'Vertrek was en blijft onterecht' his Iwa Verrassende Variaties In Mooie Mode 'Afval-eiland in monding Schelde' PARKEMTTER E KRITIEK OP BEWINDSLIEDEN BROKX EN GRUUTERS Bush wint 'Superdinsdag' 'België verzaakt grenscontrole' AnneMareL I AUTO lör;&EsronM ;InS»<*nO duo ntot WOENSDAG 9 MAART 1988 I Door Jan Greyn GERRIT BROKX OP ZELF-BETAALDE PERSCONFERENTIE: de onderste steen boven bouw-enquête paanden lang guwe auto 36 u de bodem dat u kortom :rt.** Is u voor ons ieke Renault voor niets! ar 3 jaar lang antie op vrij- onderdelen, at geldt trou- )ccasions, die Kom daarom feest met ons elkom. rwaarden van j de Renault- $524. jO-17751-H 4t/m13 maart Merijntje Nederlander met 6 kg heroïne Waarschuwing op rookwaren aangescherpt JESSE JACKSON SCOORT HOOG DEN HAAG: DUIZENDEN ILLEGALEN NEDERLAND BINNEN Frits Spits verlaat radio Miljoenste Volvo van de band HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Koude nachten I BOSKALIS WIL HAVENSLIB KWIJT 23,90 JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN.. v> iy- f to koop 7 nacht u van het resultaat als u dat even laat jïen vla oen „kleintje" in De Stem 2^ 6 van de 10 mannen ne Stem lezen hïböan apeelale V/DD DESTEM j jTjfetéjaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur Goes - Hulst - Oosterhout - Roose^ajilj-jrerneuzen^-^yiissingen^^Lossejiunirners^J^-^S pEN HAAG - Oud-staats secretaris Gerrit Brokx van Volkshuisvesting vindt nog steeds dat de CDA-fractie in oktober 1986 onterecht het vertrouwen in hem op- zegde, waardoor hij plotse ling ambteloos burger werd. was, ben en blijf van opvat dat ik niet had hoeven af- jen," aldus een zelfverze kerde Brokx gisteren tijdens persconferentie in Den _j. De pers kreeg het vrien- Jjke verzoek vooral niet te rgei koffie te drinken, „want ik l0et het allemaal zelf betalen." Brokx bond gisteren de ijd aan met de Parlemen- Enquetecommissie Bouw- ibsidies die niet mals is met haar commentaar aan zijn adres. „In het algemeen geno men verdiende ik voor mijn be leid een voldoende. Ik had ook graag een hoger cijfer gewild, maar het is niet anders". Brokx leek zeker te zijn van zijn zaak: Bert de Vries had het mis gehad toen hij Lubbers per brief verzocht om de staatsse cretaris van Volkshuisvesting heen te zenden. Zoals bekend leidde die brief (en het uitlek ken daarvan in deze krant) uit eindelijk tot de vertrouwens breuk tussen Brokx en 'zijn' CDA-fractie. Een terugkeer in het kabinet Lubbers-II stuit in de ogen van Brokx op teveel praktische be zwaren, maar zijn sollicitatie naar de burgemeesterspost in Tilburg kent die bezwaren niet „Tilburg is de schoonste stééd van 't Iéénd", zei Brokx, grin nikend een Tilburgs gezegde aanhalend. Hij gaf toe gesolli citeerd te hebben. De kwalificaties van de en quêtecommissie als zou de Brokx onverantwoord hebben gehandeld, beschouwt hij niet als een vingerwijzing dat hij terecht is opgestapt. „Er zijn geen staatsrechtelijke termen gebruikt Onverantwoord bete kent niet minder en niet meer dan wat in Van Dale is: niet te verantwoorden. En daar heb ik een andere mening over. Op verzoek van het parlement heb ik beleggers een groter rende ment doen toekomen. In een enkel geval was vooroverleg met het parlement ongewenst". Brokx zei niet te snappen waarom de enquêtecommissie niet in staat was uit te rekenen dat enkele van zijn besluiten de schatkist juist meer geld ople verden. „Het omzetten van aanvankelijk voor de verkoop bedoelde woningen in huurhui zen, heeft de staat geld opge bracht, niet gekost. Berekenin gen van de commissie dat dit 250 tot 275 miljoen gulden kost te, zijn niet volledig. Het kwam eerder op plus uit Los van het feit dat de bouw van die huizen in het algemeen voor werkge legenheid zorgde, moetje ervan aftrekken het bedrag dat de staat aan de toekomstige hui zenbezitters had moeten terug betalen voor de betaalde hypo theekrente," betoogde Brokx uit de losse pols. Brokx meent dat menig lid van de enquêtecommissie van wege onervarendheid met het functioneren van departemen ten niet goed begrepen heeft hoe een bewindsman zijn werk doet tw nquête-rapport slaat in 'an onze Haagse redactie )EN HAAG - Het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwsubsidies met vooral jrnstige kritiek op de voormalige bewindslieden yan volkshuisvesting Gruijters en Brokx, maar pok op Tweede Kamer, Algemene Rekenkamer en ambtenaren heeft gisteren grote indruk ge maakt in politiek Den Haag. EDA, PvdA en WD reageerden gisteren in de eerste mmentaren vol lof over het anderhalf jaar durend verk van de commissie, maar ook geschokt over de on- 'erwacht harde oordelen over Gruijters en Brokx. ie CDA-fractie vindt de kri- lek terecht, gezien de vele hon- lerden miljoenen guldens die Ie gemaakte fouten de schat- ;t hebben gekost „Veel van vat de afgelopen jaren is mis gegaan, valt te verklaren uit de ilitieke druk om Ie bouwen, bouwen en te bouwen'. In de jd tegen de woningnood olksvijand nr. 1') ontstond in cultuur om soepel met re- feels - en de controle daarop - in gaan. Dat verklaart veel, laar verontschuldigt niets," dus een verklaring van de TA-fractie. CDA-fractievoorzitter De Vries nam het overigens bij He kritiek direct op voor oud- aatssecretaris Brokx. Vol- feens De Vries - op wiens initia- pef Brokx moest vertrekken - »oet niet vergeten worden dat jlrokx ook goede naam maakte i bestuurder. „Brokx is niet smet en er zijn geen bezwa ren tegen een benoeming el- 's", aldus De Vries die daar mee doelde op Brokx' kandida tuur voor Tilburg. PvdA-kamerlid Wöltgens bet gisteren weten dat Brokx als hij nog staatssecretaris zou geweest een motie van wantrouwen zou hebben ge- egen op basis van het giste ren gepresenteerde rapport De 'wdA is er nu wel van over- bgd dat Brokx heeft gefaald, evenals de WD die „belang rijke vraagtekens" plaatst bij het beleid van de voormalige minister Gruijters en ex- staatssecretaris Brokx. De WD sluit zich van harte aan bij de conclusies in het eindrapport van de enquête commissie dat behalve de twee bewindslieden ook de Tweede Kamer blaam treft De Tweede Kamer had aandacht voor het aantal woningen, niet voor de uiteindelijke kosten daarvan, aldus de WD. De WD-fractie verwijt ook het ministerie van financiën en de Algemene Re kenkamer tekortgeschoten te zijn. De beleggers toonden zich verheugd over het oordeel van de commissie dat hun geen laakbaar, laat staan frauduleus handelen kan worden verwe ten. Dit blijkt uit de reactie van de Raad voor Onroerende Za ken, waarin de beleggingsin stellingen zijn vertegenwoor digd. De ROZ stelt dat de be leggers de subsidieregelingen altijd hebben toegepast in overleg met de ambtenaren van het ministerie van volks huisvesting. De organisatie van beleggers vindt dat de commissie heeft aangetoond dat er dringend be hoefte bestaat aan zeer een voudige subsidieregelingen die Hoofdrolspeler Gerrit Brokx geeft onder grote be langstelling van de pers zijn commentaar op het rapport van de Enquêtecommissie Bouwsubsidies. - fotoanp weinig vraagtekens oproepen over de interpretatie ervan. De Nationale Woningraad (NWR) heeft in het rapport van de parlementaire enquêtecom missie „niets nieuws" gelezea Directeur Van Velzen van deze centrale van woningbouwvere nigingen zei gisteren niet ver rast te zijn dat beleggers niet op grote schaal gefraudeerd hebben en dat de ambtenaren van Volkshuisvesting de regels soepel toepas tea Dat wist de NWR al, aldus Van Velzea ZIE OOK COMMENTAAR EN EXTRA BINNENLAND (ADVERTENTIES) Dagelijks van 10-18 uur Do. 10 en vrij. 11 maart van 10-22 uur Gratis pendeldienst: volg borden P RAI AMSTERDAM WTSÊM 'ein Toegangbilietten bij NS-stations Dat gaat naar Tilburg toe; zoete, lieve Gerritje ATHENE (UPI) - De Griekse politie heeft dinsdag een 20-jarige Eindhovenaar gearresteerd die met ruim zes kilo heroïne vanuit Turkije het land probeerde binnen te komen. De man had de heroïne in plastic zakjes verborgen op zijn li chaam en in zijn auto. De verdovende middelen werden ontdekt door een speciaal opgeleide hond, aldus de Griekse douane. De man riskeert een zware gevangenisstraf. DEN HAAG (ANP) - De waarschuwing op rookwa ren wordt aangescherpt Staatssecretaris Dees (volksgezondheid) deelde dat gisteren de Eerste Ka mer mee. De slogan 'Roken bedreigt de gezondheid' wordt door een zwaardere tekst vervangen. Hoe die gaat luiden weet de be windsman nog niet Dees constateerde een dalend ta baksgebruik. Vorig jaar daalde de consumptie met 7 procent voor sigaren, 2 pro cent voor sigaretten en 8 procent voor shag. De staatssecretaris wil de ta baksreclame aan banden leggen. Hij denkt daarbij aan een verbod op het uit delen van gratis sigaretten bij druk bezochte manifes taties. WASHINGTON - De Republikeinse presidentskandidaat George Bush heeft gisteren, in 20 merendeels zuidelijke staten van Amerika, de voorverkiezingen met groot ver schil op zijn rivalen gewonnen. De belangrijkste tegenstrever van Bush, Senator Robert Dole, moest zijn nederlaag op deze 'Super-dinsdag' toegeven en keek gisteren al vooruit naar de voorverkiezing in Illinois, waar hij nog een kansje hoopt te maken. George Bush won onder andere in Texas en Florida, twee be langrijke staten, met respectievelijk 111 en 82 afgevaardigden naar de Republikeinse Conventie. Winnaar bij de Democraten is naar alle waarschijnlijkheid gouverneur Michael Dukakis van Massachussetts. In zijn eigen staat en in Rhode Island behaalde hij naar verwachting de over winning. Veel opmerkelijker is dat hij in de grote staten Florida, Maryland en Texas een voorsprong behaalde op Jesse Jackson. Jackson gaat in typische 'Deep South-staten' als Alabama, Geor gia, Mississippi en Louisiana aan de leiding, evenals in Arkansas, North Carolina en Virginia, waar de zwarten 30 procent van de bevolking uitmaken. Richardt Gephardt, de Democratische Afgevaardigde uit Mis souri, ging vannacht vooralsnog alleen in zijn eigen staat aan de leiding, maar is landelijk een belangrijke concurrent voor Duka kis. THE COLLECTION Noordstraat 51 Terneuzen Tel. 01150-31165 Van onze verslaggevers DEN HAAG/ROOSEN DAAL - Vele duizenden il legale vreemdelingen stro men jaarlijks via de zuid grens Nederland binnen, omdat België als gevolg van geldgebrek de personencon trole aan de Frans-Belgi sche grens verwaarloost. Omdat de Benelux geen bin nengrenzen kent, geldt de Bel gisch-Franse grens voor Ne derland in feite als zuidgrens. Iedere vreemdeling die via Frankrijk België binnenkomt, ondervindt geen enkele belem mering meer als hij Nederland binnen wil. Staatssecretaris Korte-Van Hemel (Justitie) heeft herhaal delijk bij de Belgen aangedron gen op verbetering van de grenscontrole, maar voorals nog steeds nul op het rekest ge kregen. Een woordvoerder van de Belgische minister van Justitie Jean Gol noemt een water dichte controle van vreemde lingen aan de Frans-Belgische grens „praktisch onmogelijk". „Het is in absolute zin mogelijk de grensposten allemaal te be mannen, maar in de praktijk k^n dat niet omdat dat zeer veel geld zou kosten". Staatssecretaris Korte-Van Hemel heeft haar hoop geves tigd op de invoering in 1990 van het zogenaamde 'Akkoord van Schengen'. Dan wordt ook de binnengrens tussen Frankrijk en België opgeheven, waardoor de zuidgrens (en daarmee de personencontrole) voor Neder land verschuift naar de Frans- Spaanse en Frans-Italiaanse grens. En aangezien de controle aan Franse zijde altijd zeer streng is geweest en in 1986 als gevolg van een golf van terro ristische aanslagen door bui- I AANTAL KATERNEN: 2 „Ik luister niet zo vaak, maar ik ben niet enthousiast over wat ik wel hoor", zegt Frits Spits, de disc-jockey ('De Avond- spits'), die nu alleen voor de tv gaat werken. „Het maakt voor de meeste dj's niet uit of ze nou plaat A of B draaien". ZIE GIDS 1 De één miljoenste Volvo uit de 300-serie is gisteren in het pro- duktiebedrijf van Volvo Car BV in Born (Limburg) van de band gelopen. In Maleisië en Jakarta patrouilleert de politie in Neder landse Volvo's. ZIE FINANCIËN/ECONOMIE Met een minimum temperatuur van -1,8 graad was het giste ren de koudste nacht sinds 15 december. Vandaag eerst op klaringen, tater toenemende bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Wind matig uit westelijke richtingen. Maxi mum 7-9, minimum 0 tot -2 graden. Van onze economische redactie PAPENDRECHT - Baggermaatschappij Koninklijke Boskalis Westminster wil in de monding van de Wester- schelde een afval- en energie-eiland aanleggen. Het eiland moet een oplossing bieden voor verontreinigd havenslib, dat over enkele j aren niet meer in de Noordzee mag worden gestort. Het plan is gestuurd aan de mi nisters Nijpels (Milieu) en Smit-Kroes (Verkeer en Wa terstaat), de Tweede-Kamer fracties en de provincie Zee land. Met de eerste fase van het plan is een investering van bijna één miljard gulden ge moeid. Uiteindelijk kost het eiland, inclusief energiecentra le, vier miljard. De Zeeuwse gedeputeerde voor milieu Greet de Vries-Hommes zegt „huiverig te staan tegenover het idee". Ze wijst het echter niet bij voorbaat van de hand, want het slib-probleem is reëel. De Zeeuwse Milieu Federatie sprak echter onmiddellijk van een „prullenbakidee". Het kunstmatige eiland zou volgens Boskalis het best kun nen worden aangelegd op de zandplaat De Raan, op onge veer tien km van de kusten van Walcheren en Zeeuwsch- Vlaanderen ligt. Het eiland zou een doorsnee van drie km krij gen. Het eiland moet 300 miljoen kubieke meter baggerspecie en andere afvalstoffen kunnen bevatten. Het is volgens Boska lis nadrukkelijk niet de bedoe ling om zwaar giftige of radio actieve stoffen op te slaan. De In de cirkel links zou het eiland aangelegd moeten worden baggerspecie zou afkomstig kunnen zijn van de havens van Antwerpen, Vlissingen, Gent en Terneuzen, alsmede uit het Kanaal van Gent naar Terneu zen en de Westerschelde zelf. Omdat deze gebieden samen jaarlijks tien miljoen kub bag gerspecie en ander afval pro duceren, kan het eiland uitein delijk 30 jaar als bergplaats dienen. Boskalis meent dat De Raan naast opslag van bagger ook kan fungeren voor ener gieopwekking (tot 1000 mega watt), als averij-haven, voor de kustverdediging en voor re creatie. ZIE OOK ACHTERGROND (ADVERTENTIE) tenlanders zelfs is verscherpt, verwacht Korte-Van Hemel dat „het probleem van de hui dige onvoldoende controle aan de zuidgrens vermindert en ho pelijk tot een oplossing komt". De marechaussee in Roosen daal controleert steeksproefs- gewijs ongeveer één op de tien binnenkomende treinen. Op perwachtmeester A Reijnders schat dat er vorig vier- tot vijf honderd vreemdelingen zonder de juiste reisdocumenten uit de trein zijn gehaald. Hieruit blijkt dat het totaal aantal vreemdelingen dat via Roosen daal met de trein illegaal ons land binnenkomt tenminste enkele duizenden moet bedra gen. Het ministerie van Justitie gaat er vanuit dat er ook nog „vele duizenden" illegalen on gemerkt via de autosnelweg in Hazeldonk Nederland binnen reden. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET. Naam: Adres: Postc.:Plaats:. Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daama wordt het abonnementsgeld betaald per: f 71,85 f 69,95 maand per automatische afschrijving ad kwartaal acceptgirokaart ad kwartaal per autom. afschrijving ad Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Brec naar reda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1