Bonden vrezen banenverlies bij PTT ipi fONDSEN BESLUITEN TOT OVERNEMEN VAN AANSPRAKEN NMUSU Israël doodt drie guerrillastrijders van Al-Fatah Provincie dreigt ATM te 'sluiten' Wall Street fors omlaag PfflKflUQTTER el Plus. Zelfs de oopt tot -20°C. dietdoet. ((sso) Doe het samen met Gamma .Plus Garantie FELLE KRITIEK OP BENOEMINGSBELEID VAN MINISTER SMIT-KROES Merijntje GALAXY BREDA WEER OPENl D66: 'Opsporing Verzocht9 bevordert de criminaliteit ïeer verstoppen, it dit wel gebeuren, dan [zakelijke sleep- en vergoed. g uw Esso-station om muiier en de folder met or een onbezorgde auto- dt uw diesel dit jaar ?n tijger. HUIS DIEREN Werklozen op recon aan vake dollars Afspraken -lamelgordijnen Duitse afperser Unilever gepakt MILIEUVERVUILING ONDANKS AANMANINGEN ONVOLDOENDE AANGEPAKT DONDERDAG 21 JANUARI 1988 Veel ellende door nylonkous Vervolg atoomschandaal Knokken voor Zuidelijk toneel HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND a m £lus, vloci^ar eo.be<iri}fe2e%r b&jfttot eeh a||| brandstoifei&Jg^i «s filters alsge^% daarvan 'vT* v., st VA -'S' Si"|$ iKus^-wimerkv^litot,indien dedesbetreffende bólden. XHr^raritwomvatcie v^agoedingva^cfe Ss5 ickosteftA yöètüig diem vcxm 1V.. ;':V v. ..x .Wmtotjps ^ieerokw 4go3:Mu&«ia (fsso) V p koop gavraaad off aan to tlad immers tienduizenden Stem-lezers en I Wzeressen (een op de drie) lezen uw advertentie omdat zij speciale belangstelling hebben voor onze "Kleintjes"-rubriek DE STEM 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Qosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 Minister Smit-Kroes FOTO DE STEM/JOHAN VAN GURP Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De gezamen lijke ambtenarenbonden CFO, AbvaKabo, CMHA en AC vrezen dat er bij de PTT banen verdwijnen na de verzelfstandiging van het staatsbedrijf. Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer vielen de woordvoerders van de ver schillende bonden gisteren de verantwoordelijke minister Smit-Kroes (Verkeer en Wa terstaat) hard aan. Volgens de bonden heeft de minister nog steeds niemand benoemd, die namens haar met de bonden moet overleggen over de nieuwe arbeidsvoor waarden van de PTT-werkne- mers. De onderhandelingen over een nieuwe PTT-CAO starten binnenkort. De bewindsvrouw heeft vol gens hen bovendien alleen maar oog voor de belangen van de werknemers die in de nieuwe organisatie topfuncties gaan bekleden. Zij gaat daar volgens CFO-woordvoerder Grootendorst zover in, dat zij de huidige PTT-top volledig buitenspel gezet heeft. „Dit is teveel van het goede en zal na delig uitwerken binnen de PTT. Het te pas en te onpas in grijpen in het PTT-beleid is uit den boze," aldus Grootendorst. De bewindsvrouw maakte onlangs bekend dat de maxi mum leeftijd van directeuren en leden van de nieuwe raad van Bestuur zestig jaar moet worden. Dit betekent dat drie leden van de huidige directie raad onmiddellijk buiten de boot vallen. Bovendien deelde de minister mee dat verdere di recteursfuncties niet in PTT- kring gezocht worden. De bewindsvrouw benoemde vervolgens onlangs de van Unilever afkomstige ir. W. Dik tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de nieuwe organi satie. De bonden waarschuw den de Tweede Kamerleden gisteren dat het ministerie van Economische zaken èn het be drijfsleven momenteel alles op alles zetten om het takenpak ket van de PTT in te krimpen. ensioenbreuk voorbij onze Haagse redactie EN HAAG - De pensioenbreuk is voor verre eg de meeste werknemers die van baan wisse- >n in de nabij e toekomst voorbij ie pensioenfondsen zijn akkoord met het onderling vernemen van pensioenaanspraken in het geval een lerknemer van baas verandert mr. P. de Vlam, toe- ig secretaris van de Ver- g van Bedrij fspensioen- ondsen, gisteren in Den Haag. De fondsen hebben onderling igesproken de pensioenaan- in over te nemen. Dat vernemen gebeurt nu en in de Bekomst in bijna alle gevallen, Mei De Vlam. Ie pensioenbreuk blijft overi- i wel bestaan voor mensen werkloos worden en niet ;er bij. een fonds pensioen- echten opbouwen. Over het la- HOUSTON (UFI) - De autoriteiten in Houston in Texas hebben beslag gelegd op vals geld ter waarde van meer dan 16 miljoen dollar, wat 6e grootste vangst uit de geschiedenis van de Geheime Dienst is. De 16.660.000 dollar in valse coupures - met een pwicht van meer dan een werden vrij- winde garage van een Ms in het noordwesten van Houston, samen met ander materieel voor «f maken van vals geld, i woordvoerder Neal van de Secret .Wat zó van betekenis is dat het de Wotste confisquering in f van de in 1865 opge lichte dienst is," aldus Pmiflrn, ■ROLLUIKEN ■ZONWERINGEN _B1620-58852 Ontsporing verzocht ten doorlopen van het pensioen voor deze mensen moeten de fondsen nog onderlinge afspra ken maken De Vereniging van Bedrijfs pensioenfondsen heeft onge veer anderhalf miljoen verze kerden. Het is vrij eenvoudig te doen om verzekerden die van het ene aansloten fonds naar het andere gaan te behandelen alsof zij geen pensioenbreuk hebben. De fondsen noemen die onderlinge afspraak het circuit. Het opheffen van deze vorm van pensioenbreuk kan de be reidheid om van baan te veran deren fors doen toenemen. Im mers de wisseling van baan kost na het 65-ste jaar geen pensioea De fondsen zijn ook akkoord dat pensioenaanspra ken overgenomen kunnen wor den naar fondsen die buiten het circuit zitten. De afspraken tussen de pen sioenfondsen sluiten aan op een advies van de Stichting van de Arbeid (overlegorgaan van so ciale partners en kabinet) die in 1985 de pensioenfondsen ad viseerde een circuit op te zet- tea De stichting pleitte ook voor de opbouw van pensioen rechten voor werklozen ouder dan veertig jaar. Onlangs heeft staatssecreta ris De Graaf (Sociale Zaken) een wetsvoorstel van die strek king ingediend. Deze werklo zen moeten hun pensioenop bouw voort kunnen zetten met gebruikmaking van geld dat indertijd voor dit doel in een speciaal fonds is gestopt De Vlam toonde zich gisteren ingenomen met het voorstel. De Vereniging van Bedrijfspen sioenfondsen wil ook de pen sioenen waardevast makea Als een fonds de last kan dra gen moet het pensioen boven dien met de gemiddelde loon stijging kunnen meegroeien. HAMBURG (AP) - Een 27- jarige decorateur uit Ham burg heeft geprobeerd 7,5 miljoen gulden van het het levensmiddelenconcern Unilever af te persen. Hij had gedreigd een bepaald merk margarine te vergiftigen als het concern niet met het geld over de brug zou komen Woensdag werd de man met twee medeplichtigen aange houden toen eigenlijk het geld zou worden overhandigd. (ADVERTENTIE) zoals vanouds: Donderdag t/m zondag van 22.00-04.00 uur Torenstraat 19 - Breda Tel. 076-220131 Van onze verslaggever MOERDIJK - Als de Afval stoffen Terminal Moerdijk niet binnen tien dagen dui delijk maakt hoe het zijn milieuvervuiling gaat aan pakken, sluit de provincie het bedrijf. Officieel heet het dat dan de vergunningen worden geblok keerd, maar in feite wordt het werken dan voor ATM onmo gelijk. De Brabantse gedeputeerde voor milieuhygiëne Rein Wel- schen heeft dat in een brief aan ATM meegedeeld. De brief is opgesteld nadat een vergade ring van de overheidsinstanties die ATM controleren, had ge constateerd dat ondanks vele aanmaningen van de overheid enerzijds en beloften van het bedrijf anderzijds er afgelopen jaar geen enkele verbetering bij ATM is opgetreden. Het bedrijf heeft te weinig geïnvesteerd in nieuwe instal laties, die het beloofde te kopen bij het afgeven van de vergun ningen voor het verwerken van gevaarlijk chemisch afval. Maar ondertussen accepteert het wel afval, dat het niet opti maal kan verwerken. Daardoor komen gevaarlijke stoffen in het oppervlaktewater en in de lucht De controle op ATM wordt uitgeoefend door tal van in stanties. Omdat tijdens de Uni- (AD VERTENT IE) openingstijden: 10.00-18.00 (op vrijdag tot 22.00 uur) Gratis pendelbus van Station Den Bosch naar de Brabanthallen v.v. VOOR INFORMATIE: ZIE RUBRIEK CARAVANS M ser-affaire (ATM nam uit de failliete boedel van Uniser de onroerende goederen over en is als zodanig een voortzetting van dat bedrijf) is gebleken dat al deze organen flink langs elk aar heen kunnen werken, wordt de controle nu in een speciale groep gecoördineerd ATM bezorgt omliggende be drijven, waaronder het Zweedse verpakkingsbedrijf Tetrapak, nu veel overlast. Het bedrijf, dat in 1982 van start ging als dochter van aan nemer Joh. Mourik, maakte tot en met 1986 grote aanloopver liezen, waardoor vorig jaar uit stel van betaling moest worden aangevraagd. Tegelijkertijd werd op zoek gegaan naar een nieuwe aandeelhouder, die het eigen vermogen van het bedrijf op moet vijzelen, zodat nieuwe investeringen mogelijk zouden worden. Nu is weliswaar een voorlo pig contract getekend met Waste Management, de moeder van het omstreden afvalbedrijf OCS, maar de definitieve over eenkomst moet nog worden ge tekend. Dat zal zeker niet voor maart gebeuren, want dan pas komen de crediteuren bijeen om te praten over de vorderin gen van ruim dertig miljoen op ATM. „De brief zelf is niet zo'n probleem", zegt plaatsvervan gend directeur B. Wilton. „Maar wel het moment waarop die is verstuurd. We komen in een vicieuze cirkel terecht: we kunnen geen bedrijf verkopen waarvan de vergunningen worden ingetrokken, en we krijgen geen vergunningen als we geen financiële injectie van de nieuwe aandeelhouder krij gen". Bij ATM werken 45 men sen. (ADVERTENTIE) éézüiendel- wastafelmengkraan - type EL 210 - vaste uitloop en straalbreker - in wit van 149.- voor 189.- De nylonkous, gedragen door miljoenen vrouwen, veroor zaakte de ondergang van vele bedrijven, massale stormlo pen op warenhuizen, fortuinen, oorlog en zelfmoord. Vijftig jaar geleden werd de kunststof nylon bij toeval ontdekt en niemand vermoedde de afloop. MORGEN IN DE STEM SPECIFIEK Onderzoek in West-Duitsland heeft nog niet kunnen aanto nen dat dit land betrokken is bij de illegale uitvoer van splijtstoffen naar Libië of Pakistan. In Brussel verklaarden twee parlementariërs gisteren dat België verantwoordelijk is voor de levering van kennis voor het maken van atoom bommen aan Pakistan. ZIE PAGINA BUITENLAND Eric Antonis (zie foto) zal hard moeten knokken om een nieuwe toneelvoorziening voor het Zuiden op poten te zetten. De tijdsdruk is groot, maar hij heeft er zin in. ZIE GIDS-1 Israëlische troepen hebben ■woensdag drie guerrilla strijders (zie foto) gedood die vanuit Libanon het noorden van het land waren binnen gedrongen. Al-Fatah, de guerrilla-organisatie van PLO-voorzitter Yasir Arafat, heeft deze feiten bevestigd. De guerrillastrijders waren uitgerust met explosieven en hadden het voornemen een doel in Israël aan te vallen, aldus een Israëlische leger- i«oordvoerder. Bij het inci dent liep een Israëlische sol daat lichte verwondingen op. Al-Fatah zegt echter dat er ook onder de Israëlische soldaten dodelijke slachtof fers zijn gevallen en beves tigt dat drie guerrillastrij ders zijn omgekomen. In een verklaring laat de organisa tie weten dat de operatie is uitgevoerd door de Jeruza lem-brigade onder direct be vel van Arafat „De groep slaagde erin langs de elektri sche versperringen en land mijnen in het bezette vader land te komen en stuitte daar, een uur na midder nacht, op een vijandelijke legerpatrouille", aldus het communique. Óp de pagina Buitenland een reportage over Israël, de bezette gebie den en de PLO. - FOTOAP uit gaat delen. Vandaag een wisselende bewolking, waaruit in de loop van de dag gure buien kunnen valten. De wind matig uit de richtingen tussen zuid en west Geleidelijke daling van de temperatuur. Maximum 5-7, minimum 0-2. t NEW YORK (RTR/UCN) - De aandelenkoersen op de effectenbeurs van New York zijn woensdag fors ge daald. De Dow Jones-index van dertig toonaangevende industriefondsen duikelde ruim onder de 1900-grens. De beursbarometer sloot uiteindelijk 57,19 punten la ger op 1879,14. Er werden 182 miljoen aande len verhandeld tegen een omzet van 152 miljoen op dinsdag. Het aantal fondsen dat in koers daalde was bijna vier maal zo groot als het aantal koersstij gers. De koersval heeft te maken met de onzekerheid over de werkelijke stand van zaken met betrekking tot de Ameri kaanse handelsbalans. Het handelstekort over november zou 16 miljard bedragen in plaats van 13,22 miljard zoals vrijdag in Washington bekend werd gemaakt. Dinsdag werd in Tokyo ech ter meegedeeld dat het Japanse handelsoverschot met de VS in december weer is toegenomen. DEN HAAG (ANP) - Het tv-programma 'Opsporing Ver zocht' bevordert de opsporing van misdadigers. „Het heeft echter als negatieve effecten dat het de angst voor cri minaliteit onder de burgers vergroot en bij sommigen het plegen van misdrijven in de hand werkt, hetzij doordat het daartoe prik kelt, hetzij doordat het aandacht vestigt op mogelijkheden tot het plegen daarvan." Die opmerking plaatst D66-Sena tor Glastra van Loon in het voorlopig verslag over de begroting van justitie van de vaste com missie voor justitie in de Eerste Kamer. Glastra van Loon wil die negatieve effecten van het programma tegengaan door aan mede werking van politie en justitie aan de uitzending voorwaarden te stellen. I (ADVERTENTIE) Met doe bon kunt u een nieuwe abonnee aan- roeide» en de pen aal u worde» toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: D maand per automatische afschrijving adrS 23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 Q kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.: Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) na* Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1