[inisters tegen komst gifverbrander naar Moerdijk 'NV nijdig over §i ipstappen Pont F UNO Vrijspraak in abortusproces Gent Amro samen met Generale België [0OGSTE 'AMBTENARENBAAN Palestijnse wacht op haar zoon 3995,. 3000.. 30% korting 10% korting -1337 :ot in 1989 nieuw :r kosten van be- iflossing of rente. mt Fiat voor z'n snel onze show- l te rijden in 'n Bonden eisen uitleg over actie tegen AUDET-fusie Merijntje Verdachten roofmoord in Rijen gaan vrijuit in ZATERDAG 13 FEBRUARI 1988 voor voor voor 2150.. voor 3775.. lüdëTaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Enen-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen_2 Vlissingen_LossenumniersJ_l^j 3 MOET WEG UIT ANTWERP EN, BELGISCHE OVERHEID WEIGERT VERGUNNING rATiE. anno Francaise met 6,26 promille achter stuur Loopjongen Kok UITSPRAAK KAN POLITIEK VERSTREKKENDE GEVOLGEN HEBBEN Armoede in Nicaragua Handel in hoge nood Qemser rekent op medailles Nederland 3 voor vuurdoop HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Voorlopig geen dure dienstauto Geen rooie neuzen JE HADT KUNNEN LEZEN IN AM Mn dikke kans op succes. Inderdaad een heel tSkka notion van de tien Stem-lezers en -lezereeaaen ^week ult In onze ItKlelntiea"-kolommen kijkt of er lets 1 nadlna bil staat. Dat zi]n elke daQ vele tienduizenden n ga» kleintjes lezers. DE STEM jonM Haagse redactie j HAAG - Minister Nij- (Milieu) en Smit-Kroes jkeer en Waterstaat) n tegen de komst van Combustion Service dat nu nog vanuit terpen chemisch afval verbrandt. moederbedrijf van OCS, iAmerikaanse Wastemana- gement International, wil het vrijwel failliete bedrijf van de firma Mourik, de Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) overnemen. Dit bedrijf reinigt gifgrond en verkeert al een jaar in financiële moeilijkhe den door te weinig opdrachten. OCS wil ATM en diens ver gunningen graag overnemen omdat het bedrijf dan che misch afval op land kan ver branden, wanneer de zeever branding in 1995 is verboden. OCS moet binnenkort weg uit Antwerpen. De Belgische overheid weigert de vergun ning van OCS, die in juli af loopt, te verlengen. OCS is al langere tijd op zoek naar een andere vestigingsplaats. Nij- pels weigerde een vestigings vergunning voor Vlissingea Voor een andere lokatie, de noordwestkust van Spanje, ving OCS ook bot door de grote tegenstand van de plaatselijke bevolking en politici. Met de overname van ATM zou OCS een vestigingsplaats hebben gevonden. Minister Smit-Kroes heeft onlangs geweigerd ATM een vergunning te geven voor het verbranden van chemisch af val op de Noordzee. Zeever branding, hebben de Europese landen in november tijdens de Noordzeeconferentie afgespro ken, moet in 1995 van de baan zij a Nederland wil in 1990 al stoppen met zeeverbranding. Minister Nijpels heeft al eer der laten weten bitter weinig te voelen voor overname van ATM door OCS waardoor Ne- deland opgescheept wordt met chemisch afval uit de rest van Europa waar OCS zijn klanten heeft Nijpels vindt dat ieder land voor zijn eigen chemisch afval moet zorgen. Smit-Kroes voelt zich gebon den aan de afspraken die in Londen zijn gemaakt OCS ver brandt Europees afval op het Nederlandse contingentale plat van de Noordzee. Het Neder landse aandeel in de hoeveel heid door OCS te verbranden afval is zeer gering. |n onze Haagse redactie EN HAAG - In vakbondskringen is woedend, jrbaasd en teleurgesteld gereageerd op het plot- linge vertrek van FNV-voorzitter Hans Pont. Ij ruilt het voorzitterschap van de grootste vakcentrale br een topfunctie bij het ministerie van binnenlandse ken. :V pit (49) gaat in op een aanbod i het ministerie om direc- ir-generaal management en ineelsbeleid te worden In e wordt hij naast Van Dijk logste 'ambtenarenbaas'. i ambtenarenbond ABVA- B0 spreekt van 'groot on- pip'. De CMHA, bond voor ;er personeel, noemt de be ng 'verrassend', maar ('getuigend van een verfris- id beleid op Binnenlandse ken'. |Vice-premier De Korte de benoeming van de tkbondsman op de hoge de- nentale post gisteren 'een laai aan de samenleving'. [Pont zal in september of zo- 1 vroeger als mogelijk in t treden bij Binnenlandse iken. Pont volgt H. Statema I die op 1 mei met pensioen ften die acht jaar directeur- leraal management en per- lsbeleid was. •Pont is sinds september 1985 krzitter van de FNV. Daar- kr was hij vice-voorzitter i ABVA-KABO en nog fder was hij secretaris van ambtenarenbond. Pont s tot zijn 29-ste enkele jaren Overheidsdienst, onder meer 'ambtenaar bij de ruilverka- lingsdienst in Arnhem. DORBEHOUDEN loos krediet met een minimum te jusprijs van uw nieuwe Fiat Panda j ening. U betaalt dus in die periode 1989 geen kosten van belang hoen IBOMORANTIN (DPA) - Het verhaal dat .touwen niet tegen drank kunnen kan ook naar het rijk der fabe len worden verwezen, ®>is in Frankrijk weer Rns gebleken. 2-jarige Franse auto mobiliste die onlangs in [Romorantin door de gen- s van de weg werd t, bleek met het -te gemak een meuw record qua dron kenschap achter het Ijwur te hebben geves- Igd. Politie-onderzoek wees f dat zij 6,26 promille whol in het bloed had. op aanraden van de poli- ,w-arts werd vrouw on- J Wadelij k in een zieken- 15s opgenomen, zonder p be wijs uiteraard. De Federatie Nederlandse Vakbeweging reageerde giste ren teleurgesteld op het vertrek van Pont Het tijdstip komt voor de vakcentrale 'ongele gen'. In vakbondskringen heerst de mening dat Johan Stekelen burg een goede kanshebber is voor het voorzitterschap. In september 1985 werd Stekelen burg vice-voorzitter. Visser van de Industriebond FNV dreigde toen met een veto. Om dat Visser verdwijnt als leider van de industriebond, worden de kansen voor Stekelenburg groter geacht. De ABVA-KABO liet gister middag weten het niet goed te vinden als mensen uit de FNV vertrekken en aan de werkge verskant gaan functioneren. Pont zei zelf gisteren dat de ambtenarenbond 'gerust wat meer vertrouwen in mijn kwa liteiten had mogen uitspreken'. ABVA-KABO-voorzitter Van der Scheur vermoedt dat Pont zal moeten dienen als 'loopjongen van Van Dijk'. Vol gens Pont heeft Van der Scheur dat niet goed begrepen. Pont gaf ook een persverkla ring uit waarin hij toegeeft dat zijn vertrek 'mogelijk wat on gelegen komt'. PvdA-fractieleider Kok heeft vrijdag volgens kringen in de PvdA-top met verbazing en een onbevredigend gevoel ge reageerd op het nieuws over de benoeming. Kok - die geen commentaar wil geven op de verrassende benoeming - kon zijn oren niet geloven, toen hij het nieuws te horen kreeg. 'Hij zag water branden', zeggen ingewijden in de fractie-top. ZIE OOK PAGINA 3 Hans Pont foto anp Van onze verslaggever AMSTERDAM - De geza menlijke vakorganisaties die bij de overname van AUDET door VNU betrok ken zijn, hebben overleg geëist met de directie van Staal Bankiers. Zij willen opheldering over de bedoelingen van Staal en twee partners met een oproep die vandaag pier advertentie aan aandeelhouders van AUDET wordt gedaan. Staal de NMB en het effec tenkantoor Optimix geven be leggers tot en met volgende week woensdag de kans hun aandelen/certificaten AUDET aan te melden voor een zelf te bepalen prijs. Op maandag 22 februari, een dag voordat het bod van VNU op AUDET-aan- delen sluit, bepaalt dit syndi caat vanaf welke prijs de aan delen worden genomen. De on bekende opdrachtgevers hopen dan voldoende stukken te heb ben om de voorgenomen fusie tussen VNU en AUDET te kun nen blokkeren. De vakbonden nodigden de directie van Staal gistermiddag per telex uit uitleg te geven van deze actie. Volgens secretaris mr. H.J. van Niftrik van de Ne derlandse Vereniging van Journalisten bestaat de moge lijkheid dat de operatie van Staal c.s. valt onder de fusie code van de Sociaal Economi sche Raad. Volgens deze regels moeten overnameplannen wor den gemeld bij de betreffende SER-commissie en moeten de vakorganisaties worden inge licht. Volgens de vakbonden is de tijd die hen wordt gegund om zich een oordeel te vormen over de plannen van de opdrachtge vers van het Staai-syndicaat bij voorbaat al te kort Mr. Van Niftrik is met name benieuwd naar de identiteit van de op- drachtgever(s) van Staal. Om de gevolgen van een eventuele overname van AUDET door die tot nu toe onbekende partij te kunnen beoordelen, zouden de vakbonden moeten weten wie er achter zit. NVJ-secretaris Van Niftrik houdt er rekening mee dat het gaat om een Ne derlandse uitgever, mogelijk een combinatie van kleinere ondernemingen uit de dagblad sector. Een woordvoerder van Staal Bankiers meldde gisteravond dat het syndicaat zich in de loop van volgende week zal be raden op de verlangens van de bonden. De handel in aandelen/certi ficaten VNU en AUDET op de Amsterdamse effectenbeurs lag gisteren gisteren stil. In verband met de aankondiging van een bericht was de note ring opgeschort. Een woord voerder van VNU verklaarde dat het Haarlemse concern blijft bij het eerder bekend ge maakte bod en ontkende op nieuw dat VNU zelf aandelen of certificaten van Audet via de beurs zou verwerven. ZIE OOK PAGINA FINANCIËN Een oude Palestijnse vrouw wacht met haar kleinkind achter het prikkeldraad voor het Ansarkamp, waar haar zoon en vader van het kind, wordt vastgehouden voor zijn aandeel in deonlusten in dit door Israël bezette gebied. - fotoanp Van onze correspondent Frans Boogaard OBEDRIJF P. OTTEN B.V., j 35 ETTEN-LEUR: •IJK IF, TEL. 01140 - [DRIJF LIGTVOET B.V., ÏSENDAAL: AUTOBEDRIJF MR. F. J. 03 Die Hans wil gewoon het volle pond BRUSSEL - De correctio nele rechtbank in Gent heeft gisteren voor grote opschudding gezorgd, door alle verdachten in een mas saal en langdurig abortus proces collectief vrij te spreken. Deze onverwachte uitspraak, zo wordt in Bel gië aangenomen, kan ook politiek verstrekkende ge volgen hebben. In totaal stonden 52 mensen te recht: artsen van een abor tuskliniek, hulpverleners, vrouwen die zich lieten aborte ren en hun partners. Elf van hen werden eerder vrijgespro ken, omdat tijdens het vooron derzoek informatie werd ver kregen door schending van het medisch geheim. Het proces tegen de overige verdachten werd voortgezet, maar ook zij zijn nu vrijge sproken. Volgens de rechtbank verkeerden de vrouwen in een noodsituatie en hebben ze ze ker niet lichtzinnig tot een abortus beslotea „Onze maat schappij is nu eenmaal niet meer dezelfde als die van 1867, toen de abortuswet van kracht werd", aldus de rechter. Naar in België wordt aange nomen kan vooral deze motive ring van de uitspraak van de rechter politiek nog verstrek kende gevolgen hebben. In het nu demissionaire kabinet- Martens, dat vorig jaar oktober voortijdig ten val kwam over de Voerkwestie, was abortus al een politiek probleem van de eerste orde. Sinds maart '86 ligt er name lijk een initiatief-wetsvoorstel Lallemand/Michielsens, dat li beralisering van abortus voor staat tot aan de vijftiende week van de zwangerschap. Het feit dat aan dit initiatief-wetsvoor stel een liberaal Kamerlid meewerkte (Lucienne Herman- Michielsens is fractieleidster van de Vlaamse liberalen in de Senaat) werd door de Vlaamse christen-democraten onmid dellijk als een 'vijandige daad' gekenmerkt. De CVP verklaarde een- en andermaal dit wetsontwerp 'met alle democratische midde len, inclusief de val van de re gering' te zullen stoppen. Maar binnen de CVP gaan ook stem men op de eventuele liberalise ring van de zwangerschapsaf breking tot een zaak van het parlement te verklaren. Naar mag worden aangenomen zal de uitspraak van de Gentse rechter nu een rol van belang spelen bij het opstellen van een nieuw regeerakkoord. Het abortusproces zoals dat nu in Gent is afgesloten, was het grootste in de geschiedenis van de Belgische rechtspraak. Het heeft van het begin af sterk de aandacht getrokken, ook in Nederland, omdat bekend is dat veel Belgische vrouwen voor een zwangerschapsafbre king naar Nederlandse klinie ken uitwijken. De Gentse rechter heeft dat in zijn uitspraak onderstreept, door te waarschuwen voor 'klassejustitie': vervolging van vrouwen die zich in België la ten aborteren, en ongemoeid laten van vrouwen die genoeg geld hebben om naar het bui tenland uit te wijkea Volgens een recent onder zoek ondergaat minstens 1 op elke 200 vrouwen tussen 15 en 45 jaar in Vlaanderen een abortus. Driekwart van deze vrouwen is katholiek, de helft van hen praktiserend. Van hen liet een derde tot de helft zich in het buitenland aborteren. Nicaragua lijkt er in te slagen tot een betere ver standhouding met de VS te komen. Op termijn kan dat de redding zijn voor Nicaragua, want economisch gezien staat het land er bijzonder slecht voor. Er heerst armoede en er wordt zelfs honger geleden. ZIE DE STEM WEEKEND Wie onderweg in een Nederlandse stad hoognodig moet, merkt tot zijn en vooral haar pech dat er vrijwel nergens openbare toiletten zijn. Twee bedrij ven (Publex en het Oosterhoutse Struyk) zien er handel in. ZIE DE STEM WEEKEND Schaatstrainer Henk Gem- ser keert aan het eind van dit seizoen de topsport de rug toe. Gemser hoopt dat dit laatste jaar een jaar van oogsten zal zijn. Hij rekent erop dat er op de vandaag beginnende Winterspelen in Calgary medailles be haald zullen worden. ZIE DE STEM SPORT De Olympische Winterspelen te Galgary betekenen de vuurdoop voor de nieuwe zender Nederland 3. Voor de re dactie van Studio Sport worden de Spelen een vuurproef. Er wordt op drie netten uitgezonden en dat vraagt om het nodige improvisatievermogen. ZIE DE STEM GIDS LYON - De drie Fransen die verdacht worden van de ge ruchtmakende roofoverval op de familie Van Dongen in Rijen in 1983 zijn gister avond vrijgesproken door het Hof van Assisen in Lyon. Hoewel de officier van justitie donderdag straffen had geëist van vijftien jaar tegen de hoofdverdachten Andre T. (28) en Gérard C. (31) meende de jury dat het ontbrak aan be wijzen om de mannen te ver oordelen. Eten derde verdachte, Belle Hamed H. (32), die volgens pro cureur-generaal Donadille als 'tussenpersoon' had opgetreden werd eveneens vrijgesproken. Een doorslaggevend argu ment voor de jury zou zijn-ge weest dat tijdens het proces niet duidelijk werd, welke pre cieze strafbare feiten aan een bepaalde verdachte werden verwetea Daarbij waren er wel belastende aanwijzingen, maar geen harde bewijzea Het wegblijven van de be langrijkste getuigen a charge speelde ook mee. De Neder landse 'tipgevers' Patrick de V. en Kees V. verschenen niet op het proces, hoewel dat mede op hun verklaringen was geba seerd. Dat de drie Fransen konden worden opgepakt na een in lichting van een anonieme tip gever van de Franse politie werd door de verdediging om schreven als 'zoveelste vaag heid'. De verdachten, van wie er twee al vier jaar in voorar rest zitten, zullen dit week einde worden vrijgelaten. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Het kabinet heeft gisteren de omstreden autoregeling die het moge lijk maakte dat ministers in een personenauto van ruim een ton kunnen rijden, inge trokken. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaat onderzoeken of er een systeem gevonden kan worden waarbij wordt uitge gaan van een bepaalde kilome- terprijs en niet van een maxi male kostprijs. Vice-premier De Korte ont kende gisteren dat het kabinet de regeling heeft ingetrokken op aandrang van CDA en PvdA. Met een temperatuur van ongeveer 7 graden en slechts at en toé een bui wordt het met carnaval redelijk weer. Van daag perioden met zon en overal droog. Morgen veel be wolking en kans op een bui. Wind matig en af en toe vrij krachtig uit zuidelijke richtingen. Maxima 6-8, minima 0-2 graden. Van onze verslaggever AMSTERDAM - De Amro Bank zal in de komende drie jaar volledig samen gaan met de Belgische Generale Bank. Zij vormen dan de grootste bank van de Benelux en komen in Europa op de vierde plaats. De combinatie kan bij gebleken succes ook nog worden uitge breid. De Amro Bank is na de ABN de grootste bank van Neder land met een balanstotaal van ruim 140 miljard gulden, meer dan 23.000 werknemers, 800 kantoren in Nederland en 88 overal elders in de wereld De vakbonden reageerden gisteren positief, omdat zij me nen dat samenwerking in de bankwereld met het oog op de afschaffing van de Europese binnengrenzen in 1992 onver mijdelijk is. (ADVERTENTIES) Bestuurder J. Verbaan van de Unie BLHP zegt van de Am- ro-directie de verzekering te hebben gekregen dat de sa menwerking geen directe ge volgen zal hebben voor de werkgelegenheid. ZIE VERDER FINANCIËLE PAGINA CHMIELOWSKl Brabantplein 3, 4817 LR Breda telefoon 149942 ■(lil hetootjom oa.nda.cht wooqt Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pot zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95. Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw O PARKER JOTTER O BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1