THEATER Cirque du Trottoir in Antwerpen met Openbare verkoop Folkloristisch Danstheater in Terneuzen DONDERDAG 29 JANUAR11987 nu ook in Ax©l Opera van Vlaanderen met La ©oheme Rob d© Nijs en Jos Wuyts hi Koewacht Hamm Hoppa Compagnie in Den Dullaert Hulst Oost©rse sjeik in Den Dullaert De Tuinman van de Koning in Knokke Russisch concert in Antwerpen Mannen van Den Dam spelen Droomspel in Brugge K 13 speelt in de Media Tekenen Prenten .pV'' PONDERDAG 29 J NEDERLAND 1 Filmhuis Terneuzen Staal en touw NOG TE ZIEN Theater Dance workshop doet Terneuzen aan Crimes of Nature in Kontrast Hulst NEDERLAND 2 Even Piekeren. Suske en Wiske Hambone HST 9P00K van de polder blijft actief in Zeeuwseh- TOeanderen. Het gezelschap van De ScheWegalm uit Kteosterzande brengt dit volkstoneel in het onverval ste dialeet vain Oost- Steeuwsch-Vlaanderen nu op de planken in cultureel centrum De Halle in Axel. George Sponselee rafelt met biologische precisie de spookverhalen uit Honte- nisse uit en voorziet het ge heel van een pikant café sausje. De regie is in handen van Nelly Boogaart. Zaterdag 31 januari, aan vang 20.00 uur, entree 7,50. DE OPERALIEFHEBBER (üe houdt van hartstochte lijke lyriek, een duidelijke karaktertekening en een brok goede muziek, mag ze ker de uitvoering van La Boheme van Puccini niet missen. De Opera van Vlaanderen brengt dit werk in Antwerpen vanaf 31 ja nuari. Puccini schreef deze com positie met een virtuoos meesterschap en een sterk emotionele uitdrukkings kracht. Het verhaal over het naaistertje Mimi die de liefde leert kennen, maar ten onder gaat aan tering, schildert geen helden, maar gebeurtenissen van doodge wone mensen. Figuren met zielen vol gemoedstoestan den die hoop en illusie met elkaar delen. De muzikale leiding is in handen van Sylveer van den Broeck. Voorstellingen 31 januari, 6, 14, 21 en 28 februari om 19.30 uur en 8 februari en 8 maart om 15.00 uur. EEN MUZIKALE avond met een zoet gevooisde Rob de Nijs is voor velen al een bui tenkansje. Als men dan bo vendien in het voorpro gramma de country- en westernzanger Jos Wuyts kan beluisteren, is dat het heiemal voor de liefhebbers van het lichte lied. In De Vlaschaard in Koewacht treden beiden zaterdag 31 jattiari op- D'e steeds meer succes fögaiSBHde Wuyts begint de zSa1 op te wannen om 20:00 uur. Daarna komt Rob de Rijs om te bewijzen dat hij niet voer niets al jaren aan het popfkinament staat te flonkeren. Al meer dan twintig jaar scoort hij regel matig hits en weet rich steeds aan te passen aan de eisen van het publiek. Niet alteen zijn uiterlijk wordt aan die smaak aangepast, ook het repertoire verandert mee. Hij brengt een selectie uit oude bekende en swin gende nieuwe nummers. Toegang 15,-. "Lancelot in gevecht met de draak', tijdens de 'Reidans van heldendaden' van het Folkloristisch Danstheater. foto peter korniss HET FOLKLORISTISCH Danstheater voert woensdag 4 februari in het Zuldland- theater te Terneuzen 'De Reidans van Hel dendaden' uit. Het gezelschap komt zowat jaarlijks naar Terneuzen en brengt steeds een hoogwaar dig programma dat laat zien dat folkloristi sche dans een podium- en danskunst van allure is. In 'De Reidans' worden klassieke helden verhalen uit alle windstreken uitgebeeld, terwijl ook het veroveren van vrouwenhar ten een belangrijke rol speelt. Het programma van artistiek leider Fer- dinant van Altena en regisseur/choreo graaf Ferenc Novak is gebaseerd op de Ronde Tafel-legende over lancelot, zijn be schermheer Koning Arthur en tovenaar Merlijn. Na door de koning tot ridder geslagen te zijn begint Lancelot aan zijn zwerftocht. In Maskerland vecht hij tegen anonimiteit, hij bindt de strijd aan met reuzen in het Land van de Virtuoze Voeten, verdwaalt in de bergen, komt vervolgens terecht in het Krijgersland. Nadat hij in het Land van de Ondoordringbaarheid dwars door een men selijke muur danst, komt hij terecht bij zijn eigen volk en trekt vervolgens er op uit om een draak te doden. In het programma wordt gebruikt ge maakt van Engelse morrisdansen, Ierse voetendansen, dansmateriaal van de Balea- ren, Russische hof- en boerendansen, even als Georgische krijgsdansen en Bretonse kring- en slingerdansen. Aanvang 20.00 uur. Entree 18,- CJP/Pas 65 13,-. DAT CLOWNS niet alleen voor kinderen optreden, be wijzen de leden van de Hamm Hoppa Compagnie. Ze brengen vrijdag 30 ja nuari een avondvullend pro gramma voor jong en oud in Den Dul,aert in Hulst. Voor de pauze brengt het duo Harry Ptekema en Ge- DE TANDARTSZOON neemt van zijn reis door het midden-oosten een gekruide verrassing mee. Als een heuse sjeik en zijn gevolg arriveren volgen de komi sche situaties elkaar op. De toneelvereniging .©Dl (Ontspanning Door Inspan ning) uit Vogelwaarde komt met Complimenten van de sjeik naar Den Dullaert in Hulst. Oosterse sfeer zondag 1 februari vanaf 20.0 uur, toe gang 7,50. nio de Groot samen met Anne van der Hoeven een soort concert met Concerto Movemiento. Een gebeurte nis waarbij met behulp van beweging en muziek een taal wordt gesproken die on weerstaanbaar op de lach spieren werkt. Een taal zon der woorden, vol emotie en bezieling. Na de pauze volgt het werkstuk waar de compag nie haar naam aan heeft ontleend: Hamm Hoppa. Het is een ontroerende ko medie over twee zwervers, waarin het publiek de ka rakters van de muzikale clowns leert kennen, maar ook veel en vaak kan lachen om de grappige momenten. Ben voorstelling die door spekt is met hartstochtelijke muziek en zang, lachwek kende jongleer- en even wichtskunst en verrassende trucs. Aanvang 20.00 uur, toe gang 15,-, CJP en 65+ 12,50. LUC PHILIPS is zaterdag 31 januari als De Tuinman van de Koning te zien in cultu reel centrum Scharpoord te Knokke. De Vlaamse rasacteur speelt de rol van de tuinman van koning Boudewijn uit 'Het beleg van Laken', het succesboek van Walter van den Broeck. De Tuinman legt in de so lovoorstelling uit welke rol de verschillende koningen spelen en speelden in de Bel gische samenleving. Hij gaat terug tot de vorming van België, de vorig eeuw. De grens tussen relaliteit en fictie vervaagt in het spel, onder andere door de knappe regie van Walter Tillemans. De tuinman ver telt niet alleen over de we derwaardigheden van de verschillende koningen, ook zijn eigen teven doet hij uit de doeken. Aanvang 20.30 uur. Entree 250 Bfr. MET DE winnaar van de prestigieuze Tjaikof ski wed strijd, de violist Viktor Tre- tiakov en een Russische di rigent, kan het niet anders of het Koninklijk Filharmo nisch Orkest van Vlaande ren presenteert zijn publiek op een concert van Russi sche muziek. Met de ouverture Prins Igor van Borodin en het vioolconcerto nr. 1 van Pro- kofief vertoeft de toeschou wer in de Russische laatro mantiek. Heerlijk verras send lyrische muziek met een rapsodisch karakter. De avond wordt besloten met de tweede symfonie van de Finse componist Sibelius. Zaterdag 31 januari in de Elisabethzaal in Antwerpen. Aanvang 20.00 uur. AUGUST STRINDBERG kan beschouwd worden als de sleutelfiguur tussen het negentiende eeuwse natura lisme en het expressionisme van de twintigste eeuw. Hij construeerde het meester werk Droomspel, een toneel werk waarin hij tracht de onsamenhangende, maar schijnbaar logische vorm van de droom weer te geven. Tegelijk probeert hij met een verbazend concrete beeldentaal de werking van het onderbewustzijn te ver woorden. De Mannen van den Dam spelen dit werk in een regie van Karst Woud os tra, de Strindbergkenner in het Nederlandse taalgebied. Hij vertaalde en herbe- werkte het scenario voor ze ven acteurs. Dinsdag 3 februari Stads schouwburg in Brugge, aan vang 20.00 uur. DE ROCKGROEP K 13 speelt zaterdag 31 januari in De Media in Eeklo. De band bracht onlangs de singel 'This kinda life' uit en speelt vele zaten plat. De groep is ontdekt door Barry Hay en George Kooi man (Golden Earring), en de twee nodigde de band uit om een plaatje op te nemen. Daar bleef het echter niet bij. K 13 mocht ook in het voorprogramma van de be kendste Nederlandse rock band spelen. Het lukte de viern^nsformatie prima om de bezbekers voor de Ear- ring-concerten te vermaken, onder ander doop een prima podium-act. K 13 bestaat uit Dirk van Ganzbeke (drums), Fons Sy- mons (bas), Tom Thioenpont (gitaar) en Patrick Riguelle (zang en gitaar).De band speelt stevige melodieuse stadsrock. Aanvang 20.30 uur. Entree Bfr 140. TEKENEN IS al jarenlang een fenomeen voor de Amster damse kunstenaar Robert Smit. Hij wijdt zelf een onderzoek er aan. De veelzeggende titel is 'Towards the liberation' Deze bevrijding van het tekenen is echter ironisch bedoeld, want volgens hem kan die vrijheid nooit bereikt worden en zla een utopie blijven. Daarvoor is het tekenproees aan teveel beperkte condities gebonden. Wat volgens hem wel moj^tijk is, is de grenzen van ge- brutteebjke vormen van tekenen te verleggen. Hij doet dat door allerlei extreme tekenhandelingen uit te voeren. Het resultaat daarvan is nu te zien in Galerij Bellamy te Vlissin- gen. ©e expositie maakt onderdeel uit van de serie Accent Te kenen, opgezet door de Culturele Raad van van Vlissingen. Te zien tot 19 februari. Open dinsdag t/m vrijdag 10-12.30 en 18.30 -17 uur. Zaterdag 13.30-17 uur. Werk van Robert Smit in Galerie Bellamy in Ter neuzen. STUDIETEKENINGEN en schetsen zijn vaak de toe gangspoort naar het grotere werk van schilders. Ze wer ken verhelderend als illu stratie bij de verschillende opbouwfases van een werk en bieden de toeschouwer de mogelijkheid om de evolutie van de kunstenaar te volgen. Maar er zijn ook tekenin gen die gewoon tekening zijn. Een gaaf kunstwerk op zich. In het Museum voor Schone Kunsten in Gent is (naast de expositie van het Markt- en Keukenstuk van o.a. Joachim Beuckelaer) een selektie Oude Tekenin gen uit het Leidse Prenten kabinet. Bij de 100 exempla ren deze keer geen werken van Neeriands trots Rem brandt. De vedette beneemt volgens de inrichters van de tentoonstelling al te vaak het zicht op de zovele andere verdienstelijke tekenaars. De Rijks Universiteit van Leiden verzamelt in haar Prentenkabinet vooral werk uit de zestiende eeuw tot en met het midden van de ne gentiende eeuw. In Gent zijn zowel 'zelfstandige' tekenin gen als studies te zien. Landschappen van Bis- schops, stadsgezichten van Jan van Aken, menselijke figuren door Gossaert van Mabuse en A. van de Velde. Allen vaak aantrekkelijk door de licht en donkereffec ten en de uiterste geraffi neerde uitwerking van de voorstelling. Tot 23 februari. Open: da gelijks 9-12.30 en 13.30-17.30 uur. (maandag gesloten). NET EVEN anders zijn de batikwerken dfe een viertal kunstenaressen momenteel in Galerie Blokken 7 in Ter neuzen aan het publiek to nen. De vier gebruiken zijde en katoen als ondergrond voor hun portretten, landschap pen en stillevens. Deze gladde stoffen geven de beste resultaten. Sommige batikwerken lij - ken op het eerste gezicht net schilderijen, maar de vele zaohte mengkleuren en het 'cnaquete' (de 'scheurtjes' in de verf) matsen duidelijk dat hert om batik gaat. Dat laat ste ontbreekt trouwens in het werk van Imelda Crau- wels, dat bestaat uit strakke lijnen en gedekte kleuren. Jorien Broos werkt volgens de traditionele batikmetho de, zoals die op kleding te zien is. Ceckie Acke heeft voor deze expositie haar indigo- werken nog eens tevoor schijn gehaald. Zij werkt veel met natuurlijk indigo, omdat er een enorme ver scheidenheid aan blauwtin ten uit te halen zijn; van heel licht tot blauwzwart. De surrealistische 'batik schilderijen' van Yvonne van den Acker bestaan voor het grootste deel uit grijstin ten, met felle accenten. De gezamenlijke tentoon stelling, die overigens een eenmalig karakter heeft, laat goed zien hoe kunste naars een techniek op totaal verschillende manieren in de praktijk kunnen brengen, ieder naar hun eigen smaak. Op vrijdag en zaterdag is het zelfs mogelijk een de monstratie volgens het aloude Indonesische procédé van was en koudwaterverf te zien. Te zien tot 1 maart. Open: dinsdag t/m donderdag 14- 18 uur. Vrijdag ook van 19- 21 uur en zaterdag 14-17 uur. Een van de batikwerken die te zien zijn in Terneuzen. De Theater Dance Workshop. Eindredactie: Emile Calon en Joep Trommelen. H, de verrassende vondsten, wat poëzie en vooral een duidelijke visuele taal, verklaren de grote populariteit van het Cirque du Trottoir. Een gezelschap van negen mensen dat populair spektakel van Europees niveau brengt. Op festival voor mime behaalde de groep vaak eer ste prijzen en trad al op in vele Europese landen. Mor gen, vrijdag 30 januari, is de groep ze te zien in de Arenbergschouwburg in Antwerpen met Openbare Verkoop. Het spektakel heeft het ritme van een voorstelling in de music hall. Om de 15 seconden een hoogtepunt, een ontroerend moment of een totale verrassing. De aandacht van de toeschouwers moet op de meest le vendige en op de wonderbaarlijkste manier worden gewekt, behouden en aangewakkerd. De bindteksten worden in het Nederlands gebracht. Aanvang 29.15 uur. 'SANS TOIT ni lol' van Ag nes Varda draait vanavond, donderdag 29 januari, in het filmhuis Zuidland te Ter neuzen met in de hoofdrol len Sandrini Bonnaire en Macha Méril. Het verhaal gaat over een meisje dat door Frankrijk trekt. Ze hoort noch bij de traditionele samenleving, noch bij het alternatieve mi lieu. Ze leeft zonder de noodzaak zich te verant woorden, zonder die drang te moeten verklaren of zelfs maar te bepraten. 'Allen is prima' is haar devies. Via kommentaren van mensen die haar hebben ontmoet en scenes uit haar leven leren de toeschouwers haar kennen en zien ze welke reacties en emoties ze losmaakt. Aanvang 20.00 uur. Entree ƒ6,- CJP/Pas 65 5,-. Werk van Anneke Ruimschotel in het stadhuis van Terneuzen. FOTO DE STEM COR J. DE BOER KRACHT EN soepelheid. Staal en touw. Eten groter contast in materiaalkeuze voor een kunstenaaif is nau welijks denkbaar. Maar het is juist dit contrast dat de plastieken van de Middel burgse kunstenares Anneke Ruimschotel, momenteel te zien in de hal van het Ter- neuzense stadhuis, zo boeiend maakt. Tussen de twee uitersten ligt een zee van ruimte. Touw nodigt uit tot aanra king en de vormen die de kunstenares met touw rond de stalen frames heeft 'ge vlochten', hebben een heel natuurlijke uitstraling. Dat komt onder meer door de kleuren, die prima bij elkaar passen. Blauw in cominatie met groentinten, bruin met grijs en geel, etcetera. Anneke Ruimschotel werkt veel voor opdrachtge vers, bijvoorbeeld bedrijven die een grote ruimte willen aankleden met een kunst werk. Zij stelt zich soepel op. „Vaak mist men in het zelf standige kunstwerk de rela tie met het gebouw en de juist zo kenmerkende aard van de menselijke activitei ten die daar plaatsvinden", zegt ze. Zij stemt de thema's van haar opdrachten af op de functie die ze krijgen. Zo kreeg het waterschapsge bouw in Goes een werk met als inspiratie "water' en maakte zij voor een kerk iets wat op de bijbel geïnspi reerd was. Te zien tot 28 februari. Open tijdens kantooruren. Esprit Clinge. Schilderij® van Lambert Oestrum. Tot februari. Open: woensdag t/m zondag 13.30-17.30 uur en op af spraak Credit Lyonnias Bank Hulat Schilderijen van Werner Pa"' wels Tot 13 februari. Open tij dens kantooruren. Streekmuseum IJzendijkf Schilderijen, tekeningen. foWs en ontwerpen van Jaap Boek hout. Tot 16 maart. Open: maan dag t/m vrijdag 10-12 en 13-17 uur. Zaterdag en zondag 14-1' uur. Trouvaille Terneuzen. Schilde rijen van Willy de Houck. Tot 1 maart. Open tijdens winkeluren. Churchill-hotel Terneuzen Gra fisch werk van Elly de Koster Tot 1 maart Open dagelijks. De Vaart Terneuzen. Foto's van Peter van Wijck. Tot 16 april Open: dagelijks 16.30-18 uur Donderdag ook 19-21 uur. Kunstuitleen Bellemans Aid. Ooststraat Kijkproject Drieluik van Richard Beek uit Middel burg, steenstapelingen van B»' rold Huyser uit Axel. Tot 16 bruari. Kijkgeld een rijksdaal der. Open: tijdens winkeluren- Zeeuwse Bibliotheek Middfl' burg. Zeeland in foto's: 194t 1955. Tot 8 februari. Eveneens 8 februari. Het leven en wei» van Etty Hillesum. Open: maan dag 1730-21 uur, dinsdag v® vrijdag 10-21 uur, zaterdag 16" uur. Zeeuwse Kunstuitleen Middel burg, Kuiperspoort Sieraden van Birgit Laken en Eleonoo' van Beusekom. Tot 1 februari Open dinsdag t/m zaterdag 17 uur, donderdag ook 19-21 uur Rabobank en Balans 17 Middel' burg. Werk van William Ver- straeten uit Middelburg. Tot februari. Rabobank open tijd®» werkuren, Balans 17 op woe»' dag t/m vrijeiag 12-17 uur, zat®' dag 11-16 uur. Museum voor Zuid- en No**" Beveland Goes. Schilderij® ontwerpen en truien van GeorP Schade. Tot 8 februari. Op® dinsdag t/m vrijdag 10-16 u® zaterdag 11-16 uur. 23.07 Het goede zaad - FOTOARCHIEF DE STEM The Theater Dance Work shop doet vrijdag 30 januari Terneuzen aan. Het gezel schap brengt dan de jazz- dans 'New Yorick', een dans die is opgebouwd uit ver schillende dynamische jazz- en tapdans-choreografiën. De Amerikaanse tapdans traditie komt bij het gezel schap tot leven in een wer velende choreografie met in elkaar overvloeidende delen die door een wisselende combinatie van dansers wordt uitgevoerd. Het gezelschap danst op muziek van onder andere Sy Oliver, George Gershwin, Duke Ellington, Glen Miller, Aretha Franklin en Benny Goodman. Aanvang 20.00 uur. Entree f 15,- CJP/Pas 65 8,-. DE LIEFHEBBERS van trash-rock kunnen zaterdag 31 januari hun hartje opha len. De vijfkoppige popior- matie uit Groningen 'Crime of Nature' treedt dan op in het Houtenkwartier Hulst Kontrast wist de groep die vorig jaar de halve finales van de grote prijs van Ne derland behaalde, te strik ken om in de Reynaertstad de liefhebbers te vergasten op hun soepel swingende muziek. Het optreden bevat ook manikaal opzwepende nummertjes die hun oor sprong vinden bij het ex treem ruige werk van I Pop. Ook zijn er invloeden van Neil Young, Nick Cave en anderen. Aanvang 22.00 uur. Entree ƒ5,00. Vorig jaar keerden de ti zendelingen Marianna cum en Florence Gerdel 21 jaar terug bij de Me caanse Tzeltal-indianen. documentaire 'Het goi zaad' brengt verslag uit deze bijzondere reünie. 1940 begon Marianna S cum haar zendingswerk der de Tzeltals, waarna la de verpleegster Flore Gerdel zich bij haar voeg Na twintig jaar vertrok! de beide zendelingen n de Paez-Indianen in Colu bia om daar opnieuw zendingswerk van de gr< af op te bouwen. 20.00 Kies keurig De consumentenrubr 'Kieskeurig1 is vanavond wijd een aan onderzoek de Consumentenbond n de ervaringen van mem met reparaties. Het g hierbij vooral om reparat van huishoudelijke audio-visuele apparatu De bond wil een beter zicht krijgen, hoe het met afhandeling van de klai ten, de garantie en de pri opgave is gesteld. De er ringen zijn dat de con. ment in het algemeen tev afhankelijk is van de w willendheid van de betr fende reparateur. 20.25 Von Ryan's Express Het boeiende oorlogsavi tuur 'Von Ryan's Expr< met Frank Sinatra in hoofdrol speelt zich af 1943. De Amerikaanse ko nel Ryan komt in een I liaans krijgsgevangenkai terecht, waar een gemoei Iijke sfeer heerst. De ge lieerden zijn in het zuic geland en het einde A B C bloed wraak ontzag deel van een trap kleding stuk pl. op Ameland spiritus in vaste vorm Voor oplossing zie laatste ko 1' taf (intiitiiih lerom. mosrm ]i hit eR nnden 1st A tydens je optreden wit einteHemnfen mali üit n mor my een umtHe Hm, 2ieje. cn dit wil iH ten milt benutl Heb lijdern dit iron tuur no bewtynf te nemen it Nteuu/e W5/VZV/V /t DE* EaFT V AN BSAj) I oen ne re t^eelinc.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1987 | | pagina 18