CD A-Kamerlid Duyn weer op de bon geslingerd ORTINC ig het LOONSTOP BANKEN: WEG MET VUT Niet al te beste worp Lek kerncentrale Dodewaard 4storm in glas water' PARKBLI0TTER 06-320.322.99 CDA-Brabant: Brokx weer in het kabinet Doe het samen met Gamma dbStem emocraten: nederlaag woor Reagan PHILIPS ORMPBM SIBMeHS lo tot Vlucht spaargelden over grens gestopt Merijntje vanJOr voor PHILIPS KLEURÊ TV IN TWEE JAAR TIJD DRIE KEER MET POLITIE IN AANRAKING STEUN CONTRA's I Stofzuigers nu tot 60% korting DEN HAAG - Er is sprake van een groeiende on rust aan het loonfront nu het cao-overleg in di verse bedrijfstakken zo goed als vast zit. "N E LEDENVERGADERING VAN DE AAD VAN HET ZIEKENFONDS V> ag. DROOMLIJN Tscus hanteert itrengere straf Origineel Engels Chesterfield Bankstel Poppeliers Meubelen 01620-58952 DONDERDAG 4 FEBRUARI 1988 'Bouterse kon me niet recht in ogen kijken' Terreinwagens comfortabeler HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Buien 'TILBURG' GEEN EERHERSTEL carina plafonnière JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN.. Stem-lezers en -lezeressen kijken week in week uit in de t,Kleintjee"-rubrieken. Dat zijn elke dag vele tienduizenden mensen. Het moet dan wel heel raar lopen als juist uw .kleintje" niet zou worden gelezen. DE STEM 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 - foto anp Van onze Haagse redactie DEN HAAG - „Er zijn wel ergere dingen in de wereld". Aldus de la- konieke reactie van CDA-Kamerlid Duyn op het feit dat hij voor de derde maal binnen twee jaar door de politie op de bon is geslingerd. Het jongste voorval deed zich voor in Utrecht waar Duyns auto werd wegge sleept omdat die op een invalide-par keerplaats stond. De politie trok zich niets aan van de parlementaire status van de autobezitter. „Daar is toch niks vreemds aan. Ik heb keurig de sleepkosten betaald en had binnen tien minuten mijn auto te rug", aldus Duyn gisteren, vlak voordat hij bij CDA-fractievoorzitter De Vries op het matje was geroepen. Na het gesprek met De Vries ver klaarde Duyn plotseling de gebeurte nissen in Utrecht te "betreuren. Hij zou zich niet hebben gerealiseerd dat hij op een plaats voor invaliden parkeerde. Ook De Vries liet weten de kwestie te betreuren, te meer daar het de derde keer is dat Duyn in opspraak raakt. Consequenties verbindt de CDA-fractie niet aan het foutief parkeergedrag van Duyn. Gewacht wordt op een rechterlijke uitspraak in verband met de aanhou ding van Duyn toen hij in kennelijke staat zijn auto bestuurde. Afhankelijk van die uitspraak zal het fractiebestuur Duyn al dan niet adviseren uit de Ka mer te gaan. De CDA-jongeren eisen dat hij uit de Kamer verdwijnt. De derde keer dus dat Duyn sinds hij Kamerlid is met de politie in aanraking komt. Voor de tv demonstreerde hij op de dag van zijn installatie het (illegale) gebruik van de geboortekrik. Onlangs kwam hij in opspraak we gens het rijden onder invloed en het urineren tegen een politiebureau. Het kostte hem het woordvoerderschap van zijn fractie op het gebied van verkeers veiligheid, maar hij bleef lid van de Kamercommissie voor verkeer. Duyn overtrad in Utrecht de regels tijdens een werkbezoek aan de wethou der voor verkeer. Daar kreeg hij een uiteenzetting over het strenge parkeer beleid in die stad. De Utrechtse wethouder Van Willi- genburg noemt het voorval „pikant, maar eigenlijk ook heel vervelend". Hij zegt dat er in de binnenstad van Utrecht acht parkeergarages zijn. „Het Kamerlid had zich de boete en de wegsleepkosten kunnen besparen als hij de moeite had genomen om vijf of tien minuten te lopen", aldus de wet houder. roeiende onrust loonfront AKA 800 Watt Hitachi 1000 watt 1 Bosch Type 5002J&9 2 Bosch 1000 wattiO Zanussi electronic 2! Bauknecht 1100 watt electronisch regelbaar Mlele 1100 watt 309" 3 MIFUf STOFZUIG PKt riTU*>60KSffl S-CHeQOVWKMT OES Marconistraat A iaast Torro - tel. 01100-14224 'LISSINCEN Hermesweg 23 i koopcenter Groenendijk el. 01184-12563 TiRNEUZEN Schependijk 9 iel. 01150-12423 MIDDELBURG t.o. trefcenter teenhouwerssïngel 4 tel. 01180-14406 WASHINGTON (ANP) - 14jlet spanning werd van- 7 ïacht de stemming in het Amerikaanse Huis van Af- ;evaardigden over steun 29 roor de contra's in Nicara- l91gua tegemoet gezien. Vol- ;ens de Democraten is er 27j en krappe meerderheid te- ;en Reagans plannen. leider van de Democrati- iche meerderheid, Thomas Fo- ey, voorspelde dat het Huis de ïulpaanvrage met meerder- leid zal verwerpen. Maar de lepublikeinen zeiden erop te vertrouwen dat het voorstel het net zal halen. Voor het begin van het debat iet de Democratische voorzit- er van het Huis, Jim Wright, reten dat de Democratische neerderheid bereid is later leze maand een alternatief voorstel voor puur humani- aire hulp aan de contra's in itemming te brengen. Maar Wright wilde niets weten van nilitaire hulp, omdat dat de vredesbesprekingen in Mid- len-Amerika zou verstoren. In een laatste poging stem- nen te winnen beloofde Rea-* ;an dinsdag dat het Congres de iteindelijke zeggenschap zou [rijgen over het al dan niet Tijgeven van de in het hulp pakket opgenomen militaire iteun. Verscheidene Democratische Congresleden lieten echter we en dit voorstel te beschouwen een 'list' die alleen tot doel leeft stemmen te winnen. Quarterback Don Williams (links) van de Washington Redskins vermaakt zich kostelijk met de niet al te beste worp van president Reagan naar een ploeggenoot. Het gebeurde tijdens de huldiging in de tuin van het Witte Huis van de winnaar van de Superbowl. In de strijd om het Amerikaanse football-kampioenschap werden de Den ver Broncos afgelopen weekeinde in San Diego van de mat gespeeld. - foto ap Van onze verslaggevers Bovendien hebben werkgevers een aantal eisen op tafel gelegd, die voor de vakbonden onaanvaardbaar zijn. De belangrijkste ontwikkelingen aan het loonfront: Harnemelkstraat 9. telefoon 076 -222061 erzekerden, idigen wij u uit aanwezig te zijn bij de houden op zaterdag 6 februari 1988, 45 uur, adres: Motel de Wouwse Tol, 85, Heerle. en stukken en mededelingen, van de openbare ledenraadsvergade- 17 oktober 1987. loor prof. J.J.M. Michels met als tif egende ouderdom", heid tot het stellen van vragen naa' ig van de lezing. sndste nummer van Nederland dag en na^ p/m. Postbus 3097, 5003 DB Tilburg 1EN HAAG - Het onjuist of involledig invullen van een lelastingaangifte wordt, in- lien de rechter eraan te pas tornt, strenger bestraft, lat geldt ook als men de for mulieren te laat heeft ingevuld. Binnenkort komt het kabinet »k met voorstellen om sanc- ies, die de belastinginspecteur iplegt, te verhogen. (ADVERTENTIE) UDEN (ANP) - Het wegvloeien van spaar- middelen bij de banken lijkt tot staan te zijn gekomen, zegt Rabo-topman Wijffels. De spaargelden bij de Rabobanken zijn in ja nuari met 389 miljoen gulden toegenomen. In januari 1987 was er sprake van een daling van 113 miljoen gulden. Als ook de particuliere spaardepositoé in de berekeningen worden be trokken, was de situatie vorige maand veel gunstiger dan een jaar geleden. Een vergelijking van de ontwikkeling van de particuliere middelen (spaargelden en termijn- depositos) bij de Rabo tussen december 1987 en december 1986 leverde nog een daling op van 450 miljoen gulden. Niet alleen waren de cijfers in januari duidelijk beter, ook de verschuiving van kortlopende depositor naar langer spaar geld is een aanwijzing voor het terugkeren van de rust op het spaarfront. Volgens Wijfleis is de terugkeer van het ver trouwen bij de spaarders ook heel logisch. De verruimde rentevrijstelling en de hoge reële spaarrente maken sparen zonder meer aantrek kelijk. Ook mensen die hun spaargeld vorig jaar weghaalden om het thuis in de oude sok te be waren kunnen het met een gerust hart weer naqr de bank brengen, zo meent de Rabo-top man. De Nederlandse banken hebben zich vorig jaar verzet tegen de informatieplicht voor rente tegenover de fiscus. De vrees dat deze maatre gel zou leiden tot kapitaalvlucht is de afgelopen maanden bewaarheid. De PTT wil de lonen van 70.000 medewerkers voor en kelejaren bevriezen. De banken wijzen elke loons verhoging af en willen boven dien van de VUT-regeling af. In de metaal zijn de cao-on derhandelingen in een impasse geraakt. Over een maand gaat men verder maar de bonden zien er weinig heil meer in. Komende zaterdag zullen de leden van de Vervoersbonden FNV en CNV beslissen welke acties er komen nu de onderne mers weigeren in te gaan op de looneisen van de chauffers. De banken willen behalve het ongedaan maken van de VUT ook af van de arbeidstijd verkorting. Er geldt in deze sector nu nog een werkweek van gemiddeld 38 uur. Boven dien willen de banken hun per soneel gaan inzetten op zater dagen en in de avonduren. Te gelijkertijd willen ze beknibbe len op de vergoedingen voor overwerk en werken op onaan gename uren. De eisen van de bonden staan haaks op deze voorstel len. De bonden willen één pro cent meer loon, verlaging van de VUT-gerechtigde leeftijd tot 60 jaar en de invoering van een 36-urige werkweek. De plannen van de PTT-di- rectie zijn bij het personeel hard aangekomen. De cao- voorstellen gaan uit van een verlaging van de nettosalaris sen voor alle medewerkers tot en met schaal 10. Volgens de PTT vallen 70.000 tot 80.000 van de ruim 100.000 PPT'ers onder deze schaal. Schaal 10 levert bruto 4.600 gulden per maand op. Omdat de personeelswet een verlaging van het nettoloon verbiedt, moet de PTT met overgangsregels gaan werken. Het gevolg daarvan is dat de 70.000 betrokkenen enkele ja ren geen salarisverhoging krij gen omdat ze eerst het verschil met de verlaagde schaal 10 moeten inlopen. De PPT stelt de bonden ver der voor om de jeugdlonen te verlagen. Ze wil het volwasse- nenloon voortaan pas op 23-ja- rige leeftijd betalen en niet zo als nu op 21-jarige leeftijd. Ook wil de PTT de pensioenrechten, de rechtspositie en de over werkvergoeding van deeltijd werkers aantasten, zeggen de bonden. Wat de metaal betreft wordt over een maand opnieuw ge probeerd een cao af te sluiten. Maar, zo zeggen de bonden, als de werkgevers tegen die tijd niet heel wat water bij de wijn hebben gedaan valt er met de bonden niet meer te praten. De onderhandelingen over een nieuwe cao voor deze be drijfstak (270.000 werknemers) liepen eind vorige maand vast op wat de bonden de halsstar rige houding van de FME (de werkgevers) noemden. De FME heeft de bonden een loonsverhoging geboden van een half procent voor de eerste vier maanden van 1989 en een tijdelijke toeslag van 0,75 pro cent voor 1988. De werknemers hebben alleen al voor 1988 een loonsverhoging van anderhalf procent geëist. De werkgevers zien geen heil meer in verdergaande ATV en willen het liefst ook van de VUT af. Die wordt te duur vin den ze. De werknemers willen zowel de VUT -als de ATV handhaven. (ADVERTENTIE) eigen Import 5 jaar garantie Normaal 2 3-zits 5.500.- Eenmalig v.a. donderdag 4 februari t/m zaterdag 6 februari 2.995.- (nog nooit vertoond) Loevesteinlaarfl 65-167 Oosterhout tel. 01620-56666 tUMASM. -ROLLUIKEN -ZONWERINGEN -LAMELGORDIJNEN NU EXTRA WINTERKORTINO 9BSBÊÊÊM Wat een Kamerlid allemaal doet om in het nieuws te blijven Een recente luchtfoto van de kerncentrale in Dodewaard - FOTO ANP Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Een storm in een glas water. Daarmee doen de Kamerfracties van D66 en PvdA het door de Vereniging Milieudefensie geconstateerde lek in de kerncentrale Dodewaard af. De partijen hebben zich laten overtuigen door de Kernfysi sche Dienst die ontkent dat de centrale lekt. Het enige manke ment is een beginnende, en al lang dicht gestopte, scheur in een leiding van de waterzuive ring. Iets dat overigens al in 1986 is geconstateerd. Milieudefensie zorgde giste ren voor grote opschudding met haar mededeling een ver trouwelijk rapport in bezit te hebben waarin gegevens over een lek in een koelwaterleiding staan. Milieudefensie spreekt overigens ook over een scheur die in 1986 is ontstaan. „De lei ding is toen afgedicht met een grafietprop en die lekt nu ook", aldus een woordvoerder. Hij erkent dat er geen acute noodsituatie is maar Milieude fensie vindt de situatie in de centrale onveilig genoeg om onmiddellijke sluiting te eisen. „De centrale draait nu per manent op te weinig leidin gen", aldus de woordvoerder, die eraan toevoegt dat de Kernfysische Dienst tegenover hem heeft bevestigd dat er een lek is. Het ministerie van Sociale Zaken, waar die dienst onder valt, zegt echter dat de dienst dit in geen geval heeft toegege ven. Directeur Van Erpers Roij- aards van de Gemeenschappe lijke Kernergiecentrale Neder land (GKN) die Dodewaard ex ploiteert, ontkent eveneens dat Osvaldo Cardenas bewaart geen goede herinneringen aan zijn verblijf als ambassadeur Van Cuba in Suriname. Am per een jaar na zijn komst werd hij ai weer het land uitge smeten. Hij heeft zijn korte periode in Paramaribo be schreven in een onfangs verschenen boek. ZIE PAGINA ACHTERGROND s De auto-familie der jeepachtigen wordt niet alleen steeds doeltreffender, het interieur gaat langzamerhand ook spre kend lijken op dat van een bijdetijdse personenwagen. Spartaans maakt daar plaats voor comfort. MORGEN IN DE STEM SPECIFIEK Bewolking met regen of buien. Zacht weer bij een maxi mum temperatuur van 5-10, minimum 2-7. Matige tot vrij krachtige zuidwesten wind. Vooruitzichten tot maandag: eerst zwaar bewolkt weer met regen bij tussenpozen, later wisselende bewolking met buien, iets lagere temperaturen. Van onze verslaggever BREDA - Mr. Gerrit Brokx, ex-CDA staatssecretaris van Volkshuisvesting en kandidaat voor de burge meesterspost Tilburg, be schouwt een eventuele be noeming daar niet als een rehabilitatie. Brokx heeft dat gezegd op een besloten CD A-bij eenkomst in Breda. Brokx trad vorig jaar door toe doen van CDA-fractieleider De Vries af als staatssecretaris. Hij wil nu opnieuw staatsse cretaris worden. Zijn sollicita tie naar Tilburg is, zegt hij, een 'noodgreep'. Dat standpunt wordt gedeeld door invloedrijke Brabantse CDA-politici, die inmiddels achter de schermen met een ac tie voor volledig eerherstel van Brokx zijn begonnen. Gedepu teerde Wagtmans laat desge vraagd weten van oordeel te zijn dat Brokx weer staatsse cretaris moet worden en geen burgemeester van Tilburg. Wagtmans: „Waarom kan Brokx geen staatssecretaris met een bijzondere opdracht worden, bijvoorbeeld staatsse cretaris voor Antilliaanse za ken. Brokx", aldus Wagtmans, „is een verdienstelijk bestuur der en ik vind dat alles wat ge zag heeft binnen het CDA zich de zaak-Brokx moet aantrek ken en ervoor moet zorgen dat deze man volledig gerehabili teerd wordt". Brokx heeft vorig jaar zon der succes gesolliciteerd naar het ambt van Commissaris van de Koningin in Brabant en naar de burgemeesterspost Eindhoven. (ADVERTENTIES) - rond0ca. 18 cm - vierkant ca 18x18 cm - amber glas van 13.95 voor 11.98 helder glas de de reactor lekt. Ook hij be-( nadrukt dat het om een dicht- gestopte scheur in een water zuiveringsbuis gaat. Die buis ligt sinds het inbrengen van de grafietprop stil. Toen in 1986 de scheur werd gerepareerd, kreeg de kerncen trale van het rijk een jaar uit stel om de scheur definitief te herstellen. September vorig jaar kreeg de centrale opnieuw een jaar uitstel omdat repara tie technisch ingewikkeld en erg duur zou zijn. De leiding moet nu in 1989 definitief in orde zijn, aldus het ministerie van Sociale Zaken. Ondanks deze geruststel lende geluiden houdt Milieude fensie vol dat de situatie ge vaarlijk is. „De voorschriften zeggen dat de beveiligingssys temen dubbel moeten zijn uit gevoerd. Nu een leiding is afge sloten, is daar geen sprake meer van". Met deze bon kuoi u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam:- Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 Q kwartaal per autom. afschrijving ad....."69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1