eg, wat u van rika... Personeel Vaticaan wil staken APPETIT VUF GEGADIGDEN VO/OR BURGEMEESTERSPOST Dees verontrust door aidstest bij Philips Doe het samen met Gamma. 'Goed eten beperkt criminaliteit' Drastische terugloop aantal asielzoekers Groot pornoschandaal om Belgische kinderen PARKERJOTTER u/lwu 9?5 i bz René „de huifkar t Grillhuis" losselbank" Merijntje Stokoude hapjes weer nieuw 'Woningnood komt terug' Minder huip voor Contra's Betrokken bi»irè' ,'la fieuUilU' TAVERNE Q DONDERDAG 28 JANUARI 1988 VERSCHUIVING BETAALDAG WEKT ONGENOEGEN Exploderende pace-maker bij crematie ongevaarlijk België verlaagt disconto Lancering ruimteveer 4 augustus 168; 5 AVÖRIEtT HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Hartinfarct JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN BEKEND OM Z N BISTROMENU i 94.- 2 pers. ill in Korte Kerkstraat 18 Terneuzen -Tel. 01150-12467 DOST8URG Tel: 01170-2327 ;n een rustige sfeer genieten van is- en Tevens zaal voor kringen, feesten en partijen Abadale, tel. 01140-13446 pSEERDIn: KOUDE SCHOTELS KOUD BUFFET en PARTY-SERVICE .l i± 35 pers. - Kom on maak eon keuze uil 40 ver- I4, Terneuzen, Tel. 01150-95863 RESTAURANT bat 6 - Sluis - Tel. 01178-1616 lINTERMENU ensoep rsschotelgami \e f 25.- el 4' emeèaJ. f Restaurant jat 9, 4553 AV Philippine 1576 zaterdag Javaans buffet 1 schotels voor thuis e vis- en vleesspecialiteiten ireide palingkaart kreeft en oesters uit eigen ium mosselen natuurlijk TWbFÜS IMS "HOEVE DE POLDERS al 9 - 9960 ASSENÊDE - Tel 09/3291440854 SPECIALITEIT: PALING geopend: uur, zaterdag v.a. 14.30 uur, zondag v.a. 10.30 uur diende vakantierust op te doen. Aan de reizenbalie kunt u zich verzekeren van deskundige voorlichting, waar de reis ook heengaat. iVolop keuze en u heeft nergens om kijken naar, uw Rabobank verzorgt alles: van vertrektijd tot verzekering, van boeking tot betaling. Kom vandaag nog even langs! lervakanties EVEN tijd HE LEZENT Vergeet den niet de „Kleintjes" door te nemen. Er staat vast ieti van uw gading bij. Ook vandaag I mSTEM |28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 ^«Adverteren kweekt vertrouwen, bloemist Inlichtingen: De Stem, 076-236911 Van onze correspondent ROME - De ongeveer 1500 jersoneelsleden van het Va- iicaan dreigen in staking te gaan. Ze vinden het niet uist dat ze hun salaris voortaan niet meer op de eerste dag van elke maand uitbetaald krijgen. De werknemers van de kleinste staat ter wereld hebben om een gesprek gevraagd met iun hoogste baas, de paus. De lekenpersoneelsleden over wegen maandag hun werkplek te verlaten en in demonstra tieve vergadering bijeen te ko men. Het zou de eerste keer in de geschiedenis van het Vati- caan zijn dat het personeel in staking gaat Het Vaticaan-persrwneel is het er niet mee een.s dat het, loon straks op de Z'te van elV- maand wordt uitbetaald. Ytónd die dag krijger, ook de andere Italiaanse Wer.'knernr.rs ^be- taald. Het Per soneel vindt de over gangsperiode die het Vaticaan heeft vastgesteld veel te kort. Door de betaaldag elke maand wat verder naar achter te schuiven hoopt het Vaticaan in juni op het Italiaanse schema te zitten. Het Vaticaan-perso- neel vindt het onaanvaardbaar dat het loon voor februari pas op de tiende uitgekeerd wordt. Hun vakbond wijst er op dat veel werknemers dan op zwart zaad zitten, omdat het januari- loon tegen die tijd al lang op is. Tijdens de demonstratieve ver gadering van maandag (de Tilburg: Brokx aan kop onze Haagse redactie 'DEN HAAG - Oud-staatssecretaris mr. G. Brokx of mr. D. Burgers, burgemeester van Rosmalen, wordt de nieuwe burgemeester van Tilburg. De komende maanden moet de gemeenteraad van Tilburg uit deze twee kandidaten kiezen. Dat bevestigen goed ingewijde kringen in Den Haag en de provincie Noord-Braban+ Op de burgemeesterspost van Tilburg, die sinds mr. Letschert zich ziek heeft gemeld vacant hebben vijf serieuze gega digden gesolliciteerd. Dat zijn mr Gerrit Brokx, CDA-ka- merlid en oud-staatssecretaris Marius van Amelsvoort, de Rosmalense burgemeester Don Burgers, de burgemeester van Borsele, mr. Godfried van den Heuvel, en de oud-staatssecre taris van Financiën (in het ka binet Den Uyl) Maarten van Rooijen. Zegslieden geven van deze kandidaten alleen Burgers en Brokx een goede kans. Brokx beeft zelfs veruit de beste pa- pierea Hij liep eerder benoe mingen als commissaris van de koningin in Brabant en burge meester van Eindhoven mis. Premier Lubbers en de top van bet CDA willen Brokx met een benoeming in Tilburg weer aan een belangrijke openbare func tie helpea Brokx moest in het najaar van 1986 het veld rui men, toen CDA-fractieleider De Vries zijn aanblijven als staatssecretaris van volkshuis vesting niet langer wilde. Volgens bronnen rond het kabinet gaat een eventuele be noeming van Brokx alleen niet door als de vertrouwenscom missie uit de raad hem niet op de voordracht plaatst. In dat geval zal Rosmalens eerste burger de nieuwe burgemees ter van Tilburg worden. De vertrouwenscommissie uit de raad moet overigens nog aan de slag gaan. Deze week wordt er een definitieve pro fielschets opgesteld. De Bra bantse commissaris van de ko ningin, mr. F. Houben, kómt volgende maand met de raad praten over profielschets en de sollicitanten. Politiek Tilburg gaat er van uit in april of mei de nieuwe burgemeester te kunnen inha- lea ZIE OOK ACHTERGROND LONDEN - „Een voorbeeld dat mij verontrust. Je komt op een hellend vlak, als je een maatschappelijk onder scheid maakt tussen seropositieven en -negatieven". Staatssecretaris Dees (volksge- ris noemde de stap van Philips een voorbeeld dat veel gevol gen kan hebben. „Daarom is snel overleg tussen de ministe ries en het bedrijfsleven no dig". De staatssecretaris van WVC zal de actie van Philips toetsen aan zijn eigen aids-beleid. In grote lijnen is dat: - op verzoek van de betrokkene zelf, - in het kader van wetenschap pelijk onderzoek, - om specifieke reden en/of in speciale groepen. „In de nota zeggen wij dat daarbij een uiterst restrictief beleid gevoerd moet worden. Je moet niet massaal gaan testen. Omdat dat grote nadelen heeft. Er is nog geen vaccin, dus geen geneeskundig antwoord op aids. De test veroorzaakt grote onrust. En geeft slechts een momentopname". ZIE VERDER BINNENLAND is „verrast" over de stap van Philips om sollicitan ten op aids te testen. Een defi nitief oordeel wil hij nog niet geven. Hij wil eerst uitgebrei der contact met de collega-be windslieden van Sociale Zaken. Dees zei te betreuren er geen enkel overleg is geweest met Den Haag voordat Philips' be drijfsgeneeskundige dienst het besluit nam. De staatssecreta- DEN HAAG (ANP) - Pace-makers die in de oven van een cremato rium kunnen ontplof fen geven alleen ge luidsoverlast. Alle pace-makers met een radio-actieve kern staan geregistreerd en kunnen na het overlij den van de drager wor den verwijderd. Dat schrijft minister Van Dijk (binnenlandse zaken) aan de Eerste Kamer, waar de nieuwe wet op de lijkbezorging aanhangig is. De WD-fractie had vragen gesteld over ex plosies in crematoria en de gevaren van radio-ac tief materiaal. Volgens Van Dijk wer ken de gangbare pace makers op nikkel-cad- mium batterijen, die niet kunnen exploderen. Naar schatting slechts zo'n tien mensen in Nederland dra gen een pace-maker met radio-actieve kern. (ADVERTENTIE) CAPE CANAVERAL (UPI) - NASA, het Amerikaanse bureau voor ruimtevaart, mikt op 4 augustus als da tum voor de lancering van bet ruimteveer Discovery. Wt heeft de NASA woens dag bevestigd. Het ruimteveer wordt op 13 "lei naar zijn lanceersteiger gebracht, waar een maand la ter het proefdraaien van de hoofdmotoren plaatsvindt. Als alles goed gaat vertrekt de Dis covery op 4 augustus. Het wordt dan de eerste vlucht van een Amerikaans ruimteveer na de ramp met de Challenger, die op 28 januari '986 explodeerde. Ladenkastje - uitgevoerd in wit - 3 laden, afm. (hxbxd) 54x70x40 cm - 4 laden, afm. (hxbxd) 68x70x40 cm van 89.-voor 78.- I 3 ladenkastje mvan&fvoor Midden in de winter in de lunchpauze in het zonnetje zitten: dat kan dezer dagen. Het vms met het windstille weer heel goed uit te houden, zoals hier op het Plein in Den Haag. - fotoanp Wat heb je nu weer uitgevreten AMSTERDAM (ANP) - Cri mineel en asociaal gedrag valt met een dieet te beper ken. Tot die conclusie komt de Amerikaanse crimino loog S. Schoenthaler na on derzoek in scholen en tucht huizen. Schoenthaler, socioloog a,'an de State University in Caüfornië, licht zijn werk aanstaande za terdag toe op een congres in Zeist. Schoenthaler maakt uit ver schillende onderzoeken op dat de helft van het asociale gedrag in Amerikaanse tuchthuizen (agressie, pesterij, ongehoor zaamheid, diefstal) is terug te voeren op slechte voeding. Door te veel snoep en suikerhou dende drankjes en te weinig vi taminen ontstaat volgens hem 'margir,ale ondervoeding', wat van iiivloed is op de hersenen. Me^isen staan minder stil bij de gevolgen van hun daden en denken meer aan zichzelf. Bij een onderzoek onder een miljoen schoolkinderen in New York bleek een dieet van vol korenbrood, fruit, groenten, kip en vis hun gedrag te beïnvloe den. De kinderen werden rusti ger en konden zich beter con centreren. Ze haalden ook be tere cijfers. Uit onderzoek is gebleken dat een tekort aan vitamine BI een groep vrijwillige 'proefko nijnen' ertoe bracht hun kinde ren meer te slaan. Andere men sen worden agressief van be paalde kleur- en conserve ringsmiddelen in het voedsel. De Leidse criminoloog prof. dr. W. Buikhuisen houdt zich al sinds jaar en dag bezig met de invloed van biologische facto ren op gedrag. „Wat Schoen thaler naar voren brengt is niet 'in'. De invloed van voedsel past niet in ons denkschema. Als iemand naar de dokter gaat omdat hij zich moe en mat voelt, zal die niet vragen: wat eet je? De dokter zal zich eer der interesseren voor de om standigheden thuis en op het werk. Die sociale factoren zijn ook van belang, maar het is ook waar dat voedsel invloed kan hebben op gedrag. De mens is tenslotte een soort chemische fabriek". (ADVERTENTIE) VERHUURT T.V.'S VIDEORECORDERS STEREOSETS Informatie bij alle VIDEOLAND/CINERENT-videotheken in Nederland. BEL voor het dichtstbij zijnde adres FAVORIET KLANTENSERVICE'. 01719 - 20300 O dagen per week tot 21.00 uur) VA pot week Het merendeel van de kinde ren, sommigen niet ouder dan acht jaar, waren jongens. De beide beklaagden, de 40-jarige C. D. en de even oude J.-C. W., gaven toe dat zij handig in speelden op de fascinatie die voor de kinderen uitging van het medium film. Zij lieten hun jonge slachtof fers weten dat het om nette films ging en dat er voor hen een grote filmcarrière in het verschiet lag als zij met hen meewerkten, zo verklaarde procureur bij het Brusselse hof Jacqueline Talon. In totaal staan 17 personen terecht in het kinderpornoschandaal. In een schriftelijke verkla ring die tijdens de zitting werd voorgelezen zei W., die wegens eerdere kinderpornovergrijpen in Frankrijk al achter slot en grendel zit, dat een sexclub met de naam CRIES, waarvan hij en de meeste andere beklaag den lid waren, een centrale rol speelde in de affaire. Naar zijn zeggen was deze club opgericht om pedofielen van hun sek suele voorkeur voor kinderen af te brengen en werd samen gewerkt met soortgelijke clubs in Nederland en Italië. Maar oude betaaldag 1 februari) zal over verdere acties worden be raden. De mogelijkheid van een staking wordt door de mini- vakbond nadrukkelijk openge houden. De lekenwerknemers van het Vaticaan zullen binnenkort geschillen voor kunnen leggen aan een soort arbeidsrecht bank. De instelling van deze rechtbank werd in 1982 door de paus aangekondigd. De voorbe reidingen schijnen inmiddels vrijwel afgerond te zijn. Vlaamse smulpapen hebben een officiële academie opge richt, waar nijver gerechten uit lang vervlogen tijden wor den opgespoord en bestudeerd. En ook worden genoten. Werkterrein: België en Zuid-Nederland. MORGEN IN DE STEM SPECIFIEK De Bouwbond FNV voorziet dat de komende jaren het spook van de woningnood uit de jaren '50 en '60 zal terug keren. Voorzitter Schuller noemt het onverantwoord dat de regering haar handen steeds verder aftrekt van de sociale woningbouw. ZIE BINNENLAND President Reagan heeft gisteren zijn nieuwe, sterk aange paste hulpplan voor de Nicaraguaanse Contra's gepresen teerd. Volgende week woensdag moet het Congres over het nieuwe hulpplan beslissen en dat word wellicht het meest verhitte debat van Reagans laatste regeringsjaar. ZIE BUITENLAND Het blijft eerst nog betrokken met regen. Later wisselende bewolking, maar ook enkele buien. Maximum temperatuur '3-8, minimum 1-6 graden. Zwakke of matige zuidoosten tot oostenwind. Vooruitzichten vrijdag tot en met maandag: meestal veel bewolking met af en toe regen of buien. Frisser weer vanaf zaterdag. SCHIPHOL (ANP) - Het aantal asielzoekers op Schiphol is het afgelopen jaar drastisch gedaald. In 1986 vroegen nog 915 mensen bij de koninklijke marechaussee om poli tiek asiel, in 1987 was dat aantal teruggelopen tot 535. BRUSSEL (UCN/VWD) - De centrale bank van België heeft het disconto verlaagd van 7 procent tot 6,75 pro cent. De renteverlaging is met ingang van vandaag van kracht Ook de Lombardrente gaat omlaag, van 7,25 procent tot 7,00 procent. BRUSSEL (AP) - In het proces rond het grote kinderpor noschandaal in België hebben twee verdachten gisteren bekend dat zij met valse beloften kinderen hebben ver lokt om te figureren in sexfilms. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van de brigade Schiphol van de koninklijke marechaussee, dat woensdag is verschenen. In 1986 waren het 480 Afgha- nen die op Schiphol vroegen om in ons land als politiek vluchte ling te worden toegelaten. Het afgelopen jaar waren dat er nog slechts 24. De meeste asiel aanvragen in 1987 kwamen van Iraniers (184). Ongeveer 60 procent van de asielaanvragers had oorspron kelijk niet de bedoeling om dit verzoek tot Nederland te rich ten. Zij waren via Schiphol op doorreis maar werden door be veiligingsbeambten van lucht vaartmaatschappijen bij con troles voor het aan boord gaan betrapt op het reizen op valse grenspapieren. In vrijwel alle gevallen volgden dan de asiel aanvragen voor Nederland. Het aantal mensen dat op Schiphol te horen kreeg niet in ons land te zullen worden toe gelaten, liep ook terug: van 2286 in 1986 naar 1656 in het af gelopenjaar. Het aantal vreemdelingen dat ons land weer via Schiphol uitgezet werd, steeg van 3685 in 1986 tot 3925 in 1987. De Neder landse Staat moest voor deze passagiers voor een bedrag van 5.336.400 gulden aan vliegtic kets neertellen, ruim één mil joen gulden meer dan in 1986. BOSTON (RTR) - Door regel matig een pijnstiller té slikken wordt het risico van een hart infarct met bijna de helft ver kleind. De gunstige werking van het acetylsalicylzuur in pijnstillers was al bekend, maar het is nu na een uitge breid onderzoek wetenschap pelijk aangetoond. Bij het on derzoek speelden 22.000 manne lijke artsen in leeftijden tussen 40 en 84 vijf jaar lang voor proefkonijn. (ADVERTENTIE) volgens de procureur bood deze club de bezoekers geen thera pie, maar juist gewillige jonge kinderen met wie zij hun sek sueel gedrag konden voortzet ten. De kinderen werden vaak uitgenodigd voor sexpartijen waarbij hen tal van lekker nijen werden voorgeschoteld. Preuts gedrag bij de kinderen werd in de kiem gesmoord met de mededeling dat dat alleen maar schadelijk is voor een filmster-in-de-dop. W., die de procureur om schreef als een sadist, deed zich ook vaak voor als arts. Daar door zag hij kans de kinderen vrijelijk te betasten. Een andere verdachte, die eerder deze week ter zitting verscheen, had verklaard dat hij een voorkeur had voor sex met kinderen met een geeste lijk of lichamelijk handicap. Later trok hij die verklaring weer in en liet hij weten dat hij zijn fantasie de vrije loop had laten gaan. Een van de andere verdach ten is de 63-jarige J.V. het ge wezen hoofd van de Belgische afdeling van UNICEF (het kin derfonds van de Verenigde Na ties). V., die intussen de laan is uitgestuurd, ontkent. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- m melden en de pen zal u worden toegestuurd mM M DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres:t Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. -112, 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1