Bewakers pikken 'celdeling' niet PARKHUOTTER DE STEM 1612-3655. PLOTSELING OPTIMISME OP BEURSVLOEREN Lubbers: Andriessen mag Delors opvolgen Ierse staatsman MacBride overleden >ukem geeft levering van uranium aan Pakistan toe Universiteiten: knipkaart voor student onrijp plan Luxemburg voert sterkte van leger op tot 473 man Gevaarlijk Roemenië uit reisgids Merijntje ZATERDAG 16 JANUARI 1988 AMSTERDAM - De dollarkoers en de koersen op de internationale effectenbeurzen zijn scherp omhoog geschoten nadat bekend was geworden dat het tekort op de Amerikaanse handelsbalans in november aanzienlijk is verminderd. beurs voor: Een openhartige Michels 'Gezondheids rage is be dotter ij' Rommelen met kernafval De taxi als leerschool Order voor 'De Schelde' HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Bewolkt JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN A6Q M eim houden we de vele extra's speciale Marbelia-uicvoeringen. n we zelfs niet aan u. Alleen bij de dealer hoort u er meer ovet el een bezoek aan zijn showroom, zending Marbella's verdwenen is. de motorkap - maar dat ziet u nu niet bevindt zich een bedrijfszekere, one' 903cc motor. Goedvoor een top van 133 km/u. er het stuur valt u meteen de glimlach n de bestuurder op. Het is dan ook n echte boffer Gaat u maar na: zo'n teristieke wagen, zo'n aantrekkelijke rijs, maar helaas weinig leverbaat boft all je 'n Marbella rijdt. OOSTERHOUT Autobedrijf J. Ibedrijf Kees Vermeulen B.V, Laat dat dan «van watan via aan ..Klaintfa" in Da Starre U habl dan aan Qoada kans dat da earlijki vindar aan van da vala tianduizandan Stom lezers ia. dia ragalmatig onza ..Kleintjes rubriefc ..Gevonden-Verloren" naspeurt. DE STEM 28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 Eindelijk is het dan zover een eigen eat-dealer bij u in de buurt. Zo'n ge- 'urtenis mag natuurlijk niet ongemeikt rbij gaan, daarom vieren we de opening stijl. Compleet met hapjes, drank- es en een aantal feestelijke aanbie- i ngenKom snel langs en maak kennis et het complete Seat-programma. Bewonder de alom geprezen Seat biza. Vormgegeven door Ciugiaro, econstrueerd door Karmann en aan- edreven door een Motor System orche. Kortom, het resultaat van een unieke samenwerking tussen de grootste ruropese specialisten op het gebied van autotechniek. Maak daarna kennis met de nieuwe uitvoering van de Seat Marbella. Pittig, zuinig en handig als vanouds, maar nu nóg completer van uitrusting. Dankzij z'n weg te klappen achterbank de meest compacte doe-het-zelf verhuiswagen ter wereld. Laat u vervolgens alles vertellen over de Seat Malaga. Met z'n riante inte rieur; z'n reusachtige kofferruimte en zn lange lijst met standaard extra's. Een auto die het midden houdt tussen een reiswagen en een racewagen. En dat alles voor 'n prijs die u bijna niet voor mogelijk houdt. Verbaas u tenslotte over de Seat Terra. Die mag met z'n g'gan' tische laadruimte wel de meest praktische bedrijfswagen van Nederland genoemd worden. Kom kijken, rijden en praten. Wi staan met z'n allen voor u in de start houding. v Seat Terra: va. f 13.194,- jIANAU (AP) - De Westduitse uraniumfabriek Nukem in [janau heeft in een verklaring erkend dat het bedrijf via jochterondememing Transnuklear nucleair materiaal ieeft vervoerd naar Pakistan. i„ ondracht van derden zou een aldus de verklaring. Ook zei J!~: het bedrijf dat in 1978 19,45 kilo Uranium was verkocht. „Die verkoop werd begeleid door de controledienst van Euratom", aldus Nukem. Het ging daarbij om Uraniumhexafluoride, waarvan brandstofelementen worden gemaakt. In de verkla ring werd niet gezegd aan wie dat uranium was verkocht. Bij navraag werd erkend dat ook dat uranium aan Pakistan was geleverd. kobalt-60 voor medici- 'gebruik zijn verstuurd de provincie Punjab, die 'flenst aan India. Het bedrijf Jei dat er nooit sprake was ge lest van een overtreding van het non-proliferatieverdrag. „Nukem en Transnuklear hebben nooit verrijkt mate- of wapen-uranium gele erd aan of getransporteerd naar Libië, Pakistan of Sudan," Minister W. Deetman foto anp UTRECHT (ANP) - In een eerste reactie op de voor stellen van minister Deet man noemt voorzitter Van der Schans van de Vereni ging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) de ideeën van de bewindsman over een knip kaart voor studenten onrijp. Namens de wetenschappelijke instellingen zegt hij dat de mi nister veel te vlug met een zeer gedetailleerd en uitgewerkt stelsel van studiepunten is ge komen. „De discussie over de wense- Geldhandel floreert weer Handel in geld en waardepapieren bruist weer. benoemd zag tot secretaris-ge neraal van de NAVO. IN WEEKEND-BIJLAGE: Interview met premier Lubbers ton onze Haagse redactie JEN HAAG - De Europese Landbouwcommissaris mr. 'lans Andriessen is voor premier Lubbers de volstrekt lo uche kandidaat om op 1 januari 1989 de huidige voorzitter 'an de Europese commissie, de Franse politicus Delors, op volgen. temier Lubbers zegt dat in mi interview dat deze krant ist hem had. De premier ont- isnt met deze uitspraak de ge- vchten als zou hij zelf ge'inte- tesseerd zijn in de opvolging Delors. Lubbers: „Voor de )pese Commissie hebben *ii Andriessen. Ik acht Delors goede voorzitter. Mocht hij P een bepaald moment mee ®Ppen, dan vinden wij An- uessen, zonder enige terug- roudendheid, dè goede man om op te volgen. Andriessen ton een zeer goede opvolger Delors rijn; klaar en uit." Andriessen is sinds ja- wrl 1981 Europees Commis- In de eerste commissie in hij zitting had, be efde hij de portefeuille Me eging en Contacten met «t Europese Parlement In de Mictige commissie is Andries- vice-voorziter en Land- "nwcommissaris. De kansen van de Westduitse JMidaat Bangemann voor voorritterchap van de Pese Commissie zijn tot gereduceerd sinds de «Msrepubliek onlangs de mi- tor van Defensie, Wömer, Frans Andriessen -fotoanp DIEKIRCH (DPA) - Met de feestelijke beëdiging van 49 recruten in de garnizoensstad Diekirch is de sterkte van het NAVO-leger van het groothertogdom Luxem burg donderdag op 473 man gebracht, onder wie vijf vrouwea In het overwegend uit vrijwilligers bestaande leger van het 360.000 burgers tellende Luxemburg, zijn nu nog 74 plaatsen onbezet, maar over een paar dagen worden nog eens 54 re cruten beëdigd. De andere NAVO-landen mogen de krijgs macht van Luxemburg afdoen als een 'operetteleger', elke burger moet er per jaar omgerekend ruim duizend gulden voor op tafel leggea Van onze verslaggever DEN HAAG - Met onmid dellijke ingang heeft Hotel plan de boekingen voor zo mervakanties naar Roeme nië gestaakt. De algemene onrust in dit land, de voedseltekorten, de onder brekingen van de stroomvoor zieningen liggen aan deze be slissing ten grondslag. „Een gegronde angst bestaat dat de politieke situatie in de loop van het jaar verder ver slechtert en zal leiden tot een klimaat dat zeker niet in over eenstemming is met de kwali teitsnormen die je als reisorga nisatie hoort te hanteren", zegt Hotelplan-directeur Frans van Steenis. Van onze verslaggever Op de Europese effectenbeurzen kwam er een scherpe ommekeer in de tot dan toe wat flauwe stemming en Wall Street opende fors hoger. Dat tekort bedroeg in novem ber 13,2 miljard dollar, het laagste cijfer sinds april van het vorige jaar en een kwart beneden het tekort van okto ber. In Amsterdam sprong de no tering van de dollar binnen en kele minuten met vijf cent op naar 1,88. De aandelenkoersen stegen met guldens tegelijk. De stemmingsindex klom in een uur tijd 3,4 punt (ongeveer vijf procent). De financiële specialist prof. dr. J.J. Sijben noemde de ontwikkeling van de Ameri kaanse handelbalans een be moedigend teken voor de we reldeconomie. De cijfers over de in- en uitvoer in volumes van de voorgaande maanden wezen al op een omslag. Maar of de lagere koers van de dollar nu definitief tot een meer evenwichtige koers leidt, staat volgens Sijben, hoogle raar aan de Katholieke Uni versiteit Brabant, nog te be zien, De fundamentele proble men, het enorme Amerikaanse begrotingstekort voorop, zijn immers nog niet wezenlijk aangevat. Na het recordcijfer van okto ber (een tekort van 17,6 miljard dollar) hield de financiële we reld deze week de adem in voor de gegevens over november. Zowel het tekort in de handel met Japan als met de OPEC- staten en Europa daalde in no vember. Niettemin slaat het handeltekort van de Verenigde Staten in 1987 alle records. In de eerste elf maanden is het al opgeteld tot 159,6 miljard dollar gestegen. In dezelfde periode van 1986 bedroeg het tekort 153,6 miljard dollar. Gisteren werd ook bekend dat de groothandelsprijzen in de VS in december zijn gedaald met 0,3 procent. Dat bericht wijst op het uitblijven van de gevreesde inflatie, die weer een stijging van de rente zou kun nen uitlokken. ZIE OOK FINANCIËLE PAGINA (ADVERTENTIE) Geef473!!! 33fe* openingstijden: 10.00-18.00 (op vrijdag tot 22.00 uur) Gratis pendelbus van Station Den Bosch naar de Brabanthallen v.v. VOOR INFORMATIE: ZIE RUBRIEK CARAVANS WR DUBLIN (AP) - De Ierse staatsman Sean MacBride, die in zijn leven werd on derscheiden met zowel de Nobelprijs als de Leninprijs voor de vrede, is op 83-ja- rige leeftijd overleden. MacBride was een van Ierlands bekendste rechtsgeleerden. Hij werd kort geleden ziek en stierf thuis, aldus zijn zoon Tieman. MacBride begon zijn activi teiten in de politiek als tiener, toen hij lid was van het Ierse Republikeinse Leger. Later werd hij minister van buiten landse zaken, hij was mede-op richter van Amnesty Interna tional en ooit secretaris-gene raal van de Verenigde Naties. In het conservatieve en streng katholieke Ierland werd MacBride door velen als een onverbeterlijke linkse herrie maker gezien, terwij] anderen hem tot het laatst zijn rol in de burgeroorlog van 1922-1923 ble ven verwijten, waarin hij aan Sean MacBride -fotoanp de kant van de verliezers vocht. Maar in binnen- en buiten land verwierf hij veel aanzien voor zijn onvermoeibare kruis tocht voor de rechten van de mens en tegen de kernbewape ning. In 1974 kreeg hij de No- lij kheid van een dergelijk sys teem is nog maar nauwelijks begonnen", aldus de VSNU- voorzitter. Daarom zijn de voorstellen in het concept-ont werp van de nieuwe wet naar zijn mening erg voorbarig. Mi nister Deetman zou eerst het advies moeten afwachten van de ARHO (Advies Raad voor het Hoger Onderwijs). Het hui dige voorstel van de bewinds man bergt volgens Van der Schans het gevaar in zich dat de discussie over het wetsont werp in zijn geheel te verwar rend wordt. ZIE OOK BINNENLAND Rinus Michels bleek deze week in een openhartige bui. Hij sprak eindelijk over het WK'74, noemde de ere divisie een padvinders competitie en geeft Cruijff gelijk dat hij bij Ajax vertrokken is. ZIE DE STEM SPORT PERTH (Reuter) - Of men rookt en 'rommel' eet heeft geen enkele invloed op de duur van iemands leven. De gezondheidsrage in de wes terse wereld is niets anders dan bedotterij. Deze mening huldigt de Australische fy sioloog dr. Ray Johnstone van de Universiteit van West-Australië. Volgens deze beoefenaar van de fysiologie, een onderdeel van de biologie dat zich bezig houdt met alle processen die ten grondslag liggen aan de normale functies van organis men, bewijzen belangrijke in ternationale onderzoekingen dat iemand die rookt en zoge naamd ongezond voedsel eet een levensduurverwachting heeft die niets verschilt van die van elke müsli-etende trim mer. Johnstone heeft de resulta ten verzameld van negen ver gelijkende gezondheidsonder zoeken die in de afgelopen 20 jaar op duizenden proefperso nen zijn gedaan. Bij die onder zoeken vergeleek men de le vensduurverwachting van on gezond levende personen met die van mensen die gezonder waren gaan leven door meer li chaamsbeweging te nemen, ve tarm te eten en te stoppen met roken. „Bij acht van de negen on derzoeken bleek de levens duurverwachting van de laatstgenoemden niet verbe terd te zijn en was er ook geen daling waar te nemen van het aantal sterfgevallen door kan ker of hartziekten", zo verklaarde Johnstone. De atoom-lobbyisten hebben altijd beweerd dat het met de controle op nucleair afval niet mis kon gaan. Niets is ech ter minder waar. In de Duitse Bondsrepubliek is momen teel sprake van een omvangrijk atoom-schandaal, dat tot in het Belgische Mol zijn sporen na iaat. ZIE DE STEM ACHTERGROND EN DE STEM WEEKEND Wie een leven als taxi chauffeur achter de rug heeft, kan schitterende verhalen vertellen. In een taxi leer je mensen ken nen, zegt Rinus de Blaaii. Hij heeft er 38 jaar taxi op zitten. ZIE OE STEM WEEKEND De Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' (KMS) in Vlis singen heeft een grote order van de gemeente Arnhem ontvangen voor het bouwen van een integraal energiesys teem. Deze opdracht geeft 'De Schelde' 80 manjaren werk. Een 'lichtpuntje' na alle sombere berichten over KMS. ZIE PAGINA FINANCIËN ECONOMIE Bewolkt met enkete opklaringen en nevelig. Maximum tem peratuur 6 graden, minimum rond het vriespunt. Zwakke veranderlijke wind. Vooruitzichten zondag tot woensdag; tot dinsdag bewolkt en nevelig met lichte nachtvorst. Vanaf woensdag wordt het regenachtig. VUGHT (ANP) - De vier centrales van overheidspersoneel gaan actie voeren als minister Korthals Altes van Justitie toestemming verleent om in een gevangenis twee gedeti neerden in een cel te plaatsen. Th. Boxelaar (CFO) heeft dit in Vught meegedeeld na afloop van een overleg met andere or ganisaties. Aan welke acties de ambtenarenbonden denken wilde hij niet zeggen. Volgens hem ontstaat er een explosieve situatie onder de vier- a vijfduizend gevangen bewaarders als er twee gevan genen in een cel moeten wor den geplaatst. „De mensen staan nu al onder druk. Daar kan niets meer bij. Twee ge vangenen in een cel is de drup pel die de emmer doet overlo pen." Volgens Boxelaar is de maatregel ook volstrekt onno dig omdat er dit jaar genoeg cellen bijkomen om het be staande tekort op te heffen. De centrales van overheids personeel hebben in Vught ver der besloten met alternatieven te komen voor de twee-in-één- celplannen. Deze alternatieven zullen tijdens een gesprek met de minister van Justitie wor den aangeboden, waarna ze openbaar worden gemaakt, al dus de ambtenarencentrales. Inmiddels heeft de minister een gesprek toegezegd dat be gin volgende week wordt ge houden, aldus een woordvoer der van het ministerie. Een precieze datum is nog niet ge prikt (ADVERTENTIE) belprijs voor de vrede en drie jaar later werd hij onderschei den met de Internationale Le ninprijs voor de Vrede. Mac Bride is de enige die zowel de westerse als de oosterse vre desprijs heeft gekregen. In de jaren twintig en dertig was MacBride een van de hoogste leiders van de IRA, maar hij was een fel tegenstan der van het geweld van de groep die probeert de Britten te verdrijven uit Noordierland. Sinds 1965 bewoog McBride zich nauwelijks meer in de Ierse politiek. In dat jaar ging de door hem in 1946 opgerichte radikaal nationalistische partij Clann na Poblachta ten onder. MacBride werd op 26 januari 1904 geboren in Parijs, waar zijn ouders in ballingschap woonden. Hij hield daaraan de rest van zijn leven een duide lijk Frans accent over. Hij groeide op in een milieu van in tellectuele nationalisten in Pa rijs, Londen en Dublia Met deze bon kun( u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 O kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw Q PARKER JOTTER O BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1