Grote onenigheid tussen bisschoppen MINDER GESCHOOLDEN WEG VOOR BETER OPGELEIDEN' We slaan de winter maar over 06-0199 PARKERJRTTER SPRUITEN EN VARKENSSCHNITZEL Saudiarabië verkoopt olie onder OPEG-prijs NOS Journaal schakelt over op vaste teams I I I Kohl: Gorbatsjov komt spoedig naar Duitsland KARDINAAL SIMONIS ZWUGT NIET LANGER TEGEN PAUS: Michels gaat niet naar PSV Schade op beurzen valt mee 170 miljoen als schade vergoeding na olieramp West-Brabant: meer banen in '88 Schapers moeizaam verder Droog) Porto-Ajax op televisie Werd ook u de afgelopen week geconfronteerd met een forse premieverhoging? gelijk UTRECHT - Het Christelijk Nationaal Vakver bond (CNV) heeft ongekend hard uitgehaald naar de grootste particuliere werkgever in ons land, het Philips-concern. ROKEN KEN tegen Lokeren Spruiten, 1 QJT net ±750 gram L.cLO Varkensschnitzel, gepaneerd, 1 /IQ 100 g h69 li i v? 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. DINSDAG 12 JANUARI 1988 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND GELUK MET INVOEREN VAN DERDE NET Zorgeloos verzekerd bij VGZ. Jj JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN. Kunt u m«t Mn gtrust hart via Da Stam doen mat aan ..KI a int ja" ondar da rubriak ..Vakantie" Immers vela tienduizenden Stem-lezers an lazerasaan (vfar van alka tien) zeggen bijzondere belangstelling te hebben voor deze specifieke .Klelnt jes"-rubriek. DE STEM 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 Kardinaal Simonis - fotoanp ROME - Kardinaal Simonis heeft in Rome tegenover de paus toegegeven dat er bin nen de Nederlandse bis schoppenconferentie ver schillen van mening be staan. Deze onenjgheid „is niet bevorderlijk voor een gezamenlijk en voortvarend pastoraal beleid", zo zei Si monis tot de paus. De uitspraken van Simonis zijn opmerkelijk. Bij kleine ver schillen van mening zou hij daarover zeker niet zo onver bloemd tegenover de paus heb ben gesproken. De aartsbis schop van Utrecht sprak tij dens de ontvangst gistermid dag in het Vaticaan van alle Nederlandse bisschoppen door Johannes Paulus de Tweede. De bisschoppen zijn in Rome voor het traditionele vijfjaar lijkse Ad Limina-bezoek. Letterlijk zei Simonis: „Wij ervaren soms op pijnlijke wijze dat de communio binnen onze katholieke gemeenschap te wensen overlaat en dat ook binnen ons college verschillen van beoordeling bestaan die niet bevorderlijk zijn voor een gezamenlijk en voortvarend pastoraal beleid. Wij laten ons daardoor niet ontmoedigen", zo voegde hij er aan toe. In zijn toespraak heeft de paus er geen twijfel over laten bestaan dat de besluiten van de Bijzondere Bisschoppensynode van 1980 de leidraad blijven voor het herstel van de katho lieke kerk in Nederland. Veel concreter en directer dan bij het Ad Limina-bezoek van vijf jaar geleden ging de paus nu in op een aantal hete hangijzers in de Nederlandse kerk. Hij vroeg de bisschoppen veel aandacht te schenken aan het benoemingenbeleid. Dat beleid moet aan de geloofsge meenschap de garantie geven dat belangrijke functies binnen die gemeenschap vervuld wor den door personen op wier ge loof men kan vertrouwen. ZIE VERDER PAGINA BINNEN LAND inde zich bereid het verlort nemen, maar niet nadat Maf Aangezien Feyenoord's coit geen geld heeft voor ree telefooncellen in de cate ;t, want onder vier ogen willt :r met elkaar communicerer voor resultaat deze 'reinigii, de groene mat. (JH) CNV: Philips a-sociaal :-spits van HC Breda, is geste, stort zich nu volledig op zi, ier meer massage-apparaatji ral geschikt voor dames. Nu p de markt gekomen: de snou inurkapparaat'. En volgens et gina van De Telegraaf het er een huwelijk gered. Aad? nt werkende anti-snurk appi Honeymoonquiz. Dit paartje varkensgeluidjes. Wanneer r op de markt komen, dat R Ujf gaat? (PV) Van onze Haagse redactie Volgens voorzitter Hofstede van het CNV voert Philips een a-sociaal werkgelegenheidsbeleid. „Philips ruilt op grote schaal gen van Philips-topman Van id, tevens voorzitter van de in dexatie (FEI), in het jaarboek internationale springruiter!]: f is, dat dit deel van de mitot an en kortzichtig is. Bet gemt minder geschoolden van veer tig jaar en ouder in voor beter jongeren, Philips verplaatst bedrijfsonderdelen of krimpt ze in en er verdwij nen niet alleen banen bij de strijkijzers maar ook in high tech onderdelen als chips en computers", aldus Hofstede in zijn nieuwjaarstoespraak. De CNV-voorzitter rea geerde hiermee op opmerkin- tone schoonspringster, ia Aju- ne, je bent een fan van Aim voetbal af?" Daphne: „Nou eh, ik punt is". at van AC Milan, in La Gazeto sole nel cuore e la dinamite te zon in zijn hart en dymmtot'a Ton Harmsen al zeggen ote -.JM over alsof ik jonge spelers wl tl is waar. ikuAlzevoordomm artreJct gelouterd om je zakken It jedachte lekker ie kunnen wet- 'uk werk af te leveren". J Parool over doping: „Ik heb ze? xroegen ze er ook om. Ik fuurn. niende arts in België. Hij zei tuut niet mocht gebruiken". squea Hendriks, Chris van Nijnafiw enkele interessante duels Zaterdag 16 januari spö erves van Sint-Niklaas en? i eersteklasser Lokeren opl kan bieden. Daarnaast men verwachten dat Loki onder leiding van oefenme en oud-intematiónal Wim® sen, er een serieuze oefenpaf van wil maken precies tus» twee competitiewedstrijden» „Door bemiddeling vanV Blomaard zijn we aan laj gekomen", verduid' HW'24-voorzitter Adrie - daert. „Daags ervoor, zaten* 16 januari, stond het duel W de reserves van Sint-Nik" gepland. De wedstrijden» men eigenlijk wel kort na» aar, maar wie laat zo'n bui® kans schieten? We hebben ook geen moment moeten a» zelen toen dat voorstel aan gedaan werd. Voor de spe'er" het ook interessant, want danks een behoorlijke ne* laag, pikken die altijd van duel iets mee. Vooral eenP RinusMiehels - fotoanp Van onze sportredactie EINDHOVEN - Bondscoach Rinus Michels treedt niet als technisch directeur in dienst bij PSV. Een over eenkomst tussen de trainer en de Eindhovense club ket ste op het laatste moment af op de duur van het dienst verband. PSV-voorzitter Jacques Ruts 1de Michels vastleggen voor «n periode van vier tot vijf aar in verband met de conti nuïteit. Michels wenste niet verder te gaan dan een verbin tenis van twee jaar, omdat hij van plan is na die periode zijn carrière te beëindigen. PSV zoekt nu niet verder naar een technisch directeur. technische zaken blijven in landen van Guus Hiddink hoofdtrainer/coach) en Hans Joijee. In de leiding van de sub verandert echter wel wat Ploegsma gaat voortaan volledig optreden als manager. komt een staffunctionaris bij, die zich met andere zaken aal bezighouden. ■zie OOK SPORT 1 (ADVERTENTIE! n O a. w n i- le k i- >b ï- ïn n, ;n n, e- r- :n ht groep zoals de onze.'.' Zaterdag gaat 'hvV241 14.30 uur van start tegen serves van Sint-Niklaas. dag 17 januari vangt op zelfde tijdstip het duel Lokeren aan. HW'24 reit®', een behoorlijke publiek® langstelling. „Ik denk® wel volk op af komt. ben nogal een trouw pub" J van buiten onze woonkern wacht ik ook de nodig® schouwers. Het weer to® j beetje meewerken", Adrie Boddaert. den Brand. Die zei vorige week dat er in de komende cao-ronde niets is te halen voor de bon den. Philips wil zelfs het wer ken op zondag weer bespreek baar maken. Voor het CNV is dat laatste uit den boze. Hofstede: „Wat de communisten in Rusland uit ideologische overwegingen af schaften, moet hier kennelijk worden neergelegd op het al taar van de vooruitgang, van de Winstoptimalisering." Hof stede zei dat op dit moment ze ker 3000 banen op de tocht staan als gevolg van inkrim pingen, reorganisaties en ver plaatsingen „Philips, groot ge worden door licht, doet bij ve len het lampje uit", aldus Hof stede. Het CNV verwijt Philips met name dat het wel overheids geld heeft gebruikt om produk- ten te ontwikkelen en vestigin gen open te houden, maar daar nu niet meer aan denkt. „Dat gaat ten koste van menselijk geluk en legt een zwaar beslag op de collectieve middelen", zegt het CNV. De eerste gesprekken over de nieuwe Philips-cao beginnen nog deze maand. AMSTERDAM (ANP/ VWD/UCN) - Het instorten van de koersen op Wall Street afgelopen vrijdag heeft minder schade op de internationale financiële markten aangericht dan menigeen had gevreesd. De aandelenkoersen in het Verre Oosten en Europa gingen weliswaar flink omlaag, maar de koersval was niet te verge lijken met de krach van okto ber. De beurs van Wall Street liet aanvankelijk zelfs een dui delijk herstel zien. Na twee uur van grillige koersschommelin gen was echter weer een flink deel van de openingswinst ver loren gegaan. Het koersverlies voor de Amerikaanse dollar bleef beperkt tot minder dan twee cent De goudprijs ging maandag iets omhoog. De centrale banken waren weer in de markt om de dollar koers te steunen met aankopen. De Amerikaanse president Reagan deed ook al zijn best om de geldmarkt te steunen. Hij maakte enkele relative rende kanttekeningen bij het aanhoudend grote tekort op de handelsbalans van de Ver enigde Staten. Drie dagen na de nieuwe koersval op Wall Street sugge reerde de president dat het Amerikaanse tekort met de meeste belangrijke handels partners een ontwikkeling weerspiegelt naar een nieuwe wereldeconomie die schijnbaar onbegrensde horizonten biedt voorde VS. Reagan gaf geen indicatie over de vrijdag te publiceren handelscijfers over november, die op de financiële markten met spanning worden afge wacht. ZIE OOK FINANCIËLE PAGINA Veel staat er al in knop. In de Bergen op Zoomse Kastanjelaan bloeit echter een sierkers. We slaan de winter nu maar over. - foto de stem/ben steffen CHICAGO (AP) - Een Ame rikaanse rechtbank heeft bepaald dat de Amoco Corp 85,2 miljoen dollar (170 mil joen gulden) aan schadever goeding moet betalen als gevolg van de scheepsramp met de Amoco Cadiz. Uit het wrak van deze super tanker stroomden op 16 maart 1978 meer dan 250 miljoen liter olie waarvan een groot deel te recht kwam op de kust van Bretagne. De Amerikaanse rechter Frank McGarr had in 1984 be paald dat Amoco aansprakelijk kon worden gesteld voor de ramp. In de tussenliggende tijd heeft hij allerlei getuigen ge hoord om de omvang van de schadevergoeding vast te stel len. De zaak tegen Amoco werd gevoerd door de Franse staat, 90 dorpen, verenigingen van oestertelers en vissers, milieu activisten en landeigenaren. Rechter McGarr zei dat vier vijfde deel van de schadever goeding naar de Franse staat gaat die een groot deel van de rekening voor de schoonmaak- operatie in Bretagne heeft moeten betalen. De Franse staat had een schadevergoeding geeist van 466 miljoen dollar en de andere schuldeisers 695 miljoen dollar. Amoco heeft aangekondigd in beroep te zullen gaan tegen het besluit van de rechter. De Amoco Cadiz kwam op 16 maart 1978 in een zwarte storm terecht en raakte onklaar. Het 275 meter lange schip werd op sleeptouw genomen maar voor de Franse kust knapten de ka bels en liep de tanker vast op een rotsformatie. I ZIE BINNENLAND: VOOR EIGEN KUST (ADVERTENTIE) Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees *£^3 in de aanbieding Kohl streeft naar een verbete ring van de bilaterale betrek kingen tussen Bonn en Moskou. Die relatie liep in 1986 schade op na een interview waarin Kohl Gorbatsjov vergeleek met de nazi-propagandist Joseph Goebbels. De bondskanselier kondigde aan dat hij met Sovjetminister van buitenlandse zaken Edoeard Sjevardnadze zal overleggen over een datum voor de komst van Gorbatsjov. NICOSIA (AP) - Saudiara bië verkoopt momenteel olie onder de door de OPEC vastgestelde prijs van 18 dollar per vat. Dit is gemeld door de maandelijkse nieuwsbrief Middle East Economie Survey. Volgens het blad heeft de Arab American Oil Company (Aramco) olie gekocht tegen marktprijzen. Ook Iran, Iraq, Qatar en Oman, dat geen lid is van de OPEC, verkopen volgens MEES olie tegen marktprijzen, die lager liggen dan de OPEC-prijzen. De olieprijzen zijn vorige maand in elkaar gezakt nadat een OPEC-ministersconferen- tie in Wenen besloot de officiële prijs van 18 dollar per vat te handhaven. Overigens meldde MEES dat de Iranian National Oil Com pany mondeling aan Japan heeft laten weten dat men in de eerste drie maanden van 1988 bereid is olie te blijven leveren tegen marktprijzea Iran had eerder gezegd dat de markt prijs alleen in januari aange houden zou worden, en dat in februari weer zou worden ver kocht tegen OPEC-prijzen. Volgens deskundigen zal de druk op de producenten om te gen gereduceerde prijzen te le veren steeds groter worden, onder andere omdat Iran grote kortingen geeft op de olielever anties om voldoende afzet te houden. Japan zou Saudiarabië en Kuwayt al een ultimatum heb ben voorgehouden, waarbij men weigerde de contractueel overeengekomen hoeveelheid af te nemen tegen de officiële prijzen, op straffe van stopzet ting van de afname. De nabije toekomst van West-Brabant is rooskleurig. Vol gens de voorzitter van de Bredase Kamer van Koophandel zullen er dit jaar banen bijkomen. Vooral kleine bedrijven dragen aan de uitbreiding van de werkgelegenheid bij. ZIE EXTRA FINANCIËLE PAGINA Michiel Schapers overleefde moeizaam de eerste ronde van de open Australische tenniskampioenschappen. Hij won in vijf sets van de Westduitser Werner. Menno Oosting versloeg de Fransman Thierry Tulasne. ZIE SPORT 2 Een hogedrukgebied zorgt voor rustig en droog weer. Van daag wisselend bewolkt. Wind eerst matig, later zwak uit westelijke richtingen. Maximum temperatuur 4-6, minimum 0-2 graden. Vooruitzichten: rustig weer met kans op nacht vorst. HILVERSUM (ANP) - De NOS Journaals gaan vanaf 5 april, als het derde net is ingevoerd, met vaste teams wer ken. Elk team werkt aan maximaal twee Journaals mee. De Journaals zullen als volgt over de drie Nederlandse net ten worden verdeeld: om 17.30 uur op Nederland 1 en 3 het zo genoemde half zes Journaal, om 19.00 uur op Nederland 1 een volwaardig Journaal van tien minuten (was vijf minu ten) en op Nederland 3 het Jeugdjournaal. Het grote acht uur Journaal zal te zien zijn op Nederland 2 en 3, het half elf Journaal (dat wordt terugge bracht van vijftien naar tien minuten) is te zien op Neder land 1 en 3. Het late Journaal, na afloop van de normale pro grammering, is te zien op Ne derland 2. Daarnaast verzorgt de NOS nog een apart Weekjournaal, zondag om 11.30 uur op Neder land 3, waarin een overzicht wordt gegeven van het belang rijkste nieuws van de afgelo pen week. Dit Journaal kent geen presentator in beeld, al leen een achtergrondstem. Voorts krijgt de NOS-rubriek Den Haag Vandaag een vaste plaats om 22.45 uur op Neder land. Van onze sportredactie BREDA - Het tweede duel om de Supercup tussen Porto en Ajax komt mor genavond in een directe uit zending op de televisie. Studio Sport zendt de wedstrijd in Porto van 22.23 uur tot 0.20 uur uit op Nederland 2. De eer ste ontmoeting in Amsterdam (25 november vorig jaar) werd met 0-1 gewonnen door de Por tugezen. (ADVERTENTIES) OLIERAMP Dan is het nu tijd de VGZ te bellen voor meer informatie overuwziektekostenverzekering. Gratis van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur. Graag ontvang ik meer informatie over de VGZ ziektekosten verzekering. Naam' Adres Postcode plaats - Tel - leeftijd manleeftijd vrouw Aantal kinderen Beroep - .Gewenste klasse - U kunt deze antwoordcoupon zonder postzegel opsturen naar: Volks- gezondheidszorg-VGZ, Antwoordnummer 292,6500 VC NIJMEGEN. BONN (RTR/UPI) - Michail Gorbatsjov, de partijleider van de Sovjetunie, komt binnenkort naar de Bondsrepu bliek. Dit heeft bondskanselier Helmut Kohl bekendge maakt. De Sovjetminister is op 18 en 19 januari in de Bondsrepubliek. Het bezoek van Gorbatsjov staat voor de eerste helft van dit jaar op de agenda, wanneer de Bondsrepubliek voorzitter van de Europese Gemeenschap is. Kohl wilde niet zeggen of hij de uitnodiging van de Oost- duitse partijleider, Erich Ho- necker, om een bezoek te bren gen aan Oost-Duitsland heeft aanvaard. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad kwartaal acceptgirokaart ad kwartaal per autom. afschrijving ad 23,90 ƒ71,85 69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:.....Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda y

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1