KAMER STEMT IN MET PvdA-PLAN JEUGDHULPVERLENING Chaos bij aankomst van Yvonne van Gennip Zuidafrika op het matje Ombudsman: service overheid aan burger loopt drastisch terug Wapens voor Iran in beslag genomen Raad Borsele wil onderzoek andere plaats kernafval 26feb.-6mrtAhoy' Meri/nt/e iSTlJDEN IKKANTOOR loet meer N 00K MALS0V1T vALTTjDKOEKEN indioze voordelen. de 3-daagse show zijn de rs in een nogal gulle bui. fofiteert u van als u besluit Drjaar in een nieuwe Lada nog even geheim welke de dealers voor u in petto •at vertellen ze u graag in de showroom. i ieder geval dat de Lada- ;h van hun voordeligste kant t hele gezin. d bagage. Want elke Lada ruimte. Voor 'n verrassend Wijzigingen Geen halszaak SCHIP AAN KETTING IN ROTTERDAM KONSUMENTENBEURS 17 t/m 19 maart 1988 KABINET HEKELT NIEUWE BEPERKING VRUHEID ZWARTEN Grote partijen niet via Postbus 51 WOENSDAG 2 MAART 1988 Lerby verheugt zich op Europa Cup-duels Grootste krachtmeting in Angola HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Iets beter Regeling jeugdige werklozen succes JE HADT KUNNEN LEZEN IN.. I \Lii QHPT7*TWr JL/lli ÖXXülV. AS; 1988 worden de baarbankkantoor 9.00 tot 12.30 en in 9.00 tot 12.30 suwstraat 7, 340. apaarbank JÏÏ M If MH acm te bieden? Met een ..Kleintje" In De Stem heeft - lusuuu- het meeste succes, immers vete tienduizenden Stemlezers/le^e ressen (ruim 6 van de 10) hebben speciale be langstelling voor onze ..kiwiiijuo i. um ..Te Koop aangeboden" DE STEM 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De afslan kingsoperatie bij de rijks overheid leidt ertoe dat de service van diezelfde over heid aan haar burgers dras tisch terugloopt. Dat geluid laat de Nationale Ombudsman, mr. drs. M. Oos- ting, in zijn jaarverslag over 1987 horen. .Tussen het werk dat de rijksoverheid op zich neemt en haar verwerkingscapaciteit zit een gat", liet Oosting in een toelichting weten. En dat bete kent dat burgers soms te lang moeten wachten op besluiten van die overheid en dat die overheid eenvoudigweg meer fouten maakt Oosting noemde als voor beelden de chaos bij de Dienst Studiefinanciering, de lange wachttijden voor buitenlan ders die een verzoek tot natu ralisatie hebben ingediend en de enorme achterstand bij de huuradviescommissies. Proble men die voor een groot deel zijn veroorzaakt doordat de over heid óf haar taak niet aankan óf teveel hooi op haar vork heeft genomen. Volgens de ombudsman heb ben de burgers recht op een overheid die stipt en snel werkt, zeker omdat de overheid van haar burgers hetzelfde vraagt. Oosting vindt boven dien dat de rijksoverheid zich dient te beseffen dat nalatig heid van haar kant voor de in dividuele burger grote gevol gen kan hebben. Oosting: „De klachten die mij hebben bereikt over ge brekkig overheidsoptreden kunnen natuurlijk gekwali- ceerd worden als klein leed. Maar dat klein leed kan voor de betrokkenen grote propor ties aannemen". Volgens de ombudsman is dat vooral het geval voor mensen die finan cieel afhankelijk zijn van de overheid, zoals studenten. De ombudsman kritiseert in zijn jaarverslag ook de lange duur van de behandeling van verzoeken door de overheid. Hij pleit ervoor dat iedere overheidsdienst na ontvangst van een brief of verzoekschrift altijd een ontvangstbewijs naar de afzender stuurt. Bij lang uitblijven van een beslis sing moet dat bovendien ge volgd worden door een brief die uitlegt waarom een besluit zo lang op zich laat wachten. Een oplossing voor het pro bleem van de teruglopende ser vice door de rijksoverheid, wil Oosting niet geven. „Ik wijs er alleen maar op dat wat de ge volgen zijn van de afslankings- Brinkman lijdt nederlaag Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een initiatief-wetsvoorstel van de PvdA voor de jeugdhulpverlening. Weliswaar pasten CDA en WD het voorstel nog vrij fors aan, maar tegelijk lieten de regeringspartijen een voor stel van het kabinet links liggen. Minister Brinkman (WVC) had verleden week tijdens de be handeling van het PvdA-ini- tiatief de Tweede Kamer nog op een eigen wetsvoorstel ge- tracteerd. Hij deed dat nadat het CDA de PvdA leek te gaan steunen. Brinkman wilde een politieke nederlaag voorkomen en kwam op de valreep met zijn eigen wetsvoorstel. Brink man hoopte het CDA onder druk te zetten. Het CDA gaf daar enigszins aan toe, door enkele wijzi gingsvoorstellen in te dienen met de WD. Het belangrijkste daarvan was dat de justitiële opvangte huizen niet onder de wet zou den worden gebracht. Minister Korthals Altes (Justitie) blijft verantwoordelijk voor deze op vanghuizen. De indieners wil den de eigen positie van de mi nister van Justitie niet, omdat alle jeugdtehuizen in één wet zouden moeten worden onder gebracht. Dat voorstel werd gisteren tij dens de laatste debatten over dit onderwerp weer aangepast. De indieners van het voor stel, de PvdA'ers Worrell en Haas-Berger, maakten van die aanpassing geen halszaak en stemden er mee in. De PvdA- fractie doet dat overigens niet, maar vond de veranderingen weer niet zo groot dat ze tegen het voorstel zal stemmen. De ministers Brinkman en Korthals Altes waagden zich gisteren er niet aan of ze de handtekening namens de rege ring aan het initiatief zullen onthouden. De regering moet volgens de wet ook een handte kening zetten onder voorstellen die door het parlement worden gemaakt en aangenomen. Korthals Altes zei verleden week dat zogeheten 'contra seign' niet te zullen weigeren. ROTTERDAM (ANP) - Jus titie heeft vorige week vrij dag in de Rotterdamse ha ven acht containers met chemische wapens, of on derdelen daarvan, van boord van het Iraans vrachtschip 'Iran Adalat' gehaald en in bewaring ge nomen. Justitie kwam in actie op ver zoek van het Amerikaanse mi nisterie van justitie. De goede ren waren afkomstig uit de Verenigde Staten Export van strategische goederen naar Iran is zowel in de Verenigde Staten als in Nederland een strafbaar feit. Het schip, dat aan de Wilhel- minakade in Rotterdam lag af gemeerd, is volgens gegevens van het Rotterdams havenbe drijf nog dezelfde dag vertrok ken Volgens de Rotterdamse per sofficier van justitie mr. M. Samson-Geerlings is het optre den van de Nederlandse autori teiten beperkt gebleven tot het van boord halen van de contai ners omdat dat alles was wat de Amerikanen vroegen Ver moedelijk is er geen strafbaar feit gepleegd in Nederland om dat het om doorvoer ging. De export van 'strategische goederen' naar Iran is wel, zo wel in de Verenigde Staten als in Nederland, strafbaar. Even tuele strafvervolging zal waar schijnlijk in de Verenigde Sta ten plaatsvinden De Neder landse justitie wacht nu nadere verzoeken vanuit de Verenigde Staten af, zei Samson-Geer- lings. (ADVERTENTIE) Van onze sportredactie SCHIPHOL - De aankomst op Schiphol van drievoudig Olympisch kampioene Yvonne van Gennip kreeg gis terochtend een chaotisch karakter door de enorme be langstelling van de pers, het publiek en het grondperso neel van het vliegveld. Op zijn Amerikaans vochten fotografen met elkaar en tegen de veiligheidsmensen van Schiphol, die dat in geen jaren be leefd hadden. Yvonne van Gennip zelf, die na de begroeting door haar ouders koninklijke zoenen ontving van kroonprins Willem- Alexander en diens broertje Constantijn, probeerde er nuch ter onder te blijven. „Ik was een beetje voorbereid op deze toe stand, maar al met al is het toch wel overdonderend", was de eerste indruk van de kampioene, wier gouden medailles even zoek waren. Ook tijdens de vliegreis ging het mis. Damescoach Egbert van 't Oever nam ontslag omdat conditietrainer Tjaart Kloos terboer naar zijn idee te veel eer naar zich toe getrokken had. De KNSB trok daarop de toezegging in dat Kloosterboer mee zou mogen naar het WK in Noorwegen. Van 't Oever was tevreden en-trok zijn ontslag weer in. ZIE VERDER SPORT 1 Een ontroerde Yvonne pinkt staande voor haar ouder lijk huis een traantje weg. fotoanp Kus van de koningin van het ijs voor de prins van Oranje. - fotoanp Er is nog een mogelijkheid tot deelname aan de in de nieuwe „Zeelandhailen" te Goes. Waarom zou u als ondernemer deze kans missen. U kunt voor informatie bellen over: „Tulnvaria" en de „Camping en Caravanshow" Telefoon 01100-21020 NEKENBV•,GR00TypelAARDreef14, E BEEMDENBREDEM0lenweg 6, TEL EULEN-NISSEB.V DORPSPLEIN 21, TEL GE BR0EKStRMT5TEL. 01621 -133 38 s'MR ^'luprnrf?0 TEL 0U5?' BEDRIJF MAR|T|EM, GILDEWEG 33, TEL Iran is nu om op te schieten DEN HAAG (ANP) - De drie grote politieke partijen (CDA, PvdA en WD) kunnen hun plannen om hun ledentallen op te vijzelen door onder andere spotjes via Postbus 51 wel vergetea Minister Van Dijk (Binnenlandse Zaken) maakte dit dins dag in de Tweede Kamer duidelijk tijdens een door PPR- fractievoorzitter Beckers aangevraagd debatje. De rubriek Postbus 51 wordt door de overheid gevuld. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De ambassa deur van Zuidafrika in Den Haag, dr. J. Quint, is giste ren ontboden op het minis terie van buitenlandse za ken in verband met de jong ste inperking van de vrij heid van de zwarte meer derheid in dat land. Quint werd daar door de Ne derlandse ambassadeur in al gemene dienst, Vijverberg, in kennis gesteld van „de diepe zorg van de regering over de repressieve maatregelen van Zuidafrika aan het adres van anti-apartheidsbewegingen en andere organisaties van zwar ten." Premier Lubbers zei gisteren namens de afwezige minister Van den Broek (Buitenlandse Zaken) dat de Zuidafrikaanse regering „opnieuw een hinder nis heeft opgeworpen tegen een noodzakelijke dialoog tussen blank en zwart." Ook de andere elf EG-landen hebben protesten laten horen bij de regering van Zuid- Afrika voor de poging om 17 oppositie-groepen (als het Ver enigde Democratisch Front, het UDF en de vakcentrale Cosatu) monddood te maken. Lubbers („Het gaat slecht met Zuid-Afrika") zei 'volmon dig ja' op het nadrukkelijke verzoek van PvdA-kamerlid Ter Beek om de Nederlandse druk op Zuid-Afrika flink te verhogen onder andere door het nemen van economische sanctie-maatregelen. I AANTAL KATERNEN: 2 operatie. Ik houd bij wijze van spreken de politiek een spiegel voor. En de politiek moet zelf maar kijken wat ze verder er mee doet". De Ombudsman had het in 1987 een stuk drukker dan het jaar daarvoor. Oosting en de zijnen behandelden in '87 3316 verzoekschriften, tegenover 3144 het jaar daarvoor. Er wer den 1082 (in 1986 625) rapporten uitgebracht. De verzoeken had den het meest betrekking op politie (386) en belastingen (333). Sören Lerby (zie foto), de Deense vedette van PSV, verheugt zich op de Europa Cup-ontmoetingen met de Franse landskampioen Bordeaux, waarvan de eerste vanavond om 20.30 uur begint. „Heerlijk die potten; genieten van de strijd en af en toe een beukkie uitdelen", was zijn veelbelovende commentaar tegen onze speciale verslaggever. ZIE SPORT 1 Cubaanse en Zuidafrikaanse troepen en de UNITA-guerril- lastrijders leveren een verbitterde strijd rond Cuito Cuana- vale in het zuiden van Angola. De val van deze stad leidt onherroepelijk tot een escalatie van de oorlog. Een repor tage vanuit het frontgebied. ZIE PAGINA BUITENLAND Vandaag in de ochtend nog kans op winterse buien. Daarna neemt de buiigheid af en kan het verder droog blij ven. De wind is matig uit noordelijke richtingen. De weer- computers van Reading voorspellen tegen of in het week einde iets zachter en beter weer. Maximum 3-5, minimum rond het vriespunt. Van onze verslaggever HEINKENSZAND - Een werkgroep van deskundigen moet binnen twee maanden uitvissen of het opslag- en verwer kingsbedrijf van kernafval COVRA op grotere afstand van het dorp Borssele kan komen dan nu is gepland. Met dat besluit kwam de ge meenteraad van Borsele gister avond enigszins tegemoet aan de pas gebleken grote bezwa ren van de dorpsbevolking. Een garantie dat de COVRA inderdaad op afstand blijf, kre gen de talrijk opgekomen dor pelingen echter niet. Als blijkt dat het bedrijf niet terecht kan in het Sloegebied zal de raad alsnog meewerken aan vesti ging op de oorspronkelijke plaats. De raad legde deze gang van zaken vast in een motie van Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Gemeenten in Zeeland maken in zeer behoor lijke mate gebruik van een re geling om werkloze jongeren tot 21 jaar tijdelijk aan de slag te helpen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Instituut voor Psycho logisch Marktonderzoek voor het ministerie van Sociale Za ken. In Zeeland blijkt 80 procent van de gemeenten mee te doen. Brabant scoort iets meer dan de helft. CDA, WD en SGP. Een ruime meerderheid, waartegen de vijf man sterke PvdA-fractie wei nig in te brengen had. De motie betekent dat de gemeente in af wachting van het onderzoek - uit te voeren door Rijk, Provin cie en gemeente - de planologi sche voorbereiding opschort. Een COVRA-woordvoerder zei gisteravond zich daarbij neer te leggen. Vertegenwoor digers van de dorpsraad toon den zich 'enigszins tevreden'. (ADVERTENTIES) MEUBELM00IS uit heel Europa j| Europa Het "El" van Binnenhuis BEVEILIGD WONEN N Nieuw: de HUIZENMARKT Shows: KEUKENS, BADKAMERS en.. VELEATTRAKTIES OPEN: van 11.00 - 1700 uur en van 1900 - 22.30 uur WEEKEND 11.00 - 1700 uur VOOR UW GEMAK... ALLE W00NPLEZIER 0N0ER ÉÉN DAK Lubbers zei strak te willen vasthouden aan het EG-beleid en overigens geen 'eigen' stap pen te willen nemen. Op de vraag of de geboycotte Zuid afrikaanse groepen kunnen re kenen op financiële steun uit Nederland gaf Lubbers geen direct antwoord: „Die moge lijkheid is open." Anglo American, de grootste onderneming in Zuidafrika, gaat woningen verhuren aan zwarten in Johannesburg. De onderneming handelt daarmee in strijd met een belangrijke wet van het blanke bewind in Pretoria. Een woordvoerder van Anglo American ver klaarde dinsdag dat de actie slechts een 'commerciële' en volstrekt geen politieke achter grond heeft. pftRKHLinnm Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam:. Postc.:Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 O kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zpdra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.: Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1