1ANTAL ONTSLAGEN BEPERKT TOT 390 WERKNEMERS Nederlandse tanker in Golf beschoten Criminaliteit onder jeugd verschuift naar vernieling België wijst drie diplomaten uit Al zomervakanties in Spanje uitverkocht NS-directie: 1987 topjaar voor trein Overname De Meijer Terneuzen HEbPTU iets VANAF HALF DECEMBER BOEKINGSGOLF BU REISBUREAUS SCHIPHOL - Door de reorganisatie bij de vlieg- uigfabrikant Fokker verdwijnen de komende wee jaar 1.700 arbeidsplaatsen. Het aantal ont- lagen kan tot 390 worden beperkt. eter Martens otojournalist ran't jaar '87 Woensdrecht Geld Woestijnland Voert zand in AANTAL DELICTEN SINDS 1983 GESTABILISEERD te VRIJDAG 15 JANUARI 1988 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Rechter Bork legt zijn functie neer >ndop de al meer dan een over de toekomst van de preside rand heeft het Iran stuurt weer pelgrims naar Mecca en Medina JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN.. DE STEM waarvan u vindt, dat er een Kleine gerubriceerde advertentie voor geplaatst moet worden? Plaats dat Kleintje" dan beslist in De Stem. Tien tegen een dat uw adv0rtent,e gelezen wordt. Immers 9 van de 10 Stern-lezers en lezeressen pluizen week in week uit onze ,.KIeintjes"-rubrieken na. Dat zijn elke dag vele tienduizenden Kleintjes-lezers. [28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 Van onze verslaggever BREDA - Zonaanbidders die voor de komende zomer een strandvakantie in Spanje willen boeken, lopen nu al de kans him neus te stoten. Een aantal reizen is al uitverkocht, met name in de periode van de schoolvakan ties. Dit is het gevolg van een ware boe- kingsgolf bij de reisbureaus. Door ons benaderde reisbureaus zeg gen op dit moment al vijftig procent meer boekingen te hebben dan vorig jaar om deze tijd. De reiswereld schrijft de boekingsdrift in de eerste plaats toe aan de afgelopen slechte zomer. „Wie afgelo pen zomer in eigen land is gebleven is van een koude kennis thuisgekomen. Kennelijk zorgen ze er voor dat hen dit geen tweede keer overkomt", aldus de heer J. kwakkelstein van Reisbureau Meetis in Breda. ,,'t Is een run meneer. Vanaf het mo ment half december, waarop de gidsen zijn verschenen, tot aan kerstmis konden wij mensen nog hun eerste keuze verko pen. Maar nadien hebben mensen genoe gen moeten nemen met hun derde of vierde keus en in sommige gevallen heb ben we mensen een alternatieve bestem ming moeten adviseren". Dat zegt een woordvoerster van het Reisbureau Et ten-Leur. Ook zij zoekt de verklaring voor de stormloop in de slechte laatste zomer: „Hoewel ik ook moet zeggen dat het een tendens van de laatste jaren is om steeds vroeger te boeken. Zo erg als het nu is heb ik het echter nog nooit mee gemaakt Vorig jaar nog raakten de eer ste bestemmingen eind januari, begin fe bruari uitverkocht Nu was dat eind de cember al het geval". „Een gekkenhuis". Zo omschrijft Ruud Beins uit Oosterhout de situatie in zijn reisbureau: „Wij verkopen nooit 'nee'. Maar veel eerder dan in voorgaande ja ren moesten we met onze cliënten op zoek naar alternatieven, omdat de eerste voorkeuren die zij uit de gidsen hadden gehaald, al uitverkocht waren". ZIE VERDER DE STEM SPECIFIEK DIE VAN - DAAG HELEMAAL GEWIJD IS AAN ZOMERVA - KANTIES Fokker: 1700 banen weg in onze verslaggever it heeft de directeur sociale zaken van Fokker Aircraft V, C.H. Biersma, tijdens een schorsing van het overleg net de vakbonden meegedeeld. let inachtneming van de aarvoor geldende termijn weten de ontslagen in een pe- iode van zes maanden gereali- leerd zijn. Volgens Biersma lallen de ontslagen hoofdzake- jk op de vestiging Schiphol en p het hoofdkantoor van Fok- er in Amsterdam-Zuidoost, et verdwijnen van de ar- eidsplaatsen en de ontslagen uilen vallen buiten de produk- De afslanking van het Fok- er concern heeft geen gevol- en voor de Fokker vestiging in foensdrecht. Het werd overi- ens ook niet verwacht dat het ioensdrechtse bedrijf, dat ge- ipecialiseerd is in onderhoud n reparatie van vliegtuigen, tbeidsplaatsen zou moeten in- tveren. De orderportefeuille JTRECHT (ANP) - Free- "ice-fotograaf Peter Mar- ®s. (foto) is verkozen tot journalist van het jaar «7. De jury koos Martens de 33 inzendingen van- K-Se zijn geheel eigen oeu- m6' waarin de menselijke ende aan de zelfkant van samenleving centraal [®iaar van de categorie 'di- meuws' voor de Zilveren 1987 is freelance-foto- ■m LeoVogelenzang met een Iot® s van de rellen rond aa »- wedstrijd FC Den Zijn serie werd be- "aliteit'anWe8e de constante van deze dochteronderneming van Fokker is namelijk voor dit jaar goed gevuld. De Woensdrechtse Fokker di recteur, ir. E. Roders, noemde gisteravond de uitkomsten van de onderhandelingen tussen de Fokker-leiding en de Vakbon den voor zijn bedrijf bevredi gend. Vermindering van het aantal arbeidsplaatsen eii gedwongen ontslagen in andere Fokker vestigingen heeft voor Fokker- Woensdrecht wel tot gevolg dat bij vakatures daar in de toe komst mensen worden aange trokken, die elders in het con cern hun baan zijn kwijtge raakt. „We zullen dus bij vaka tures geen mensen van buiten aanwerven", lichtte Roders toe. Voor de ontslagen Fokker medewerkers wordt een stich ting in het leven geroepen die beheerd gaat worden door de vakbonden. De financiële mid delen in deze stichting worden paritair ingebracht door de Fokker-medewerkers en de on derneming. Dit is meegedeeld door de onderhandelaar van de Industriebond FNV, Henk Bij- vank. Alle Fokker-medewerkers krijgen bovendien hun nor male periodieke uitkeringen, zo zijn de bonden met de onderne ming overeengekomen. Ook de normale salarisronden gaan door. Dit punt in de onderhan delingen woog heel zwaar voor de Industriebond FNV, die als eis stelde dat op dit punt alsnog aan de wensen van de bond te gemoet zou moeten worden ge komen, alvorens de bond be reid was over gedwongen ont slagen te praten. Ook krijgen alle Fokker-medewerkers als nog de 150 gulden kerstgratifi catie die jaarlijks wordt uitbe taald. ZIE OOK FINANCIËLE PAGINA KOPENHAGEN (RTR) - Alsof het sheikdom Dubayy in de Verenigde Arabi sche Emiraten nog niet genoeg heeft aan zijn 3.885 vierkante kilome ter zand, gaat het 30 ton zand uit Denemar ken invoeren. Naar Poul Erik Beek, di recteur van Silkeborg Kvartssand, in Kopenha gen meedeelde maakt het hoge kwartsgehalte van het Deense zand dit ide aal voor waterzuivering, een karwei dat niet met fijn woestijnzand kan worden geklaard Iraanse kanonneerboten hebben een onder Liberiaanse vlag varende tanker van de in Am sterdam gevestigde rederij Noess Shipping Holland aangevallen in de zuidelijke sector van de Perzische Golf. Onder de hoofdzakelijk Filipijnse bemanning vielen twee gewonden. Vol- gens een woordvoerster van de rederij was er geen Nederlandse bemanning op het schip, de 35.731 ton metende Petrobulk Pioneer. De kapitein vertelde in radiogesprekken dat er grote gaten waren geschoten in twee brandstoftanks. Aan boord van het schip brak ook een kleine brand uit, maar deze kon door de bemanning zelf worden geblust. fotoap Van onze verslaggever UTRECHT - Een prachtjaar. De NS-directie heft deze juichkreet aan over 1987, waarin voor het eerst sinds 1974 een vervoerstijging van vijf procent werd geboekt. Nooit eerder legden de NS-klanten zoveel kilometers op het net af, namelijk 9.350.000.000. Er kwam niet evenredig meer geld in het laatje, namelijk drie procent meer, toch altijd nog een stijging van 150.000.000 gul den tot 1.150.000.000. Dat de geldomzet achterblijft bij de produktie betekent dat de rei zigers vooral de gereduceerde tarieven wisten op te sporen. Het grote succes was de rail runner, het bijna-voor-niks- kinderkaartje. In geld houdt NS er weinig aan over, maar heel wat volwassen begeleiders vonden de weg naar de trein V terug, terwijl menig 'achter bankkind' met het spoor voor het eerst kennis maakte. In het goederenvervoer was er sprake van een wisselvallig jaar, dat tenslotte in een be trekkelijk geringe achteruit gang uitmondde. Door een scherpe kostenbewaking blijft het saldo positief. NS-topman Ploeger is som ber over de kans dat er snel een Europees hoge snelheidsnet met supersnelle treinen van de grond komt. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De Neder landse jeugd wordt niet cri- mineler. Sinds 1983 is de jeugdcriminaliteit op het zelfde niveau geblevea Het aantal jongeren dat per jaar met politie of justitie in aanraking komt, is de afge lopen vier jaar op ongeveer 40.000 blijven steken. Wel namen binnen het gelijk blijvend aantal jeugddelic- ten de vernielingen en ge weldsmisdrijven toe. Dat blijkt uit onderzoek onder jongeren van 12 tot en met 17 jaar dat het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) in opdracht van het ministerie van Justitie heeft verricht. Uit het onderzoek komt ver der naar voren dat de jeugdcri minaliteit vooral bestaat uit vermogensdelicten (zoals win keldiefstallen en zakkenrollen). Deze vormen zeventig procent van de jongens- en negentig procent van de meisjescrimi naliteit Het WODC hield een repre sentatieve landelijke steek proef waarin 56 procent van de jongens en 39 procent van de meisjes opgaf minstens één de lict gepleegd te hebben tijdens het afgelopen schooljaar. De meest voorkomende delicten zijn: zwart- of grijsrijden in het openbaar vervoer, geweld tegen personen, graffiti, ver nielingen en winkeldiefstal. Volgens de onderzoekers is er een duidelijk verband tussen delinquent gedrag en een 'af wijkende' levensstijl. Jongeren die veel drinken, regelmatig spijbelen, softdrugs gebruiken en veel losse contacten hebben met de andere sexe, plegen aanzienlijk meer delicten dan leeftijdgenoten voor wie dit niet geldt. Uit de onderzoeken komt naar voren dat naarmate jon geren ouder worden ze zich re latief minder vaak schuldig maken aan geweld tegen per sonen (25,2 procent van alle de licten bij 12-jarigen tegenover 15 procent bij 17-jarigen) en brandstichting (17,8 procent bij 12-jarigen teruglopend naar 4,3 procent bij 17-jarigen). Zwar trijden, inbraak, fietsendiefstal en heling worden met het ouder worden echter populair der. Er zijn grote verschillen in criminaliteit tussen stad en platteland. De vier grote steden scoren het hoogst, vooral op het gebied van zwartrijden (33,6 procent van de jeugdigen be zondigt zich daaraan), geweld- Verbrugge Internationaal Transport neemt overslagbedrijf Aug. De Meijer uit Terneuzen over. Het nieuwe bedrijf krijgt 640 werknemers en denkt over 1988 een omzet van twee honderd miljoen gulden te realiseren. ZIE FINANCIENECONOMIE WÈ&MaÊ-, -ft&ei X BRUSSEL - België heeft bepaald, dat drie Zuidafri- kaanse diplomaten voor het einde van deze maand het land moeten verlaten. Hun uitwijzing hangt samen met de affaire-Passtoors. Het gaat volgens de ambassa deur om lagere diplomaten. België zou de keuze van de uit te wijzen diplomaten aan Pre toria hebben overgelaten. De regering in Pretoria behoudt zich het recht voor tegenmaat regelen te nemen. Nederland krijgt de schuld van de uitwijzing. In een ver klaring die in Pretoria en Brussel werd uitgegeven zegt de Zuidafrikaanse regering dat Nederland België onder druk heeft gezet Volgens de verkla ring heeft de Belgische rege- WASHINGTON (DPA) - De Amerikaanse rechter Ro bert Bork, de door president Reagan gesteunde maar door de Senaat afgewezen kandidaat voor het Hoogge rechtshof, heeft zijn ambt als rechter bij het federale Hof van Appel neergelegd. Reagan zei met grote droefheid van het besluit van Bork ken nis te hebben genomen. Hij noemde de tegen Bork gerichte politieke aanvallen zonder weerga een tragedie voor het' land. In een' schriftelijke toelich ting op zijn besluit zei Bork dat hij zich voortaan vrijer over juridische en andere zaken wil kunnen uiten dan in zijn hui dige positie mogelijk is. De rechter was door liberale organisaties aangevallen we gens zijn beweerde conserva tieve opstelling. ring de pressie op Pretoria om Passtoors uit te wijzen ver groot na de gevangenenruil rond haar ex-man, de Neder lander Klaas de Jonge. Mevrouw Passtoors werd in Zuidafrika veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf wegens hoogverraad. FOTO AF Het gaat erom te raden of het socialistische staats hoofd zich al dan niet herkiesbaar zai stellen bij de aanstaande presi dentsverkiezingen. Match vraagt zijn lezers een voorspelling te doos met de datum- en het uur waarop Mitterrand zijn besluit wereldkundig zal maken. De winnaar hoeft gedurende zeven jaar, de tijd van een presidentiële ambtstermijn, geen be lastingen te betalen. (ADVERTENTIE) pleging (23 procent) en grafitti (21 procent). Voor het platte land liggen die percentages op, respectievelijk 12,16 en 9 pro cent Het rapport is een eerste in een reeks waarmee het WODC een indruk wil geven van de ontwikkeling van de jeugdcri minaliteit Het onderzoeksin stituut verzamelt de gegevens op twee manieren: door ge bruik te maken van statistie ken van politie en justitie en door het zelf houden van steek proeven. Het onderzoek zal elke twee jaar worden her haald. De resultaten zullen worden gebruikt bij de uitvoe ring van het beleid tegen de kleine criminaliteit PARIJS (AFP) - Iran heeft besloten deze zomer meer dan 150.000 pelgrims naar Mecca te zenden Vorig jaar leidde zo'n mani festatie waaraan ook Iraanse pelgrims deelnamen tot een bloedbad dat volgens Saudia- rabië het leven kostte aan meer dan 400 mensen, van wie 275 Iraniërs. 4/ -PARKHUnTTHl M« dete bon km u «ra nieuw abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Pos lc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: Q maand per automatische afschrijving adf 23,90 kwartaal acceptgirokaart adf 71,85 kwartaal per autom. afschrijving adf 89,95 Zodra dc nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plasts: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr, 112,4800 VB Breda s

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1