WINST 19 PROCENT OMLAAG DOOR KOERSVAL DOLLAR PARKERJinTQI ouquet 'Ex-pendelaars vrijstellen van premie' Voor de fotografen kruidenier blijft jes letten. Vuurzee verwoest Eleveld Panamese sterke man Noriega ontslagen OPENING Zwarten duiken onder na kneveling door Botha-regering Playboy Tomba slaat toe 100gram®®®® 99/; H90 9.9? 10 gram 499 1.09 yy Merijntje Shultz pleit voor blijvende vrede in Israël vol geweld Universiteit ontneemt Waldheim eredoctoraat De grootste in ijs en diepvries Film bloeit in Zuidafrika Kwakkelweer 2t Althans, niet bij ons gewone kip. K)on als u even naar eerlijk wel wat anders lip, in plaats van met lat proeft u niet alleen lals u wilt) is goudgee :ijd kip boven kip: rijk met een volle, rijke lijke granen. (al welke u neemt? Maïskippebouten,- Hele scharrelkip, Scharrelkipfilet,- OA Scharrelkippebouten, porto wortderzeem, leerstuk' mm EINDHOVEN - Philips schrapt nog dit jaar tien tot twintigduizend banen om de financiële gevol gen van de lage dollarkoers te compenseren. Boten RP voor reparatie uit de vaart Lezen is beleven Met een Houquet-roman! boek.' overai STAATSSECRETARIS STUDEERT OP WETTELIJKE REGELING JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN VRIJDAG 26 FEBRUARI 1988 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Calgary v Het was al sneu. Tot nu toe waren er geen winterse plaatjes te schieten. Wie handig met de camera is, weet er nu dan toch wel iets uit te peuren. Een kort wintertje voor de fotograf en. - fotoanp Kunt u met een gerust hart via De Stem doen meteen ..Kleintje" onder de rubriek ..Vakantie", immers vele tienduizenden Stern-lezers en lezeressen (vier van elke tien) zeggen bijzondere belangstelling te hebben voor deze specifieke Kleintjes" -rubriek. DE STEM [28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 100 g®®®®^091,0; Albi bleek, flacon 1 liter eft wasmiddel, Rrmaal of Wa poen, f>rl Icon 500 ml jbro doekjes, fet stuks 358" jnderlappen, lo lér99 jndertartaar, po gram eeuwse spekrollade, |lo f NIEUW: kilo i fris-zure handappel. broccoli, S00 gram fropische perssinaas appelen, pet 21/2 kilo Soepgroenten, gesneden, bchaaltje 150 gram 'otchrysant, diverse Kleuren, 2 stuks xe plantenbak, net 'n Ycca, Reus of r\r Palm, per stuk cX)' Deze week gratis voor u in de winkel: de AllerHande* Warme chocolade" en andere leuke dingen van de winter. De artikelen in deze advertentie kunt u In alle AH winkels kopen, behalve de artikelen waar kleine cijfertjes bij staan. Die artikelen kunt u alleen kopen in AH winkels waar één van die cijfers op de deur staat Reclameprijzen gelden van donderdag 25 t/m zaterdag 27 februari a.s.. Zolang de voorraad strekt Verkrijgbaar In winkels met een zelf-schep-afdeling. Van onze verslaggever ETTEN-LEUR - Wat zich aanvankelijk liet aanzien als een korte, niet al te grote brand op het industrieter rein van Etten-Leur, is gis teravond tot een onbe dwingbare vuurzee uit de hand gelopen. De brand legde de keukenfa- briek Eleveld aan de Mon Plai- sir grotendeels in de as. De brand was tot in de verre omtrek waarneembaar. Er is voor vele miljoenen guldens verloren gegaan. De vonkenregen was zo groot, dat de politie boerderijen in de wijde omgeving in de ga ten moest houden. De restanten van keukenfabriek Eleveld. foto gerard van offeren Philips loost 20.000 banen Van onze economisch redacteur Aan het eind van 1988 moeten de indirecte kosten 'hon derden miljoenen' guldens lager zijn dan nu het geval is. Veel van de verdwijnende banen betreffen staffuncties. De afslankingsoperatie zal wereldwijd worden gevoerd. Bij Philips werkten in 1987 336.700 mensen, waarvan 69.700 in Nederland. Dat zijn er al respectievelijk 7.500 en 1.000 minder dan in '86. Dat maakte gisteren de voor zitter van de Raad van Bestuur van Philips, ir. C. van der Klugt, bekend bij de presenta tie van de jaarcijfers '87. Vorig jaar drukte de gekel derde dollar de winst met 1.4 miljard. Door te snijden in de kosten beperkte Philips het 'dollarverlies' tot 700 miljoen. Per saldo nam de winst met 19 procent af van ƒ1.015 miljoen naar 818 miljoen. De beurs was niet ontevre den over dat resultaat, nadat er a! sombere voorspellingen van een winst van ruim 700 mil joen waren gedaan. De Philips- aandelen stegen na de bekend making van de jaarcijfers met ƒ1.10. Naast de nieuwe afslan kingsoperatie gaat Philips ge woon door met de herstructu rering van de produktie, waar door talloze fabrieken van lan den met een sterke valuta zul len worden overgebracht naar dollargebieden met lage lonen. Philips spendeerde in 1987 al Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De betrekke lijk nieuwe patrouilleboten van onder meer de Rijkspo litie te water in Vlissingen worden één voor één voor reparatie uit de vaart wor den genomen. Dat antwoordt ministers Kort hals Altes (Justitie) op vragen van de PvdA-Kamerleden Staffelen en Kosto. De patrouilleboten hebben herhaaldelijk last van motor storingen. De boot van de RP te water in Den Helder is inmid dels voor reparatie uit de vaart genomen, nadat politie-agen- ton hadden besloten niet langer met de boot uit de varen. Brandweer in blakende vorm 565 miljoen aan de herstruc turering, die moet leiden tot grotere produktie-eenheden in Europa en een verschuiving van produktie naar in dollars handelende lage-lonen-landen. Van der Klugt herhaalde nog eens dat hij verwacht dat over tien jaar nog maar 110 van de huidige 200 Europese fabrieken zullen overblijven. Al eerder was gezegd dat Philips flink zou snoeien in zowel het aantal banen als in de arbeidsvoor waarden. Maar in verband met de lage dollarkoers en de onze kere economische vooruitzich ten voor 1988 vindt de Philips- leiding het noodzakelijk dat de efficiëncy-maatregelen ver sneld worden doorgevoerd. In 1986 noteerde de dollar nog gemiddeld 2.42. Vorig jaar was de gemiddelde koers afge nomen tot ƒ2.02 en op 31 de cember bereikte de munt een dieptepunt van 1.77. Hoewel Philips vorig jaar zeven pro cent meer verkocht, nam de omzet in guldens daardoor af met vier procent tot 52.7 mil jard. ZIE OOK FINANCIËN/ECONOMIE PANAMASTAD AFP) - De Panamese president Eric Delvalle heeft bekendge maakt dat generaal Manuel Noriega, de sterke man van het land, is ontslagen als stafchef van de strijdkrach ten. President Delvalle maakte het ontslag bekend in een toe spraak via radio en televisie. Hij zei dat hij had besloten om dat hij het niet met Noriega eens was geworden over een oplossing van de politieke crisis waarmee Panama kampt. Die crisis houdt direct verband met beschuldigingen tegen Noriega betreffende corruptie en ban den met de drugsmafia. In de Verenigde Staten is al een aanklacht tegen hem inge diend wegens betrokkenheid bij drugssmokkel. Het is niet bekend of Noriega zich heeft neergelegd bij het ontslag. De voormalige Pana mese ambassadeur in Wash ington Gabriel Lewis zei daar sterk aan te twijfelen. Hij sloot niet uit dat Noriega een poging tot een staatsgreep zal doen. Een trotse Palestijn in imposante houding. Een beeld van verzet, terwijl op enkele kilometers de Amerikaanse minister van buitenlandsezaken zijn best doet óm de vrede te herstellen. fotoap Van onze correspondent JERUZALEM - „We kunnen het jaar 1988 tot vredesjaar in het Middenoosten maken!" Die optimistische verwachting sprak de Amerikaanse minister van buitenlandse za ken George Shultz gisteren bij aankomst in Israël uit. Op hetzelfde moment werden bij protestbetogingen op de westelijke Jordaan- oever twee Palestijnse jongens door Israëli sche militairen doodgeschoten, terwijl zes Palestijnen schotwonden opliepen. Shultz zal gedurende vijf dagen via pendeldiplo matie tussen de Israëlische en de Arabische lei ders overeenstemming proberen te bereiken voor onderhandelingen over een interimregeling voor Palestijns zelfbestuur en een permanente vredes regeling tussen Israël en zijn Arabische buren. De Palestijnen in de bezette gebieden proteste ren intussen met een algemene staking tegen het bezoek van Shultz die het Palestijnse zelfbeschik kingsrecht en de PLO als enige legitieme verte genwoordiger van het Palestijnse volk weigert te erkennen. Onder de kop 'Wij willen echte vrede' kwam het in Oost-Jeruzalem Palestijnse dagblad 'El Fajr' gisteren met een in het Engels gesteld re dactioneel commentaar waarin Shultz werd voorgehouden dat hij eerst de Amerikaanse ge loofwaardigheid in het Palestijnse kamp moet herstellen en de nationale rechten van de Pales tijnen erkennen als hij met zijn vredesmissie suc ces wil oogsten. De Israëlische kranten staan vol met aankon digingen van demonstraties evenals advertenties met leuzen als 'Vrede in ruil voor vrede' van het nationalistische kamp en 'Gebieden in ruil voor vrede' van het vredeskamp. Terwijl rechtse en linkse joden dit weekeinde op demonstraties hun mening over het Ameri kaanse vredesinitiatief ten beste kunnen geven, wordt dit demonstratierecht de Palestijnse inwo ners van Jeruzalem onthouden. LONDEN (REUTER) - Een Britse universiteit ontneemt aan president Kurt Waldheim van Oos tenrijk een eredoctoraat dat zij hem in 1980 had toegekend. Het bestuur van de univer siteit van Keele in het cen trum van Engeland heeft dit besluit genomen vanwege Waldheim's 'evidente leu- genspraak' over zijn oor logsverleden als officier in het Duitse leger. De univer siteit wil het initiatief ne men om ongeveer 30 instel lingen in de hele wereld, die aan Waldheim soortgelijke onderscheidingen toegekend hebben, er toe te brengen haar voorbeeld te wolgen. (ADVERTENTIES) SLECHTS ƒ3,25 PER S aIHV T^l te koop! Elke maand 6 nieuwe romans, s voor stuk goed voor vele uren romantische ontspanning! stuk te koop: ;x ROMAXCIvVOOK fll:T l.lAï-X! |Op zaterdag 27 februari heropenen wij, in een nieuwe moderne sfeer iKA'r" HAAGDIJK 50 BREDA STENSHOP Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Tienduizenden voor malige werknemers in België of Westduitsland hoeven met terugwer kende kracht vanaf 1 januari 1987 geen premies volksverzekering meer te betalen over de uitkering die ze uit het buitenland ontvangen. Deze ex-grenspendelaars moeten in Ne derland dan alleen nog premie AWBZ be talen, omdat ze anders geen gebruik zou den kunnen maken van een serie ver- pleegvoorzieningen. Dat voorstel legde een grote meerder heid van de Tweede Kamer gisteren voor aan staatssecretaris De Graaf (Sociale Za ken) die direct toezegde op een wettelijke regeling te zullen gaan studeren. De rege ling moet voorkomen dat ex-pendelaars dubbele premie betalen: zowel in het land waarvan ze de uitkering krijgen als in eigen land. Het wel betalen van de premie AWBZ is volgens de kamer nodig omdat de ex-pen- delaars en hun eventuele gezinnen anders bloot staan aan een te groot financieel risi co. Opname in een verpleeghuis zou dan uit eigen zak betaald moeten worden. Met name CDA-kamerlid Oomen-Ruyten zette zich in voor verandering van de haar ogen onrechtvaardige situatie voor pendelaars. Ex-pendelaars moeten in Nederland over hun buitenlandse uitkering behalve de premies ook de opslag (het 'werkge- versdeel') betalen. Dat kan in sommige ge vallen oplopen tot duizenden guldens. Iemand die bijvoorbeeld een uitkering uit Duitsland van bijna 19 mille heeft moet daarvan - nadat hij in Duitsland al pre mies betaalde - vijf mille opnieuw aan premies betalen. „De kamer vindt dat nonsens," aldus Oomen-Ruyten. De premievrij stelling geldt overigens niet voor alle buitenlandse uitkeringen. De uitkeringen moeten minimaal 70% zijn van het bruto-minimumloon; ongeveer 1400 gulden. prestatie belde Tomba, die geen nervositeit schijnt te kennen, zijn moeder. „Maak je niet on gerust. Ik ga winnen", verze kerde hij haar. Het was geen grootspraak. Hoewel hij door een slechte start Strolz in de tweede manche moest laten voorgaan, consolideerde hij de overwinning gemakkelijk. ZIE VERDER SPORT 1 JOHANNESBURG (RTR/UPI) - Zwart Afrika duikt on der. Na het verbod van Pretoria op activiteit van 17 zwarte bewegingen verdwijnen duizenden anti-apartheidsmili- tanten van de aardbodem. Vertegenwoordigers van de meeste kerken hebben inmid dels aangekondigd het verbo den werk voort te zetten. De onwettige regering moet wor den getrotseerd, zeggen de geestelijken. Deze opdracht vloeit voor uit het evangelie. Tot de kerlijke leiders beho ren bisschop Tutu, pater Bu- thelezi, dominee Chikane. Zij willen de campagne voor de vrijlating van gevangenen voortzetten, oproepen tot gratie voor terdood veroordeelden, oproepen tot intrekking van het verbod op politieke organi saties, degenen herdenken die zijn gedood in wat de staat aanduidt als rellen en de inter- nationele gemeenschap oproe pen om druk uit te oefenen ten einde de regering aan de on derhandelingstafel te brengen. Vrijwel al deze activiteiten zijn specifiek verboden in de maatregel die Pretoria uit vaardigde tegen het UDF, de vakcentrale COSATU en nog 15 organisaties. Het verbod op alle politieke activiteit van de organisaties, waaronder het UDF en de zwarte vakbond COSATU, is gewraakt door de VS, Groot- Brittannië en Japan. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt hei abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving adf 23,90 kwartaal acceptgirokaart adf 71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:.. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda DE KRANT VOOR IE EIGEN STUK VAN NEDERLAND NAKISKA - De 21-jarige playboy Al berto Tom- ba, de grote revelatie van het ski seizoen, maakte gisteren in Nakiska zijn grote faam op ondub belzinnige wijze waar. Met grote overmacht eiste hij de zege in de reuzeslalom voor zich op. Tomba 'La Bomba', zoals hij genoemd wordt vanwege de grote snelheid waarmee hij de bergen afraast, verzekerde zich in feite al tijdens de eerste manche van de winst. Hij bleef de Oostenrijker Hubert Strolz, die uiteindelijk het zilver ver overde, in die reeks 1,14 se conde voor. De Zwitserse ve dette Pirmin Zurbriggen moest zelfs meer dan anderhalvew seconde prijsgeven. Na die top- Alberto Tomba Vandaag overwegend zwaar bewolkt en at en toe een lichte sneeuwbui. Maximum temperatuur 2-4, minimum 0 tot -2 graden. Na het weekend lichte stijging van de tempe ratuur. ijspaleis bv in Sprundel heeft dagelijks 120 vrachtwagens op de weg om in het hele land ijs en diepvriespro- dukten af te le veren. Daarmee is het bedrijf de grootste op dit gebied. De groei is er nog lang niet uit. VANDAAG IN DE STEM SPECIFIEK De Zuidafrlkaanse filmindustrie bloeit als nimmer te voren. Niemand mag het weten, maar filmsterren van 'buiten' hel pen een handje om die industrie op te bouwen. ZIE GIDS-1 7

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1