DEES KOMT MET NIEUW PLAN VOOR ZIEKENHUIZEN Minister bezoekt Oude Pekela PARKBUOnER de Stem Brokx mag pas na 1990 terug naar Den Haag Woedende Reagan laat Contra's niet in de steek Ook CAO-overleg bij Akzo in slop geraakt CDA'ER: WENS STAATSSECRETARIAAT 'TE DOL OM LOS TE LOPEN' Oude Pekela heeft weer vertrouwen in justitie Komfort Wonen Premie-C kopen én wonen op z'n best! Kijk snel naar de advertentie elders in dit blad! Merijntje nH U HUIS- )EN HAAG - Tot 1990 mogen er 33 bedden bij ko nen in de Zeeuwse ziekenhuizen. De provincie üeeland moet samen met de ziekenhuizen in de egio de komende tijd daarvoor plannen uitwer- len. )at blijkt uit de aanwijzing die staatssecretaris Dees Volksgezondheid) aan de provincie Zeeland heeft laten )efecte pont »orzaak lange wachttijden Braks: Akkoord landbouw EG toch haalbaar VRIJDAG 5 FEBRUARI 1988 Uitvindingen in goederenvervoer Mopperaar Mastroianni HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Buien Tien jaar geëist tegen heroïne-oma JEHADTKUNNENLEZENIN.. %m koop gevraagd of aan to bledan? Even laten horen via een ..Klelntie" in De Stem en het komt in orde. immers tienduizenden Stern-lezers en lezeressen (een op de drie) lezen uw advertentie omdat zi) speciale belangstelling hebben voor onze "Kleintjes"-rubriek Hutsdioron DE STEM 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 Brokx foto de stem/johan van gurp Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Mr. G. Brokx is pas na 1990 welkom als staatssecretaris of als mi nister in een kabinet, maar vóór die tijd zal er voor hem geen staatssecretariaat worden ingericht. Dat is de zeer stellige mening van zowel kringen rond het ka binet als uit de top van het CDA. Brokx en de top van het CDA in Brabant hebben deze week diens sollicitatie naar het bur gemeestersambt van Tilburg besproken. Ze deden dat in een Bredaas etablissement. Beide partijen concludeerden bij die gelegenheid dat Brokx het beste politiek 'schadeloos' ge steld kan worden met een nieuwe functie als staatssecre taris. Zoals bekend verdween Brokx najaar '86 uit het kabi net na een conflict met CDA- fractievoorzitter De Vries. De laatste wilde Brokx niet meer als staatssecretaris toen de Ka mer besloot een parlementaire enquête in te stellen over het bouwbeleid. Sindsdien is Brokx op zoek naar een nieuwe functie. Voor de posten van Commissaris van de Koningin in Brabant en het burgemeestersambt van Eind hoven werd hij afgewezen. Zijn sollicitatie naar Tilburg zou een 'noodgreep' zijn geweest. In Haagse CDA- en kabi netskringen wordt de 'Bra bantse' oplossing resoluut van de hand gewezen. „Als wat had hij dan wel in het kabinet moe ten worden opgenomen? Of moet er dan iemand weg? In Brabant is men kennelijk niet op de hoogte van het uitgangs punt van Lubbers, dat er geen nieuwe ministers- of staatsse cretariaatsfuncties worden ge- creeërd", aldus een bron dicht bij het kabinet. Bij de kabinetsformatie in 1986 werd tussen CDA en WD afgesproken dat het aantal staatssecretariaten terugge bracht moest worden. Dat ge beurde toen ook. In de top van de CDA-Ka- merfractie wordt de mogelijk heid van een spoedige terug keer van Brokx eveneens afge wezen. „Dat is een oplossing van: 'trek maar aan het touwtje en de lucht wordt fris'. Te dol voor woorden", zegt een hooggeplaatst CDA'er. De wens van het CDA Bra bant en Brokx wordt in Den Haag vooral gezien als een uiting van de verdeeldheid van het CDA in Brabant. Vooral de CDA-fractie in de raad van Tilburg is scherp gekant tegen de komst van Brokx. Door nu een andere hoge functie voor Brokx te claimen, hoopt het CDA in Tilburg van de oud-be windsman af te komen. Heer bedden in Zeeland fan onze Haagse redactie litgaan. lees geeft met zijn brief uit roeiing aan het beleid, zoals lat is vastgelegd in het regeer- ikkoord. Dees wil de komende jaren totaal 12.000 bedden uit zie- enhuizen laten verdwijnen. heeft eerder de plannen an oud-collega Gardeniers in- evuld voor de vermindering iet 4.000 bedden. Nu maakt hij e plannen bekend voor de vol- ende 8.000 bedden. Dat aantal loeft volgens Dees echter niet 'olledig te worden gehaald. Hij tevreden met een aantal van ,900. Zeeland is de enige provincie er ziekenhuisbedden bij rijgt. Al jaren zit Zeeland link onder de norm van het antal ziekenhuisbedden per .uizend inwoners. GISSINGEN - Een defect an de dubbeldeks veerboot Rinses Juliana heeft giste- en geleid tot lange wacht- ijden op de Zeeuwse veer- ileinen. Vlissingen en Breskens tonden automobilisten twee ur in de rij, in Kruiningen tas de wachttijd een uur. Het oponthoud begon rond len uur gistermorgen, toen ch bij het afmeren in Vlissin- en een elektrische storing in voortstuwingsmechanisme wrdeed. Er waren onderdelen it Den Haag nodig om het 'ankement te verhelpen en die rriveerden pas eind van de liddag. Rond negen uur gis- iravond kon de Juliana weer orden ingezet om de files te 'korten. Hie rijen wachtenden ont- onden omdat het enige alter- atief voor de Prinses Juliana enkeldekker Prinses Mar let is, en die heeft te weinig ipaciteit om overdag het ver- eersaanbod te verwerken. Een soortgelijk probleem •et zich voor op de lijn Krui- ngen-Perkpolder, waar een an de twee dubbeldekkers uit vaart is vanwege groot on thoud. Ook op dat traject een enkeldekker ia Tijdens de spits treedt daar- >or dagelijks vertraging op, 1 dat werd er gisteren niet be- r op toen een deel van de •ntgebruikers Kruiningen- irkpolder koos als alterna te route. Zeeland mag na 1990 nog eens 10 bedden erbij zetten in de ziekenhuizea Het ministerie van WVC gaat ervan uit dat de behoefte aan ziekenhuisbedden in de komende jaren weer zal toenemen als gevolg van de 'vergrijzing' van de samenle ving. Uit de brief van Dees blijkt verder dat het aantal medische specialisten in Zeeland de ko mendejaren eveneens mag toe nemen en wel met 11,4 plaats. De komende jaren zal er vooral een tekort zijn aan internisten en chirurgen. Alleen longart sen heeft Zeeland te veel. Uit de plannen blijkt verder dat in minstens acht regio's een of meer ziekenhuizen moeten sluiten. Er vervallen in totaal meer dan 300 specialistenplaat sen. In de meeste andere regio's moeten afdelingen van zieken huizen worden gesloten. De norm voor het hele land - in 1990 - is 3,4 bedden per 1.000 inwoners en niet 3,3 zoals aan vankelijk aangekondigd. De reductie moet, inclusief de ver mindering van het aantal spe cialisten, de ziekenhuiskosten met ruim 200 miljoen gulden omlaag brengen. DEN HAAG (ANP) - Minis ter Braks (Landbouw) acht een principe-overeenkomst haalbaar tussen de EG-mi- nisters van Landbouw over de vraag langs welke weg de landbouwproblemen moeten worden gepakt. Maar als het daadwerkelijk op besluiten aankomt lopen velen voor hun verantwoordelijkheid weg, aldus de bewindsman. Braks, die dit donderdag heeft gezegd bij de officiële in- troduktie van het Bureau Ne derlandse Vee-Export, bena drukte aan de vooravond van de extra Europese Top, vol gende week in Brussel, op nieuw dat 'vergaande hervor ming van het gemeenschappe lijk landbouwbeleid geboden is en nogal dringend ook. Drin gend, simpelweg omdat het geld op is'. ZIE OOK FINANCIËLE PAGINA Minister Korthals Altes (Justitie) bracht gisteren een bezoek aan Oude Pekela. Hij sprak daar met ouders van kinderen die betrokken zijn bij het ontuchtschandaal. - foto amp (ADVERTENTIE) OUDE PEKELA (ANP) - De ouders van kinderen in Oude Pekela, die zijn be trokken bij het ontucht schandaal, hebben weer vertrouwen in het Open baar Ministerie. Tijdens een bezoek van minis ter Korthals Altes (Justitie) aan deze Groningse plaats de poneerden de ouders een groot aantal eisen bij de bewinds man. Hij heeft enkele daarvan ingewilligd. Zo zal de bewindsman zich niet verzetten als de politie een beloning uitlooft. De ouders van hun kant hebben hun ver trouwen uitgesproken in het bestaande rechercheteam, dat de zaak onderzoekt. Eerder hadden ze geëist dat het team zou worden vervangen. Minister Korthals Altes hoopt dat het voortgezette on derzoek nieuwe aanwijzingen aan het licht zal brengen. Het rechercheteam gaat de ko mende tijd ook praten met ouders en kinderen, die in een eerder stadium niet zijn onder vraagd. Behalve met de ouders sprak de minister ook met het college van B en W, de politie en vier huisartsen. De ouders eisten onder meer de komst van een 'verbindings man', een aparte politieman die niet deel uitmaakt van het op sporingsteam. Verder wilden ze dat het opsporingsteam uit gebreid wordt met deskundi gen, zoals prof. Mik, een lande lijke aanpak van de kinder porno en stellingname van de minister tegen de aantijgingen tegen Mik. Deze jeugdpsychiater deed onderzoek naar de zaak en kwam naar buiten met de me dedeling dat zeker 35 kinderen door een professionele bende seksueel misbruikt zouden zijn. Hij kreeg van sommige vakge noten kritiek over onder meer zijn gebruikte onderzoeksme thoden. Ook werd zijn objecti viteit in twijfel getrokken. De minister werd in Oude Pekela opgewacht door enkele tientallen ouders met hun kin deren. Over de uitlatingen van de Nijmeegse hoogleraar straf recht Corstens, die de komst van de minister naar Oude Pe kela afkeurde, zei Korthals Al tes: 'De Kamer stemt hiermee in. En met de uitspraken van een willekeurige hoogleraar heb ik niets te maken. Hij is dan misschien geleerd, dit vind ik niet erg wijs', De bewindsman ontkende dat hij naar Oude Pekela was gekomen om het Openbaar Mi nisterie aanwijzingen te geven inzake het onderzoek. Overi gens vindt hij dat een minister van Justitie dat in uitzonder lijke gevallen wel kan doen. De enige reden waarom hij naar Oude Pekela is gegaan was, aldus de bewindsman, het herstellen van de vertrouwens breuk tussen ouders en onder zoekers. Hij gelooft niet dat hij met zijn toezeggingen valse hoop heeft gewekt bij de ouders. Het blijft zeer de vraag, aldus Korthals Altes, of de daders ooit worden gevonden. Maar dat zal het voortgezette onder zoek moeten uitwij zen. Jammer voor Gerritdat we geen koloniën meer hebben WASHINGTON (RTR/ DPA) - De Amerikaanse president Ronald Reagan heeft de Sandinistische re gering in Nicaragua ge waarschuwd de afwijzing door het Huis van Afge vaardigden van de hulp aan de Contras niet aan te grij pen voor het terugdraaien van hun beloftes over de mocratisering. In een officiële verklaring sprak Reagan zijn 'diepe te leurstelling' uit over het besluit van het Huis. De beslissing is op een 'kri tiek moment' genomen, aldus de president. Reagan zweert de 'dappere' Contras niet in de steek te laten en belooft daarbij 'persoonlijke steun' voor hen 'die in Nicaragua vechten'. Na dere details hierover zal hij het Congres en de presidenten van Midden-Amerika nog bekend maken. In Nicaragua is de beslissing van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden - 219 stemmen tegen hulp aan de Contras en 211 voor - met vreugde ontvan gen. De regering liet echter we ten dat hiermee geen 'onmid dellijk' einde komt aan de reeds zeven jaar durende oorlog in het land. De Nicaraguaanse president Ortega heeft de beslissing van het Huis begroet als een stap op weg naar 'respectvolle betrek kingen' tussen zijn land en de Verenigde Staten. Tevens her haalde hij zijn voorstel om rechtstreeks met de Ameri kaanse regering te onderhan delen, een aanbod dat door Reagan steeds is afgewezen. Waarnemers vragen zich af of Ortega in het licht van de stemming nieuwe besluiten kenbaar zal maken met betrek king tot het proces van demo cratisering. In het Nicaraguaanse buur land Honduras gelegerde re bellen hebben verklaard dat zij de strijd zullen voortzetten 'tot de democratie is gevestigd'. Waarschijnlijk komen de fi nanciële bronnen voor de Con tras niet direct droog te staan. De Democratische meerderheid in het Congres heeft een voor stel ingediend voor humani taire hulp, bestaande uit voed sel, medicijnen en kleren. Deze hulp zou in een periode van drie maanden verdeeld moeten worden door internationale hulporganisaties. ZIE OOK PAGINA ACHTERGROND Reagan Het Nederlandse container ven/oer maakt een revolutie door. Maatregelen en uitvin dingen zorgen voor een opti maal gebruik van de beschik bare transportruimte. Een van de noviteiten op de Bedrijfs wagen RA11988. ZIE DE STEM SPECIFIEK „Als men ouder word kan men niets meer goed. Al les kost veel meer inspan ning. Ik dreig 'een oude mopperaar te worden". Dat zegt de nu 63-jarige Marcello Mastroianni, de klassieke 'Latin Lover' van het witte doek. De Belgi sche tv zendt volgende week twee fiims met hem uit. Een interview. ZIE GIDS-1 Meestal zwaar bewolkt of betrokken met buien, in de loop van de dag opnieuw regen. Minimum 1-4, maximum 2-6. Een matige of vrij krachtige en aan de kust krachtige zui den tot zuidwesten wind met rukwinden. Vooruitzichten: zaterdag buiig, zondag zonnig met nog kans op een bui. Vanaf maandag opnieuw veel bewolking met regen. ARNHEM (ANP) - Het CAO-overleg bij het Akzo- concern (23.000 werkne mers) zit in het slop. De bonden zijn het volstrekt oneens met de voorstellen van de directie om de lonen niet te verhogen en de VUT af te bouwen. De Industriebond-FNV noemt de houding van de directie 'te leurstellend en niet acceptabel'. Akzo heeft de laatste jaren goed geboerd en daar mogen de werknemers wat ons betreft nu ook de vruchten van plukken' De werkgevers in de dag bladsector vinden de looneisen van de NVJ 'niet realistisch'. Die eis kan geen basis zijn voor vruchtbaar overleg. De NVJ had een loonsverhoging van 3 procent geëist. Bij Philips wil het hoger per soneel een loonsverhoging van 4 procent. In ruil daarvoor is men bereid de ATV te halve ren. Philips zelf heeft laten we ten dat er geen enkele ruimte is voor loonsverhoging. Philips is met 70.000 werknemers de grootste particuliere werkge vers van Nederland. Eerder zijn de CAO-onder- handelingen bij Unilever en in het wegvervoer in een impasse geraakt. De vier bonden betrokken bij de CAO bij de Nederlandse Spoorwegen gaan verdeeld de volgende ronde van de onder handelingen in. De Vervoers- bond FNV heeft samen met de Federatieve Spoorweg Vakver eniging (FSV) een eisenpakket samengesteld. De Vervoersbond CNV be schuldigt de FNV-bond ervan 'op straffe van uitsluiting van onderling overleg' de CNV- bond en de FSV gedwongen te hebben hun eigen CAO-eisen in te slikken. De CNV-bond heeft dit 'verbijsterd' gewei gerd en zal vermoedelijk alleen verder gaan in de onderhande lingen voor een nieuwe CAO. Van onze rechtbankverslaggever BREDA - Tegen de 49-j arige Bredase oma S. B.-G., moeder van elf kinderen, is voor de Bredase rechtbank een gevan genisstraf van tien jaar geëist. Het openbaar ministerie verdenkt haar ervan in 1987 de invoer van zeven kilo he roïne uitgelokt en geregeld te hebben. Volgens de Officier van Justitie was zij als groothandelaarster de spin in een web van een of meer heroïnelijnen. Die van Amster dam naar Venlo liep via de woning van de vrouw in de Bredase binnenstad. De vrouw bekende voor de rechtbank. De officier noemde haar gedrag des te schrijnender, omdat zij zelf enkele verslaafde kinderen heeft. (ADVERTENTIE) "X-'i Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- g| M II melden en de pen zal u worden toegestuurd II MÊ MW DE NIEUWE ABONNEE HEET: m Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam; Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDER1ANP

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1