E DREIGT MET 1 MILJARD NAAR BUITENLAND TE GAAN Kerkelijke leiders in Zuidafrika gearresteerd WORTELTJES EN GEHAKT PARKBUIiïTER M II Deetman wil niet alleen opdraaien voor tekort beurzen Eerste Fokker 100 overgedragen Merijntje Op zee veel problemen door storm Dow Jones naar hoogste niveau sinds beurskrach flGEN OP ZOOM - Chemie-gigant General itric Plastics dreigt met geplande investerin- voor een bedrag van een miljard gulden, die tergen op Zoom zouden worden gepleegd, uit rijken naar het buitenland. Dow en DSM eken naar an Gennip 200 miljoen Belasting ssers baat akkoord t Marokko Vergelijking Belang SWISSAIR ZWUGT OVER TE LATE AFLEVERING Mafia-baas helpt televisie Twijfel over doorgaan van wedstrijd Young Boys-Ajax Maartse buien Worteltjes, zak 500 gram Gehakt half-om-half, C. QQ JE HADT KUNNEN LEZEN IN.. ^nverüoopt iet Waardevols Laat dat dan «van weten via e«n ..Kleintje" m De Stem. •bt dan een goede kans dat de eerlijke vinder één ven de vele tienduizenden Stem lezers is. regelmatig onze ..Kleintjes"- rubriek Gevonden-Verloren" nasoeurt. DE STEM 5ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Temeuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 wetman - FOTO DE STEM/JOHAN VAN GURP Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Minister Deetman (Onderwijs) vindt dat ook zijn collega De Ko ning (Sociale Zaken) moet meebetalen aan de onver wacht grote kosten van het nieuwe stelsel van studiefi nanciering. De kosten vallen over 1987 234 miljoen duurder uit dan ge raamd, bij ongewijzigd beleid wordt in 1992 een overschrij ding van ruim een half miljard gulden verwacht. De overschrijding wordt in hoofdzaak veroorzaakt c' xirdat 60.000 studenten meer dan aan vankelijk gedacht, een studie beurs aanvroegen. Het kabinet besloot vrijdag dat Deetman in principe die tegenvaller zelf maar moet opvangen. Deetman liet gisteren op een persconferentie doorschemeren dat hij verlaging van de (basis- beurs als de zaligmakende op lossing voor de problemen af wijst. Veel eerder zal de hoogte van de studiebeurs in overeen stemming moeten worden ge bracht met andere uitkeringen voor jongeren. Een commissie onder leiding van ambtenaren van premier Lubbers onderzoekt, op ver zoek van Deetman, of de stu diebeurs en uitkeringen beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Deetman wilde niet ingaan op de vraag of die af stemming tot gevolg moet heb ben dat de uitkeringen omlaag gaan en dat het geld dat daar door vrijkomt, vervolgens moet worden gebruikt voor het dich ten van de gaten in het studie financieringsstelsel. In een gisteren aan de Tweede Kamer verzonden no titie liet Deetman doorscheme ren dat de extra uitgaven voor studiefinanciering elders op begrotingen van andere minis teries (vooral Sociale Zaken) tot financiële meevallers zullen leiden. Omdat nu meer studen ten een beroep doen op een stu diebeurs, is de verwachting dat minder jongerenaanspraak zullen maken op de bijstand of kinderbijslag. Daarvan was in 1987 bij de kinderbijslag overi gens nog geen sprake. Fraude Deetman bestreed gisteren met kracht dat de extra kosten van het studiebeurzenstelsel veroorzaakt worden door grootschalige fraude. Steek proeven geven volgens hem de aanwijzing dat het percentage frauderende studenten 'niet meer dan één' bedraagt. Deetman kondigt in zijn no titie verder aan dat hij van plan is bij de beoordeling van de hoogte van de studiebeurs niet langer te laten meespelen of een student een partner heeft. Dat is in de praktijk veel te moeilijk, aldus de minister, omdat studenten veelvuldig van partner wisselen. De mi nister oppert verder de invoe ring van een onderhoudsplicht voor ouders van studenten ouder dan 21 jaar. Die plicht is er nu nog niet, reden waarom sommige ouders weigeren hun bijdrage te betalen. ZIE OOK PAGINA 3 Super-investering in gevaar ms directeur produktie ir. Ie Boer zal General Elec- oor een verlaging van de >nze economische redactie is een gevolg van het kabinetsbesluit om de Wet op ïvesterings Rekening (WIR) af te schaffen. Dat kost 125 miljoen. vennootschapsbelasting of van de sociale premies en de in komstenbelasting onvoldoende worden gecompenseerd. Directeur De Boer deelde dat filiooTlPn gisteren desgevraagd mede. J ..Wij zeggen dit niet om de overheid onder druk te zetten. U moet dit zeer serieus nemen", zo verklaarde hij. Vooral de chemische industrie wordt getroffen door de kabi netsmaatregelen. Ook DSM in Limburg zegt dat te overwegen om over de grens te investeren. Bij de grootste buitenlandse in vesteerder in Nederland, Dow Chemical in Temeuzen, zegt een woordvoerder dat 'het Ne derlandse investeringsklimaat negatief wordt beïnvloed' door het afschaffen van de WIR. ÏL1 <h .VERSUM (ANP) - De itstreekse tv-uitzen- igen van de Olympi- ie schaatswedstrijden Calgary voor vrouwen de 1.500 en 5.000 meter het afgelopen week- ide in ons land door een ijoenenpubliek beke- T. lgens de NOS werd m Gennips succes op de #0 meter zondagavond It gevolgd door vier en half miljoen kijkers, een waardering gaven 18. dens de gouden race n de Haarlemse op de meter in de nacht zaterdag op zondag :n anderhalf miljoen cers voor het scherm, t waarderingscijfer be leg toen 7,8. Dow investeert dit jaar onge veer tweehonderd miljoen gul den en had een subsidie van 25 miljoen verwacht. De woordvoerder zei niet te kunnen overzien of deze inves teringen onmiddellijk in ge vaar komen. Wel zei hij dat Dow tevreden is als de WIR wordt gecompenseerd door een forse verlaging van de ven nootschapsbelasting. SSEL (ANP) - Het vis- -akkoord dat de Euro- Commissie vorige na langdurige en zame onderhandelin- ïeeft gesloten met Ma- 3 opent direct en indi- ook mogelijkheden Nederlandse vissers. i heeft minister Gerrit maandag verklaard in el, waar de EG-ministers ikkoord unaniem goed- len. ;wel het Europese Parie zijn fiat nog moet geven, ;n vissers uit de EG-lan- anaf dinsdag weer terecht rijke Marokkaanse vis- en. akkoord komt in de van de bilaterale over- msten van Spanje en gal met Marokko voor >etreding tot de EG. GE-directeur De Boer stelt echter dat de chemische indu strie erg kapitaalsintensief is en dat daarom aanpassing van bijvoorbeeld sociale lasten en inkomstenbelasting geen uit weg biedt. GE kondigde afgelopen na jaar aan voor ƒ1.7 miljard te investeren in Bergen op Zoom. Daarvan is al voor ƒ700 mil joen in uitvoering. De beslissing werd genomen na een uitvoerige vergelijking met het investeringsklimaat van Spanje en dat van Ierland. Nederland kwam er toen be ter uit door de arbeidsrust, het opleidingsniveau en de reeds aanwezige infrastructuur van het bedrijf zelf. Subsidies en belastingen wa ren echter in beide andere lan den aantrekkelijker. Het gat is nu met ƒ125 miljoen minder WIR te groot geworden, zo vindt GE. De zwarte Zuidafrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu is maandag samen met 17 andere kerkelijke leiders voor korte tijd gearresteerd. Dat gebeurde na een pro testmars in Kaapstad, waar mee de kerken in Zuidafrika een nieuwe campagne van burgerlijke ongehoorzaam heid openden. De Angli caanse aartsbisschop Tutu, dominee Allan Boesak, de katholieke aartsbisschop Stephen Naidoo werden met in totaal 80 andere geestelij ken, aanhangers en verslag gevers door de politie gear resteerd voor het parle mentsgebouw in Kaapstad. Zij namen deel aan een mars van de Sint George's kathe draal naar het nabijgelegen parlement uit protest tegen het feitelijke verbod dat vo rige week werd uitgevaar digd tegen 17 anti-apart- heidsorganisaties. De politie greep in omdat in een straal van vijf km rond het parle mentsgebouw een demon stratieverbod geldt. Zij ging niet alleen tot aanhoudingen 'over maar zette ook water kanonnen in om de betogers te verspreiden. De gearres teerde geestelijken werden na een half uur vrijgelaten. - foto ap Deetman laat de studenten er liever voor opdraaien Burgemeester drs. P. Zeven bergen van Bergen op Zoom wijst op het kapitale belang van de GE-investering voor heel West-Brabant. „Het be drijf draagt bij aan de werkge legenheid, de economische ont wikkeling en de welvaart in het algemeen. Het bedrijf be taalt tientallen miljoenen gul dens aan vennootschapsbelas ting en negentig procent van de produktie wordt geëxpor teerd". Hij zal de consequenties van het niet doorgaan van de investering Den Haag nadruk kelijk voor ogen houden. ZIE OOK PAGINA'S ACHTERGROND EN BINNENLAND SCHIPHOL (ANP) - Met feestelijk vertoon heeft Fokker maandag op Schip hol de eerste Fokker 100 aan de eerste klant van dit nieuwe project, de Zwit serse luchtvaartmaatschap pij Swissair, overgedragen. Swissair heeft in de zomer van 1984 als eerste luchtvaartmaat schappij een order geplaatst voor levering van acht, op dat moment slechts op papier be staande, vliegtuigen. De aflevering van de eerste daarvan was toen voorzien voor april 1987. Het Fokker 100 project is, zoals bekend, ge paard gegaan met vertragin gen. Nadat de eerste afleve ringsdatum niet kon worden gehaald was de eerste over dracht voorzien voor septem ber van het vorig jaar. Ook dat bleek niet haalbaar, waarna Fokker de eerste overdracht voorzag voor januari 1988. On enigheid met Swissair over natte-baantesten zorgde voor de laatste vertragingen. Het waren maandag echter alleen lovende woorden die werden gesproken over het nieuwe Fokker-produkt. Van de zijde van Fokker vertelde de president van Fokker Aircraft BV, dr. Reinder Van Duinen, dat de Fokker 100 op verschil- Vreugde bij Staubli, Van Duinen en Swarttouw. - fotoanp lende punten betere prestaties leverde dan was voorzien. Dit gold ook voor het brandstofge- bruiik. Ook Swissair-topman Stau bli, die de eerste Fokker 100 of ficieel in ontvangst nam, roemde de nieuwe aanwinst voor zijn vloot. Op de schade vergoeding die Fokker aan Swissair heeft moeten betalen voor de vertragingen wilden hij geen nadere toelichting ge ven. Alle acht door Swissair be stelde Fokker 100-vliegtuigen zullen vóór het einde van dit jaar zijn afgeleverd. Fokker wil toe naar een pro- duktietempo van 33 van deze vliegtuigen per jaar, hetgeen eind 1989 bereikt moet zijn. Dan hoopt Fokker vijftig Fok ker 100-vliegtuigen aan de klanten te hebben overgedra gen. In september krijgt de KLM de eerste. De KLM liet naar de laatste vertraging in dit project weten geen nieuwe vertragingen meer te dulden. De KLM gaat het toestel inzet ten op de routes waar nu nog de DC-9 vliegt. DEN HAAG (ANP) - De noordwester storm die aan het eind van het weekeinde met hagel- en sneeuwbuien over ons land is getrokken heeft vooral op de Noordzee voor problemen gezorgd. Op land hebben zich voor zover bekend geen grote ongelukken voorgedaan. De Zweedse veerboot Vinca Gorthon kapseisde zondagmid dag voor de kust van Den Hel der en begon vervolgens aan een spookvaart, die door een drukke vaarroute vlak langs twee booreilanden en een licht schip voerde. De 16-koppige bemanning was al snel door helikopters in veiligheid ge bracht. Twee opvarenden raakten gewond. Het schip zonk bij Camperduin. In de zware storm deden zich uitschieters voor van wind kracht twaalf. De golven be reikten een hoogte van tien meter. Het reddingswerk werd behalve door de kustwacht ook uitgevoerd door de Neder landse en Belgische marine, reddingsboten en helikopters van de KLM en Schreiner. Ook drie bergingsbedrijven kwa men in actie. Smit Tak slaagde er slechts even in enkele ber gers op het Zweedse schip te krijgen. Die moesten wegens het gevaar direct weer vertrek ken.. Het autoverkeer heeft ziGh op de Nederlandse wegens goed aangepast aan storm en glad heid. De files waren wat langer maar ongelukken hebben zich voor zover bekend niet voorge daan. I AANTAL KATERNEN: 2 DINSDAG 1 MAART 1988 Toen Tomasso Buscetta in 1984 in Brazilië werd gear resteerd, besloot hij een boekje open te doen over de 40 jaar dat hij Mafia- baas was geweest. Als een computer braakte hij reek sen namen uit van boeven, corrupte politiemensen en foute politici. Hij leverde zo stof voor een documen taire-serie over de Mafia, waarvan de TROS van avond het eerste deel uit zendt. ZIE GIDS-1 Er bestaat enige twijfel of de Europa Cup 2-wedstrijd Young Boys-Ajax wel door kan gaan. Op het veld van de Zwitsers ligt een flinke laag sneeuw. Vanmiddag neemt scheidsrechter Soriano Aladren uit Spanje de definitieve beslissing. Als het duel doorgaat wordt het rechtstreeks uitgezonden door de NOS, op Nederland 2, aanvang 20.00 uur. ZIE SPORT 1 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND De aanvoer van koude en onstabiele lucht gaat onvermin derd door. Vandaag wordt het wederom een gure dag met winterse buien in de vorm van hagel, sneeuw of,regen. De noordwesten wind over het algemeen vrij krachtig. Tijdens buien blijven windstoten mogelijk. Maximum 4-6, minimum 0-2. NEW YORK (UCN/RTR/ ANP) - De koersen op de ef fectenbeurs van Wall Street zijn maandag flink omhoog gegaan. De Dow Jones-in- dex van dertig industriële fondsen steeg met 48,41 punten ofwel 2,4 procent tot 2.071,62. Daarmee werd het hoogste ni veau bereikt sinds de beurs krach van 19 oktober, toen de index met ruim 508 punten kel derde tot 1.738,42. Er sloten 1.256 fondsen hoger en 355 lager. De omzet was met 236 miljoen aandelen aanzienlijk groter dan de 158 miljoen van vrijdag. De winst schommelde het grootste deel van de dag tussen de tien en twintig punten. Toen de index gedurende het laatste uur van de handel door de weerstandgrens rond 2.050 punten brak ging het snel om hoog. De koersen hadden eerder op de dag al geprofiteerd van win sten op de obligatiemarkt, aan kopen van Europese zijde en hernieuwde ovememingsacti- viteit. (ADVERTENTIES) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding husmert geschrapt, kilo 9 'sLandsgrootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- gj II melden en de pen zal u worden toegestuurd ME mm 3 ffl DE NIEUWE ABONNEE HEET: m Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 O kwartaal acceptgirokaart ad71,85 O kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1