NEDERLANDSCHE BANK VERLAAGT DISCONTO MET KWART PROCENT Doe het samen met Gamma. Universiteit voor informatica gaat niet door NU wil udet elemaal Ria Lubbers in Peking Bondsrepubliek leent extra 10 miljard mark Man krijgt via truc officieel rijbewijs Gedwongen ontslagen bij Fokker zijn onontkoombaar Enorme olievlek bedreigt steden langs Ohio-rivier Japan gaat walvis fokken NODIG? VRIJDAG 8 JANUARI 1988 alestijn gedood Vierde maal Verrast Asielrecht Goedkoop rijden voor 1,5 ton Trevor Howard dood Zorgen om inwonertal AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandsche Bank heeft donderdagmiddag de officiële discontota rieven verlaagd met een kwart procent. HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Veel wind en mist Besparing Zwaarste post JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN:. D«t proW««m lost u hel beate op met een ..Kleintje In de Stem. Immers met minstens vier van de tien Stemlezers en lezeressen die specleel belangstelling hebben voor onze „Kleintjee"-rubrtek „Personeel gevraagd" ligt het voor de hand. dat er snel en veel reacties komen. DE STEM 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 DEN HAAG (ANP) - The Haque Advanced School of Applied Informaties, beter bekend als de 'Informatica- universiteit', komt er niet Het bestuur heeft besloten niet verder te gaan met de oprich- "-■5 van de top-opleiding waar gers zouden worden ge- oold in toegepaste informa- Enkele bedrijven namen 184 het initiatief tot de dag- opleiding van twee jaar om te voorzien in de grote behoefte aan deze topmensen. De start van de cursus was sindsdien al enkele malen uitgesteld. Het bedrijfsleven reageerde minder gunstig op de opleiding dan was verwacht. Zo werd duidelijk dat bedrijven hun managers niet voor een periode van twee jaar wilden afstaan. Er was daarom al besloten het leerplan tot één jaar te verkor ten. Volgens het bestuur gaf ook het aantrekken van docen ten problemen. Onzeker bleef ook hoe groot de belangstelling van het bedrijfsleven voor de opleiding was. Projectleider G. van Wave- ren zei dat de behoefte aan hoog opgeleide mensen nog steeds bestaat, maar dat 'de animo voor het nieuwe produkt niet zo is, dat men met honder den in de rij staat'. De oplei ding zou samenwerken met de universiteiten van Delft, Lei den en Rotterdam. De ministe ries van Onderwijs en Econo mische Zaken zegden voor de eerste vijf jaar een startsubsi die van 12 miljoen gulden toe. Het bedrijfsleven stelde zich voor eenzelfde bedrag garant. Den Haag, waar de school zou worden gevestigd, kwam met een subsidie van 4,5 miljoen over de brug. De subsidies blij ven nu grotendeels ongebruikt. Rente opnieuw omlaag an onze verslaggever M/NIJMEGEN - wil op z'n minst de van de aandelen Audet eboden krijgen. Als ekwart van de stukken orden aangeboden, doet zonder meer zijn bod nd. Gaat het om 50 tot procent dan behoudt de tgever zich het recht voor tzelfde te doen. wil tot een volledige sa- werking met Audet komen zal, als na een geslaagd bod et alle aandelen van het Nij- gse concern worden aange- en, met Audet overwegen een zogenaamde juridische ie te komen. Daardoor worden ook de tuele onwillige Audet- deelhouders vanzelf aan- ouder van VNU. Zij krij- dan niet de prijs die VNU edt (2,5 aandeel VNU plus derd gulden contant) maar door accountants vastge- de prijs. Die zal volgens ""'-topman Brentjens in elk val lager liggen dan zijn bod. Brentjens maakte duidelijk t na de overname van Audet Haarlemse concern voorlo- geen trek heeft in verdere tbreiding in de Nederlandse gbladwereld. Het accent t nu meer te liggen op de 'tbouw van de activiteiten op gebied van professionele ormatie, met name ook in de nigde Sta tea IE PAGINA FINANCIËN: van de buurman is niet elke te koop' (AP) - Bij ge- ddadige botsingen in ee vluchtelingenkampen de strook van Gaza is nderdag een Palestijnse gen omgekomen en zijn en andere Palestijnse 'visten gewond door ko- van Israëlische militai- woordvoerster van de VN- anisatie voor vluchtelin- ulp UNRWA zei dat het van een 15-jarige jongen overgebracht naar een -hospitaal in Maghazi. Een Israëlische legerwoord- rder wilde slechts bevesti- dat er bij de rellen die 's "nds in de vluchtelingen- Pen Nuseirat en Maghazi braken zeven gewonden wa- gevallen IE OOK BUITENLAND (ADVERTENTIE) tSJaars keytxttrd», »ynUi«Lurt, Plano'», «war, plano'», p*'» eil «jratOfkara SAMEN met de Chinese vice-premier Wan Li, knipt Ria Lubbers, echtgenote van de minister-president, het openeningslint door van de tentoonstelling 30 jaar World Press Foto in de hoofdstad van de Chinese Volksrepubliek. De tentoonstelling heeft een Ne derlands tintje door een aanvullende expositie met werk van een aantal Nederlandse fotografen. In het midden Sharon Wunderink, dochter van de voorzitter van de World Press Foto Stichting. fotoanp Als reden voor de verlaging noemt De Nederlandsche Bank de 'onverminderd sterke positie van de gulden in de valuta markt'. In december heeft een tijde lijke rentestijging in het bui tenland bij een gelijkblijvende guldensrente geen nadelige ge volgen gehad voor de positie van de gulden binnen het Europees Monetair Stelsel. Nu de rente in het buitenland weer is gedaald en de koers van de gulden in de valutamarkt is ge stegen, zijn de omstandigheden voorhanden voor een verdere rentedaling in de Nederlandse geldmarkt, aldus de toelichting van De Nederlandsche Bank. Het is de vierde maal binnen betrekkelijk korte tijd dat De Nederlandsche Bank de offi ciële discontotarieven verlaagt Per 4 november gingen de ta rieven over de hele linie al met een kwart procent omlaag, wat een opmerkelijke maatregel was omdat de Bondsrepubliek dit toen, evenals nu, niet deed. Doorgaans volgt De Neder landsche Bank de rentemaat regelen van de Duitse centrale bank, de Bundesbank. Op 25 november volgde een verlaging van het disconto met weer een kwart procent en per 4 december werden de officile discontotarieven nogmaals met een kwart procent verlaagd. De geldmarkt reageerde don- PITTSBURGH (REUTER) - Een enorme olievlek be dreigt de watervoorziening in een groot aantal steden langs de Ohio-rivier in de Verenigde Staten. De bijna 130 kilometer lange olievlek bereikte donderdag de staat West-Virginia. Volgens deskundigen gaat het om een van de ergste milieurampen uit de geschiedenis van de Ver enigde Staten. De ramp begon op zondag toen miljoenen liters dieselolie uit een verouderde opslagtank van een raffinaderij op 40 kilo meter van Pittsburgh in de Monongahela-rivier stroom den. Vervolgens kwam de olie vlek in de Ohio-rivier terecht, waarlangs zij nu langzaam af zakt in de richting van Cincin nati in West-Virginia. De gou verneur van Ohio, Richard Ce leste, kondigde woensdag de noodtoestand af. Hij gaf de Na tionale Garde de opdracht klaar te staan om bedreigde gebieden met tankwagens van water te voorzien. „Als de olie massa langs de Ohio naar Cin cinnati drijft, kan de water voorziening van wel een mil joen mensen bedreigd raken", zo zei hij. Ook in West-Virginia, In diana en Kentucky hebben de autoriteiten voorzorgsmaatre gelen genomen. In een plaats hebben de autoriteiten zelfs een zwembad in gebruik geno men om drinkwater op te slaan. In de plaats Robinson Township in Pennsylviania, die drie dagen zonder water heeft gezeten, leverde de plaat selijke begrafenisondernemer met de lijkwagen water af BONN (AP) - De Westduitse minister van binnenlandse zaken Friedrich Zimmer- mann heeft donderdag ver klaard dat het Westduitse asielrecht misschien stren ger zal moeten worden, om dat de meerderheid van de personen die nu asiel vra gen dit om economische re denen doet. Onder het huidige recht mag iedereen die asiel vraagt het land in, in afwachting van de beslissing op zijn aanvraag. BONN (DPA) - De Bondsre publiek Duitsland zal dit jaar veertig miljard mark moeten lenen in plaats van de 29,5 miljard mark die in december vorig jaar werd genoemd in de begroting voor 1988, zo heeft de West duitse minister van Finan ciën, Gerhard Steltenberg, donderdag verklaard. Een en ander is noodzakelijk geworden door de daling van de dollarkoers, waardoor onder TILBURG (ANP) - Een 40-jarige man uit Tilburg heeft vorig najaar via buraucrati- sche weg een officieel rijbewijs weten te verkrijgen met valse gegevens. Hoewel zijn eigen rijbewijs wegens rijden onder invloed was ingetrokken, kon hij bij controle toch een door de gemeente afgegeven rijbewijs overleggen. Slechts doordat hij toevallig door een agent werd herkend, liep hij tegen de lamp. Dat blijkt uit een artikel in het Algemeen Po litieblad van deze week. A.S. had de persoons- gevens van een kennis uit zijn hoofd geleerd, had op diens naam rijles genomen en een rijbe wijs aangevraagd. Vervolgens haalde hij een uitreksel uit het bevolkingsregister, liet de ken nis naar zijn eigen adres overschrijven en nam het officiële rijbewijs in ontvangst. De niets vermoedende kennis werd daarna weer keurig naar zijn oude adres verhuisd. Hij heeft geen rijbewijs. De Tilburger werd september vorig jaar aan gehouden omdat een ruit van zijn auto was in geslagen. Dat was bij een inbraak gebeurd, al dus de man, die geen rijbewijs bij zich had. De auto stond op naam van een vriendin, zei hij. Omdat hij zichtbaar zenuwachtiger werd, moest hij zijn rijbewijs op het bureau komen la- Drie merken bepalen het autobezit van mensen die zeer goed in hun slappe was zitten. Ze kunnen, hoe gek het ook lijkt, goedkoop rijden in een wagen van bijna anderhalve ton. VANDAAG IN DE STEM SPECIFIEK Volgens Van Waveren hebben de kosten tot nu toe 2,3 miljoen gulden bedragen. De aanloopkosten werden destijds op 21 miljoen geschat, de explositatiekosten op 25 mil joen en de jaarlijkse studiekos ten per student op 50.000 gul den. De opleiding was bestemd voor mensen die een doctoraal studie achter de rug hebben. Jaarlijks was er ruimte voor 250 studenten. ten zien. Binnen een uur toonde hij een rijbewijs op naam van ene L.I. uit Tilburg. Omdat dit geheel in orde leek, had hij kunnen vertrekken, ware het niet dat een toevallig langslopende agent hem herkende als meneer A.S., wiens rijbewijs was ingenomen wegens rijden onder invloed. De man is valsheid in geschrifte plus het overtreden van de wegenverkeerswet ten laste gelegd, maar 'het is afwachten hoe het openhaar ministerie ten opzichte van dit brein gaat han- - delen', aldus het artikel. Volgens de politie had de man met het rijbewijs ongekende mogelijk heden tot frauderen. Een woordvoerder van het Centraal Bureau voor de Rijbewijzen liet donderdag desge vraagd weten dat het CBR afgaat op de per soonsgegevens die de gemeente verstrekt. Hij had nog nooit van deze truc gehoord. Er wordt via een computer gecontroleerd of iemand wel een rijbewijs mag hebben. Volgens de Vereniging van Nederlandse Ge meenten kan iemand zich inderdaad voor een ander uitgeven. „Het is niet ondenkbaar dat dat lukt." Volgens een woordvoerder was de man vroeg of laat echter toch wel eens gepakt: „Iemand zou de gegevens van beide personen toch wel eens naast elkaar hebben gelegd." Trevor Howard, de bekende Britse filmacteur is dood. Voor zijn levensverhaal, zie Gidsl Opnieuw is het aantal inwoners van Zeeuwsch-Vlaande- ren afgenomen. Er wonen nu bijna 500 mensen minder dan een jaar geleden. Volgens de gedeputeerde R. Barbé wordt het hoog tijd voor een analyse van de cijfers. Eén ding staat voor hem vast: de WOV zou een keerpunt ten goede kunnen veroorzaken. ZIE PAGINA ZEELAND 1 Het wisseldisconto wordt verlaagd van 3,75 procent naar 3,5 procent, het promessedisconto van 4,75 procent naar 4,5 procent en de voorschotrente van 4,25 naar 4 procent. Het promessedisconto is het tarief waarop de banken de tarieven baseren die zij aan hun klanten in rekening brengen. De banken kunnen de tarieven aan hun klanten nu ook verlagen. Matige en aan de kust vrij krachtige wind uit west tot noordwest die later draaiend naar het zuiden. In de ochtend vorming van mist en min. temp. tot min 3 graden. Overdag eerst bewolkt met brede opklaringen, la ter zwaar bewolkt met regen. De vooruitzichten van zater dag tot en met dinsdag: zwaar bewolkt met tijdelijk wat neerslag. Eerst vrij zacht, maar vanaf maandag frisser. derdag zeer verrast op de maatregel van De Nederland sche Bank. De korte-renteta- rieven waren in Nederland al wat aan het reageren op de da ling van de Duitse rente, maar men had de ingreep van De Ne derlandsche Bank toch niet nu al verwacht, zo werd gezegd. De Nederlandsche Bank is tot een verlaging van het dis conto overgegaan zonder dat in de Bondsrepubliek een soortge lijke maatregel was genomea De Bundesbank nam zelfs een maatregel die de geldmarkt wat moet verkrappen (vermin dering van de herdisconte- ringscontingenten voor de Westduitse banken per 1 fe bruari). De Duitser deden dit om het effect van de omvang rijke dollarinterventies te neu traliseren. Deze dollaraanko pen worden betaald met mar ken, die daardoor in de markt komen en bijdragen tot de groei van de geldhoeveelheid. Volgens een woordvoerder van De Nederlandsche Bank zijn de Duitsers wel ingelicht over de rentemaatregelen in Nederland, maar hebben deze verder niets met elkaar te ma ken. Van een gecoördineerde actie is volgens hem geen spra ke. Van de tarieven is het pro messedisconto het belangrijk ste. Dit vormt de grondslag voor de rente die de banken in rekening brengen voor krediet verlening in rekening-courant aan het bedrijfsleven en het werkt door naar de particuliere sector. SCHIPHOL (ANP) - De voorgenomen besparing op de pro- duktiekosten bij Fokker zal gepaard gaan met gedwongen ontslagen van ettelijke honderden mensen. onderhandelaar van de stemming met de regering over De onderhandelaar van Unie BLHP Popelier zei don derdagmiddag desgevraagd de in luchtvaartkringen circule rende berichten hierover 'niet meer te ontkennen'. „Deze ver wachting lijkt volledig reeël", aldus Popelier die hierop geen nadere toelichting wilde geven. Vrijdag begint het overleg tus sen de Fokker-leiding en de vakbonden over het plan dat de onderneming in oktober vorig jaar aankondigde dat in 1990 tot een besparing op de pro- duktiekosten van 200 miljoen, ongeveer tien procent, moet hebben geleid. De woordvoer der van Fokker wilde donder dag niet meedelen of dit bespa ringsplan volledig gereed is. Fokker heeft na de overeen- de steunverlening aan de ern stig in financiële moeilijkheden verkerende vliegtuigfabrikant gesteld dat gedwongen ontsla gen mogelijk niet te vermijden zouden zij a In een eerder stadium heeft Fokker al laten weten dat 'het overgrote deel van besparingen moeten komen uit een drasti sche vermindering van het per soneelsbestand'. Met 665 mil joen gulden zijn de personeels kosten de zwaarste post van de bedrijfslasten. In luchtvaart kringen wordt rekening gehou den met ettelijke honderden werknemers die Fokker ge dwongen zullen moeten verla ten. Nog veel meer arbeids plaatsen zouden gaan verdwij nen. meer de winst van de West duitse centrale bank 'richting nul' gaat, aldus Steltenberg. In de begroting was nog uitge gaan van een Bundes ban- kwinst van ongeveer zes mil jard mark. De minister heeft geen pro blemen met de extra tien mil jard mark, maar in 1989 moet de overheid dan wel tien mil jard mark minder lenen. De re gering zal haar beleid van be perkte uitgaven voortzetten, aldus Steltenberg. TOKYO - De internationale druk op Japan om de jacht op walvissen in te perken begint zo groot te worden dat Japan het plan heeft opgevat om dan maar zelf walvissen te gaan fokken. Enige ervaring op dit gebied is er niet, omdat niemand ooit walvissen heeft gefokt In Taiji, de stad die vanouds van de walvisvangst be staat, worden de mogelijkheden onderzocht om twee baaien in te richten als kraamkamers voor walvissen. De laatste Japanse walvisvaart gold Antartica. Daar werden 300 walvissen gevangen die nauwkeurig bestu deerd zullen worden voor de fok. (ADVERTENTIE) PJUtKERJOTTER Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad kwartaal acceptgirokaart ad kwartaal per autom. afschrijving ad... ƒ23,90 ƒ71,85 ƒ69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem. Antwoordnr. 112,4800 VB Breda 4 a DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1