Andreé van Es wil tijdelijk uit Kamer IINOLTA MER iel b.v. Stormloop op staatslening Weer uitstel aflevering Fokker-100 PHWRJOTTER DESTEM :alist PLAN VOOR TWEE I Minister overweegt invoering borgtocht Adrie verliefd op dochter 'Poupou' ONDERNEMING ZWUGT OVER FINANCIËLE CONSEQUENTIES dan ixcamera's Blokker centrale ig door ons ikkundig talleerd. Merijntje fk eijenbergh rty Service Weststraat 21 Axel 01155-3127 varmings- en Itiebedrijf 1150-13954 BREDA - De gevangenbewaarders van de koe pelgevangenis 'De Boschpoort' in Breda hebben een comité opgericht dat acties gaat voorbereiden tegen de plannen om twee gedetineerden in één cel te plaatsen. I Van onze Haagse redactie Ervaring Veiligheid Discussie BEKENDMAKING Speciale-Januari-Uitverkoop nu.vL*£i DE EIKEN SCHUUR Strijbeekseweg 14, (Jlvenhout Telefoon: 076 - 612614 WOENSDAG 20 JANUARI 1988 Geen top Kohl-Gorbatsjov Schapers kansloos fzmi Leonard Cohen in Parijs HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Opnieuw zacht BUITENLAND GROTE INTERESSE JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN te I Stern-lezen» en -lezeresst week in week uit in de „Kleintjes"-nib«1eken. Dat zilfell dag vele tienduizenden Het moet dan wel heel raar lop«^^ als juist uw ..kleintje" niet zou worden gelezen. ESTEM 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vliss^gen^_j^ossejiunimersJM^25 'ONEI.E VAKFOTOGRAFIE axel tel. 01155-2093 Ben en Thea Avezaath JONGE Kloosterzande 11148-1243 Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Andreé van Es, Tweede Kamerlid voor de PSP, overweegt om tijdelijk de Kamer te verlaten. Binnen een maand zal zij beslissen over een tijdelijk vertrek uit de Tweede Ka mer. Van Es wilde gisteren niet ingaan op de Andrée van Es op zoek naar tijde lijke vervanger - FOTO DESTIM/ JOHAN VAN GURP achtergronden van haar aanstaande ver trek uit de Kamer, maar goede bronnen uit haar omgeving weten te melden dat Van Es binnen enkele maanden moeder hoopt te worden. Van Es zou slechts tijdelijk de Kamer willen verlaten en haar zetel niet willen opgeven. Volgens de regels van de Tweede Kamer is dat mogelijk, als tenminste de opvolger van het Kamerlid met de tijde lijkheid van de opvolging instemt. De opvolger moet de plaats weer af staan als Van Es kenbaar maakt weer in het Kamerbanken zitting te nemen. Van Iers. Meer lucht dan vaart Van onze verslaggever De heer C. van Loon van het Ambtenaren Centrum deelde dat gisteren mede namens de drie andere betrok ken ambtenarenbonden. Dat gebeurde na een druk be zochte bijeenkomst van gevangenbewaarders in de Boschpoort. Minister Korthals Altes FOTO DE STEM /JOHAN VAN GURP DEN HAAG - Minister Korthals Altes (Justitie) overweegt om verdachten I in voorarrest op borgtocht I vrij te laten, een systeem I dat nu niet wordt toegepast in Nederland, maar wette lijk wel mogelijk is. Dat is een van de oplossingen waarmee een eind gemaakt kan worden aan het tijdelijk cellentekort, dat zich vooral in huizen van bewaring voordoet. De minister doet onder meer die suggestie in een brief die hij deze week nog aan de Tweede Kamer zal sturen. Verdachten in voorarrest moeten nu worden onderge bracht in huizen van bewaring. Door bepaalde categorieën ver dachten na betaling van een borgsom vrij te laten komt ex tra celruimte beschikbaar. De brief aan de Kamer zal sturen, bevat een pakket maat regelen die een alternatief vor men voor het plan van een Ka mermeerderheid van CDA en VVD om gedetineerden een cel te laten delea Korthals Altes diens staatssecretaris Korte-Van Hemel zijn in prin cipe geen voorstander van die laatste oplossing. Wel hebben sa de directies van de gevange nissen in Breda en Vught op dracht gegeven te onderzoeken wat de gevolgen van 'cel-de- hng'zouden zijn. De minister overlegde giste ren met de organisaties van ge vangenispersoneel. De bonden hebben, bij monde van Abva- Kabo-bestuurder Vermeulen, m het overleg de minister een aantal alternatieven voor cel- I Wing aan de hand gedaan. Zo- I a» alternatieve straffen, cen trale registratie van cellen, op- waardering van politiecellen, Saen 'lichte' verdachten in de cel in plaats van 'zware' en het Wegzetten van pre-fab contai- Volgens Van loon hem zullen de acties pas starten als minis ter Korthals Altes na de dis cussie in de Tweede Kamer de finitief besluit tot celdeling. Uit 'strategische' overwegin gen wil hij niet aangeven welke actiemiddelen zijn be sproken. Stiptheidsacties wor den door hem niet uitgesloten, stakingen wel. 'De Boschpoort' in Breda en 'Nieuw Vossenveld' in Vught worden mogelijk door minister Korthals Altes (Justitie) aan gewezen als inrichtingen waar ervaring kan worden opgedaan met 'celdeling'. „Gezien het feit dat er op dit moment een Ka mermeerderheid voor celdeling is, zal de minister toch op z'n minst serieus moeten onder zoeken of dat een haalbare kaart is. Ambtelijke kringen geven nu al aan dat men daar voor de inrichtingen in Breda en Vught wil gebruiken, omdat ze onlangs zijn verbouwd en bouwkundig gezien de minste problemen zullen geven", aldus Van Loon. De bewaarders zijn mordi cus tegen celdeling, omdat zij vrezen dat de veiligheid en de orde binnen de inrichtingen in gevaar komen als het principe van individuele afzondering wordt losgelaten. „Celdeling kan eerder leiden tot collectieve spanningen on der de gedetineerden en die zijn moeilijker het hoofd te bie den dan individuele spannin gen", aldus Van Loon. Volgens hem is celdeling ook helemaal niet de oplossing voor het cellentekort. „In feite is er geen sprake van cellentekort voor zware criminelen, maar van een slechte landelijke coör dinatie op het gebied van zowel vervoer als huisvesting. Verbe tering daarin aanbrengen is een van de alternatieven die wij de minister hebben voorge legd". Over de andere alternatie ven wilde hij gisteren niet uit weiden: „Het gaat mij te ver om daarover publiekelijk een discussie te voeren. De maatre gelen die wij hem hebben voor gesteld zullen echter zeker ook pijn veroorzaken in de perso nele hoek, maar liever dét dan het plaatsen van twee gedeti neerden in een cel". (ADVERTENTIE) OP=OP OPOP Massief eiken bankstel 3-2 zits kuipmodel leatherlook nu 1995,- 100% massief eiken Drentse kast nu 2995,- Massief eiken eet kamer stoelen nu 225,- Eiken buffetkast nu 1495,- Massief eiken broodkast nu 1995,- Massief eiken salontafel met plavuizen nu 195,- Massief eiken mimiset nu 139,-Massief eiken bankstel 3-1-1 met rundlederen kussens nu 1995,- Massief eiken bankstel 3-1-1 in stof nu 1695,- Eiken slaapkamer compleet nu 695,- Eiken eet- hoekstoel Stof/Leatherlook nu 149,- TV-meubel met draaiplateau Ud interieur Waarborg fonds Adrie en Corine: sinds drie maanden onafscheidelijk. Van onze sportredactie BRUSSEL - „Ze is een lot uit de loterij. Waar vind je nog een meisje van 21, dat bereid is om negen uur 's avonds met je te gaan sla pen? Op die leeftijd willen de meeste jongeren toch naar de disco?". Adrie van der Poel kijkt trots naar zijn vriendin, de char mante Frangaise Corine. Als ze ooit trouwen, wordt het het wielerhuwelijk van het jaar. Want Corine is de doch ter van Frankrijks populair ste wielrenner na de oorlog, Raymond Poulidor. Ze hebben elkaar drie maanden geleden bij toeval ontmoet tijdens een zonva kantie op Martinique. Sinds dien zijn ze onafscheidelijk. Hijde kampioen van Neder land op de weg. Zij: de vijf- dejaars studente in de iette ren uit Limoges. Dochter van de populaire 'Poupou', die veertien keer de Tour fietste, in Parijs liefst acht keer op het podium stond en op de fiets schatrijk werd. Ze heeft haar universitaire studie eraan gegeven. Moest nog maar een of twee jaar volharden om af te studeren. Maar de liefde heeft haar naar Nederland gevoerd. Sinds enkele maanden lo geert ze bij de ouders van FOTO DE STEM/BEN STEFFEN Adrie van der Poel op de boerderij in Hoogerheide. Ze verstaan elkaar niet. De con versatie gaat met handen en voeten. Maar het zal niet lang meer duren of Nicole Poulidor spreekt, zoals Fran- coise Zoetemelk, behoorlijk Nederlands. Ze heeft een privé-lerares in Hoogerheide ontdekt, die haar vijf tot zes uur per dag les geeft. Corine Poulidor: „Die dame heeft tien jaar in Frankrijk gewoond, ik krijg huiswerk mee en ik maak vorderingen. Hoewel jullie taal voor een Frangaise ex treem moeilijk is". ZIE VERDER PAGINA SPORT-1 SCHIPHOL (ANP) - Er is opnieuw uitstel in de aflevering van de eerste Fokker-100. Het toestel zou 29 januari aan Swissair, de eerste maat schappij die een order voor dit nieuwe Fokker- produkt plaatste, worden afgeleverd. Dit is bevestigd door een woordvoerder van Swissair in Zürich. Oorspronkelijk zou de eerste Fokker-100 vorig jaar al aan Swissair worden overgedragen. De eerste van de acht door Swissair bestelde Fok- ker-100-vliegtuigen zal nu op 25 februari aan de luchtvaartmaatschappij worden overgedragen, zo heeft de woordvoerder van Fokker later meegedeeld. Volgens zijn verklaring hebben Swissair en Fokker in 'onderling overleg' tot het uitstel besloten. De ach tergrond van deze nieuwe vertraging betreft de natte- baanproeven. Deze zijn in september 1987 alleen ver richt met prototype-banden. Ze moeten echter ook met produktiebanden worden uitgevoerd. Half fe bruari zal de neuswielband pas worden afgeleverd, aldus de Fokker-woordvoerder. Bij natte-baanproe- ven wordt nagegaan welke effecten opspattend water kan hebben op het motorvermogen. Wanneer de pro- duktieneuswielband is afgeleverd vinden de nieuwe natte-baanproeven plaats op de speciale natte baan in Cranfield in Groot-Brittannië, aldus de Fokker woordvoerder. De Fokker-100 in aanbouw. De Fokker-woordvoerder wilde niet ingaan op de financiële consequenties voor de onderneming van de opnieuw uitgestelde aflevering aan Swissair. Januari vorig jaar kwamen de fabrikant en de luchtvaart maatschappij een schaderegeling overeen inzake het eerste uitstel. Oorspronkelijk zou de eerste Fokker-100 in april 1987 worden afgeleverd, hetgeen echter eerst werd uitgesteld tot november van dat jaar. In septem- Ondanks de verbeterde be trekkingen tussen West-Duits- land en de Sovjetunie zit er het eerste halfjaar nog geen top tussen de beide rege ringsleiders Kohl en Gorbats- jov in, zo heeft Sovjet-minister Sjevardnadze in Bonn laten weten. Zie pagina Buitenland Es wil eerst zekerheid hebben dat de gega digden voor haar zetel aan de gekozen op lossing willen en kunnen meewerken. Lukt dat niet, dan blijft Van Es in de Ka mer. Kamerleden kennen - anders dan werk nemers in het bedrijfsleven en bij de over heid - geen zwangerschapsverlof. Het is wel eens voorgekomen dat een kamerlid tijdelijk haar zetel wegens zwangerschap niet bezette, maar dan werd geen opvolger benoemd. Bij een een mansfractie als die van de PSP wordt die keuze onwenselijk gevonden. Michiel Schapers maakte geen schijn van kans tegen Pat Cash in de kwartfinales van het open Australisch tennis kampioenschap. Hij verloor in drie sets. ZIE SPORT 2 Bewaarders willen actie In het VARA-programma 'Kip- pevei' interviewt Jan Douwe Kroeske morgenavond de Ca nadese zanger Leonard Co- hen, die zoveel liefde, roman tiek, angst en gruwelen in zijn teksten doet. De troubadour van het eind van de jaren zes tig praat onder meer over de ode die hij met collega's bracht aan de Spaanse dich ter Federico Garcia Lorca ZIE GiOS-1 i Vandaag geen lenteachtige dag, zoals het gisteren tegen alle verwachtingen in is geworden. Meer bewolking met kans op enkele buien, en opklaringen. Het blijft zacht. De wind matig uit zuidelijke richtingen. Maximum 7-9, mini mum 1-3. DEN HAAG (ANP) - De belangstelling voor de jongste staatslening, waarop dinsdag kon worden ingeschreven, bleek een uitslaande brand te zijn geweest. Mi nister Ruding haalde f 7,2 miljard binnen op een koers van 100,7 procent. Daarmee kwam het effectieve rendement op 6,1 procent. Een woordvoerder van het mi nisterie van financiën sprak van een 'zéér geslaagde lening'. Er was voor de lening een grote belangstelling uit het buitenland. Daarop had de mi nister zich ook gericht, gezien het karakter van de emissie. Het ging om een vrij korte le ning (6 jaar) met aflossing in eens op 15 februari 1994. Dit soort leningen zijn zeer gewild in het buitenland, zeker gezien de sterke positie van de gulden. De laatste maal dat de staat een bedrag van rond deze orde van grootte uit de openbare ka pitaalmarkt heeft weten te ha len ligt lang achter ons. Midden januari 1985 wist de staat f 4,5 miljard uit de markt te halen. Het ging toen om een tienjarige Minister Ruding lening met een rente van 7,5 procent. De toewijzing op de huidige lening vond opnieuw plaats via het tendersysteem, waarbij de beleggers zelf de inschrijvings prijs en de omvang kunnen be palen. De lening is de tweede die moet dienen voor de dekking van het financieringstekort van 1988 via de openbare kapi taalmarkt. Dit tekort is voorlo pig geschat op f 40 miljard. Uit de openbare markt is nu bijna f 9,5 miljard gehaald. De omvang van de lening betekent ook, dat er in de obligaties kan worden gehandeld op de optiebeurs, die voor de omvang eerder op de dag een minimum stelde van f 5 miljard. (ADVERTENTIE) ber werd duidelijk dat ook deze datum niet kon wor den gehaald en dat de eerste aflevering niet eerder dan in januari 1988 zou kunnen plaatsvinden. De serieproduktie van de Fokker-100 is inmiddels op gang gekomen. Volgens de Fokker-woordvoerder zullen de overige zeven door Swissair bestelde vlieg tuigen 'volgens een met de klant overeengekomen planning dit jaar door Swissair in dienst kunnen wor den genomen'. In een verklaring van Swissair op de opnieuw uit gestelde aflevering wordt gezegd dat 'hoewel het vliegtuig met succes een serie testvluchten heeft on dergaan, een aantal zaken met betrekking tot het in zetten van het vliegtuig op de diensten nog moet wor den opgelost'. De woordvoerder van Fokker zei niet te weten waar de maatschappij op doelde, anders dan op de nog uit te voeren natte-baantest met produktie banden. In de verklaring van Swissair wordt niet gesproken over de datum 25 februari. Swissair stelt dat 'de afle vering zal plaatsvinden zodra het vliegtuig volledig is goedgekeurd voor commercieel gebruik'. Swissair heeft naast de geplaatste order voor de af levering van acht Fokker-100-vliegtuigen een optie op nog eens zes van deze toestellen. De Fokker-100 zal door Swissair worden ingezet op de minder drukke routes in Europa. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad Q kwartaal acceptgirokaart ad kwartaal per autom. afschrijving ad 23,90 71,85 69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda DE KRANT VOOR IE EIGEN STUK VAN NEDERtAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1