PARKERJOTTER DESTEM Vliljoenenschade bij branden Hof: groeihormoon onschadelijk EG: 900.000 HA. OM OVERPRODUKTIE TEGEN TE GAAN 'olitieteam zaak Heijn overweegt uitbreiding Oude jaar uitgeluid op terras Merijntje BRUSSEL - Binnen de Europese Gemeenschap moet, zo mogelijk binnen twee jaar, 900.000 hec tare goede landbouwgrond worden braakgelegd. I SUPER-VOORDEEL-PRIJS ROKEN MOET MÓGEN. GEDEELTELIJKE VRIJSPRAAK VOOR CHAAMSE DIERENARTS ZATERDAG 2 JANUARI 1988 Vogelparadijs Moerdijk Een drieling met aids Kopje koffie in de lucht Dominostenen gaan vallen Rondreis Zware klus voor kabinet HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Slecht begin HET ALLERBESTE VOOR 1988 Dat wensen alle medewerkers van Torro u van harte toe. Ook namens onze bakker, slager en groenteman die vanochtend al weer vroeg aan de slag zijn gegaan. Want vers brood, vlees, groente, fruit en al die andere boodschappen hebt u ook vandaag weer nodig. Daarom is Torro vandaag gewoon om 9.00 uur weer open. Welkom JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN.. Van onze verslaggevers BREDA - Enorme branden hebben donderdag en vrij- voor vele miljoenen guldens schade aangericht. In een vluchthaven aan de Merwede bij Gorinchem vloog een binnenschip geladen met papier en balen katoen in brand. Het schip werd naar de Grote Merwedesluis gesleept, vaar een spectaculaire blus- eperatie begon. Er werd onder neer een blusboot ingezet en vrachtwagens. Met de laatsten verd de nog nasmeulende ba len katoen naar een zandop- tlagplaats aan de rand van de aan Ce bieden? Met een kleintje" in De Stem heeft u absoluut het meeste succes. Immers vele tienduizenden Stem lozers/leze ressen (ruim 6 van de 10) hebben speciale be langstelling voor onze kleintjes"-rubriek ..Te koop aangeboden" DE STEM 28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 stad gebracht waar ze werden nageblust. De brand zorgde voor een grote rookwontwikke- ling. Bij de haven van Andijk werd de winterstalling voor jachten in de as gelegd. Vrijwel alle zeventig Nederlandse en Duitse jachten werden onher stelbaar beschadigd. De schade wordt geschat op tien tot vijf tien miljoen. Oorzaak: een lichtkogel afgeschoten door een Westduitser. In Beverwijk ging de Oos terse markt in vlammen op. Die is onderdeel van de zogehe ten zwarte markt, waar parti culieren hun waar te koop aan kunnen bieden. Alle vijf hallen van de markt werden ver woest De schade wordt voor zichtig geschat op 1 miljoen, maar kan aanzienlijk groter zijn, omdat niet bekend was wat er in de hallen lag opgesla- gea Brandstichting wordt niet uitgesloten evenmin als de mo gelijkheid dat een verdwaalde vuurpijl de oorzaak van de brand was. Het zwembad in Breukelen werd in nauwelijks een uur een rokende puinhoop. Schade 2,3 miljoen. Oorzaak ook hiet mo gelijk vuurwerk. Verder was er nog een flink aantal kleinere branden, waar bij eveneens veel schade werd aangericht. Het uitgebrande botenhuis in Andijk. Landbouwgrond braak HAARLEM (ANP) - Het in Haarlem gevestigde recher cheteam in de ontvoerings zaak Gerrit Jan Heijn over weegt uitbreiding. Korpsen in de omgeving zal waar schijnlijk de komende week worden gevraagd om meer) assistentie, zei vrij dagmiddag woordvoerder A. Folgerts van het team, dat nu uit ongeveer zestig politiemensen bestaat. De extra menskracht is nodig vanwege de vele tips die bin nenkwamen na de uitzending van 'Opsporing Verzocht' idag. Het aantal tips als lg daarvan bedroeg vrij dagmiddag ongeveer vierdui zend. Voor de opheffing van de informatiestop waren al 1800 tip® binnen, zodat het totale aantal aanwijzingen uit het publiek nu de zesduizend na dert. Het telefoonteam op het hoofdbureau van politie in Haarlem, dat permanent aan wezig is om via een speciaal 06- nummer telefonisch tips bin nen te krijgen, is teruggebracht tot zes a zeven mensen. Van de vierduizend sinds maandag binnengekomen tips moeten er nog een kleine dui zend worden bekeken. De v.erkvoorraad' eerste priori- at-tips schommelt nog altijd tussen de vijf- en zeshonderd. De gouden tip is er, voor zover bekend, nog niet bij. Het aantal tips van mensen die menen maandag de stem »an de ontvoerder te hebben lerkend is gestegen tot ruim honderd. Er wordt ook meer dan de afgelopen dagen op één persoon getipt, maar nooit meer dan twee of drie tips per Persoon tegelijk, aldus Fol- gerts. Hij wilde liever niet ingaan de zogenoemde lokatie-on- teoeken die worden uitge voerd naar aanleiding van tips. De bladen van de Persunie schreven donderdag over zo'n onderzoek bij de Braassemer- meer tussen Amsterdam en heiden. Folgerts erkende dat de politie daar woensdagavond sen kijkje is gaan nemen, maar fat onderzoek leverde volgens iem niets op. Over de 31-jarige man die in '«band met de ontvoering vastzit wilde Folgerts ook vrij- kg niets kwijt De man wordt ■fJg verhoord. Hij bekent niet. Van onze correspondent Een dergelijke maatregel kan de EG een netto-besparing opleveren van 575 miljoen gulden per jaar. Dat blijkt uit berekeningen die over van naar schatting ruim medewerkers van landbouw commissaris Andriessen deze week hebben opgesteld. Het tij delijk braakleggen van land bouwgronden - 'set-aside' in EG-j argon - is één van de mo gelijkheden om overproduktie in de Europese landbouw tegen te gaan. Naar mag worden verwacht zal deze regeling, waarover binnen de EG al ruim een half 800 miljoen: geld dat de EG uit spaart op interventie-aanko pen en opslag van overschot ten. Andriessen gaat er daarbij vanuit dat voor de schadeloos stelling aan de boeren, die per hectare 'kale' grond een premie krijgen, voor maximaal 25 pro cent een beroep wordt gedaan op het Europese Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Land bouw. jaar druk wordt overlegd, één Lang niet alle landen vinden van de hoofdpunten zijn tijdens dat genoeg. Zo eist West Duits- IN MAASTRICHT werd het oude jaar op een bijzondere wijze uitgeluid: in de zon met een kopje koffie of een andere versnapering op een terrasje aan het Vrijthof. De oudejaars nacht verliep in Nederland 'wisselvallig'. Van 'een gekken huis' in Amsterdam tot overwegend rustig op andere plaat sen. Op de regionale pagina's een verslag. - fotoanp I leder 'DOCK-slde' met sterke profielzooi Maten 30 t/m 46 in de kleur zwart. I Maten 32 - 39 óók in blauw. Maten 40 - 46 óók grijs. IWinkelpr. 59.95 Bristolpr. 45.- .Alléén vandaag slechts de eerstvolgende Europese top van regeringsleiders, 11 en 12 februari in Brussel. Andriessen, die zijn plannen aanstaande woensdag nog in de Europese Commissie, het dage lijks bestuur van de EG, moet verdedigen, wil de braakleg gings-regeling verplicht stellen voor de lidstaten, maar de boe ren zelf zijn vrij er al dan niet gebruik van te maken. Deelname, die met premies wordt aangemoedigd, houdt wel in, dat ze minstens één vijfde van hun grond voor minstens een jaar onbebouwd laten. Volgens Andriessen zal de gemeenschap een bedrag van 230 miljoen gulden per jaar uit moeten trekken om in deze op zet de boeren die meedoen schadeloos te stellen. Maar daar staat een voordeel tegen- (ADVERTENTIES) Breda, Tramslngef 74 (in de Lunet) Oosterhout, Bredaseweg 21 DUS HOUDEN WE *N BEETJE REKENING MET ELKAAR VOORLICHTINGSBUREAU SIGARETTEN EN SHAG. WASSENAARSEWEG 80.2596CZ DEN HAAG. Gelukkig Nieuwjaar Van onze verslaggever DEN BOSCH - Anders dan de rechtbank in Breda be twijfelt het Gerechtshof in Den Bosch of het toedienen van groeihormonen aan mestkalveren schadelijk is voor de consument. Daarom heeft het hof twee directeu ren van een veevoederfa briek in Sittard en een die renarts uit Chaam, die daarvan werden verdacht, op dit punt in hoger beroep vrijgesproken. Mr. M. Moszkowicz, raadsman van een van de directeuren, confronteert op basis van deze uitspraak het openbaar minis terie in Breda met een schade claim van enkele tonnen. De claim van de bekende Maas trichtse strafpleiter is een ver volg op de spraakmakende groeihormoonaffaire die vorig jaar diende voor de Bredase rechtbank. De eis tot schadevergoeding zal zijn gebaseerd op twee pun ten. Enerzijds zijn destijd toen de zaak van de groeihormonen aan het rollen kwam, kalveren in beslag genomen ter waarde van enkele tonnen. Daarbij komt dat de officier van justi tie mr. J. Wabeke in Breda vol gens Moszkowicz in die periode in het openbaar uitspraken heeft gedaan die de goede naam en eer van zijn cliënt hebben aangetast. „Dat ge beurde voordat de rechter een uitspraak had gedaan. Dat was onrechtmatig", aldus de raads man. Woordvoerder W. Tielke- meijer van het openbaar mi nisterie in Breda toonde zich gisteren niet onder de indruk van de schadeclaim van Mosz kowicz: „De vrijspraak heeft slechts betrekking op een on derdeel van de beschuldiging. Bovendien is dit geen eindpunt van de procedure. Eerst maar eens afwachten of de advocaat- generaal in Den Bosch, die be vestiging had gevraagd van het Bredase vonnis, nu in cassatie gaat. Gebeurt dat niet, dan zien we de uitspraak van het hof in Den Bosch en de vordering van de heer Moszkowicz wel ko men". Mr. Wabeke is momen teel met vakantie. Het Bossche hof wijst er in de uitspraak van gisteren op dat tijdens de drie dagen du rende zitting deskundigen elk aar tegenspraken voor wat be treft het gevaar voor de volks gezondheid. De directeuren, J.S. uit Lanklaar-Bilsen in België en H.G. uit Lanaken eveneens in België, werden wegens het overtreden van de antibiotica- wet en het invullen van verval ste formulieren wel veroor deeld tot een geldboete van 20.000 gulden en een gevange nisstraf van 70 dagen, gelijk aan de duur van het voorarrest. Dierenarts A.W. uit Chaam werd voor dezelfde feiten ver oordeeld tot een boete van 20.000 gulden en zes maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. Zijn staf viel hoger uit onder meer omdat hij al eerder was veroordeeld voor soortgelijke zaken. Het hof heeft de behandeling tegen een vierde verdachte, een in Prin senbeek woonachtige werkne mer van het veevoederbedrijf, aangehouden. De rechtbank in Breda ver oordeelde de verdachten eerder tot geldboetes variërend van 10.000 tot 70.000 gulden en ge vangenisstraffen van een half De grond van het industrieterrein Moerdijk is een probleem gebied van de eerste orde. Onverkoopbaar en peperduur, maar de vogels zijn er gek op. In het ruige struikgebied hui zen nu al 165 vogelsoorten. Waarom zou het geen be schermd natuurgebied kunnen worden? ZIE WEEK 1 In 1987 zijn in Afrika een half miljoen baby's gestorven aan aids. Een besmette drieling wordt in Dungu in Zaïre ver zorgd door zusters Franciscanessen van Nijmegen. Ze zijn zwaar ziek en zullen niet lang meer leven. Gezondheidswer kers moeten handschoenen en beschermende kleding dra gen. ZIE WEEK 2 „De contacten met de passagiers zijn vaak vluchtig, maar het is fijn om te zien hoe blij iemand met zijn kopje koffie is". De kleine vreugden en drukke bezigheden van de ongeveer 2500 stewardessen van de KLM. „Bril dragen mag, maar de glazen mogen niet al te sterk zijn". ZIE WEEK 3 Een maand lang hebben dertig studenten gedaan over het opstellen van anderhalf miljoen dominostenen in de Auto- tron-hal in Rosmalen. Vanavond moeten ze in een half uur allemaal omvallen. De tv is er bij. Bouwer Marcus van Unen heeft er het volste vertrouwen in. ZIE GIDS 1 land, dat met ingang van het nieuwe jaar het voorzitter schap van de EG van Dene marken heeft overgenomen, dat 'Brussel' de helft van de premies aan de boeren betaalt. Andere, nog onopgeloste vragen zijn of een braakleg gings-regeling in landen waar de landbouwproductie nog niet zo hoog is - Portugal bijvoor beeld - niet wat soepeler mag zijn, en of rekening moet wor den gehouden met plaatselijke omstandigheden als de kwali teit van de grond. Ook is nog onduidelijk hoe de nieuwe maatregel zich moet verhouden tot andere middelen om de overproductie af te remmen, zoals - als het om granen gaat - de door Andriessen al eerder voorgestelde medeverantwoor- delij kheidsheff ing. De Westduitse landbouwmi nister Kiechle, die nu samen met EG-commissaris Andries sen moet proberen de lidstaten op één lijn te krijgen, heeft niet veel tijd meer. Volgende week begint hij een rondreis langs alle hoofd steden (Den Haag, woensdag, is zijn eerste stopplaats), en al op 18 januari brengt hij daarvan zijn collega's verslag uit. Die beginnen dan hun voorlaatste overleg vóór de Europese top. In Brussel is intussen uitgere kend dat wanneer ook daar weer geen besluiten worden genomen, zoals begin vorige maand in Kopenhagen, de EG voor '88 rekening moeten hou den met een tekort van zeker 10 miljard gulden. Het terugdringen van de werkloosheid zal een enorme klus wor den voor het kabinet. Dat voorspelt prof. Rutten, topambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. ZIE ACHTERGROND Oceaandepressies blijven de komende dagen ons weer be palen. Er is veel wind en er vallen geregeld buien. De tempe ratuur blijft daarbij hoog voor de tijd van het jaar. Vandaag en morgen veel bewolking en buien. Wind krachtig en af en toe hard uit het zuidwesten. Maxima 8-12, minima 6-8 gra den. (ADVERTENTIES) ZOETEVAART 8 HULST jaar tot anderhalf jaar. Dat laatste cep grond van een arti kel in het wetboek van straf recht dat het op de markt bren gen van consumentgevaar- lij kse stoffen verbiedt. De rechtbank in Breda oordeelde dat het vlees van met hormo nen behandelde kalveren een beperkt risico met zich mee brengt bij voorbeeld voor zwangere vrouwen. Tijdens de zitting betoogden de verdedigers van de verdach ten dat hormoonvlees niet ge vaarlijk is voor de consument omdat het risico dat een ge bruiker teveel hormoon binnen krijgt te verwaarlozen is. Daarbij vonden ze een aantal medici aan hun zijde. Advo caat-generaal mr. J.Jansen stelde zich op het standpunt dat het gebruik van dergelijke hor monen principieel schadelijk is, ongeacht de grootte van het ri- sisco. Hij eiste dezelfde geld boetes en gevangenisstraffen als waatoe de verdachten door de rechtbank in Breda waren veroordeeld. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: O maand per automatische afschrijving ad kwartaal acceptgirokaart ad kwartaal per autom. afschrijving ad f23,90 ƒ71,85 69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKERJOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1