SKODA F.9995,- PARKERJOTTiR DESTEM Massale staking gedetineerden koepel Breda Reagan wil Shamir spreken over onrust fcara^1 CAMPIN® Sp GKRkGE 4JSTERD HONDERDEN ONGELUKKEN TWEE DODEN VEEL SCHADE Visser zal zich niet herkiesbaar stellen Onderwijsbijlage De Stem Lekker jagen in België Aantjes heeft geen spijt Leo Visser wil vlammen Winters ZATERDAG 23 JANUARI 1988 tdnieuw. Met alles ceuring toe is. Die garantie, maar met te rijden! 1 DER- HEN SLAAP- STOELEN lEN HAAG (ANP) - ware sneeuwval heeft Tij dag in het hele land oor honderden onge- ■jïken in het verkeer corgd. Voorlichting over aids via sprookjes t 1. Reis Lubbers naar Israël nog onzeker 400 KNALAANBIEDINGEN HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Overleg FNV havensleper vastgelopen ÏRSONEEL „..pfobJoom lost u bst bssts *®n ..Klsmtjs In ds L). immers met minsten* Jv»n de lien Stemlezers itzorosson die spedaal IJjjwgstetHng hebben voor lSün<i«»"-rubrt«K l^fdneel gevraagd" ligt het jpf d« hand. dat er snel en tl reacties komen. DE STEM 76-211403 1, tel. 01620-53434 tel. 01650-43150 It 6-8,tel. 01670-63291 01150-12321 straat 150, tel. 01652-2905 [kwamen twee mensen ui het leven, in Ter Aar jH) en Deurne (NB). Er ütstond veel blikschade. tnstreeks vijf uur vrijdag- ig waren de directe ge- van de sneeuwval voor ji merendeel onder de knie, jjus een woordvoerder van de itieverkeerscentrale in liebergen. lot dat tijdstip kwam op een intal wegen nog langzaam dend en stilstaand verkeer or, veroorzaakt door ener- ds het begin van de avond- pits en anderzijds het oprui- van de beschadigde en ge- intelde voertuigen, waaron- vrachtwagens. Bij de alarmcentrale van de jfcpolitie in Driebergen wer- 0 ruim 400 lichte en zware ;evallen ongevallen gemeld, ji West-Brabant gebeurden siele tientallen ongelukken, meeste in de Westhoek, irbij ontstond alleen mate- e schade, enkele verkeers- lnemers liepen wat schram- _i en builen op. In Zeeland S geen sneeuw van beteke- Op Schiphol moesten uwploegen in actie komen m start- en landingsbanen oor het luchtverkeer sneeuw- rij te houden. De sneeuw heeft ns niet tot uitzonder- vertragingen geleid. Wits in één geval kwam het ot een vertraging van vele uren. Voor de wintersporters is het nu gekeerd. Er is in het Al- ngebied sneeuw gevallen, iooral in Oostenrijk is de afge- open 24 uur veelal tot in de la tte dalen gemiddeld ca. 5 tot 1 cm sneeuw gevallen. In witserland ligt nu ook in de neeste dalen een dunne leeuwlaag. In de Franse Al en en Noord-Italië zij n de mo- slijkheden redelijk tot goed te 'men. Helaas melden de ski- iden 'dicht-bij-huis' in Jë en Duitsland nog geen lintersportmogelijkheden, oewel de situatie daar dit reekeinde wel kan verbeteren. i houden we de vele extra's beciale Marbella-uitvoeringen. i we zelfs niet aan u. Alleen bij dc aler hoort u er meer ovet 1 een bezoek aan zijn showroom zending Marbella's verdwenen is. motorkap - maar dat ziet u nu niet vindt zich een bedrijfszekere, '903cc motor. Goed voor een top van 133 km/u. KOPENHAGEN (Reu ter) - De Deense televi sie gaat deze week aan gepaste sprookjes van Hans Christian Ander sen op het scherm brengen om de kijkers te informeren over de gevaren van de dode lijke immuunziekte Aan de overwegend hu- itoristisch getinte serie, "aarin onder andere een vrijend paar het gebruik van condooms zal demon teren, werken meer dan jW Deense acteurs, poli- ad en anderen mee. Een voor de serie inge- schakelde medische advi- zei: „Wij hebben vaak kritiek gekregen omdat we niet duidelijk r het stuur valt u meteen de glimlach i de bestuurder op Het is dan ook echte boffen Gaat u maar na: zo n teristieke wagen, zo'n aantrekkelijk ijs, maar helaas einig leverbaat boft als je 'n Marbella rijd1. Hu krijgen we rnis- Ktuen kritiek omdat we "duidelijk zijn". DOSTERHOUT Autobedrijf Ibedrijf Kees Vermeulen BV Er was eens een boze ziekte 4 Sneeuw en wind op kop en een glad fietspad, dat valt niet mee voor zo'n kleine fietser. FOTO DE STEM/BEN STEFFEN Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Premier Lub bers heeft nog geen defini tief besluit genomen over zijn reis naar Israël. Het kabinet heeft de uitnodi ging om de viering van het 40- jarig bestaan van Israël bij te wonen in principe aanvaard, maar heeft een duidelijk voor behoud gemaakt vanwege de politieke ontwikkelingen in Is raël. „Op dit moment kun je zeg gen dat ik ga, maar we hebben de ambassadeur een voorwaar schuwing gegeven dat het als nog fout kan gaan", aldus de premier gisteren na afloop van de ministerraad. Van onze verslaggever BREDA - De staking in de Bredase koepel is zeer orde lijk verlopen. Zoals ver wacht, ging het allergrootse deel van de gedetineerden gistermorgen niet aan het werk. Slechts een tiental verliet de cel daarvoor wel; de rest bleef er in en krijgt dan ook niet de normale dagvergoeding van 5,75. De staking is een protest tegen het voornemen van minister van justitie Korthals Altes in deze strafinrichting twee ge vangenen in één cel onder te brengen. De gestraften vinden dat de cellen te klein zijn voor twee personen en dat de pri vacy ontoelaatbaar in het ge ding komt. Toch steun van de bewakers in de koepel. Directeur J. Rommers van de gedetineerden, ui ter- noemde de eendagsactie giste- aard. De normale gang van za- ren een succes. Uit het oogpunt ken werd, zoals afgesproken, WASHINGTON (REUTER/UPI) - De Amerikaanse presi dent Reagan heeft de Israëlische premier Yitzhak Shamir in Washington uitgenodigd om te praten over de onrust in de bezette gebieden en het vredesproces in het Midden- Oosten. Shamir zal op 16 maart in de Verenigde Staten zij a (ADVERTENTIES) Een Witte-Huiswoordvoerder zei niets te weten over een nieuw Amerikaanse vredesini tiatief, maar gaf aan dat de VS bereid zijn een 'produktief be leid' te voerea Washington, dat Israël helpt met drie miljard dollar per jaar, heeft de harde wijze waarop de ongeregeldheden in bezet gebied worden onder drukt de afgelopen weken be kritiseerd Volgens de VS kan Israël deze problemen beter oplossen door vredesbespre kingen met zijn Arabische buurlanden te beginnea Tot nu toe zijn de pogingen om een vredesconferentie te organise ren vooral stukgelopen op de weigering van premier Shamir om aanwezig te zijn bij een dergelij ke bij eenkomst. Voordat Shamir naar Wash ington gaat is ook de Egypti sche president Hosni Mubarak in de VS. Volgende donderdag praat Mubarak met Reagaa De secretaris-generaal van de VN, Javier Perez de Cuellar, onderstreept de visie dat een internationale vredesconferen tie onder auspiciën van de VN de beste kansen biedt om een einde te maken aan de onrust in bezet gebied. In een gedetail leerd rapport liet hij zich kri tisch uit over het Israëlische optreden op de Jordaanoever en in de Gazastrook. Volgens Perez de Cuellar moet Israël de vierde conventie van Genève over de behandeling van bur gers in oorlogstijd naleven. Het rapport is gedeeltelijk geba seerd op informatie van de vice-secretaris-generaal Mar- rack Goulding, die de bezette gebieden onlangs bezocht. De Veiligheidsraad bespreekt het rapport volgende week. openingstijden: 10.00-18.00 (op vrijdag tot 22.00 uur) Gratis pendelbus van Station Den Bosch naar de Brabanthallen v.v. VOOR INFORMATIE: ZIE RUBRIEK CARAVANS WM Voor een goede jonge gebruikte auto komt u naar Garage Musterd b.v. Made. Ruim 400 personen- en bedrijfsauto's zijn uit voorraad leverbaar. 1 jaar garantie, hoge inruilprijzen, zeer gunstige financieringsvoorwaarden en gratis afleverings beurt. Verkoop en leasing van alle merken nieuw. Onze moderne werkplaats is uitgerust voor het verrichten van alle voorkomende reparaties, LPG-inbouw en APK-keuringen. NS DAHLIASTRAAT 46 - MADE - TEL. 01626-3380/5797/5016 [ffiste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 ha os door sneeuwval Onder de noemer 'Langs de krijtlijn' treft u vandaag in deze krant een onderwijsbijlage aan. Daarin wordt ruime aandacht geschonken aan de zogenaamde basisvorming, aan de schoolstrijd tussen openbaar en bijzonder onder wijs, aan het aanzien van de Open Universiteit en aan de haalbaarheid van de slogan 'Kies exact'. Hulstenaar Eduard Seydlltz liep jaren rond met het idee om in Bel gië een jachtdomein te beginnen. Hij heeft zijn droom inmiddels gereali seerd. Op rijn jachtter rein rondom chateau de Strée kunnen gegoede jagers uit Nederland hun hart ophalen. ZIE DE STEM WEEKEND Oud-CDA-voorman Wiflem Aantjes heeft geen spijt van zijn oorlogsverleden. Volgens hem is rijn keuze van toen steeds verkeerd uitgelegd, in de verwijten die hij naar zijn hoofd geslingerd heeft gekregen, heeft hij veel schijnhei ligheid geproefd. ZIE DE STEM WEEKEND i Leo Visser is niet van plan om zich vandaag en morgen tij dens het EK schaatsen in Den Haag te sparen met het oog op de Olympische Spelen in Calgary. Hij wil voor eigen pu bliek vlammen en een gooi doen naar de titel. ZIE DE STEM SPORT (Vandaag en morgen een winters weerbeeld. Op beide da gen kunnen naast veel bewolking ook opklaringen voorko men; en buien regen of natte sneeuw. Wind vandaag tot matig uit noord-westelijke richting. Zondag veranderlijke richtingen, vrij koud met kans op gladde wegen in avond en nacht. Maximum 2-4, minimum rond het vriespunt. niet 'gefrusteerd'. „Zij hebben zich keurig aan de afspraken gehouden en wij dus ook", aldus Rommers. Vol gens hem stond het personeel wel achter de actie, maar daad werkelijke steun bleef uit. Het personeel bereidt samen met de bonden eigen acties voor. Namens de gedetineerden commissie vertelde Albert Bac kus dat de staking 'fantastisch' is verlopea Maandagmorgen gaan de ge detineerden weer normaal aan het werk. In het weekend is de werkafdeling altijd gesloten. Dinsdag zullen ze de staking evalueren. Dan zal bekeken worden of er een nieuwe acties komen. Voor Backus is dat nu al duidelijk. „Het blijft niet bij deze ene dag. We laten nog wel van ons horen", beloofde hij. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Voorzitter Dick Visser van de Industriebond FNV zal zich niet meer herkiesbaar stellen voor een nieuwe functie binnen het bestuur. Visser blijft wel bereid een andere baan binnen de bond te aanvaarden. Hij heeft dat gisteren per brief aan de bondsraad laten weten. D. Visser TOTO ANP et bestuur van de federatie FNV, de samenwerking van alle aangesloten bonden 'res pecteert' het besluit en noemt het onder de gegeven omstan digheden juist'. Visser schrijft dat hij afziet van een nieuwe termijn „van wege de buitengewoon smalle marge voor mijn functioneren en de laster die op dit moment over mij wordt uitgestort." Dat laatste verwijt hij de media. Hij zegt 'de laster hem, zijn ge zin en de bond veel schade doet' en dat hij besloten heeft zijn persoonlijk belang onderge schikt te maken aan dat van de bond. Visser kreeg afgelopen dins dag op de vergadering van de bondsraad met één stem meer derheid het vertrouwen van de aanwezige leden. Het werd 39 tegen 40. Een dag later kwam hij in opspraak omdat hij de BVD zou hebben gebruikt om colle ga's te bespioneren. Die aantij gingen zijn door zowel de BVD als de Industriebond met klem tegengesproken, maar Visser heeft nu desondanks besloten de eer aan zichzelf te houden. ROTTERDAM (ANP) - Het overleg tussen de Vervoers- bond FNV en het Rotter damse bedrijf Kooren over de arbeidsvoorwaarden voor de bemanning van Koorens sleepboten is vrij dag definitief stukgelopen. De bond gaat maandag zijn ka derleden raadplegen, waarbij niet uitgesloten is dat wordt besloten acties te gaan voerea De bond ging het overleg in met de cao die is afgesloten met Smit Internationale Haven- sleepdiensten. Maar Kooren weigert de hoofdpunten over te nemen: vier bèmanningsleden per boot en een 36-urige werk week. Het bedrijf zegt zich geen betere arbeidsvoorwaar den te kunnen permitteren. Kooren is met zes zware sleepboten en lage tarieven de concurrentieslag aangegaan met bij na-monopolist Smit In ternationale. Een eerste succes was een contract met de Ame rikaanse rederij Sealand voor het slepen van alle schepen van deze container-gigant die de Rotterdamse haven aandoen. De Vervoersbond FNV ver zet zich tegen de komst van Kooren uit vrees voor verdere afbrokkeling van de werkgele genheid. (ADVERTENTIE) Met deze bon kuat u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad O kwartaal acceptgirokaart ad kwartaal per autom. afschrijving ad 23,90 f 71,85 69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda JEHAD7KUNNENLEZENIN DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VftN NEDERLftND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1