Brits onderzoek: Aspirine voorkomt hartinfarct niet Actie voor adopteren 'olievogels' PARKERJOTTER ROOM AND ren -el, POLITIE BRANDWEER EN AMBULANCES UREN ONBEREIKBAAR Olielozende visser betrapt n w De Schelde ontwerpt fregat voor Australië "nu1 QTTFTl/r ISSENS N.V. HEEFT U IET Merijntje XJXh ölMVl f 11.995.- Gespannen sfeer op vismijn van Vlissingen WD'er De Korte twijfelt aan nut kernenergie VOGEL-OPVANG-CENTRA LANGS KUST IN GELDNOOD ZATERDAG 30 JANUARI 1988 Celdeurdelers hebben rechten Vanenburg voelt zich kiplekker BREDA HILVERSUM - Het telefoonverkeer in Nederland is gisteravond ontaard in een ware chaos. Vanaf tien uur bleek telefoneren praktisch niet meer mogelijk. De veranderende politie Een sjamaan aan het werk HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Buien Dirigent Rogier van Otterloo (46) overleden YS-minister betrokken bij omkoping mitac JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN 2!4 (was 2Vè%) 2Va (was 2Vi%) 3Vé (was 3%%) 4% (was 5 4% (was 5 43/4 5 5V4 53/4 6 4!* 43/4 5 ongewijzigd ongewijzigd 4 (was 4'A)% 2]A (was 2%%) 3 A (was 3%%) 43/4 (was 5 2!4 (was 2%%) 3'A (was 33/4%) 4% (was 5 414 (was 4'A%) 314 (was 3'A%) 4 (was 4!4)% wordt de rente m.i.v -Rekening, wijzigingen voorbehouden Maar ook als t van brommer n occasion op n op iets zers in de ar de dealer die ze helpt. ht in de krant. 076-236911 Was u toch bijna in afdsnkar van emn andor ge stapt! Terwijl u voor rond de elf mille in een splinternieuwe Subaru Mini-Jumbo zit. Met ruimte voor vier, een pittige, schone motor en tal van stan daard-accessoires. Met duizenden en duizen' den zorgeloze kilometers voor z'n neus. Bij 'n kilometer- prijs die niemand 'm nadoet. En aan het einde van de rit een verbazend hoge inruil- prijs. Kom daarom langs. Kom 'm zien. En vergeet dat tweedehandsje. Subaru Mini-Jumbo met schone motor. Vanaf (incl. BTW. ex. afteveringskosten). HJWD OM zon BLIJVEN. in dat? BTW betalen wij voor u, sring en het onderhoud. 91-01650-49130 waarvan u vindt, dat er een kleine gerubhceeri^? - advertentie voor geplaatst moet worden? Plaats „Kleintje" dan beslist in De Stem. Tien tegen een d^t uws^'Jj ggj advertentie gelezen wordt, immers 9 van de 10> Stern-lezers en lezeressen pluizen week in week uil onze ,,Kleintjes"-rubrieken na. Dat zijn elke dag vele tienduizenden Kleintjes-lezers. |28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 LONDEN - Een onderzoek onder meer dan 5.000 Britse artsen, dat zes jaar duurde, heeft niet aange toond dat het dagelijks slikken van aspirine de kans op een hart infarct vermindert. De aspirineslikkers zouden zelfs een iets grotere kans hebben op een her senbloeding. Het onderzoek lijkt regelrecht in strijd te zijn met het onderzoek onder 22.000 Amerikaanse artsen, waaruit jeze week bleek dat een aspirientje, om de dag, de kans op een hartinfarct met bijna de helft kan doen vermin deren. 'De tegenvallende resultaten van het experiment in Groot-Brittannie wijst er integendeel op dat aspirine als voorkomer van hartinfarcten geen effect heeft', aldus de onderzoekers uit Oxford. Maar omdat onder de Amerikaanse artsen driemaal vaker niet-dodelijke infarcten voorkwamen, 'weegt het positieve resultaat uit de Verenigde Staten zwaarder dan het nul-resul taat in Groot-Brittannie', aldus de onderzoekers. Gecombineerd kunnen de twee on derzoeken tot de conclusie leiden dat een man van middelbare leeftijd de kans op een hartinfarct met 30 pro cent kan verminderen door om de dag aspirine te slikken. 'Op dit moment wijst geen van beide onderzoeken, noch in de Ver enigde Staten, noch in Groot-Brittan nie, op enige vermindering van de sterfte aan vaatziekten (het totaal aantal sterfgevallen door beroertes en hartinfarcten), terwijl beide wijzen op enige toename van het aantal be roertes', zeggen de onderzoekers. Het Amerikaanse onderzoek werd uitgevoerd onder 22.071 artsen, van wie er 11.034 om de dag een aspi rientje slikten. Van hen kregen er 104 een hartaanval. De andere 11.037 art sen slikten een placebo en van hen kregen er 189 een hartaanval. Het Britse onderzoek had betrek king op 5.139 artsen en is gehouden over een periode van zes jaar, vanaf 1978. Van de 3.429 artsen die dagelijks aspirine slikten, stierven er 148 aan hartaanvallen of beroertes. Van de 1.710 die geen aspirine slikten stierven er 79 aan een hartaanval of beroerte. Hoewel het dodencijfer onder de aspirine slikkende artsen in het Britse onderzoek 10 procent lager was dan onder degenen die geen aspirine gebruikten, betrof dat in de meeste gevallen andere ziektes dan hartaan vallen of beroertes en was het statis tisch niet van belang. Een duidelijk verschil in het aantal niet-dodelijke hartaanvallen tussen de beide groepen was er niet. Het aantal beroertes lag bij de aspirine- slikkers zelfs iets hoger. De onderzoekers stellen dat op ba sis van de nu bekende gegevens nog geen definitieve uitspraken kunnen worden gedaan over de gevaren en voordelen van aspirine-gebruik door gezonde personen. Chaos in telefoonverkeer Meer dan een miljoen mensen probeerden gisteravond telefonisch door te geven welke kandidaat de Soundmix Show moest winnen. Met chaotische gevolgen. - fotoanp Van onze verslaggever VLISSINGEN - De Alge mene Inspectie Dienst (AID) van het ministerie van Vis serij heeft vrijdag 2.000 kilo kabeljauw in beslag geno men van de 'Yerseke 139'. Het schip had vis op een plaats aan wal gebracht waar het vol gens de AID niet mocht. De sfeer op de vismijn in Vlissingen was deze week zeer gespannen. De gemeentepolitie van Vlissingen beschermde mensen van de AID en van de veiligheidsdienst tegen agres sieve vissers. Volgens een woordvoerder van de vissers is men veront waardigd over de overmacht van het surveillerend en con trolerend apparaat op de vis mijn in Vlissingen. Er moet niet veel gebeuren of de vlam slaat in de pan en er breekt een massale vechtpartij los. De vissers uit Arnemuiden, Vlissingen en Breskens hebben vrijdag overigens geen proble men gehad met de AID. Men hield zich precies aan de toege stane hoeveelheden en ook aan de vastgestelde tij den. De AID heeft sinds 1 januari el ruim 10.000 kilo kabeljauw en wijting in beslag genomen, segt een woordvoerder van het ministerie van Visserij BREDA - Vice-premier De Korte heeft vrijdagavond in Breda bij de viering van het 40-jarig bestaan van de WD vraagtekens gezet bij de toepassing van kern energie. Volgens De Korte is voor een verantwoorde technologische vernieuwing een breed draag vlak nodig. 'We kunnen en mogen ook niet om de publieke beleving van veiligheid en onveiligheid van dit alles heen. Dat schept dilemma's. De legitimiteit van onze politieke besluiten en onze gemeenschapszin zijn het beste gediend met een actieve deel- name van zoveel mogelijk Ne derlanders', aldus De Korte, verwijzend naar de kernener giediscussie. 'Ook wanneer we daardoor - technologisch gezien - met iets minder genoegen moeten ne men. Een humane samenleving die zich vernieuwt, heeft een open oog en een luisterend oor voor al haar deelnemers. Vei ligheid is er alleen als iedereen dat ook als zodanig voelt', aldus De Korte. Woningwetwoningen zouden verkocht moeten worden ter bevordering van het eigen wo- ningbezit. Dat is goed zakelijk, principieel en het is electoraal goed. De arbeidstijdverkorting moet worden teruggedraaid, omdat het veel geld kost en slechts is voor de economische groei. Politieke strijd over kwesties als euthanasie moet voorkomen worden. Deze 'tips' voor het verkie zingsprogramma voor 1990 gaf 'feestredenaar' Hans Wiegel zijn partijgenoten gisteravond tijdens de jubileumbijeen komst van de WD in Breda. ZIE VERDER PAGINA 3 Oorzaak van de chaos was het KRO-tv-programma Sound mix Show, dat de kijkers had opgeroepen massaal te bellen om een winnaar te kiezen. Dat heeft men dan ook gedaan. In korte tijd kwamen er 93.000 te lefoontjes binnen. Op een gege ven moment probeerden zoveel mensen te bellen dat alle zes tien centrales in de regio plat gingen. Mobilofoonverkeer van de politiekorpsen met de ver- keerscentrale van de rijkspoli tie in Driebergen bleek wel mogelijk. In Noord-Brabant was sprake van een 'gigantische puinhoop', zoals een woord voerder van de rijkspolitie meldde. De centrales van de alarmnummers 06-11 waren praktisch onbereikbaar. Gesprekken met schepen die via het gewone telefoonnet naar Scheveningen Radio wor den 'getransporteerd' waren ook niet meer mogelijk. Doordat ambulances niet konden uitrukken moesten spoedgevallen met personen auto's naar ziekenhuizen wor den gebracht. Een woordvoer der van het Academisch Me disch Centrum in Amsterdam noemde het ronduit 'schanda lig' dat door de storing ernstig zieke mensen per taxi moesten worden aangevoerd. Vier pa- tienten kwamen daar in zeer 'beroerde' toestand aan. Of als gevolg van de storing ernstige ongevallen zijn gebeurd was vannacht nog niet bekend. Een woordvoerder van de KRO liet weten dat het beslist nooit de bedoeling van de KRO is geweest om Met gehele lande- lij ke telefoonnet te storen. 'Dit hadden we beslist niet ver wacht. De PTT had de zaak BREDA - Wie de in geldnood geraakte vogelopvangcentra langs de kust financieel wil steunen kan dat nu doen door voor 28 gulden een 'olievogel' te adopteren. Gewoon gestoord De centra verkeren in geldnood door de grote aantallen vogels die zij moeten verzorgen, na de rampzalige olielozing door de Roemeense ertstanker Borcea. Van de 3.500 met olie be smeurde vogels die in de asiels zijn opgevangen zijn er nu nog 2.000 in leven. Maar er moet snel geld komen, wil het leven van die vogels niet alsnog in gevaar komen. Nico de Haan, plaatsvervan gend directeur van de Vogelbe scherming, legt uit dat de totale kosten van de olieramp voor de vogelopvang zijn getaxeerd op 1,8 miljoen gulden. „Dit bedrag hebben wij geclaimd bij de olievervuiler, de ertstanker Borcea, maar het is allerminst zeker dat dit snel wordt toege kend". De vijftien kustasiels, die ge heel door vrijwilligers worden gerund, krijgen maar weinig subsidie. Daarvan kunnen zij nu niet meer rondkomen. De Haan: „Verzorging en voeding van een olieslachtoffer kost zo'n vier gulden per dag. Wij mikken erop dat de men sen 28 gulden overmaken, ge noeg om een vogel een week lang te verzorgen". „Natuurlijk is elk bedrag welkom, meer en minder. Ge middeld kost het drie maanden om een vogel te revalideren. Maar wij vinden het te veel ge vraagd om de mensen daarom 360 gulden te laten overmaken. En ik zeg maar zo: vele weken bij elkaar geeft weer een aan tal maanden". Ook is het mogelijk om rechtstreeks naar een kustasiel in de omgeving te storten. Zo zegt asielhoudster Lia ten Hoorn van het vogelasiel in Middelburg: „Wij hebben 260 vogels binnengekregen en daarvan zijn er nu nog zo'n honderd in leven. Door allerlei acties en mensen die zelf bellen kunnen we nu nog rondkomen. Maar er is nooit genoeg". „Zo willen wij doorgaan met de verbouwing en de aanleg van een nieuw zwembad, waardoor de vogels beter kun nen revalideren. Maar het geld dat wij daarvoor hadden vrij gemaakt, is al voor een flink deel aan de besmette vogels van deze ramp opgegaan. We kunnen het geld dus hard ge bruiken", aldus Lia ten Hoorn. Lia ten Hoorn verzorgt met olie besmeurde vogels. - fotoanp DEN HAAG (ANP) - Een vliegtuig van de kustwacht heeft twee schepen betrapt op het lozen van olie op de Noordzee. Het gaat om een Nederlands en een Fins schip. Het Nederlandse vaartuig, een vissersschip, had een oliespoor van twaalf kilometer lengte achter zich, in breedte varië rend van tien tot twaalf meter. Het Finse schip had een olie- spoor van negen kilometer lengte en vijftig meter breed. Op de Westerschelde tussen Terneuzen in Zeeuwsch- Vlaanderen en het fort Ram- mekens even boven Vlissingen is ook een olielozing geconsta teerd. Deze olievlek had een lengte van ongeveer twee kilo meter en een breedte van hon derd meter. De dader is nog niet bekend. 'VA1 Gedetineerden kunnen weigeren om mee te doen aan een proef met 'celdeurdeling'. Ze kunnen een beroep doen op de Grondwet. ZIE ACHTERGROND Gerald Vanenburg verkeert momenteel in blakende vorm. Vorig jaar rond deze tijd was dat wel even an ders. In een interview zet 'Vaantje' uiteen waarom hij momenteel zo goed pres teert. ZIE SPORT 1 Van onze verslaggevers Tegen middernacht kwam het telefoonverkeer weer wat op gang. Daarvóór waren alle alarmnummers van poli tie, brandweer en ambulances geruime tijd onbereik baar. Als het aan minister Korthals Altes van Justitie ligt krijgt de politie straks ruime bevoegdheden in haar optreden tegen de harde criminaliteit. Over die bevoegdheden wordt ech ter heel verschillend gedacht. ZIE DE STEM WEEKEND Joska Soos is Hongaar van geboorte, maar woont al jaren in België. Daar en ook in ons land is hij sjamaan. Een sja maan is iemand die zich op basis van oeroude kennis met natuurgeneeskunde bezighoudt. ZIE DE STEM WEEKEND voor ons geregeld, maar ik denk dat ze zich ook hebben vergist in de grote respons', al dus de woordvoerder. Om acht minuten over elf riep de KRO via de actualitei tenrubriek Brandpunt op om niet meer te bellen. Volgens de PTT gaat het te lefoonverkeer plat als er 1,2 miljoen mensen tegelijkertijd gaan bellen. De PTT heeft de ontregeling van het telefoon verkeer door de telefonische j urering niet voorzien. Overigens won 'John Den ver' de Soundmix Show. In to taal bracht 21 procent van de bellers zijn stem uit op de ma rechaussee Jos van den Brom (29) uit Apeldoorn. Afwisselend zwaar bewolkte perioden met buien, soms met hagel of onweer, en enkele opklaringen. Maximum tempe ratuur 3-8, minimum 2-6 graden. Matige of vrij krachtige en aan de kust soms krachtige zuidwesten- tot westenwind met rukwinden. VLISSINGEN (ANP) - De Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' (KMS) in Vlissingen gaat een fregat ontwerpen voor de Australische regering. KMS gaat daartoe een sa menwerkingsverband aan met een Australisch consor tium, dat de fregatten uiteindelijk zal gaan bouwen. HILVERSUM (ANP) - De chef-dirigent van het Me- tropole-orkest Rogier van Otterloo is op 46-jarige leef tijd overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Rogier van Otterloo was sinds 1 september 1980 chef-dirigent van het Metropole-orkest Hij is van grote betekenis geweest vanwege de geheel eigen en bijzondere wijze waarop hij dit orkest een eigen geluid gaf. ZIE GIDS -1 WASHINGTON (AP) - De Amerikaanse minister van Justitie Edwin Meese wordt ervan verdacht een poging te hebben gedaan een hoge Israëlische funktionaris om te kopen. De Los Angeles Times meldt dat in 1985 een vriend van Meese op diens verzoek de Is raëlische funktionaris geld zou hebben geboden voor het niet bombarderen van een Iraakse oliepijpleiding. Of het beloofde geld ook is betaald is niet duidelijk. PERSONAL COMPUTERS Een begrip bij de professionele gebruikers is voor iedereen bereikbaar. XT-en AT-compatible |>X computers van zeer lfj^> hoge kwaliteit. Importeur: KLAASING ELECTRONICS B.V. BENELUXWEG 37. 4904 SJ OOSTERHOUT TEL 01620-61600. TELEX 54598 FAX 01620 56500 Naast De Schelde heeft ook de Westduitse werf Blohm Voss een opdracht gekregen. De twee ontwerpen moeten voor 1 januari volgend jaar zijn ingediend. Daarna zal de Australische regering een defi nitieve keus maken. Australië wil uiteindelijk acht fregatten van het uitgekozen ontwerp la ten bouwen. Volgens ir. Laros, commercieel directeur van KMS, is daarmee een bedrag gemoeid van ruim 5 miljard gulden. Het maken van het ontwerp levert de KMS aanvankelijk enige tientallen manjaren werk op. Mocht het ontwerp van De Schelde worden geko zen dan gaat het volgens Laros om enige honderden manjaren werk. Mocht de keus op het ont werp van KMS vallen dan zal de Nederlandse werf er niet di rect als grote producent bij be trokken worden. (ADVERTENTIES) BOERHAVE Opleidingen tel. 076-141470 INFO-dag voor secretaresse- en receptioniste opleidingen. Vandaag om 12.00 u., 13.30 u., 15.00 u. of om 16.30 u. in CONGRES, Boschstraat 86, Breda. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam:...*r.. Adres: Postc.:Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt Het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad kwartaal acceptgirokaart ad kwartaal per autom. afschrijving ad 23,90 71,85 69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKERJOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.: Plaats:. handtekening "uur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda STL DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1