2695.- Rubber pontons uit Tweede Wereldoorlog in de uitverkoop TEPAS [Voorzitster Welcome Group Zuidzande legt functie neer 'Stop automatische periodieken en prikkel gemeente-personeel' F1 r i -iJT MILJOENENPROJECT BIJ NUMMER EEN Politie Hulst zoekt eigenaar schildpad HET WEER er PAGINA ZEELAND 1 IDVIES MINISTERIE JUSTITIE OPGEVOLGD '*2* in 9.30-l8.(X) uur ïur - zaterdags lag koopavond tot 91 ialwijk-Tilburg, >nk. Tel. 04160-3 69 42] Ontzanden ECHTPAAR UIT WALSOORDEN WIL ZE WEL KWIJT Ohio DINSDAG 5 AUGUSTUS 1986 Vrij mooi Kunst- en antiek beurs in Knokke Brandje in Terneuzen FRONTALE BOTSING: Bestuurders ongedeerd, auto's total loss Gemeente zoekt alternatief landtekenactie behoud luinovergang Cadzand OOSTBURG ONDERZOEKT NIEUW BELEID DE ld en krprijs. "HH /an ALLE ek-, opname- atuur ste nieuws ir Musikmesse. G VAN APPARATUUR - rkrljgbaar bij dschr/ftonzaken, uzlekwlnkels warenhuizen. rechtstreeks te bestellen tor overmaking n 14,95 op ronummer 31.03.562 AUDET B V., ider vermelding in MM Koopgids 1956. 1001 gereedschappen van de beste kwaliteit IDe beste gereedschappen en machinerieën voorj hobbyist, vakman en Industrie. Splnveld 31, Breda, 07&224944 VAN ZEELAND T27 Van een onzer verslaggevers ZUIDZANDE - De voorzitster en tevens op- richtster van de adoptievereniging Wel come Group in Zuidzande, mevrouw Jea- nine de Lijser, heeft volgens haar echtge- i noot haar functie neergelegd. Desgevraagd weigerde hij gisteren verder commentaar od deze mededeling. De voorzitster is we gens verblijf in het buitenland niet bereik- baar. Met het neerleggen van haar functie volgt mevrouw De Lijser een advies op van het Ministerie van Justitie in Den Haag. Bij de afdeling Adoptie van dit ministerie wa ren talrijke klachten binnengekomen over het functioneren van de stichting, met name over de voorzitster. Nadat een paar weken geleden vier ouderparen verslag hadden uitgebracht van hun ervaringen bij het ophalen van adoptiekinderen in Zuid- India is ook een gesprek met de voorzitster van de Welcome Group gevolgd. „Wij hebben niet de wettelijke mogelijk heden om het bemiddelen bij adoptie te ver bieden. Uit de gesprekken die wij hebben gevoerd en de verkregen informatie conclu deren wij wel dat er 'iets speelt' bij de stich ting. Daarom dat wij mevrouw De Lijser geadviseerd hebben voorlopig niet meer te bemiddelen om 'een beeije rust in de tent' te krijgen", aldus een woordvoerder van het ministerie. „Wij hebben haar zelfs in over weging gegeven of het niet raadzaam zou zijn maar helemaal te stoppen." De mede deling van de heer De Lijser was voor de woordvoerder overigens nieuws. Zoals bekend heeft vooral het Bureau Ongeruste Adoptie-ouders (BOA) in Vlaar- dingen alles op haren en snaren gezet om de stichting wegens wanbeheer voor de rech ter te krijgen. Het Openbaar Ministerie in Middelburg besloot echter niet tot strafver volging over te gaan omdat volgens de be trokken officier de aangedragen zaken niet hard genoeg te maken waren. Voor het kantongerecht in Oostburg lo pen momenteel twee civiele zaken, aange spannen door aspirant adoptie-ouders, die gestorte gelden en afgegeven papieren wil len terug hebben. Zoals gemeld zei me vrouw De Lijser dat alles bij de stichting in orde was en zij 'slachtoffer van een hetze' is. „Iedereen mag in onze boeken kijken en dan zal men zien dat alles klopt". Waterschap versterkt voor oever Van een onzer verslaggevers I HOOFDPLAAT - De vooroever bij het buurt- I schap Nummer Een bij Hoofdplaat is sterk [aangetast. Het West-Zeeuws-Vlaam se water- Ischap 't Vrije van Sluis laat nog dit jaar een deel van de vooroever versterken. Het andere [deel komt begin volgend jaar aan de beurt. Met het werk is een bedrag van tussen de vijf en de acht miljoen gulden gemoeid. Door de sterke stroming in het 'Vaarwater langs [Hoofdplaat' wordt de oever aldaar ernstig bedreigd. [Het waterschap laat regelmatig peilingen uitvoeren om de situatie in het oog te houden. Volgens het hoofd van de technische dienst van 't Vrije van Sluis, J. Boekhout, is de situatie nu dusdanig dat ingegrepen moet worden. „Er bestaat daar gevaar voor een oever- Ival", vertelt hij. Zeer binnenkort kunnen de aanne mers dan ook inschrijven op het werk, de aanbeste- ding vindt eind volgende maand plaats. „Als het extreem hoog wa ter is dringt ook zeewater de dijk binnen, bij eb stroomt het er weer uit waardoor kans op oevervallen toeneemt", vertelt Boekhout. Volgens hem is het dijkgedeelte bij Nummer Een het zorgenkindje van het wa terschap. 86 01111 Van onze correspondent [HULST - De rijkspolitie Hulst is op zoek naar de [eigenaar van een schildpad [die gistermorgen in het gras [naast de Zoutziderstraat in Hulst werd aangetroffen. De Griekse landschap- Ischildpad werd in de loop [van de dag overgebracht [naar de kinderboerderij van [De Sterre in Clinge. Hoe het [exemplaar in Hulst terecht [is gekomen laat zich slechts raden. Het dier dat onder de I wet Bescherming Uitheemse [Dieren (BUD) valt, kan zijn ontsnapt. Gebleken is dat, wanneer deze schilpadden 'gestaag op draf geraken' in betrekke lijk korte tijd vele kilome ters kunnen afleggen. Een andere mogelijkheid is dat de schildpad gewoon door de eigenaar op weg naar zijn of I haar vakantie-adres de auto is uitgezet. Rijkswaterstaat heeft in middels laten weten dat men bereid is het werk te financië- ren. Aangezien de inschrijving nog niet heeft plaats gevon den, wil men niet vertellen hoe duur de operatie precies wordt. De provincie heeft in haar begrotingsbrief opgenomen dat er geld beschikbaar moet komen om het totale strand- hoofdenstelsel langs de West- Zeeuws-Vlaamse kust tussen Het Zwin en Breskens te re construeren. Door ontzanding zijn de paalhoofden daar te hoog boven de stranden ko men te liggen waardoor ze zeer onderhoudsgevoelig zijn. Het waterschap zal of op nieuw paalhoofden moeten aanleggen of de bestaande hoofden opnieuw moeten 'in pakken' met zand door middel van zandsuppleties. Een com binatie is ook mogelijk. Een werkgroep onderzoekt mo menteel wat de beste oplossing is. Naast het waterschap, rijks- pwaterstaat en de provincie is ook de gemeente Oostburg bij deze kwestie betrokken omdat door de ontzanding de stran den smaller worden wat weer nadelige gevolgen heeft voor het kusttoerisme. WALSOORDEN - Het zijn er net niet genoeg. Ze over bruggen niet meer dan dik honderd meter. Anders was het probleem van de vaste oeververbinding meteen op gelost. Maar nu zitten Gas ton en Ineke Vervaet uit Walsoorden er een beetje mee in hun maag. Per toeval hebben ze de 58 rubber pon tons uit de Tweede Wereld oorlog gekocht. Ze bleken te horen bij het huis, dat ze van hun buurman hebben over genomen. Ineke schat dat de op blaasbare brugboten al zo'n jaar of tien op het erf van hun vroegere buurman lig gen. Uit nieuwsgierigheid j werd er eentje opgeblazen en die wordt nu langs de weg te koop aangeboden. „Maar eerlijk gezegd, als er iemand komt die ze wil heb ben, mag hij ze zo allemaal meenemen", zegt Ineke. „Maar het zijn geen pakjes waar je mee gaat kuieren. Ze wegen zo'n 250 kilo per stuk". Het opblazen van een zo'n ponton, die een draagvermo gen van dertien ton heeft, is overigens geen gemakke lijke klus. Gaston was er een half uur mee bezig. „Ik heb de grootste compressor ge bruikt die ik had. Het is na tuurlijk onbegonnen werk om zo'n ding met een fiets- pompje op te pompen". Gaston en Ineke weten niet met zekerheid te zeggen waar de vorige eigenaar de boten vandaan heeft ge haald. Vermoedens zijn er wel. „Onze buurman was nogal een scharrelaar. Ik vermoed dat hij die dingen van het leger heeft gekocht. Maar hij heeft kennelijk ook niet geweten wat hij er mee De rubber pontons liggen het echtpaar Vervaet uit Walsoorden weliswaar niet op de nek, maar. zegt me vrouw Vervaet: „Ik ben ze liever kwijt dan rijk. - foto de stem/cor j. de boer aan moest. Ze hebben altijd achter zijn huis gelegen". Wel bekend is waar ze vandaan komen en wanneer ze gebouwd zijn. The Fires- ton Tire and Rubber Co uit Akron in Ohio heeft de pon tons tussen 1942 en 1944 ge maakt, zo verraadt het 'visi tekaartje' op de rand van de boten. Op volle oorlogs sterkte zijn ze meer dan twee meter breed en acht meter lang. In het midden ligt een dikke 'sigaar' om het draagvlak te vergroten. On der aan de pontons zijn grote ringen bevestigd om de schipbrug op zijn plaats te houden. EERST vrij mooi, maar 's mid dags meer bewolking. Maxi mum temperaturen van 17 tot 21 graden. Minimum van 8 tot 12 graden. Matige en aan zee tijdelijk vrij krachtige zuidwes ten wind. Vooruitzichten woensdag t/m zondag: aanvankelijk veel be wolking met enkele buien, maar een weersverbetering vanaf donderdag. Van een onzer verslaggevers KNOKKE - In Cultureel Cen trum Scharpoord aan het Ze- gemeer wordt van 9 tot 17 augustus de elfde Kunst- en Antiekbeurs gehouden. Op de beurs zijn alle belangrijke stijlen uit de Europese kunst geschiedenis vertegenwoor digd, van meubels en schilde rijen tot glas,koper en tin. Door sommige handelaars worden 19e eeuwse romanti sche schilderijen en juwelen in art nouveau stijl tentoonge steld. Ook zullen er wandta pijten, 17e eeuws zilver en zeldzame gothische sculpturen te zien zijn. De beurs in 'de bloementuin van de Belgische kust', zoals Knokke ook wel eens wordt genoemd, is dagelijks geopend van 15.00 tot 21.00 uur. TERNEUZEN - Gister middag omstreeks twee uur werd een brandje ontdekt aan de achterzijde van een aard- appelloods van de firma Den H. aan de Industrieweg te Ter- neuzen. De Terneuzense brandweer, die spoedig ter plaatse was, bluste het vuur in korte tijd zodat de schade beperkt bleef. De oorzaak van de brand is niet bekend. Van onze correspondent HULST --Bij een frontale bot sing op rijksweg 60 werden zondagavond laat twee perso nenauto's geheel vernield. Beide bestuurders kwamen met de schrik vrij. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Hontenisser- straat tussen Hulst en Terhole. Daar kwam op een gegeven moment de, volgens de politie onder invloed verkerende automobilist P. K. uit Hulst, op het voor hem linker wegge deelte te rijden. Een tegemoet komend auto bestuurd door P. N. uit Kapellebrug trachtte nog wel een aanrijding te voorkomen doch slaagde daarin niet. K. werd aan een bloedproef onderworpen. Van een onzer verslaggevers CADZAND-BAD - Inwoners van Cadzand-Bad, alsmede eige naars en huurders van zomerwoningen aldaar, zijn fel tegen het Verdwijnen van de strandovergang tussen het Strandhotel en net Badhotel. Ze hebben gisteren dan ook bijna 300 handteke ningen aan recreatie-wethouder J. Vergouwe van Oostburg overhandigd. j De handtekenactie komt Jrat laat, want het pad is al enige tijd geleden door de ge- Tieente verkocht aan de twee particulieren die naast de luinovergang wonen. De twee hebben het pad overgenomen om op die manier compensatie f® krijgen voor het verlies van grond voor hun huis in ver pand met de reconstructie van boulevard de Wielingen. Bo bendien vinden ze het erg hin derlijk dat er steeds mensen angs hun tuinen lopen. Een van de mensen achter de handtekenactie, I. Dierkx, Hertelt dat het met name voor de mensen uit het westelijk deel van Cadzand-Bad erg vervelend is dat het pad in de nabije toekomst weg gaat. „We zullen straks een flink stuk moeten omlopen als we naar het strand willen", zegt hij. Volgens wethouder Ver gouwe is de gemeente driftig op zoek naar een alternatief voor het pad. „We zijn in on derhandeling met het water schap 't Vrije van Sluis", zegt hij. Volgens hem is de kans re delijk groot dat er een alterna tief komt. Vergouwe gaat de twee particulieren vragen het bestaande pad zolang open te houden tot het alternatief is aangelegd. Hij verwacht dat het tweetal daar geen bezwaar tegen zal hebben. De actievoerders bij de strandovergang FOTO DE STEM/ COR J. DE BOER Van een onzer verslaggevers OOSTBURG - De gemeente Oostburg moet overwegen om een ander personeelsbeleid te voeren. Men moet stoppen met de automatische periodieken en een meer bedrijfsmatig be leid voeren. Dit is de wens van de raadscommissie voor fi nanciën. Het huidige beleid houdt in dat het personeel jaarlijks in een hogere loonschaal komt. De commissieleden kwamen met het voorstel naar aanlei ding van het nieuwe beleid van de gemeente Apeldoorn. Men is van plan daar een meer bedrijfsmatig personeelsbe leid te voeren. Hierbij krijgen de ambtenaren jaarlijks een functiebeoordeling op grond waarvan niet alleen extra-pe riodieke verhogingen maar ook geen verbetering kan worden toegekend. Zelfs kan personeel, bij onvoldoende functioneren, worden terugge zet in een lagere functie. Dit nieuwe beleid is moge lijk volgens het ambtenaren recht. Volgens wethouder H. Bos van Apeldoorn wil men binnen de bestaande rechtspo sitieregeling een meer motive rend en demotiverend beleid voeren en zal men afstappen van de automatismen op dit gebied. Met het nieuwe beleid wil men tevens voorkomen dat het personeel vastroest op een bepaalde functie. Mensen worden dan niet meer voor een bepaalde functie aangeno men maar treden in dienst van de gemeente en men bekijkt na een bepaalde periode of iemand wel geschikt is voor zijn functie of dat men niet be ter iets anders kan gaan doen. Via het demotiveren van medewerkers die niet voldoen wil men proberen deze ambte naren te stimuleren om een andere betrekking te zoeken. Volgens Bos is het namelijk niet alleen voor organisatie slecht als er mensen werken die niet goed functioneren maar ook de omgeving rea geert er slecht op. „Bovendien is de betrokkene er bij gebaat als hij geprikkeld wordt om op te stappen", aldus de wethou der. Wethouder J. Thomaes van Oostburg beloofde de sugges tie van de commissie te be spreken in het college. Zelf is hij voorstander van een nieuw beleid.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1986 | | pagina 9