listen ïldorf Redactie Waarheid stapt op na conflict 1 BEDRIJVEN GESLOTEN DOOR SUPERHEFFING Wetenschappelijke raad geïnstalleerd Dienstenbond FNV nuluren-contract wettelijk verbieden Verduistering bij 's Rijks Munt simpel I JeTelUd l'Korthals moet feiten geven' BINNENLAND m Walgelijk joldfinger DE STEM BINNENLAND WOENSDAG 6 JANUAR11988 GORBATSJOV GEEN 'ACHTSTE WERELDWONDER' GEACHT SCHEVENINGEN (ANP) - Sinds de invoering van de superheffing in 1984 hebben 31 zuivelfa brieken de poort moeten sluiten. In 1983 waren er van deze fabrieken, eind 1987 nog 107. DE STEM COMMENTAAR Ultimatum bij Van den Bergh Jurgens 'Geen water laten lopen bij koude' FALEND BEVEILINGS- EN CONTROLESYSTEEM OORZAAK NIEUWSOVERZICHT WD: werkgelegenheid i.p.v. subsidies Twijfel aan uitvoering Rijnzoutverdrag Brinkman nodigt 'commerciëlen' uit Faillissement bouwbedrijf Rehorst Overgangsregeling AAW niet toepasselijk T28 ling ouder. foto martien holthuis !e arrondissementen •zoek in te stellen immers meer over izing en aantallen te weten, voordat er beleid kan worden ;n geld ervoor vrij den om de honder lij k duizenden ont- kinderen in het antse op hulp te la- en. Als hulpverle- ïrikken van de Til- ïderzoeksresultaten, Paul Vlaardinger- n moet het kinder zo groot zijn, dat d ingrijpen noodza- 5TERDAM (ANP) - Een jote meerderheid van de dacteuren en medewer kers van het Volksdagblad Waarheid is na diep- |aande meningsverschillen 'net de directie en uitgeef- ter van het blad (Stichting lepenak) en het partijbe- uur van de CPN over de jolitieke inhoud van de jant maandag opgestapt. kuim de helft van de redacteu- (zeven van de dertien) en geveer driekwart van de me ikers heeft het voor gezien ■rklaard, aldus een van de rokken redacteuren. „Wij Uden een goed journalistiek •ijkswacht en politie :h een teken dat men de weg is. ampagneleiders bij diensten, en ook bij sch Instituut voor de veiligheid, waarvan voorzitter is, willen in paar weken wach- le eerste maand van er uzelf vóór men rt' te evalueren. hand van die eva- rdt bekeken hoe het en strafbeleid (kort- ontzeggingen, boetes tot 3300 gulden, na nst van de procu- konings soms zelfs lijke inname van het in de rest van het ten worden ingevuld, meer en intensiever overdag en 's door de weeks en in tend - zijn in elk ge- rwachten. Niet alleen kend rijgedrag, maar ie vorm van routine- 3, waarbij iedereen - t leeftijd, geslacht, of maatschappelijke de fuik in moet. aldus kort geleden eentelijk korpschef in ver van Brussel gele- eente, „houden we nu e hand aan. Want het zingwekkend, tijdens rt controles, hoeveel iers er overal op ster- en. Om van de groot- nog maar te zwij- 3 januari vond de op de luchthaven van rt een fles springstof iandbagage van Mo- i. De man werd gear- L Snel daarna bleek, al werd gezocht we- le TWA-vliegtuigka- de moord op een Ame- le passagier. had diezelfde dag izien zijn deel van het toftransport ongezien e douane te sluizen. Na angenneming van zijn erborg hij de gevaar essen aanvankelijk in rtionskluis; korte tijd jegroef hij ze in de 'an zijn huis. Toen Ab- 26 januari werd gear- d vond de politie be te springstof 32 ontste- lechanismen. openbaar ministerie •van uit dat Abbas Ha- kort na de gevangen- van zijn broer in Bay- men met zijn andere Lbdel Hadi Hamadei en jk een of meer anderen, tvoering van Rudolf i (17 januari) heeft reid en uitgevoerd. Ook ontvoering van Sie- nanager Schmidt (21 i) zou Abbas hebben romen. produkt maken en geen propa gandablad en de uitwerking daarvan viel niet goed bij di rectie en CPN-partijbestuur", aldus de redacteur. Een groep oud-redacteuren en -medewerkers heeft de de re dactionele werkzaamheden met onmiddelijke ingang over genomen. De vertrokken redacteuren gaven gisteren een verklaring uit over het conflict. „In de laatste twee maanden zijn de conflicten steeds hoger opgelo pen. Daarbij is het de redactie vooral hoogst kwalijk genomen dat zij niet in ganzepas achter het achtste wereldwonder, Sovjet-leider Gorbatsjov, aan liep, maar over hem met kriti sche afstand en soms zelfs met humor schreef", aldus de ver klaring. Van Dalen voegt er aan toe dat de CPN-leiding ook wilde dat er gunstiger over de Sov jetunie zou worden geschreven en dat de CPN een prominen tere plaats in de krant zou krij gen, zodat de partijleden zich meer in de krant zouden kun nen verplaatsen en er ook meer voor zouden gaan doen. Hoewel in het conflict de na druk ligt op de politieke inhoud van De Waarheid speelde ook de wijze waarop een nieuwe bezuinigingsronde wordt uit gevoerd een rol. Deze kwam neer op een verdere verklei ning van de redactie en een pa ginavermindering. Daardoor zou het niet meer mogelijk zijn geweest een interessante krant te maken, betogen de opge stapte redacteuren. Zij zagen in de opstelling van directie en uitgeefster van De Waarheid en het CPN-partij- bestuur een onaanvaardbare aantasting van de redactionele verantwoordelijkheid. „De re dactie balanceerde bij het ma ken van de krant al vaak op de rand van wat journalistiek en menselijk verantwoord was. De vertrokken redacteuren zien nu geen kans meer een krant te maken die interessant zou kunnen zijn voor een breed links publiek", stellen zij. Waargeid-directeur Robert Schurink zegt dat de vertrok ken redacteuren een aantal on juistheden vertellen. „Er is geen sprake van dat wij een koerswijziging aan de redactie hebben opgedrongea Er is na tuurlijk wel een duidelijk ver band tussen de inhoud van de krant en de abonneewerving. De huidige inhoud heeft onvol doende wervingskracht. Heffing nekt zuivelfabrieken [)it heeft voorzitter drs. H. Schelhaas van het produkt- hap voor zuivel dinsdag gezegd. De superheffing is een ete die het ministerie van landbouw boeren oplegt als j te veel melk aanleveren. melkaanvoer is de laatste [tier jaar met twaalf procent aald, waarvan acht procent alleen al in het afgelopen jaar. "1 zal de aanvoer met nog i twee tot drie procent ver- afnemen, zo verwacht ihelhaas. Zonder superhef- ing zou volgens hem de melk- fcroduktie sinds 1984 met tien procent zijn gestegen. Een ander duidelijk effect i de superheffing, die door e Europese Gemeenschap in- esteld is om van boterberg en selkplas af te komen, is de da- l van het aantal koeien met ntig procent. In december iren er twee miljoen melk koeien, ten tijde van de invoe- |deN HAAG (ANP) - PvdA- nerlid Stoffelen vindt lat minister Korthals Altes |(justitie) het leed van de fa lie Heijn onnodig heeft [vergroot door zijn medele den te betuigen nog voordat [onomstotelijk is komen vast e staan dat Heijn niet meer n leven is. |0f de minister moet over aan- Uende gegevens beschikken <fe hem de zekerheid geven dat jHeijn dood is. Stoffelen heeft |de minister gevraagd of dat het peval is. Indien niet, beseft de ister dan dat zijn rouwbe- oiging tot misverstanden aan leiding geeft en het leed van de milie onnodig is vergroot?, zo il Stoffelen weten. ^TOELAATBAAR en onverantwoord. Met die zware woorden loeten de solo-acties van de Nederlandse acteur Jules Crolset 'O'oordeeld worden. Hij heeft bekend dat hij het verhaal van zijn uitvoering door Nederlandse fascisten heeft verzonnen, dat hij lerantwoordelijk is voor een valse bommelding tijdens de voorge komen opvoering van het toneelstuk 'Het vuil, de stad en de lood' van Fassbinder en ook dat hij de dreigbrieven heeft ge schreven namens het Nederlandse Jongerenfront waarin de op- 'oering van het omstreden theaterstuk in Amsterdam werd ieéist. De acties van Croiset, ook de voorman bij het verhinderen van assbinders stuk in Rotterdam, zijn omgeven geweest met felle moties, hebben grimmige discussies opgeleverd over al dan niet aenemend anti-semitisme in ons land, over de grenzen van de r']heid van meningsuiting én de grenzen van onze hoogge- oemde tolerantie. En nu dit. Als het om een niet zo ernstige zaak ging, zouden we e zaak schouderophalend kunnen afdoen als een kwalijke grap. ta op een lichtzinnige manier is omgesprongen met emoties, die een ernstig gekwetst hebben, moeten we spreken van een wal- Pjke éénacter. ring van de heffing graasden er 2,5 miljoen op de Nederlandse weilanden. Ook per oppervlakte gras land nam het aantal dieren af. Per honderd hectare zijn er nu gemiddeld 181 koeien tegen 212 voor de invoering van de su perheffing. Per bedrijf daalde het aantal koeien van gemid deld 41 naar 38. Het aantal boe renbedrijven in de melkvee houderij liep terug van 61.000 naar 53.000, overigens mede als gevolg van de algemene werk loosheid en het gebrek aan op volgers. Omhoog ging de ge middelde melkproduktie per koe: van 5.290 kilo melk naar 5.750 kilo per jaar. Schelhaas zei dinsdag ook dat de zuivelindustrie in 1987 zestig procent minder mager melkpoeder heeft geprodu ceerd dan in het jaar voor de invoering van de heffing. De boterproduktie ging met 26 procent omlaag in deze periode. Op de werkgelegenheid heeft de superheffing weinig invloed gehad volgens de voorzitter van het produktschap voor zui vel. Weliswaar daalde het aan tal werknemers tussen 1984 en nu van 21.200 naar 19.000, maar automatisering is hier een be langrijker oorzaak van dan de heffing. Schelhaas schat het ef fect van de superheffing op de werkgelegenheid op vijfhon derd arbeidsplaatsen. Hij denkt dat het in totaal niet meer dan duizend banen zal betreffen, in de loop van de ko mendejaren. Schelhaas verwacht dat 1988 iets gunstiger voor de zuivelin dustrie zal worden dan het vo rige jaar, mede op grond van de zeer positieve gang van zaken in de kaassector. ROTTERDAM (ANP) - De Industriebond FNV stelt de directie van de margarine- fabriek Van den Bergh Jurgens in Rotterdam (700 werknemers) een ultima tum om vóór zondag te ga randeren dat bij de ko mende reorganisatie geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Als de directie die garantie niet geeft zullen de bondsleden vanaf maandag in actie komen, waarbij stakingen niet zijn uit gesloten. Dit heeft districtsbestuurder A. de Jong dinsdag meegedeeld na afloop van een ledenverga dering bij Van den Bergh Jurgens. De directie van deze Unilever-dochter is van plan de produktie van margarine de komende jaren zodanig te reor ganiseren dat zo'n tweehon derd arbeidsplaatsen overbo dig worden. De Industriebond FNV verzet zich niet tegen de reorganisatie, maar wil de ga rantie dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Overleg tus sen directie en bond heeft tot nu toe geen resultaat opgele verd, waarop de meeste leden hebben ingestemd met het stel len van een ultimatum op straffe van acties, aldus de Jong. PREMIER Lubbers heeft gisteren op het Catshuis de nieuwe Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe leid geïnstalleerd. Van rechts af: prof. dr. H. Adriaansens, dr. A. Wolf-Al- bers, prof. dr. A. Kreukels, prof. dr. B. van Praag, prof. dr. C. Rijnvos, prof. dr. L. Geelhoed, dr. ir. M. van Damme-van Weele, prof. dr. ir. R. Rabbinge en Drs. R. Lubbers. Voorzitter prof. dr. W. Albeda was door ziekte afwezig. - fotoanp AMSTERDAM (ANP) - Het in koude perioden laten lo pen van het water om be vriezing van leidingen te voorkomen komt steeds meer voor en is een „betreu renswaardige verandering in het consumentengedrag". Directeur Gast van Gemeente waterleidingen Amsterdam meldt dit in het gisteren ver schenen j aarverslag. Het watergebruik steeg in de koude weken van januari vorig jaar tot ongebruikelijke hoog ten. Oorzaak: de consument liet de kraan open. En dat terwijl er andere, goede voorzorgs maatregelen zijn te nemen (zo als isoleren) om de bevriezing van leidingen en meters te voorkomen, aldus de directeur. UTRECHT (ANP) - De Dienstenbond FNV wil dat er een wettelijk verbod komt op het afsluiten van zogeheten nu- lurencontracten waarbij de werkgevers de werknemers op afroep naar believen een uurtje of 40 uur per week kan la ten werken. De bond wil via dergelijke wet telijke maatregelen een dam opwerpen tegen al te grote wil lekeur met flexibele arbeids contracten, zo schrijft de bond in een brief aan de Tweede Ka mer. Op zich is de Dienstenbond FNV evenals trouwens de rest van de vakbeweging niet meer geheel afkerig van flexibele ar beidscontracten maar die con tracten moeten wel binnen de perken blijven en ze moeten met bepaalde waarborgen wor den omgeven ten aanzien van de rechtspositie van het perso neel. Werknemers met flexi bele contracten moeten in prin cipe dezelfde rechten hebben als hun collega's met normale, fulltime-contracten, is het uit gangspunt van de bond. De dienstenbond wil via de cao-onderhandelingen de posi tie van de 'flexibele' werkne mers zoveel mogelijk verbete ren. Maar ook de volksverte genwoordiging zal er via de wetgeving het nodige aan moe ten doen omdat tal van werk nemers nog steeds niet onder cao's vallen en de bonden voor die categorie dus betrekkelijk weinig kunnen betekenen, al dus een woordvoerder van de bond. Met name de diensten bond FNV kent op zijn werk terrein een aantal sectoren - bijvoorbeeld in de detailhandel en de groothandel - waar de werknemers het nog steeds zonder cao moeten stellen. De Tweede Kamer buigt zich binnenkort over een onderzoek dat vorig jaar in opdracht van het ministerie van sociale za ken en werkgelegenheid werd verricht. Uit dat onderzoek bleek dat de meeste werkne mers met flexibele contracten behoren tot de zwakkere groe pen op de arbeidsmarkt. Ze willen liever een vast contract maar kunnen dat niet krijgen. INT MAARTEN, een stinkrijk landje in de Caribische Zee waar e internationale jetset zijn dollars pleegt stuk te slaan, wil onaf- •ankelijk worden, van de Antillen én van Nederland. Althans dat wil Claude Wathey, de kleurrijke leider van Sint taarten. Op zichzelf is er niets tegen zo'n streven en het zal door Vaderland waarschijnlijk niet gedwarsboomd worden. In het Ca- bische gebied zijn talloze eilandstaatjes, doorgaans dunbevolkt a levend van het toerisme. Toch moet er enige vraagtekens geplaatst worden bij het stre- en van Sint Maarten nu de motor achter de onafhankelijkheid "9erekend Claude Wathey blijkt te zijn. Hij staat bekend als een eer onorthodox politicus, wiens naam meer dan eens in verband 9ebracht met de mafia, drugshandelaren en witwassers van °nnen dollars. Hij is een soort Goldfinger van Sint Maarten, die overhoop ligt 'et de gezagsvoerder van het eiland, de door Nederland be- eemde Richardson, met zijn minister Leo Visser die in de Antil- eanse regering zit en ook met Don Martina, de Arubaanse leider. Jaude Wathey wil geen pottekijkers op zijn eiland, hij wil alleen l09 meer poen maken en hij wil alle macht. In een dronken bui ei hij eens tegen minister Jan de Koning, toen hij een voorstel an Wathey niet overnam: „Als ik nu een wapen had gehad, had ie nu neergeschoten". Sint Maarten, dat van Nederland jaar- vijf miljoen gulden ontwikkelingshulp krijgt, mag best onaf- ankelijk worden, maar liever niet met zo'n merkwaardig baasje 'a Claude Wathey op de troon. UTRECHT (ANP) - Door een falend beveiligings- en controlesysteem hebben twee medewerkers van 's Rijks Munt in Utrecht tus sen 1985 en 1987 kans gezien zo'n 55.000 gulden aan afge keurde guldens en rijks daalders te verduisteren. De mannen konden moeiteloos in de bergplaats van de munten komen en deze ver wisselen voor ongeslagen munten. Wegens verduistering heeft de officier van justitie bij de rechtbank in Utrecht, mr. H. Bergkotte, dinsdag negen maanden gevangenisstraf te gen het tweetal geëist, waar van twee voorwaardelijk. Te gen de vrouw van een van de verdachten is wegens heling twee maanden celstraf geëist, waarvan zes weken voorwaar delijk. De officier erkende dat de beveiliging bij 's Rijks Munt in die periode „niet optimaal" is geweest, maar vond dat geen excuus voor het verduisteren van de afgekeurde munten. Beide verdachten, G. van A. (31) uit IJsselstein en J. de L. (47) uit Utrecht, verklaarden mede uit wrok te hebben ge handeld. Van A. kreeg maar geen verwarming op zijn werkplek, terwijl De L. meer malen een promotie tot voor man bij de afdeling materiaal besturing aan zijn neus voorbij zag gaan. Toen de mannen merkten dat de kisten met afgekeurde munten ongeopend in de smelt oven verdwenen, was de ver leiding naar hun zeggen te groot om niet guldens en rijks daalders om te wisselen voor ongeslagen munten, die in de zelfde ruimte stonden opgesla gen. Het voorschrift dat de bergplaats alleen toegankelijk was in gezelschap van een con troleur, werd in 1985 ingetrok ken. Volgens een rapport van de Rijksrecherche was het daarom en door het ontbreken van controle bij de uitgang van 's Rijks Munt niet moeilijk de munten te verduisteren. Van A. verklaarde dinsdag herhaalde lijk op strengere controle en vernietiging van de munten te hebben aangedrongen, maar de directie negeerde die verzoe ken. De verduistering van de naar schatting 200 kilo munten kwam pas aan het licht toen Van A. in paniek zo'n 15.000 gulden bij Kornwerderzand in de Waddenzee gooide. Bij 's Rijks Munt deed namelijk het gerucht de ronde dat vanwege vermissing van een muntstem pel bij iedere werknemer huis zoeking zou worden gedaan. Van A. besloot toen al het be lastende materiaal in het water te gooien, maar had er niet op gerekend dat een deel van de munten door de vloed zou aan spoelen. De opmerkelijke vondst bracht de politie op het spoor van de twee werknemers. Ze verklaarden het geld aan benzine en boodschappen te hebben besteed. Officier van justitie Berg kotte vond het vergrijp des te kwalijker vanwege de bijzon dere positie van 's Rijks Munt en het vertrouwen dat in de werknemers wordt gesteld. -J i/ <v v? Dit begint zo langzamerhand wel een heel vreemde winter te worden. Het weerbericht meldt constant waaiweer en op de veiling zijn de eerste zomerkoninkjes al aangeboden, terwijl ik nog niet eens een winterkoninkje heb gesignaleerd. Wie buiten naar bomen, struiken of planten kijkt, ziet dat de flora danig van slag is. Er verschijnen dikke knoppen en hier en daar staan zelfs bomen te bloeien. Zelf ben ik ook helemaal uit mijn normale doen. U kunt het geloven of niet, maar ik heb momenteel last van voorjaarsmoe heid Ik zit continu te geeuwen en voel me lamlendig. Ik verlang naar stevige vrieskou desnoods met een fiks pak sneeuw. Mogelijke voorbarige speculaties over een komende Elfstedentocht neem ik gaarne op de koop toe. Ik kan dit huidige gekwakkel om de een of andere reden niet verdragen. Het inspireert niet en het is net alsof het nieuwe jaar nog steeds niet begonnen is. Het is al sinds 1 januari het zelfde weer en ook in het nieuws is amper aanleiding om ge schokt overeind te veren. Goed, Cruijff gaat weg en Co Greep probeert te bemidde len, maar als ik die man zijn naam lees, krijg ik het idee dat hij te laat komt om nog in te kunnen grijpen. Cruijff wilde in de Meer gewoon niet de mindere zijn. Met het schoonmaakmiddel Ajax krijg je het schoon genoeg. Van het voetballende Ajax krijg je schoon genoeg. MER1JN HILVERSUM (ANP) - WD-fractieleider Voorhoeve wil dat de overheid minder subsidies verstrekt. Door te bezuinigen op het subsidiewezen kan geld vrijkomen om de werkgelegenheid te bevorderen door overheidsinvesteringen in de infrastructuur. Voorhoeve zei dit dinsdag in het radio-programma Echo van de KRO. Voorhoeve zei met nadruk dat hij geen voorstander is van werkverschaffing. Maar een verschuiving in de overheidsuit gaven van consumptieve bestedingen naar investeringen is volgens de WD-fractieleider een goede zaak. Hij wees erop dat de omvang van subsidies in vijftien jaar tijd is gegroeid van vijf miljard tot circa veertig miljard gulden. „Ik geloof niet dat de Nederlandse maatschappij door de groei van die subsi dies nu werkelijk zoveel is verbeterd", aldus Voorhoeve. DEN HAAG (ANP) - CD A-kamerlid Eversdijk heeft minister Smit-Kroes (verkeer en waterstaat) gevraagd of nog wel ge sproken kan worden over goede trouw van Franse zijde bij de uitvoering van het Rijnzoutverdrag. Eversdijk wijst erop dat Frankrijk voor het eind van 1987 duidelijk had moeten maken hoe de zoutlozingen in de Rijn zullen worden verminderd. Het kamerlid wil van de minister weten hoe de stand van za ken is en of moet worden geconcludeerd dat vermindering van de zoutlozingen vanaf 1 januari 1989 wederom niet haalbaar zal zijn. Eversdijk wil ook weten welke stappen de regering denkt te nemen om te voorkomen dat deze kwestie zich nog langer voortsleept. „Dit zeer ten nadele van goede internatio nale Verhoudingen, van de Nederlandse drinkwatervoorzie ning en van de Nederlandse tuinders", aldus Eversdijk. HILVERSUM - Minister Brinkman heeft de omroepen met commerciële plannen (AVRO, TROS, Veronica) bij zich uitge nodigd voor een gesprek. Ook niet-commerciële omroepen zijn overigens welkom. De minister geeft zendgemachtigden die menen beter uit de voeten te kunnen in een ander dan een non- commerciëel en pluriform bestel nog eens in overweging zich hierop te bezinnen. Dit deelde minister Brinkman gistermiddag mede tijdens de openingsvergadering van het nieuwe NOS-bestuur. Brinkman hoopt dat de nieuwe NOS, onder voorzitterschap van drs. J. P. van der Reijden, de beoogde gezamenlijkheid zal bevorderen. „Ik spreek de hoop uit dat vanaf nu en zeker vanaf het tijdstip dat het derde net in gebruik wordt genomen (april) de pro gramma's van de NOS daadwerkelijk een cultureel bolwerk genoemd kunnen worden". (Foto: NOS-voorzitter Van der Reijden biedt minister een levensgrote pop, voorstellende hem zelf, aan). WADDINXVEEN (ANP) - De arrondissementsrechtbank van Rotterdam heeft dinsdag het faillissement uitgesproken over drie besloten vennootschappen van het bouw- en aannemings bedrijf Rehorst in Waddinxveen. Twee curatoren hebben dins dagmiddag met directie en commissarissen van Rehorst over legd over plannen om zoveel mogelijk van de 230 ontslagen me dewerkers aan het werk te kunnen houden en lopende woning bouwprojecten te kunnen afmaken. De familie van president-directeur G. Rehorst speelt in een eventeeel nieuw op te richten bedrijf geen enkele rol meer. Met de curatoren wordt overlegd in hoeverre, mede gelet op de be langen van de crediteuren, het behoud van de werkgelegenheid bij de Rehorst-bedrijven en de lopende woningbouwprojecten in de komende dagen vastere vorm gegeven kan worden aan de ontwikkelde overlevingsplannen. Bij de failliet verklaarde BV's waren 230 mensen werkzaam die tussen kerst en nieuw jaar vernamen met ingang van 4 j anuari te zij n ontslagen. UTRECHT (ANP) - De hoogste instantie in geschillen over uit keringen, de Centrale Raad van Beroep, heeft bepaald dat de overgangsregeling van de Algemene Arbeidsongeschiktheids wet (AAW) voor gehuwde vrouwen niet van toepassing is. En kele honderden vrouwen aan wie op grond van de overgangs regeling het recht op een AAW-uitkering is ontzegd, kunnen door deze uitspraak alsnog aanspraak op een uitkering maken. De Centrale Raad van Beroep stelt dat de in 1978 ingevoerde regeling op gespannen voet staat met internationale rechtsre gels die discriminatie op grond van geslacht in samenhang met de echtelijke status verbieden. De raadslieden van zes vrouwen hadden dit tijdens de behandeling van de gedingen eind no vember vorig jaar ook aangevoerd. De overgangsregeling is gelijktijdig ingevoerd met het van kracht worden van het recht op een AAW-uitkering voor gehuwde vrouwen. Volgens de re geling hadden gehuwde vrouwen alleen recht op een uitkering als ze arbeidsongeschikt zijn geworden na oktober 1975 en vol doen aan de inkomenseis of als ze vanaf tenminste hun zeven tiende j aar arbeidsongeschikt waren.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1