<N WEER IISSEN Aftellen voor AUDET begonnen Weer Palestijnen levend begraven riNJl PJUHBJOTTER CDA TORNT IN SENAAT AAN REGEERAKKOORD: Nieuwe lente Duidelijkheid geëist in paspoortaffaire Herrie in Calgary Politiecommissaris in dienst van Ahold LEUR LOCALE: VOL KLEUR OORJAAR '88 Bordelen opgegraven Botulisme velt koeien in Moergestel Ruzie over EG-begroting TYE1 QTFIWT lJJh Q1 JtülVJL aalzaak Van Alten n Merijntje Deetman in problemen erteren wt een reputatie» i nemer. 55 13?5 16?5 ialen van de van de t.v. 8.95 de rol 3t voor 1.39 p.m.2 aad strekt machines handgereedschappen tegen speciale prijzen WOENSDAG 24 FEBRUARI 1988 BEURS VREEST AFKETSEN VAN OVERNAME DOOR VNU HANDWERK SPECIAALZAAK 5?5 6?5 Afstand Werkloosheid Lezen is beleven Met een Bouquet-roman! boeki oLai ^•bouquet Humor van Harry Touw HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Vrij koud JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN gen: De Stem, 076-236911 Fles Fles Beren tzen Stroh Appel Rum Bruin 1986 Domaine 1986 Chateau de l'Ancien Mart ou ret Courtier Corfaières Mers witte wijn TELEFOON 01 155 2922 ?n technisch advies ol door goed onderhoud Verhuur van: PLAATMATERIAAL GEZAAGD PERSONEEL n^t proMMtn lost u hst bssts „p mst ssn ..Klslntjs in ds Stem. Immers mst minstsns ytatr vsn ds tlsn Stsmlszsrs #n iszsrssssn dis spscissl bdangstsINng hsbtosn voor onzs KIsintJss'-rubrisK Psrsonssl gsvrssgd" ligt hst ^oor ds hsnd, dst sr anal sn vssl rosctisa komen de Stem [28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 Van onze verslaggever NIJMEGEN - Vandaag moet blijken of VNU vol doende respons heeft gekre gen naar aanleiding van het overnamebod op AUDET. Gistermiddag om drie uur jliep de termijn af waarbin nen aandeelhouders konden reageren. Daarna zijn de betrokken banken begon nen de aangemelde stufeen te tellen. Op de hoofdkantoren van AUDET en VNU overheerste gisteren gespannen optimisme over het welslagen van het bod. In het hoofdkwartier van de opponerende Hazewinkel- groep, het Optimix-kantoor aan de Amsterdamse Keizers gracht, was mr. R.R. Hazewin- kel er gistermiddag van over tuigd dat VNU de meerderheid niet heeft gehaald. Hij verwees naar de beurs koers van AUDET, die bij het onderbreken van de handel na het middaguur met ƒ295 nog ruimschoots boven het VNU- bod bleef. De koers van VNU zakte weg tot ƒ68,90. Dat zou er volgens beurswaamemers op duiden dat beleggers op een verhoging van het bod speculeren. Op de beurs werd de vrees voor het mislukken van het bod groter. De Optimix-directeur verze kerde nog eens dat Hazewinkel Holding haar twintig procent in AUDET niet bij VNU heeft aangemeld. Datzelfde geldt voor de tien procent die in han den is van Optimix-cliënten. De Telegraaf, met een kleine zes procent in AUDET, wilde gisteren nog steeds geen com mentaar geven. Een pakket aandelen van on geveer acht procent, van ouds her in handen van families die verbonden zijn met het Neer- landia-concem, is wel aange meld voor omwisseling in VNU-aandelen. AUDET is des tijds begonnen als een fusie tussen Neerlandia en de Gel derlander Pers. Voor zo ver bekend zijn er verder geen grote pakketten AUDET-aandelen in één hand. Institutionele beleggers (pen sioenfondsen, verzekeraars) hebben in het verleden nauwe lijks belangstelling getoond voor de Nijmeegse uitgever. Fles Remy- Martin Cognac... I 'Uitkeringen niet korten' Bordeaux Moelleux Hele liter i Entre-Deux- zacht-zoete I Noordstraat 60 - 4571 GE Axel Tel. 01155-3755 Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De CDA-fractie in de Eerste Ka mer vindt het niet terecht dat er volgend jaar 3,5 miljard gulden op de uitkeringen moet worden bezuinigd op een totale bezuiniging van 6,5 mil jard. to plaats van het mes rigoureus in de uitkeringen te zet ten, moet het kabinet overwegen de bezuinigingen te verdelen over meer posten. uit. Dat komt door enkele fikse tegenvallers in het uitkerings circuit. Als gevolg van de ge lijke behandeling kan dat be drag nog enkele miljarden gul dens verder oplopen. Het kabi net vindt dat De Koning vol gend jaar in ieder geval 3,5 mil jard gulden moet besparen op de uitkeringen, maar dat gaat Dat heeft CDA-senator Frans- sen gisteren in de Eerste Ka mer gezegd tijdens de behande ling van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij eiste tevens extra inspanningen om de werkloosheid verder omlaag te brengen. Franssen hield het kabinet voor dat de economie zich an ders heeft ontwikkeld dan bij het opstellen van het regeerak koord werd voorzien en stelde dat 'deze gewijzigde omstan digheden een gewijzigde aan- nodig kunnen maken'. Franssen: „Als het gaat om het omlaag brengen van de werk loosheid mag er zelfs ten aan zien van het financieringste kort wat water bij de wijn worden gedaan." De senatoren van het CDA ne men daarmee duidelijk afstand van de Tweede Kamerfractie en CDA-minister Ruding (Fi nanciën). Die staan op het ftandpunt dat het omlaag brengen van het financierings tekort zeker zo belangrijk is als de bestrijding van de werk loosheid. Ruding is tegen elke maatregel die de overheid meer geld kost dan ze oplevert omdat dan het financieringstekort weer gaat stijgen. Daarbij komt nog dat het ka binet juist op aandrang van Ruding heeft besloten dat mi nisters die het ene jaar teveel uitgeven dat het jaar daarop wigend moeten terugverdie nen. Minister De Koning (So- nale Zaken) geeft dit j aar min- 3,5 miljard gulden teveel LONDEN (REUTER) - Archeologen hebben bij de Britse stad Gloucester de 1900 jaar oude resten ontdekt van wat volgens hen bordelen zijn geweest voor de Romeinse be tetters van Engeland. Volgens Britse archeolo gen ajn bij opgravingen bij Gloucester 17 Ro meinse gebouwen bloot gelegd die uit de periode vun 45 tot 60 jaar na Christus dateren. De gebouwen maakten volgens de archeologen deel uit van een nederzet te® die waarschijnlijk oegon als een van borde- 'en en kroegen buiten een Romeins fort waar 3.000 4.00 soldaten gelegerd waren. Minister van buitenlandse zaken Peres (rechts) in Nablus. Hij heeft daar met Palestijnen gesproken, die zich beklaagden over wreed optreden van soldaten. mm «b JERUZALEM (DPA) - Israëlische sol daten hebben opnieuw Palestijnen le vend begraven, zo is gemeld door de Jeruzalem Post. Het totale aantal doodgeschoten Palestijnen steeg met drie tot 61. <- Een 13-jarig meisje werd maandagavond laat bij Nablus doodgeschoten - vermoe- Boetulisme de CDA-fractie in de Senaat te ver. De CDA-senator vroeg gisteren zelfs om nog meer geld voor de bestrijding van de werkloos heid. In totaal is er al een mil jard gulden beschikbaar voor specifieke maatregelen. „Onze vraag is of dat gezien de gewij zigde omstandigheden wel ge noeg is", zei Franssen. Hij zei dat minister De Koning moet zoeken naar nieuwe potjes om geld uit te halen voor de be strijding van de werkloosheid. „Discussie over de bestedingen van WIR-geld behoeft niet te worden uitgesloten", aldus Franssen. Ook daarmee schopt de CDA-Eerste Kamerfractie te gen het zere been van het kabi net en tegen dat van coalitie partner de WD. Kabinet en WD hebben diverse malen uitgesproken dat het geld voor de WIR nergens anders voor mag worden gebruikt. Dat geld is voor het bedrijfsleven en daarmee basta, zeggen ze. In de Tweede Kamer heeft de PvdA-fractie al eens voor gesteld om WIR-geld voor werkgelegenheidsprojecten te gebruiken. Het CDA in de Se naat lijkt dat voorstel nu over te nemen. Franssen gaf ook (mondelin ge) steun aan het PvdA-plan om de BTW op arbeidsinten sieve diensten te verlagen. Dat maakt zwart en grijs werken minder aantrekkelijk. Het kabinet antwoordt de Senaat volgende week. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Er zijn op nieuw problemen met de wet studiefinanciering. Dit keer omdat er 60.000 studen ten meer gebruik van ma ken dan was voorzien. In to taal geeft minister Deetman (Onderwijs) 234 miljoen meer uit dan was begroot. Het kabinet praat over de vraag hoe deze overschrijding kan worden beperkt. In de Tweede Kamer zijn de meningen nog verdeeld over de Bloesem in het hartje van Parijs. De nieuwe lente is aange- vraag wie voor de kosten moet broken. Op een nachtvorstje na laat de winter zich niet opdraaien. meer gelden, hopen we. - fotoap delijk door een kolonist, die ook is aange houden -, zo zei een legerwoordvoerder. Het leger schoot daar 's nachts een jongen dood. Het nieuwe geval van levend begraven deed zich volgens de Jeruzalem Post voor op het strand bij Khan Junis in de strook van Gaza. Veertien soldaten zouden daar twee jonge Palestijnen onder zand hebben bedolven. Op 5 ferbuari begroeven soldaten vier Palestijnen in Kfar Salem in bezet West- Jordanië. Twee soldaten moeten zich hier voor verantwoorden voor de rechter. De vier Palestijnen werden - evenals de twee bij Khan Junis - later door andere Pales tijnen uitgegraven. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Staatssecretaris Van der Linden (Buiten landse Zaken) moet in een brief aan de Tweede Kamer vol strekt open en absolute duidelijkheid geven over de stand van zaken rond de invoering van het fraudebestendige paspoort. MOERGESTEL (ANP) - Bij twee boeren in Moergestel zijn dertig koeien overleden door botulisme. De ziekte die in een andere verschijningsvorm doorgaans vooral bij vogels voorkomt is veroor zaakt door kippemest. Beide boeren -overburen- hadden de mest betrokken van een pluimvee houder en gebruikten het als strooisel in de lig- boxen. Volgens een woordvoerder van de Gezondheids dienst voor dieren in Boxtel komt vrijwel overal in de bodem botulisme voor maar ontwikkelen zich daaruit pas gifstoffen in kadavers. Hij ver onderstelt dan ook dat in de mest kadavers van kippen hebben gezeten. De koeien moeten het gif hebben binnengekregen door van het strooisel te eten. Dit weekeinde werd na sectie op een koe en proeven met muizen ontdekt dat botulisme de doodsoorzaak was. De koeien kunnen elkaar niet onderling be smetten en zo de ziekte verder verspreiden. Evenmin zou sprake zijn van gevaar voor de volksgezondheid. De Kamerleden De Visser (PvdA) en Wiebenga (WD) hebben daarom gisteren ge vraagd. Een interpellatie-debat met Van der Linden over deze materie, waarvan vorige week nog sprake was, is daarmee (voorlopig) van de baan. De brief moet in de visie van De Visser een einde maken aan alle geruchten die momenteel de ronde doen. „De brief moet zodanig open en uitgebreid zijn dat het wellicht de laatste keer is dat de Kamer zich met het paspoort moet bezighouden", vindt De Visser. „Als de Kamer er nog langer over moet verga deren, zou dat een zeer ongun stige zaak zijn". De Visser en Wiebenga zijn van mening dat Van der Lin den in de brief in ieder geval opheldering moet geven over de vraag hoe fraudebestendig het nieuwe paspoort nu precies is. De Visser wijst daarbij op informatie uit de Verenigde Staten en van de Centrale Re cherche Informatiedienst dat het paspoort juist eenvoudig na te maken zou zijn. Ook wil de sociaal-democraat weten waarom TNO het onderzoek naar de fraudebestendigheid nog niet heeft afgerond. Verder wenst de PvdA'er ab solute klaarheid over geruch ten dat een topambtenaar van Buitenlandse Zaken bepaalde priviliges, hem gegund door paspoortfabrikant KEP, zou genieten. Tenslotte eist De Vis ser een duidelijk inzicht in de samenstelling van de kostprijs 27,50) van de nieuwe pas. VVD'er Wiebenga is van me ning dat Van der Linden in de brief moet uitleggen wat het vertrek van Philips en Kodak uit het KEP-consortium nu precies voor gevolgen heeft ge had. Staatssecretaris De Graaff-Nauta (Binnenlandse Zaken) vraagt hij om ophelde ring over de handelwijze van een aantal ambtenaren van de Staatsdrukkerij. Dit bedrijf miste de paspoort-order, waarna Staatsdrukkerij-me dewerkers Kamerleden 'toe vallig' voorzagen van een ver nietigend Amerikaans oordeel over de fraudebestendigheid van de nieuwe pas van concur rent KEP. (ADVERTENTIES) SLECHTS j-v te koop! Elke maand 6 nieuwe romans, stuk voor stuk goed voor vele uren romantische ontspanning! •i V-MllCUli dwcix.: uverai j-v T""\ te koop! i:i:x komaxci: voor iu:t i.i:\tx! TC~ Al zo'n dertig jaar tapt Harry Touw (ooit bekend als 'Fred Haché') moppen. Hij legt uit wat hij onder hu mor verstaat en wat het ver schil is tussen een pikante en een smerige mop. „Een pikante mop kun je vertel len waar dames bij zijn. Een smerige grap is alleen iets voor gabbertjes onder elk aar". ZIE GIDS-1 Vandaag wisselend bewolkt en af en toe een winterse bui. Wind uit noordelijke richting. Maximum temperatuur 4-6 graden, minimum om het vriespunt. In nacht en ochtend kan plaatselijk gladheid optreden. Van onze speciale verslaggever CALGARY - Een fout van de organisatoren van de Olym pische Winterspelen in Calgary heeft dinsdag tot commotie geleid. OCO'88 distribueerde al maanden tevoren het volle dige speelschema van het ijshockey-toernooi, inclusief de finaleronde. De kalender kreeg echter bij de officiële sa menstelling een totaal ander karakter. OCO'88 ging er van uit, dat Canada - Sovjetunie de kraker van het toernooi zou worden met de gouden medaille als inzet. Canada verloor echter in de voor ronde van Finland, speelde gelijk tegen Zweden en kwam met slechts één winstpunt in de finalegroep. Volgens het reglement bete kende dit, dat Canada Sov jetunie reeds woensdag te gen komt. De finalwedstrij- den voor het ijshockeytoer- nooi werden maanden gele den reeds uitverkocht. Wie meende voor veel geld Sov jetunie-Canada op 28 fe bruari te hebben gekocht bleek plotseling een ticket voor Sovjetunie-Finland te bezitten. De IIHF (internationale ijshockeyfederatie) nam 1,4 miljoen dollar (2,7 miljoen gulden) aan van ABC, het Amerikaanse televisie-sta tion, dat de rechten van de Winterspelen kocht voor 309 miljoen dollar. ABC kon daardoor meespreken in het wedstrijdschema en eisen dat de finalegroep uit zes landen zou bestaan. ABC had pech, het Amerikaanse ijshockeyteam faalde en werd uitgeschakeld. Dat scheelde ABC miljoenen aan reclamespots. DEN HAAG (ANP) - De Haagse commissaris van politie H. Cazemier stapt over naar het Ahold-con- cern. De 37-jarige commis saris was toegevoegd aan het recherchebijstandsteam dat zich bezighield met de ontvoering van Ahold-top- man GerriLJan Heijn. Eerder stapte Cazemiers col lega Sietsma van de Amster damse politie al over naar het bedrijfsleven. Ook deze was lid van het opsporingsteam. Hij gaat naar Philips. Cazemier krijgt bij Ahold een staffunctie die is toegevoegd aan de raad van bestuur. BRUSSEL - De Budgetraad van de EG is gisteravond on verwachts in problemen gekomen door een onduidelijkheid in de tekst van het akkoord dat de EG-regeringsleiders nu bijna twee weken geleden sloten. Op basis van dat akkoord zou den de begrotingsministers van de lidstaten gisteren de nog steeds niet ingediende begro ting voor '88 afronden, maar een tegenstrijdigheid in de tekst zorgde voor langdurig op onthoud. Daarbij gaat het om de vraag of de lidstaten de ver goeding aan Engeland, waarop dit land aanspraak maakt om dat het minder profiteert van het landbouwbeleid, moeten berekenen aan de hand van hun BTW-opbrengst of van hun Bruto Nationaal Product. Voor Italië maakt dat een verschil van 276 miljoen gul den. De Westduitse staatssecreta ris Tietmeyer, die de Budget- raad voorzit, had gisteravond laat nog geen oplossing. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda DE KRANT VOOR IE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1