OP UW NEUWE KANTOOR. NAM vindt aardolie in Pernis DE STEM Jcren *1 Nonnen: Maak van Moerdijk vogelreservaat AHOLD-PERSONEEL MAG NIET MEEZOEKEN NAAR HEUN Voorjaar in de bol: grote schoonmaak III I 75.- Doe het samen met Gamma 9?5 Amerikanen en Russen jagen samen op mijn Porto wint Super-cup IMLIJN 10.322.99 Massa-audiënties paus verpesten lucht Rome Merijntje 01158 3130 IER BV iRS <VR-E m/v mEF In I ettEN-LEUR - De kloos terzusters van Het Withof in Etten-Leur proberen het centrum van industrie- gebied Moerdijk als vogel reservaat erkend te krij gen, zodat het ongerept kan blijven. RLEM (ANP) - De politie in het gehele land ordt ingeschakeld om te helpen bij het zoeken aar de mogelijke verblijfplaats van de ruim vier aanden geleden ontvoerde Ahold-topman Ger it Jan Heijn. Nooit 1000 lokaties foodhulp voor }alestijnen Belgische matroos zoek in Rode Zee Op sterkte VANDAAG OPEN HUIS VAN 15.30 TOT 18.30 UUR. MEEUS van/opstal bedrijfsobjekten 076-255111 076-220 600 Vliegers van Iberia staken DONDERDAG 14 JANUARI 1988 Tante Lien komt terug ZIE GIDS-1 MORGEN IN DE STEM SPECIFIEK Bali het ware paradijs HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Regen ONTWIKKELING IN GOLFOORLOG President van Taiwan dood, Lee Teng-hui zijn opvolger JE HAD7 KUNNEN LEZEN IN. A56 ïNCENTRUM riing RO AA Sas van Gent i Nederland dag en nacht |7,5003 DB Tilburg jfe beheersmaat- eer 40 medewer- iet de volgende or luchtbehande- Voorzieningen ter behoeve van in- rbetering van het sr door automati- oinnen de groep Jn modern middelgroot uchtbehandeling - |aringssystemen. ent vacatures voor e door ons te vdelingsinstallaties; zowel handmatig als kundige installaties; voorkeur; )r ons te installeren installaties o.a. met an: Bureau hout b.v. t direktie algemeen direc- eve afdeling; Incieel informatie ve aangelegen- ebied van perso- Jifunctie zoeken wij r30 jaar met een 5D I, danwel Nivra ministratieve auto- 5n handels- en/of functie aangetrok- laar; toilet u —n dikke kans op succes. Inderdaad een heel dikke rTni omdat neoen van de Men Stem-lezera en -lezereaeeen **aau In week uit In onze „Kleintiee"-kolommen kijkt of er Iets vïinhun gading bij staat. Dat zijn elke dag vele tienduizenden i v kleintjes lezers. DE STEM j[23ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen_ LossejiummersJM^ I Van onze verslaggever De interne milieugroep van het klooster bespreekt of be- dreigingen voor de vogel stand, zoals de aanleg van een racecircuit, door bezwaar schriften kan worden tegen gewerkt. De nonnen gaan zich inzet ten voor het vogelparadijs naar aanleiding van een arti kel in De Stem over de onge kende rijkdom aan vogels in het hart van het onverkoop bare industriegebied. Zuster Callixta (C. M. Heij- nen), lid van de milieugroep van Het Withof; „De Francis caanse gemeenschap in Ne derland is bezig met een drie jarig milieuproject dat 'De Aarde Eren' heet, en Moerdijk is nu een voorbeeld dat daar prima in past. Weinigen we ten dat het zo'n rijk natuurge bied is en de instanties, zoals de gemeenten, doen niets of kunnen niets doen. Wij gaan proberen de bedreigingen voor het gebied tegenstand te bieden en de zaak landelijk aan de orde te stellen in het milieuproject". 'De Aarde Eren' is opgezet door de Franciscaanse Sa menwerking, omdat het mi lieu steeds meer een probleem wordt. Zo hebben geestelijken vorig jaar wilgen geknot en begroeiingen gemaaid in de Biesbosch. Dit voorjaar worden er in Utrecht gedurende vijf zater dagen lezingen gehouden door milieu- en natuurspecialisten. Als het aan de kloosterzusters van Etten-Leur ligt, is het in dustrieterrein Moerdijk een van de agendapunten. Massale zoekactie politie ingeveer honderd korpsen van gemeente- en rijkspolitie mtvangen nog deze week een verzoek om een kijkje te ;aan nemen bij in totaal ruim duizend door tipgevers ge- loemde lokaties. Iet rechercheteam in de zaak- Jeijn heeft inmiddels duidelijk 'nee' gezegd tegen een aanbod ïan Ahold om zelf mensen te leveren als het aantal politie- iensen dat zich met de ontvoe- bezig houdt moet worden ferminderd. |r is om te beginnen geen prake van een inkrimping van iet team en particuliere hulp lij een recherche-onderzoek an nooit". Woordvoerder A. leelof van het rechercheteam, dat zich in Haarlem met de zaak Heijn bezighoudt, deelde dit mee. De verwachting is dat lokale politiekorpsen zeker Enkele dagen voor de klus no dig hebben. Het verzoek aan de lorpsen is formeel afkomstig van de Bloemendaalse korps chef A. Brinkman, in wiens ge beente de ontvoering op 9 sep tember 1987 plaatvond. Uit de vele duizenden tips zijn au ruim 1.000 lokaties naar vo ren gekomen, waar de ont voerde Heijn volgens het pu- jliek mogelijk kan worden ge- ronden. Het gaat daarbij vol- ;ns de politiewoordvoerder iral om verdachte panden, iij voorbeeld, omdat de gordij- B0ME (AP) - Een Italiaanse Ivertegenwoordiger van de Ver enigde Naties heeft een drin- |jend beroep gedaan op de in ternationale gemeenschap me dische en voedselhulp te sturen laar de Palestijnse bevolking bp de door Israël bezette gebie- 'den. I ZIE OOK BUITENLAND BRUSSEL (ANP) - Een Bel- pche matroos is in de Rode verdwenen. Men neemt san dat hij overboord is ge slagen. lp de dag dat België de be manning van de in de Perzi- we Golf achtergebleven sche- t afgelost maakte het ™lsterie van landsverdedi- In Brussel de verdwijning Rode Zee bekend van een atroos van de Belgische mij- «njager Breydel. De Breydel B op de terugweg naar België. ,n woordvoerder van de "Mine zei dat het weer niet Jf?gewoon slecht was. Toen ?7ktt,werd dat de uit Oos- Jf a mstiSe matroos was ®Wenen, maakte het schip wntsomkeer. Er is de hele nen al maanden dicht zijn of omdat omwonenden er ver dachte bewegingen hebben waargenomen. Ook afgelegen gebouwen worden geregeld door tipgevers genoemd. Geelof benadrukte, dat de gevraagde lokatie-onder- zoeken door het gehele land zullen plaatsvinden. In grote steden werden wel meer loka ties getipt dan in plattelands gemeenten. De onderzoeken hebben niet in de eerste plaats tot doel daders op te sporen. Daar wordt op een andere wijze naar gezocht. Het gaat om om de verblijfplaats van de nog altijd spoorloze Heijn. Twee leden van de Raad van Bestuur van Ahold overlegden met het rechercheteam. Een Ahold-woordvoerder gaf te kennen dat het concern en de familie Heijn het zouden be treuren als het rechercheteam wordt ingekrompen. Procureur-generaal J. de Rui ter in Amsterdam heeft nog eens nadrukkelijk laten weten dat het rechercheteam in de ontvoeringszaak Heijn zeker nog enkele weken op sterkte blijft. Dit in verband met het werkaanbod, aldus een verkla ring van de procureur-gene raal, die is opgesteld in over eenstemming met de commis saris van de koningin in Noord-Holland, R. de Wit. Het rechercheteam is nu ongeveer zestig personen sterk. Inwoners van Amsterdam is het voorjaar in de bol gesla gen. Het gemeentebestuur heeft een half miljoen gulden uitge trokken om graffiti van muren en monumenten te halen. Kleuters zijn en worden aan het werk gezet om de speel plaats te cleanen. En dat alles in een vermetele poging ver loedering terug te dringen. Als de zon wat krachtiger gaat schijnen, kennen we de hoofdstad niet meer terug. (ADVERTENTIE) FOTO ANP ROME (DPA) - Volgens gemeenteraadsleden in Rome dragen de massa-audiënties van de paus in het Vati- caan bij tot de luchtverontreiniging in de Eeuwige Stad. Zij hebben de paus daarom schriftelijk verzocht audiënties met tienduizenden deelnemers de verplaatsen naar een sportstadion aan de rand van de stad, aldus nieuwsmagazine Panorama in zijn jongste nummer. Vooral op de woensdagen, wanneer de paus zijn weke lijkse audiëntie voor iedereen geeft, is de bijdrage aan de luchtvervuiling groot door het urenlange zoeken van hon derden autobussen naar een parkeerplaats, die in het cen trum van Rome vrijwel onvindbaar zijn. (ADVERTENTIES) Jacht vergeefs i Jteht. Inmidde zijn koers naar Suez hervat. 21Ï YerSeefs naar de man ge- ™nt. Inmiddels heeft de Brey- Die vlieger gaat niet op Begin het jaar goed met een hapje en drankje in de nieuwe Junit- kantoren aan de Takkebijsters 61 t/m 73 in bedrijven- en kantoren- gebied Moleneind Oost te Breda. Units vanaf 105 m2, van alle moderne gemakken voorzien. Kom en zie met eigen ogen dat de binnenzijde even fraai is als de opvallende buitenzijde. Een project venJuno 'e-Gravenhage JUNO Van onze correspondent BARCELONA - De piloten van de Spaanse luchtvaart maatschappij Iberia gaan vandaag in staking om hun looneisen kracht bij te zet ten. Door de werkonderbreking zijn tientallen internationale vluchten uitgevallen waaron der de Iberia-lijndiensten van uit Amsterdam naar Barcelona en Madrid. De pilotenbond Se pia dreigt ook op 23 en 25 ja nuari ashet werk neer te leg gen indien geen akkoord met de directie wordt bereikt. De stakende gezagvoerders vinden dat de luchtvaartmaat schappij hen met te veel werk belast. umu Badkamerkachel EWT Clima 480 - 3 warmtestanden; 600, 1200 en 1800 watt - trekschakelaarmet standaanduiding - afm. (hxbxd) 15x50x8 cm - 12 maanden fabrieksgarantie ASSEN (ANP) - De Neder landse Aardolie Maatschap pij (NAM) heeft op de loka- tie van de Shellraffinaderij in Pernis aardolie aange troffen. Volgens de eerste onderzoekgegevens gaat het om een hoeveelheid van twee a drie miljoen kubieke meter. Enkele weken geleden maakte de NAM een gasvondst op de zelfde plaats bekend. De aan getroffen hoeveelheid olie wordt door Van Dijk belang rijk genoemd. Of de olie ook te winnen zal zijn is nog onduide lijk. De gasvoorraad onder Pernis wordt op vijf miljard kubieke meter geschat. De NAM zal dit jaar een mil jard gulden besteden aan ope rationele kosten. Ook voor ka pitaalsuitgaven is een miljard gulden gereserveerd. Volgens Van Dijk wordt er sinds de be ginjaren tachtig op de aardgas reserve ingeteerd. Jaarlijks be- VERHUURT TV'S VIDEORECORDERS STEREOSETS informatie bij alle VlDEOLAND/ClNERENT-videotheken in Nederland. BEL voor het dichtstbij zijnde adres FAVORIET KLANTENSERVICE: 01719 - 20300 O dagen per week tot 21.00 uur) VA PER WEEK Wieteke van Dort komt te rug op de televisie als de In dische tante Lien. „Ik ben meer een kind van Indië dan van Nederland. Het liefst zou ik de ene helft van het jaar in Indië willen wo nen", zegt de actrice, die maandag een nieuwe afle vering brengt van de 'Late late Lien Show'. Pingelen om een fotorolletje is heel gewoon in de Gordel van Smaragd. Vooral op Bali waar het ware paradijs is te vinden. Er komt nog steeds geen wezenlijke verandering in het weer. Het blijft zacht voor de tijd van het jaar. Vandaag veel bewolking en kans op een lichte bui. Wind matig uit het zuiden. Maximum temperatuur 6-8, minimum 0-2 graden. BAHRAYN (RTR) - Sovjet-marineschepen hebben onlangs de hulp ingeroepen van de Amerikaanse vloot in de Perzi sche Golf bij de jacht op een mijn. Het explosief werd uit eindelijk door de Sovjets onschadelijk gemaakt. Dit heeft een Amerikaanse senator meegedeeld. De Republikeinse senator Ar- len Specter, lid van de mach tige Senaatscommissie voor toewijzing en de geheime dien sten, verklaarde dat de geza menlijk Amerikaans/Russi sche mij nenj acht een belang rijke wijziging vormt in de Russische houding en veel be looft voor de pogingen van de Verenigde Naties een eind te maken aan de oorlog tussen Iran en Iraq. „Ik denk dat deze soort Ame rikaans/Russische samenwer king het ingrediënt zal zijn dat een eind aan de Golfoorlog dichterbij kan brengen, op voorwaarde dat ze het uitein delijk eens worden over een wapenembargo (tegen Iran)", zei Specter, die woensdag tij dens het reces van de Senaat Bahrayn bezocht. De senator verklaarde dat hij zich een soort gezamenlijke Amerikaans/Russisch optre den onder auspiciën van de Verenigde Naties kan voorstel len om de internationale vaar routes in de Golf te bescher men. Specter werd opmerk zaam gemaakt op de samen werking toen hij op het Ameri kaanse slagschip Richmond K. Turner een afschrift zag van de uitgewisselde meldingen van Amerikaanse en Russische vaartuigen. Volgens Specter is sprake van een andere houding tussen schepen van de grote mogend heden in de Perzische Golf sinds de topconferentie tussen president Reagan en partijlei der Gorbatsjov. „Het is een soort samenwerking waarvan ik sinds de Tweede Wereldoor log niet heb gehoord." PORTO (ANP) - FC Porto heeft in het Portugese Porto de Super-cup, de jaarlijkse ontmoeting tussen de winnaars van de Europese bekers voor landskampioenen en beker houders, veroverd. In de tweede wedstrijd uit de finale werd Ajax met 1-0 verslagen. Het eerste duel, op 24 november in Amsterdam, werd al met 1-0 gewonnen door de Portugezen. Porto - Ajax, de vierde officiële wedstrijd tussen beide ploegen van de laatste twee en een half jaar, ontwikkelde zich volgens de geijkte patronen. Porto trok zich terug in de vertrouwde defensie en lokte Ajax om zelf ruimte te krijgen voor het gewenste coun ter-voetbal. ZIE OOK SPORT 1 TAIPEI (RTR/AFP/UPI) - De president van Taiwan, Chiang ChingJkuo, is op 77- jarige leeftijd in zijn ambts woning overleden, zo werd officieel meegedeeld in Tai pei. Onmiddellijk na Chiangs dood werd vice-president Lee Teng- hui, 65, volgens de grondwet tot president beëdigd. Chiang was de zoon van de nationalistisch Chinese leider Chiang Kai-shek, die na de overwinning van de commu nisten in China in 1949 uitweek Lee Teng-hui, de nieuwe president van Taiwan. - FOTO ANP naar Taiwan, maar ervan uit bleef gaan dat de nationalisti sche regering van Taiwan heel China bestuurt. Ook zoon Chang, die na Chiang Kai- sheks dood in 1975 de macht overnam, bleef elk contact met Peking weigeren. ZIE VERDER BUITENLAND (ADVERTENTIE) Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd draagt de gasconsumptie zo'n veertig miljard kubieke meter aardgas, terwijl er niet meer dan twintig miljard wordt bij- gevonden. Dit jaar zal in West-Neder land een aantal nieuwe gasvel- den in produktie worden geno men. Ten aanzien van de off shore verwacht de NAM-direc- teur dat er in het Nederlandse deel van de Noordzee enkele, flinke ontdekkingen aan gas (zo'n 30 miljard kubieke meter) zullen worden gedaan. DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.: Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving adƒ23,90 kwartaal acceptgirokaart adƒ71,85 kwartaal per autom. afschrijving adJ 69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.: Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1