NING -AQiéWl WERKGEVERS EENSGEZIND OVER BREKEN VAKBONDSACTIES: Wereld walgt van joods geweld 26feb.-6mrtAhoy' Kabinet zet mes in bedrijfssubsidies Gouden plak voor shorttrack-ploeg PARKERJQTTER nFIRTFM Vissers jagen peloton ME en controleurs weg aeteelt lennismaking Merijntje VNU heeft 98 procent van Audet-aandelen in handen Onderzoek fraude met subsidies N 1988 rV [Engelsman erft dorp len landgoed bedrijfsruimte 30 Ton 1e kl. hooi Demo mengmestpomp Golden Retrieverpups Klein Jacht hondenpension alleenstaanden contactavond eneeskunst Rommelmarkt leiastingaangifte ITRECHT (ANP) - Acties van vakbonden zijn te reken. Komen bij acties afdelingen zonder werk, an zou de werkgever 'werklozen' zonder doorbe- aling naar huis moeten sturen. Voor het 'geen lerk, geen salaris'-idee bestaat een naam: uit- uiting. bekman nieuwe imbassadeur a Paramaribo 'aramaribo/den ïAAG (anp) - Drs. D.J. toekman, directeur-gene- 'al internationale samen werking van het ministerie 'en Buitenlandse Zaken, "ordt waarschijnlijk de jeuwe ambassadeur van herland in Suriname. De Schelde werkt samen met bedrijf in Australië MINISTERS RUZIËN URENLANG OVER MILJARDENTEKORTEN ZATERDAG 27 FEBRUARI 1988 Indianen hebben baat bij Spelen Vier pagina's wielrennen 'New age' is handel Vergeethuis van Indië Drie netten met eigen kleur HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Fris Gladisch net zo snel als Cooman JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN.. A5S lit weekend naar teel7 Wit hof Want! len krijgen dit weekend nceringkorting! bezoeker gratis koffie ring. ■me zal U dit weekend 't klasse meubelen ook e prijzen kunnen ge- StfENTIJD MM TE LEZEN? nrgaat dan nlat da Kleintjes" door te «man. Er staat vast lata ,n uw gading bij. jok vandaag I DE STEM [8ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 Van onze verslaggever VLISSINGEN - Rond 150 vissers en sympathisanten heb ben op de vismijn in Vlissingen een veldslag geleverd met een peloton ME'ers, gemeentepolitie en controleurs van de Algemene Inspectiedienst (AID). De forse politiemacht kwam vissers naar het gebouw van de "£/5^-£S- JsOUTHWICK (AP) - |Een 52-jarige inwoner Ivan Southwick heeft ■dat hele dorpje, 110 km Iten zuidwesten van I Londen, geërfd van leen ver familielid. I Robin Thistlethwayte Imag zich nu weer de I eigenaar noemen van het Iruim 3.000 hectare grote Idorp en landgoed dat in I het verleden al tot het be- Izit van zijn familie be- I hoorde. De erfenis omvat [onder meer 30 boerderij- [en, twee pubs, twee ker ken, een postkantoor en 157 woonhuizen. Vissers in slagorde. foto jaap wolter beek opdraven na een vechtpartij tussen een controleur van de AID en een Arnemuidense vis ser. De betrokken man werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in Vlis singen. Toen de AID later op de morgen, versterkt met politie en ME, terugkwam en aan boord van de schepen wilde gaan, zetten de vissers de wa terslang op de ME'ers. Daarna kwamen de vissers massaal van boord en joegen politie, ME en AID'ers van het terrein. Even later trok de groep boze AID bij de vismijn en eiste vrijlating van de Arnemui dense visser. Dat is inmiddels gebeurd. Volgens de vissers is de esca latie ontstaan, nadat bekend was geworden dat de groep AID'ers sterk zou worden uit gebreid met mensen uit andere regio's om een intensievere controle op de Vlissingse en Arnemuidense schepen moge lijk te maken. De afgelopen dagen is er in Belgische en Nederlandse ha vens veel vis van Zeeuwse vis sers in beslag genomen. ZIE VERDER REGIO BRASSCHAAT (België) pen van 10 tot IS uur. 'dag. (donderdag gesloten) T.h. 350 m2 met 400 m2 buitenterrein en overname autospuiterij- uitrusting. Tel. 076- 712592. Ook in gedeelte thuisgebr. 04163-72640. met snij-inrichting, capaci teit 180m3/uur (met garantie). Fa. v. Eekeren, Donkenweg 5, Wouw. 01658-2251. T.K. pracht nest labrador pups, ingeënt en ontw., te bevr. 01612-3825. T.K.A. 3 pony's, B-, C- en D-. Tel. 01611-1429. NEST prachtige bouvier pups met goede stamb., ingeënt en ontw., inl. 01623-16641. te koop met stamboom, ingeënt, ontw., beide ouders aanw. Kennel Ber- kenzicht, tel. 04978-1350. Grote individuele aan dacht. Nederlands beheer. Bezoek na afspraak. Hoogstraten, 15 min. vanaf Breda. Tel. 09-3233143758. 3PORT. j.vr. 47 jr., huise- ijk, houdt van natuur en ietsen, zou graag in cont, tomen met nette, eerl. en >er. man van zelfde Ift., jeen bartype of avontu- ier. Br.m.f.o.e.r.o.nr. >34818. Er zijn ook ran boven de 50 jaar tie wel eens uit willen. 3ij ons geen inschrijfgeld. Jr.o.nr. 933076. edere vrijdag en zaterdag oor alleenstaanden in aal Pr.Bernhard Polderstr Breda. 076-710419. onja over geneeswijzen. I in Breda 11.00-18.00 uur onder heden. Consult op zater- 17.00 uur. Ike zondag 10-17 u. in de alen hotel Den Bonten Os aarle-Nassau. Vrij entree etaal niet te veell Bel 3or deskundig advies 1650-52284. ij staking geen loon j speerpuntacties van vakbonden zijn enkele werkne- ers van vitale afdelingen betrokken. Zij worden bij taking uit de stakingskassen van de bonden betaald. Indere werknemers, de werkwillenden, die door acties «dwongen met de armen over elkaar moeten zitten, blij - «ntot dusver normaal salaris ontvangen. duperen een bedrijf, kosten de bond relatief einig vergeleken met vroe- cre massale stakingea Het itsluiten van werknemers kan zo'n geval voor de werkge- ers een probaat middel zijn acties de kop in te drukken. Idus de Raad van Centrale Mernemingsorganisaties nder meer VNO en NCW) in m geheime nota aan de leden Ors. J. Hoekman - fotoanp Paramaribo is vernomen dat le Nederlandse regering hem eeft voorgedragen bij de Suri- jaamse regering. De voor dacht van Hoekman, die al öder ambassadeur was in Paramaribo, is in Surinaamse 'Seringskring met instem- ranS ontvangen, aldus een Mingelichte zegsman. Subversidies over hoe; te handelen bij acties van werknemers. De Industriebond FNV heeft op de nota beslag weten te leg gen. De bond is zeer verontrust over de aanbeveling om uit sluiting te overwegen. Tot nu toe is dat (uiterste) middel bij conflicten nauwelijks gehan teerd. De aangesloten werkgevers krijgen ook het advies om in het geval een staking gevolgen heeft voor de openbare orde en veiligheid goede contacten te zoeken met niet alleen politie en brandweer, maar zonodig ook met de commissaris van de koningin of het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een woordvoerster van de RCO zei dat de nota niet als een richtlijn kan worden be schouwd. „Welke maatregelen een werkgever neemt is geheel afhankelijk van de situatie". De RCO heeft met de aanbeve ling een antwoord willen geven op de gewijzigde actiestrategie van de vakbeweging. Dat recht komt de werkgevers ook vol gens het Europees Sociaal Handvest toe. Het advies om zonodig con tact te zoeken met de commis saris van de koningin of het ministerie van Binnenlandse Zaken is de werkgevers inge geven door de wetenschap dat niet nader genoemde korps chefs of gemeentebestuurders weieens minder alert reageren op ordeverstoring die uit acties voortvloeien. „In zo'n geval moet je de weg naar de top niet bij voorbaat afsluiten", aldus de woordvoerster. De RCO geeft in de nota ver schillende mogelijkheden aan om collectieve acties en rand verschijnselen, zoals poort blokkades door de rechter on rechtmatig te laten verklaren. De Nederlandse rechter wil 'collectieve acties nog.welgens toestaan, maar bij poortblok kades kunnen de werkgevers er zeker van zijn dat een kort geding succesvol verloopt, al dus de nota. De werkgevers krijgen ook het advies om alle gebeurtenissen rond een actie op foto-, film- of videoband vast te leggen om de zaak met meer succes bij de rechter te bepleiten. De vakcentrale FNV reageerde afkeurend op de RCO-nota. „Het is opmerkelijk dat de werkgevers een receptenboek hebben samengesteld om sta kingen te pareren. Je zou daar uit bijna afleiden dat stakingen in Nederland aan de orde van de dag zijn, ware het niet dat er in Nederland beslist niet licht vaardig wordt gestaakt. Alleen in uiterste situaties en als alle overlegmogelijkheden zijn uit geput wordt naar het stakings wapen gegrepen", aldus FNV- woordvoerder J.Maat VLISSINGEN (ANP) - De Koninklijke Maatschappij De Schelde (KMS) heeft in Australië een samenwer kingsovereenkomst gete kend met het Australian War Ship Systems Consor tium (AWS). Dit heeft de di rectie van de KMS bekend gemaakt. De samenwerking vindt plaats in het kader van het Austra- lisch-Nieuwzeelands Scheeps Project (Anzac). Het AWS-con- sortium bestaat uit vier Australische en Nieuwzee- landse bedrijven De Schelde werd samen met een Westduits bedrijf uit dertien andere be drijven geselecteerd, die ook gespecialiseerd zijn op het bou wen van oorlogsschepen, om samen te dingen naar de bouw van acht tot twaalf fregatten voor de Australische en Nieuwzeelandse marine. Indringend beeld van het 'recht van de sterkste'. fotoanp JERUZALEM/DEN HAAG (REUTER/ANP) - In Israël maar vooral daarbuiten is grote verontwaardiging ge rezen naar aanleiding van televisiebeelden van Israë lische militairen die met stenen de armen van gevan gen genomen Palestijnen braken. Het incident speelde zich af bij Nablus op de bezette Westoever van de Jordaan. De film die donderdag door een cameraman van het Ameri kaanse televisiestation CBS was opgenomen was gisteren in Europa en de Verenigde Staten op de televisie te zien. De solda ten zouden er veertig minuten over hebben gedaan om de ar men van hun gevangenen te breken. De Israëlische commandant op de Westoever verklaarde geschokt te zijn door de beel den. De vier militairen waren met behulp van de cameraman van CBS in Nablus opgespoord en gearresteerd. Hun comman dant is van zijn functie onthe ven. De schuldigen moeten zich binnenkort voor een militair tribunaal verantwoorden, zo heeft de Isaëlische ambassade in Londen bekendgemaakt. HAARLEM (ANP) - VNU heeft 98 procent van de aandelen van de Nijmeegse uitgeverij Audet in han den gekregen. Dit maakte het uitgeverconcern te Haarlem bekend na slui ting van de aanmeldingstermijn van het bod op de aandelen Audet. De integratie van VNU en Audet kan nu worden ge realiseerd, aldus VNU. ZIE OOK BINNENLAND EN ACHTERGROND MEUBELM00IS uit heel Europa Het "El" van Binnenhuis W00NKASTEEL Nieuw de HUIZENMARKT Shows KEUKENS, BADKAMERS, ETC. KUNSTTEMPEL OPEN: van 1100 -1700 uur en van 1900 22 30 uur WEEKEND: 1100 -1700 uur VOOR UW GEMAK ALLE W00NPLEZIER ONDER EEN DAK Door onze Haagse redactie DEN HAAG - De WIR, de subsidieregeling voor be drijfsinvesteringen, gaat flink onder het mes. Dat is de voorlopige uitkomst van een urenlang beraad dat gisteravond en vannacht in het kabinet is gevoerd en dat nog vandaag wordt voortgezet. Zeker is wel al dat de WIR wordt ontdaan van alle franje, of als dat politiek onhaalbaar is, ge heel wordt afgeschaft. In de praktijk komt dat volgens ingewijden in ieder geval neer op een halvering van de WIR. Tevens wordt voortaan per jaar vastgesteld hoeveel geld de WIR mag kosten. Is dat be drag bereikt, dan gaat de beurs dicht. Welke aanpassing er ook komt, duidelijk is dat dat snel moet ingaan. In het kabinet heeft men 1 maart als streefda tum. Het kabinet wil hoe dan ook voorkomen dat de WIR nog langer ongecontroleerd miljar den guldens opslokt. Afgelopen jaar bijvoorbeeld kostte de WIR 3,9 miljard gulden méér dan was berekend. De 'halvering' van de WIR wordt door het hele kabinet ge steund, al hebben de WD-be- windslieden zich tot het laatste toe verzet. Maar ook die erken nen dat de WIR in de huidige vorm onbetaalbaar is gewor den. Van het geld dat vrijkomt als de WIR wordt gekort, gaat het merendeel naar lastenverlich ting voor het bedrijfsleven en de burgers. Die concessie zullen de CDA-ministers vandaag aan de WD moeten doen in ruil voor de halvering van de WIR. De vennootschapsbelas ting en de inkomensbelasting gaan verder omlaag. Minister Ruding heeft al die tekorten op een rijtje gezet in de 'februarinota', de brief waarin de eindafrekening over het vorige jaar wordt gegeven. Ruding maakt in die brief, die gisteren ter discussie stond in het kabinet, melding van het grote tekort op de WIR en ge lijk ook van een belastingmee valler van 3,7 miljard gulden. Ruding stelt het kabinet voor om die meevaller te gebruiken om de overschrijding van de WIR weg te werken. Tegelijk eist hij dat er voor eens en voor altijd een einde wordt gemaakt aan de geldver slindende WIR. Ruding neemt in één adem alvast de Studiefi nanciering mee. Die regeling kost in het eerste jaar van haar bestaan al 400 miljoen gulden méér dan was begroot. Premier Lubbers zei gisteravond het verlagen van de basisbeurs een voor de hand liggende oplos sing te vinden. ZIE OOK BINNENLAND Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Het kabinet gaat fraude met subsidies onderzoeken. Bij ieder de partement wordt één subsi dieregeling, waarvan wordt vermoed dat die misbruikt wordt, diepgaand onder zocht. Zo wil het kabinet misbruik en onjuist gebruik van de ver schillende subsidies, zoals huur-, bouw- studie- en in vesteringssubsidies, bestrijden. Op verzoek van minister Korthals Altes (Justitie) heb ben de departementen vorig jaar subsidies die fraudegevoe lig zijn, onderzocht In de daar uit voortgekomen notities, die binnenkort naar de Tweede Kamer worden gestuurd, wor den de hoeveelheid geld die zijn gemoeid met de subsidies, waarborgen tegen misbruik en de fraudebestendigheid be- schrevea Omdat de subsidies zeer ver schillend van aard zijn, moet de bestrijding van misbruik op de specifieke aard van een re geling worden gericht Van daar het besluit per departe ment een 'verdachte' subsidie grondig door te lichten (ADVERTENTIES) De indianen in Canada blijken volgens Blackfoot-indiane- nopperhoofd Crowfoot baat de hebben bij de Winterspe len. „De spelen zijn goed voor ons aanzien", verklaart hij. ZIE SPORT 1 De Stem brengt vier dagen lang een extra pagina wielren nen. Vandaag wordt gestart met een pagina met alle prof- ploegen. Maandag wordt een pagina geplaatst met wieier- kalenders en de volgende twee dagen verschijnt een pa gina met interviews. In Amerika (waar anders?) zijn miljoenen mensen in de greep van een nieuw en vooral warrig geloof. Veel Amerikanen geloven dat ze in een 'New age', een nieuw tijdperk, zijn aange land, waarin sprake is van een nieuw bewustzijn. Me diums, therapeuten en vooral Shirley MacLaine verdienen er miljoenen aan. ZIE DE STEM WEEKEND Het militair tehuis Bronbeek bij Arnhem bestaat 125 jaar. Bronbeek herbergt voornamelijk oud-KNIL-militairen die er hun dagen slijten. ZIE DE STEM WEEKEND OP Tweede Paasdag, 4 april, start het derde televisienet. Nederland heeft dan drie netten met ieder hun eigen karak ter. Zenderkleuring, heet dat. De twee belangrijke krachten achter Nederland 3, Ed van Westerloo en Albert van den Heuvel, geven hun visie. ZIE DE STEM GIDS I Overwegend bewolkt met enkele opklaringen en plaatselijk nog wat sneeuw. Maximum temperatuur tot 5 graden, mini mum tot 0 graden. Vooruitzichten zondag tot en met woensdag: wisselvallig, fris en winderig weer met winterse buien en storm op zee. CALGARY - De heren-estafetteploeg shorttrack heeft in het demonstratie-programma van de Olympische Winter spelen in Calgary de tweede gouden medaille voor Neder land gewonnen. Peter van der Velde, Char les Veldho ven, Richard Suyten en Jaco Mos ves tigden in de Max Bell- arena tevens een wereldrecord op de vijf ki lometer met aflossing: 7.29,05. In de finale waren Italië, Ca nada en Verenigde Staten de tegenstanders. Op de slotdag veroverden de Nederlanders bij de heren ook nog zilver (Charles Veldhoven op de 3000 meter) en brons (Mo nique Velzeboer op de kilome ter). De Zuidkoreaan Yoon Hee Lee zegevierde op de drie kilo meter in 5.21,63. Peter van der Velde werd vierde in de finale, Jaco Mos achtste. Richard Suy ten was in de halve finales blij ven stekea De Chinese Yan Li versloeg op de 1000 meter da mes verrassend wereldkam pioene Sylvie Daigle uit Cana da. Met 1.39,00 vestigde Li een nieuw wereldrecord. Monique Velzeboer had in de halve fina les met 1.41,57 al voor een ver betering van het wereldrecord gezorgd. Priscilla Ernst werd in de halve finales uitgescha keld. Van onze sportredactie SENFTENBERG - Nelli Cooman zal volgende week in Boedapest bij de verdedi ging van haar Europese in- doortitel op de 60 meter op stevige tegenstand stuiten van Silke Gladisch. De Oostduitse, die afgelopen zomer op de wereldtitelstrijd in Rome op beide sprintnummers zegevierde, evenaarde gister avond in Senftenberg met 7,07 seconden de beste wereld-sei- zoentijd van Cooman. Gladisch liep die tijd in de fi nale van de 60 meter op de eer ste dag van de Oostduitse in- doortitelstrijd. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.: Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda DE KRANT VOOR IE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1