EG 'kost' twee miljard extra PARKERJjiïTER )RANJESUPPORTERS KOPEN MASSAAL EK-KAARTJES IN DUITSLAND Klaar voor opvang brekebenen 'aniek over 'radio-actief vat met zand Strijd om Audet nog steeds open Impasse in vredesgesprek Contra's en Nicaragua over staakt-het-vuren Merijntje i betonnen muren, ut storingvrij met gepraat. /oor is Schiphol speciale kabels, die mgeren voor zen ngers ten behoeve bonverkeer. 3hol is in feite een aar 500 bedrijven en dagelijks zo'n en werken, nationaal en inter- uniceren. Om dat maken, is een n gebruik gesteld ;eer en Waterstaat. :én van de du- en faxverkeer phol kan hierdoor /al was. anicatie in vele ge- de modernisering' weet aan de titel •88'. HUIS- DU ZATERDAG 20 FEBRUARI 1988 lachtsvertoon politie Israël imunicatie CSM neemt in VS bedrijf over OPTIMEX: 'VMJ SLAAGT ER NIET IN MEERDERHEID TE KRIJGEN" DÜSSELDORF - Duizenden voetbalfans uit het hele land bezoeken in juni de wedstrijden van het Nederlands elftal op het Europees kampioen schap, zonder een officieel KNVB-pasje. Ab Krook keert terug Calgary Kabel-tv duurt nog even Een unieke burgemeester Tilburg vreest het ergste HET WEER IN ZUIDWEST-NEÜERLAND Opklaringen KABINET MAAKT REKENING OP In verwachting Babyhuis „Haagweg" JE HADT KUNNEN LEZEN IN Koop fl«vraagd of «Min t* bladanT n laten horen via een „Kleintje" in De Stem en het komt én orcte immers tienduizenden Stern-lezers en e,e5sen (een op de drie) lezen uw adverlenti omdat zi| speciale belangstelling hebben voor onze "Kleintjes"-rubriek „Huisdieren" DE STEM 28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Temeuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 0 onze verslaggever ROOSENDAAL BORSSELE - Wat §h enige tijd liet aanzien als 'verlo- L> radio-actief afval, bleek gister- Lgen in Roosendaal slechts zand te |a Het knalgele vat waarin het zand it heeft gisteren politie en brand eer in Roosendaal en op Walcheren lenlang beziggehouden. het vat, dat de Roosendaalse politie atrof op een parkeerplaats langs de A- 1 at een sticker met de vermelding dat it de radio-actieve stof cobalt 57 bevatte. j het vat voorzichtig werd geopend ëëk het slechts zand te bevattea Over de herkomst van het vat tast men in het duis ter. De rijkspolitie van Borsele kreeg gister morgen even voor acht uur een telefoontje van een man. Die vertelde dat hij bij de oprit van de snelweg nabij Heinekenszand een geel vat had gevonden. Hij dacht dat het om een leuk partijtje olie ging. De man laadde het in zijn Mercedes-stationcar en reed vervolgde zijn weg naar zijn werk in Ridderkerk. Ter hoogte van Roosendaal, het was in middels licht geworden, merkte hij de stic ker met het stralingsteken op. Hevig ge schrokken stopte hij bij de eerste de beste parkeerplaats en zette het vat uit zijn wa gen. Aangekomen op zijn werk lichtte hij de politie van zijn woonplaats in, die op haar beurt Roosendaal waarschuwde. De politie zette parkeerplaats Kapel- berg af en de brandweer begon metingen te verrichten. De meters sloegen niet uit en het vat werd naar de bunker van de regio nale brandweer gebracht. Onder toezicht van deskundigen van de kerncentrale Borssele en het Rijksinstituut voor Volks gezondheid en Milieuhygiëne werd het vat geopend. Er bleek slechts zand in te zittea De sticker op het vat was wel volgens de regels ingevuld. De rijkspolitie in Zeeland heeft de zaak verder in onderzoek. Een woordvoerder van de groep Borsele zegt weinig te kun nen zeggen over de mogelijke herkomst van het 'radio-actieve' vat. Enkele brandweerlieden laden het vat in een bestelbusje. FOTO DE STEM/DICK DE BOER legioen troeft KNVB af j van 20 ambulances in afwachting van de gipsvlucht. 1IPHOL - Op de luchthaven Schiphol aan dezer dagen rijen ambulances te achten voor de opvang van onfortuin- ki-vakantiegangers. t de zogenaamde gipsvlucht van de ANWB aden dagelijks tientallen landgenoten die tij - s hun ski-vakantie gebroken armen en be nen hebben opgelopen. Met de ambulances wor den ze verder naar huis of ziekenhuis vervoerd. Volgens mevrouw J. Noordman van het ANWB-steunpunt in het Oostenrijkse Inns bruck neemt het aantal ski-patiënten elk jaar toe, evenals trouwens het aantal vakantiegan gers. Deze maand alleen al gingen 400.000 Ne derlanders met vakantie naar de sneeuw. 1UZALEM (AP) - In de r Israël bezette gebieden het ook vrijdag weer tot treffen gekomen tussen [lestijnse betogers en Is- "ichetroepea gewelddadigheden braken ddags uit na afloop van de dtische gebedsdiensten. In ■rabische wijken in het oos- 1 van Jeruzalem is inmiddels 1 grote politiemacht op de o gebracht om nieuwe Pa- ïjnse betogingen in de kiem noren r werden met betrekking de incidenten op de Westoe- ~i in de Gaza-strook vrij- een meldingen van per- hjke ongelukken gemaakt oetogers gooiden met stenen de militairen zetten traan- o; er vielen echter geen ge- den. GUATEMALA-STAD (REUTER) - De regering van Nica ragua is niet bereid een nieuw voorstel voor een staakt- het-vuren van de Nicaraguaanse kardinaal Obando y Bravo rechtstreeks met de contra's te bespreken, zo heeft een Sandinistische woordvoerder in Guatemala vrijdag verklaard. Kaartjes Niet Voor Bestuurders Volgens het voorstel van de kardinaal zouden de contra's een bestand van 30 dagen moe ten aanvaarden, terwijl Mana gua dan een amnestie zou moe ten afkondigen voor alle poli tieke gevangenen, een onbe perkte persvrijheid toestaan, de dialoog met de politieke op positie moeten hervatten en de dienstplicht in heroverweging moeten nemen De contra's na men het voorstel onmiddellijk over. Maar voor Managua zou aanvaarding neerkomen op verdere concessies, nadat pre sident Daniel Ortega in januari al de noodtoestand had opgehe ven en de amnestie had ver ruimd. Een woordvoerder van de Sandinistische delegatie zei dat de regeringsdelegatie wel bereid is het plan met de kardi naal te bespreken in de alge mene context van nationale verzoening. Ook de Contra's hadden pro blemen met het voorstel. Jaime Morales, de belangrijkste on derhandelaar van de Contra's, zei tegen verslaggevers dat de rebellen veel moeite hebben met de bepaling dat zij een staakt-het-vuren moeten ac cepteren, overigens in ruil voor verregaande concessies van de kant van de Sandinistische re gering. Morales gaf net als zijn dele gatielid Walter Calderon te kennen dat de rebellen in ieder geval niet akkoord zullen gaan met een eerder voorstel van de regering in Managua dat de re bellen hun militaire aanwezig heid tijdens een staakt-het-vu- ren zouden moeten beperken tot drie specifieke zones. Calderon, bij de rebellen be ter bekend als commandant Tono, noemde dit voorstel 'een dodelijke val' en zei dat de Contra's alleen zullen instem men met een staakt-het-vuren ter plekke, dus op de plaatsen waar zij zich op het moment van aanvang van het bestand bevinden. De Nicaraguaanse regering heeft toegezegd dat het leger zijn verdedigingsoperaties op 1 maart zal staken om de rebel len in de gelegenheid te stellen zich te vestigen in drie be standszones. Zij mogen daar hun wapens houden en zullen voorzien worden van voedsel, kleding en medicijnen door het Internationale Rode Kruis of een andere internationaal er kende hulporganisatie. Ondanks een gebroken been is deze patiënte het lachen nog niet verleerd. FOTO ANP Ook voor de partij tegen Ier land in Gelsenkirchen is ge hamsterd. Inmiddels zijn alle wedstrijden volledig uitver kocht. Niet louter Oranje-suppor ters uit Oost-Nederland staken de grens over om een kaartje te bemachtigen. Ook in West- Brabant en Zeeland hebben voetbalfans de handen ineen geslagen om 'illegaal' aan kaarten te komea Vanuit Breda wordt dezer dagen nog een uitstapje naar Keulen on dernomen, waar een restant toegangsbiljetten voorradig zou zijn. Een andere mogelijk heid diende zich gisteren in Gronau aan. Vanuit die plaats, net over de grens bij Enschede, is een touroperator actief die Nederlanders bus- en stadion- kaarten gekoppeld wil verko pen. De KNVB betwijfelt echter of de fans zonder 'Oranje-pas- poort' de tribunes wel zullen halen. „Ik hoop het van harte voor al die mensen, maar we weten niet hoe streng de Duit sers zullen controleren", zei een woordvoerster gisteren na mens de bond. In Düsseldorf kan men de kaartjes voor het Europees Kampioenschap niet aange sleept krijgen. Een jogger bij het Düsseldorfer Rheinstadion begrijpt meteen wat er van AMSTERDAM (ANP) - CSM, fabrikante van grondstoffen voor de voe dingsmiddelenindustrie, neemt tegen betaling in contanten de Amerikaanse C.J. Patterson Company over. De in Kanas City gevestigde Patterson maakt bakkerij - grondstroffen, vooral melkzuur en daarvan afgeleide produk- ten. Blijkens de mededeling van CSM van vrijdag bedraagt de omzet van de Amerikaanse on derneming ongeveer 45 miljoen gulden per jaar en werken er 110 mensen. Van onze verslaggever AMSTERDAM - De opposi tie tegen het bod van het Haarlemse concern VNU op Audet meent dat het zeer onwaarschijnlijk is dat VNU genoeg aandeelhou ders op zijn hand krijgt om het bod door te kunnen la ten gaan. Directeur P. Meijer Swantée van Optimix Effectenkantoor, dat onder meer de belangen be hartigt van de dwarsliggende Haze winkel Holding, zei giste ren tijdens een persbijeen komst in Amsterdam dat 'tal van aandeelhouders' zich soli dair hebben verklaard. Hij verwacht dat hun aantal de ko mende dagen sterk zal toene men. VNU moet tenminste 51 procent van het Audet-kapi- taal aangeboden krijgen om het bod gestand te kunnen doen. Zijn collega mr. R.R. Haze- winkel, tevens commissaris van de Hazewinkel Holding (uitgeefster van het Nieuws blad van het Noorden), her haalde dat de Hazewinkels de finitief niet op het huidige bod van VNU zullen ingaan. De Haze winkel-groep heeft twin tig procent van de aandelen/ certificaten van Audet. Opti mix vertegenwoordigt daar naast een belang in Audet van ruim tien procent, waarvan zestig procent in handen is van de dagbladonderneming De Gooi- en Eemlander. Deze cliënten krijgen het advies evenmin op het voorliggende bod in te gaan. Over de hou ding van De Telegraaf, met bijna zes procent in Audet, zegt de oppositiemix nog geen dui delijkheid te hebben. De Optimix-directie duidde de geheimzinnige opdrachtge ver voor de geruchtmakende Van onze verslaggever Ze hebben hun kaartjes massaal aangekocht in Düssel dorf en Keulen, waar Oranje de wedstrijden speelt tegen Engeland en de Sovjetunie. hem verlangd wordt „Sie kom men aus Holland? Ach ja, für Karten, natürlich!". Tientallen keren heeft hij Nederlandse voetbalfans al de weg gewezen naar het enige of ficiële verkoopkantoor voor EK-kaartjes in de stad: een piepklein kantoortje aan de be- klinkerde Kaiserwertherstrafie in Düsseldorf-Noord Op goed geluk stapten de af gelopen weken duizenden voet balliefhebbers in hun auto, om him slag te slaan in Düsseldorf of Köln. En met succes. Het kantoortje van Hans Peter Sül- tenfusen in Düsseldorf-Noord kan de tickets niet aangesleept krijgen. Hoeveel er over de grens zijn gegaan wil de dame achter de kogelvrije glasplaat niet zeg gen. „Maar we hebben echt duizenden Nederlanders op be zoek gehad. En we hebben er ook heel veel moeten teleur stellen. De meeste wedstrijden zijn alweer een week of vier uitverkocht Tja, Ierland-Sov- jetunie, daar kunt u nog wel een paar staanplaatsen voor krijgen". De kopers hebben nu alleen nog maar een formulier, waar mee ze hun plaatsen officieel hebben besproken en betaald. Eind mei moeten ze nog eens ruim tweehonderd kilometer afleggen, om de échte kaartjes op te halen. Tja, de liefhebber moet er iets voor over hebben. „Pasjes om het stadion bin nen te komen? Nooit van ge hoord. Iedereen die hier binnen kwam heeft van ons kaartjes kunnen krijgen en die komt düs binnen. De Engelsen, daar zijn we wel erg voorzichtig mee geweest. Die hebben zó'n slechte reputatie, begrijpt u?". De KNVB kan zich er nau welijks druk over maken. In Zeist is, zo menen ze, alles ge probeerd om alle mogelijke veiligheidsmaatregelen te ne men. Wat er in Duitsland ge beurt komt voor rekening van de organisatoren, zo zegt een woordvoerster. „Wij staan hier volledig buiten. Als blijkt dat mensen straks worden gewei gerd, is dat niet ons probleem. Wij wijzen op voorhand iedere verantwoordelijkheid af". AB keert KROOK terug bij de Nederlandse schaatsers. Na ge ruime tijd domicilie te hebben ge-1 houden in Inzeil bij de Westduitse schaatstalenten, waar hij bondscoach was, aanvaardt de Nederlandse schaat- strainer binnenkort een aanbod van de KNSB om Henk Gemser op te volgen. In een interview blikt Krook alvast vooruit op zijn hernieuwde kennismaking met het vader landse schaatsen. ZIE SPORT 1 DE inwoners van Axel, Sas van Gent, Hontenisse en Dom burg moeten langer op hun kabeltelevisie wachten dan hen was voorgespiegeld. Met het grondwerk is nog niet eens begonnen. In plaats van eind 1988, zal het gebied op z'n vroegst medio '89 op de kabel zijn aangesloten. ZIE HET REGIOGEDEELTE HET aan de Schelde gelegen Belgische dorp Kruibeke heeft een unieke burgemeester. Antoine Denert loopt niet alleen vooraan bij demonstraties, maar hij betaalt uit eigen zak bij als er ergens in zijn gemeente armoe geleden wordt. ZIE DE STEM WEEKEND VAN de grote Brabantse steden heeft Tilburg veruit het hoogste werkloosheidscijfer. Dank zij de Investerings Pre mie Regeling slaagde de voormalige wolstad erin om toch nog wat bedrijvigheid aan te trekken. Die premie gaat ver dwijnen en In Tilburg vreest men nu het ergste. ZIE DE STEM WEEKEND IN de ochtend plaatselijk vorming van mist. Overdag zwaar bewolkte perioden maar ook mooie opklaringen vooral in de namiddag. Max. temp. van 5 gr. tot 11 gr. Zwakke wes ten tot noordwesten wind. Zondag en maandag: vrij mooi weer na het optrekken van de ochtendmist. Van onze correspondent BRUSSEL - Het akkoord dat de regeringsleiders van de EG-landen eind vorige week bereikten gaat Nederland de komende vijf jaar ruim 2 miljard meer kosten dan in de rijksbegroting was geraamd. Alleen al voor dit jaar zijn de meerkosten 128 miljoen gulden. Dat blijkt uit cijfers die aan staande maandag in de minis terraad worden besproken Tot nu toe hielden premier Lubbers en minister Van den Broek (Buitenlandse Zaken) rekening met aanzienlijk lagere meer uitgaven In nogal wat EG-landen vin den de ministers van Financiën dat op de top hun premiers en collegae van Buitenlandse Za ken te veel hebben uitgegeven Ook in Nederland zal de minis ter van Financiën, die voor het lopende begrotingsjaar (en vol gende jaren) al was uitgegaan van een 0,2 procent hogere BTW-afdracht aan de EG (1,6 in plaats van 1,4 procent) extra middelen moeten zoeken Vergeleken met zijn eigen meerjarenramingen is hij vol gend iaar 225 miljoen extra aan de EG kwijt, in 1990 419 mil joen, in 1991 593 miljoen en in 1992, het jaar waarin de Euro pese eenheidsmarkt moet wor den voltooid, 797 miljoen Op de top kwamen de rege ringsleiders overeen fors te snoeien op de landbouwuitga ven (dit jaar geraamd op 63,5 miljard gulden), maar tegelijk ook flink wat extra geld uit te trekken voor de Europese een wording. De EG-begroting loopt daardoor op tot ruim 121 miljard gulden in 1992. (ADVERTENTIES) Speciaalzaak «oor •I uw baby-artiktlen •n betaalbare positiekleding. HAAGWEG 22, BREDA, 076-2138» tender oproep aan Audet-aan- deelhouders gisteren aan als 'een internationaal opererende groep met uitgeversbelangen'. Volgens mr. Hazewinkel gaat het niet om een uitgever maar om een buitenlandse financiële groep. De Optimix-directie zegt de identiteit van deze ge heimzinnige partij niet te ken nen. Van Staal Bankiers en de NMB, partners in het inmid dels opgeheven syndicaat, zegt Hazewinkel de verzekering te hebben gekregen dat het geen gegadigde was met boze bedoe lingen. „Wij waren en zijn niet bereid Audet zo maar aan iedereen die meer biedt uit te leveren", zei mr. Hazewinkel. Hij noemde in dit verband de naam van Robert Maxwell, de Britse uitgever die zich vorig jaar mengde in de strijd om Kluwer en die belangstelling koestert voor Elsevier. ZIE OOK FINANCIËN/ECONOMIE Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart adf 71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERtAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1