Milieu-inspectie vanuit de lucht politiecellen in acht gemeenten Particuliere dienst ewaakt arrestanten PARKER.IDTTER New Hampshire: VS-president Bush wint in Dixville Notch DESTEM AuMT Baggerplatvorm Simon Stevin verkocht aan sloopbedrijf in Taiwan Recordbezoek in Kloosterzande bedrijf op vliegveld seppe in onderhandeling 'MOON ND n De danseressen van Edgar Degas Dooi in relatie VS-Vietnam Merijntje verloren? WOENSDAG 17 FEBRUARI 1988 IODE BADMODE SVIVIRHflHN MODRN Escaut uveau Scheldekade 65 4531 EJ Terneuzen Tel. 01150-94855 IN NEDERLAND OUW! beschi in aanbouw 14 woningen iRWENDE' DOE-HET-ZELVER BREDA - De Nederlandse Veiligheidsdienst (NVD) heeft met acht gemeentelijke politiekorp sen een contract afgesloten voor de bewaking van arrestanten in politiecellen. Het gaat onder meer om de korpsen van Hilversum, Helmond, Arn hem en Lelystad. j P.C. Hooftprijs alsnog voor Brandt Corstius Lezen is belevenslechte Met een Bouquet-roman! boek: overal Zurbriggen op weg naar tweede goud Uitstel thuispelverbod garnalen HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Buien JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN ppyernoopt iet Laat dat dan av«n weten via een ..Kleintje" In De Stem. hebt da" eon O064* kana dat de vinder één van de vele tienduizenden Stem lezers ia. die regelmatig onze ..Kleintjes"- rubriBk ..Gevonden-Verloren" naspeurt DE STEM [28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 DOOR de straten van Kloosterzande trok gisteren de grootste carnvalsoptocht van Zeeland. Beschenen door een aarzelend zonnetje aanschouwden vele duizenden toeschouwers een record aantal fraaie praalwagens. De leutstoet in het rijk der Kloorianen vormde een absoluut hoogtepunt van het carnaval. fan onze verslaggever jOSSCHENHOOFD - Het particu- jere vliegbedrijf Seppe Air Service wil in opdracht van het rijk en je provincie controlevluchten gaan jtvoeren boven Noord-Brabant om lieu-overtreders op heterdaad te ien betappen. is daarover in onderhandeling met de igemene Inspectie Dienst van het minis- rie van landbouw en de provinciale mi- jieudienst. In andere delen van Nederland heeft de overheid soortgelijke controlevluchten al uitbesteed aan particuliere vliegbedrijven. Dat past in het privatiseringsbeleid. Zo worden al op kleine schaal bijvoorbeeld boeren opgespoord die illegaal drijfmest pompen in binnenwateren of binnenschip pers die olie lozen. In Brabant echter, speuren ministerie en provincie nog niet vanuit de lucht, al leen de rijkspolitie patrouilleert op gezette tijden met helicopters. Het zou echter een goede zaak zijn, meent een woordvoerder van de milieuinspectie in Den Bosch, als het aantal controlevluchten zou worden uitgebreid met provincie- of rijksambte naren in de lucht. SAS wil voor deze opdracht een vlieg tuig uitrusten met speciale opsporingsap- paratuur zoals radar en foto. Het bedrijf heeft offerte uitgebracht en wacht nu op bericht. Een woordvoerder van de Alge mene Inspectie Dienst kon niet meer mee delen dan dat 'het aanbod van SAS mo menteel met veel interesse wordt bekeken, maar dat er nog geen besluit is gevallen'. nwfiaitaJ j IZEN - TEL. 01150-13330 ij blijvend ilichtingen |caut z ensdag spreekuur: s Oostburg: 8.30-9.30 s Aardenburg: 9.45-10.45 s Sluis: 11.00-12.00 u. nststof panelen (ook voor MMNDAGMIDDAG TOT EN MET VRIJDAG KOOPAVOND. 0 Terneuzen Tel. 01150-12971 De NVD, met 2.100 werknemers de grootste particuliere beveiligingsdienst van Nederland, is al geruime tijd ac tief met het verzorgen van arrestanten in politiecellen, maar heeft daaraan tot nu toe geen ruchtbaarheid willen geven. Ijlen medewerker van de Nederlandse Veiligheidsdienst tij- s zijn ronde in het cellenblok van het politiebureau in ïtarsum. Volgens NVD-directeur J. Schineis is er geen sprake van dat de veiligheidsdienst onder de duiven van de politie schiet. „Veel korpsen hebben te weinig mankracht en bovendien vindt de gemiddelde politieman dit werk niet leuk. De samenwer king met de korpsen verloopt goed. Door inzet van onze men sen kan de politie zich meer aan haar reguliere taak wij den". Het ministerie van Binnen landse Zaken verklaarde giste ren dat het inhuren van parti culiere bewakers een zaak van de korpsen zelf is. Een van die politiechefs, commissaris W. van Bruggen van de Bredase politie: „We kunnen ons voorstellen dat er korpsen zijn die de NVD in schakelen. We hebben daar AMSTERDAM - De P. [C. Hooftprijs 'nieuwe I stijl' voor het essay 1 wordt dit jaar toege- aan de schrijver Brandt Corstius. De dichter Rutger Kop land krijgt de P. C. I Hooftprijs voor poëzie. I Het is voor het eerst sinds dat deze voormalige j staatsprijs wordt toege- I tend. Aan de P. C. Hooft- I Prijs 'nieuwe stijl' is een I bedrag van 25.000 gulden verbonden. De prijs wordt niet door I minister Brinkman I (WVC) uitgereikt. In '85 i 'rak er een hevige rel uit I «ver de weigering van het 1 tebinet om de P. C. Hooft- i Prijs uit te reiken aan I Hugo Brandt Corstius. De I 'oordracht van een jury |«i deze schrijver te be- 3 teonen werd genegeerd widat deze schrijver, zo- a's minister Brinkman j schreef, 'het kwetsen tot I "ritrument heeft ge maakt'. (ADVERTENTIE) rry le koop! Elke maand 6 nieuwe romans, stuk voor stuk goed voor vele uren romantische ontspanning! i:i\KOMVwri: ydok Jiu nviv ROTTERDAM (ANP) - Zonder ooit ook maar één ku bieke meter bagger te hebben verzet, zal het wandelend baggerplatform Simon Stevin dat aan het einde van de jaren zeventig in opdracht van het aannemingsconcern Volker Stevin door het roemruchte RSV-concern werd gebouwd, naar Taiwan worden gesleept om daar te wor den gesloopt. principieel ook niets tegen, maar wij doen niet mee omdat we al jaren tot ieders tevreden heid gebruik maken van tien speciaal opgeleide cipiers. Daar hebben we jaren geleden voor gekozen om meer man vrij te maken voor de straat." Ook commissaris J. Peters van de Oosterhoutse politie heeft er principieel geen pro blemen mee als het bewaken wordt overgenomen. „We heb ben het zelf ook overwogen en hebben gesproken met de NVD, maar uiteindelijk bleek dat het voor ons te duur zou zijn. Er zou ons een hoop werk kunnen worden ontnomen waarvan je je maar moet afvragen of het eigenlijk een politietaak is. Want je moet niet onderschat ten wat er zoal bij komt kijken. Vooral de zorg die je hebt, neemt heel veel tijd in beslag. Er komt familie op visite, ad vocaten, collega's die nog eens met de verdachte willen pra ten; je moet ze luchten, eten ge ven, voor lectuur zorgen, de boel schoonhouden en nog veel meer", aldus Peters. In een wat kleinere ge meente als Etten-Leur bestaat er geen behoefte aan particu liere bewaking. De politie daar heeft een speciaal opgeleide ci pier voor overdag en 's nachts vallen de gevangenen onder de verantwoording van de wacht commandant. Voorzitter G. Koffeman van de Algemeen Christelijke Poli tiebond (ACP) is bepaald geen voorstander van een particu liere bewaking van arrestan ten. Celbewaking blijft volgens Koffeman een overheidstaak en hij sprak van een verder gaande 'sluipende privatise ring' van politietaken. - FOTO DE STEM COR J. DE BOER Van onze speciale verslaggever CALGARY - Pirmin Zurbriggen is op weg naar zijn tweede gouden medaille. De Zwitser, die zich maandag 's werelds snelste afdaler toonde, werd gisteren eerste op het zelfde nummer voor de combinatie. Bij afwezigheid overigens van zijn landgenoot Peter Müller, de afdalingsspecialist, die niet voor de combinatie werd ingeschre- De coach van de Canadese skilopers, Marty Hall, beschuldigde gisteren de succesvolle Sovjets bij het langlaufen - goed voor de eerste twee plaatsen bij de dames (10 kilometer) en heren (30 kilo meter) van het gebruik van bloeddoping, die nog niet kan worden opgespoord. Hall: „Wat de Russen hier laten zien, is niet nor maal". Van de zijde van de Sovjetunie werden de beschuldigingen van Hall op scherpe wijze van de hand gewezen. SPORT I EN SPORT II DEN HAAG (ANP) - Minister Braks van Landbouw en Visserij heeft in een brief aan de vaste commissie voor de visserij van de Tweede Kamer laten doorschemeren twij fels te hebben over de haalbaarheid van het thuispelver bod voor garnalen per 1 juli. Hij laat het echter aan de Kamer over of invoering van het ver bod op die datum moet worden opgeschort. Het visserijbedrijfsle ven heeft daar eerder al sterk op aangedrongen. Braks schrijft de commissie dat uit een rapport van de Neder landse Herstructureringsmaatschappij (NEHEM) blijkt dat het economisch niet haalbaar is op 1 juli garnalen met de hand te pel len in zogenaamde pelcentra. Omdat er dan ook nog geen goede pelmachines beschikbaar zijn heeft invoering van het thuispel verbod ingrijpende gevolgen voor de sector, aldus de bewinds man. BALLETDANSERESJES zijn het handelsmerk geworden van Edgar Degas. De danseressen van de Parijse Opera in spireerden hem tot meer dan 1500 schilderijen, tekenin gen, gravures en beeldhouwwerken; bijna de helft van zijn totale oeuvre. Dat Degas een buitengewoon schilder was wordt duidelijk op een grote aan hem gewijde expositie in het Grand Palais in Parijs. ZIE DE STEM GIDS BIJNA dertien jaar na de beëindiging van de Vietnamese oorlog, lijkt een lichte dooi in te treden in de ijzige relatie tussen de VS en Vietnam. De Amerikaanse regering heeft nu voor het eerst open lijk een beroep gedaan op particuliere organisaties om humani taire hulp aan de socialistische staat te geven. ZIE PAGINA BUITENLAND WISSELENDE bewolking en enkele buien. Maximum tem peratuur 1 tot 6, minimum -3 tot 3 graden. In het binnen land matige en aan de kust tijdelijk vrij krachtige westen wind. Vooruitzichten donderdag tot en met zondag: donderdag zwaar bewolkt met eventueel lichte neerslag. (ADVERTENTIE) Bonden: Dit doet dedeur dicht Het bergings- en sleepvaart- concern Smit Internationale in Rotterdam heeft het 30.500 ton metende gevaarte, ook bekend onder de naam De Kameel, van Volker Stevin gekocht en heeft in Taiwan al een koper gevon den, zo bevestigden woordvoer ders van Volker en Smit dins dag. Beiden wilden niet kwijt hoeveel geld met de verkoop is gemoeid, waarvoor afgelopen maandag het contract is gete kend. Gezien het gewicht van de Simon Stevin moet de sloop- waarde vele miljoenen guldens bedragen. De woordvoerder van Volker zei dat de verkoop van het platform 'geen invloed heeft op de resultaten van Vol ker Stevin, in die zin dat we er geen verlies op lijden ten op zichte van de boekwaarde'. Volgens de woordvoerder van Volker is in het contract een boete-clausule opgenomen voor het geval Smit de Simon Stevin niet laat slopen. „We willen er natuurlijk geen con current bij". Volker heeft volgens hem tot de verkoop van De Kameel be sloten omdat er ondanks aller lei pogingen nimmer werk voor het wandelend baggerplatform is gevonden, als gevolg van het feit dat de baggermarkt in de loop van de jaren tachtig nage noeg volledig is ingestort. Toen Volker het toenmalige RSV-concern opdracht voor de bouw van de Simon Stevin gaf, was de baggermarkt nog zo hoopgevend dat Volker het aandurfde om een uiterst gea vanceerd platform te laten bouwen, waarmee meer dan tweehonderd miljoen gulden was gemoeid. In de jaren dat De Kameel werd gebouwd, verslechterde de baggermarkt echter zodanig dat het platform uiteindelijk nergens inzetbaar zou blijken te zijn. De woordvoerster van Smit zei dat het sleepvaartbedrijf tot verkoop aan een sloper in Tai wan heeft besloten omdat dat veel meer oplevert dan verkoop aan slopers in Nederland of omliggende landen. CONCORD (AFP) - Zoals de traditie wil bij de voor verkiezingen in de Ameri kaanse deelstaat New Hampshire hebben de in woners van het gehucht Dixville Notch enkele uren eerder dan de rest van de staat gestemd. De 34 stemgerechtigde inwo ners gaven de overwinning aan de Republikein George Bush en de Democraat Richard Ge phardt. De kiezers van Dixville Notch, in de buurt van de grens met Canada, gaven elf stem men aan vice-president Bush, tegen zes aan zijn voornaamste Republikeinse rivaal, senator Robert Dole. Bij de Democra ten behaalde afgevaardigde Gephart uit Missouri vier stemmen tegen drie voor Sena tor Paul Simon uit Illinois. De uitslag heeft slechts een anekdotische waarde. Toch verklaarde Bush, die zijn te genstander Dole de afgelopen weken heeft zien inlopen, zich 'bemoedigd' te voelen. Een opiniepeiling van maan dagavond voorzag voor New Hampshire een spannend duel tussen Bush en Dole, die resp. 34 en 30 procent zouden beha len, en een grote overwinning voor de gouverneur van Mas sachusetts, Michael Dukakis, bij de Democraten. De beide Republikeinen George Bush en Bob Dole en de Democraat Michael Dukakis, volgens de opiniepeilingen de grootste kanshebbers voor de nominatie voor de presidents verkiezingen van hun partij, hebben zich uiterst optimis tisch uitgelaten ten aanzien van hun kansen bij de belang rijke voorverkiezingen, die dinsdag in New Hampshire van start zijn gegaan. Vice-president George Bush moet deze voor hem beslissende voorverkiezing zien te winnen. Maandenlang genoot hij in de opiniepeilingen in New Hampshire een riante voor sprong op senator Bob Dole. Bij de caucus in Iowa werd hij ech ter verrassend voorbijgestreefd door zijn naaste concurrent. Sindsdien liggen beide kandi daten ongeveer gelijk in de opi niepeilingen. De heren lieten dinsdag overigens beiden we ten alle vertrouwen te hebben in een eigen overwinning in New Hampshire. Michael Dukakis, de gouver neur van het naburige Massa chusetts, zei te verwachten dat hij bij de Democraten als win naar uit de bus zal komen, maar gaf toe dat hij de overige zes Democratische kandidaten mogelijk minder ver achter zich zal kunnen laten dan hij gehoopt had. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats:i Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:"Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1