0-1 in zijn voordeel besliste. ZIE SPORT 1 PSV is van plan Frank Brugel (foto), de in Breda wonende doelman van RBC, in te lijven, om een goede, ervaren kee per achter international Hans van Breukelen te hebben staan. ZIE SPORT 2 Het was gisteren een zwaar bewolkte dag. Ook vandaag is er veel bewolking met af en toe zon. Hef blijft daarbij over wegend droog. Wind matig uit westelijke richtingen. Maxi mum temperatuur 6-8, minimum 2-4 graden. In de ochtend plaatselijk mist. Van onze verslaggever BREDA - Staatssecretaris Dees van Volksgezondheid heeft Medisch centrum De Klokkenberg in Breda een vergunning verleend voor de bouw van een zogeheten 'dotterkamer'. EEN VADER drukt zijn dode kindje tegen de borst, nadat gisteren de Iraanse hoofdstad Teheran ophieuw was getrof fen door Iraakse raketten. De Sovjetunie heeft gisteren toe gegeven raketten aan Iraq te hebben geleverd, maar geen ra ketten met een bereik om Teheran te treffen. Nog zondag had Moskou met klem Iraanse beschuldigingen tegengesproken dat de Sovjetunie de raketten had geleverd. - foto anp JERUZALEM (RTR) - Het Israëlische leger heeft een nieuw wapen om demonstranten in de bezette gebieden uiteen te jagen: een kanon dat grint afschiet. De Klokkenberg mag daar 2,1 miljoen gulden in investeren. In een dotterkamer, ofwel hartcatheterisatiekamer, kun nen vernauwde kransslagaders opgerekt worden. De vergun ning is al in oktober 1983 aan gevraagd. Dees heeft aan het verlenen van de vergunning de voor waarde gekoppeld dat er maxi maal 450 behandelingen per jaar mee mogen worden ver richt. Naast dotteren moeten er ook andere behandelingen mee mogelijk zijn. Dees heeft het aantal hartoperaties dat per jaar verricht mag worden, vastgesteld op 1300. Vorig jaar nog leek het voortbestaan van de Klokken berg in gevaar toen Dees het Ignatiusziekenhuis verzocht de bouwplannen zo op te stellen dat er in de toekomst een hart- chirurgische afdeling bij kan komen. Later verklaarde Dees daar zeker niet mee te hebben bedoeld dat hij denkt aan slui ting van de hartkliniek van de Klokkenberg. Op 31 juli van het vorig jaar verleende de staatssecretaris vergunning aan de Klokken berg voor de bouw van een nieuwe operatie-afdeling. De bouw daarvan is inmiddels in volle gang en gaat zes miljoen gulden kosten. Dees heeft er geen bezwaar tegen dat de Klokkenberg de inrichting van de dotterkamer alsnog meeneemt in het (ver) nieuwbouwplan voor de hart- chirurgie. raëlische dagblad Ma'ariv is het grintkanon zeer effectief. De militairen kunnen nu in zeer korte tijd demonstranten verspreiden, aldus de krant. Gebrek aan materieel voor de bestrijding van rellen deed de Israëlische soldaten eerder met scherp schieten, wat leidde tot een golf van internationale kritiek. Ook het later inge voerde botten-breek-beleid maakte een stroom van nega tieve reacties los, vooral nadat Amerikaanse televisiebeelden toonden hoe vier Israëlische militairen twee Palestijnse jongens mishandelden. (ADVERTENTIE) Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam:, Adres: Postc.:Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer:.... Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per; maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad..,~69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw Q PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.: Plaats:. handtekening Stuur deze bon In een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDER1ANP

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1