:rg a.a. \0UNTAN1 GENDEN (M/V) MOLENHOEK - Het gesprek wordt plotse ling onderbroken door enkele pieptonen. Zij blijken uit het horloge van Jos Hermens te komen. Op loonlijst Voordeel Bedragen Eigen graf IftTERPAG 19 OKTOBER 1985 V pn deel jure. Jet an :ONSULENT le accountants- en be- tigingen in Berlicum, ibestand is zeer geva ar 1-1-1986 plaats voor I de accountancy en fis- chten voor bedrijven in heeft op een accoun- an bezit; bpleiding heeft genoten ge omschrijving van op- 5140 AH Waalwijk \>E I rv jaar" ^aflEw° |ie L.H.N.O.-diploma aangevuld i arbeidsvoorwaarden en de C.A.O.-Ziekenhuis- e? Schrijf dan een sollicitatie- feze aan net hoofd perso- bovengenoemd adres. g verzorgt de werkgelegenheid dicap elders geen werk kunnen :en onderdeel van die dienst ardigd. werkplaats, waar een aantal ijging van werkopdrachten is vaktechnische ervaring in een industrieël bedrijf op het gebied van metaalbewerking of electrotechniek; leeftijd max. 35 jaar. Arbeidstijd: In beginsel wordt uitgegaan van een arbeidstijd van 36 uur. Een dienstverband van max. 38 uur is echter mogelijk. Salaris: Bij 38 uur max. 14098,- bruto per maand, excl. de inhouding 1985 (schaal 8). IZA-ziektekostenregeling- Vakantietoelage 7,5%. Procedure: Bij gelijkwaardigheid wordt de voorkeur gegeven aan candi- daten uit categorieën, die op de arbeidsmarkt een achterstand hebben. Er is beperkte mogelijkheid tot kinderopvang. Sollicitaties met vermelding van SW 2, binnen één wees te zenden aan de directeur van de Dienst Sociale Werkvoor ziening, Jules de Beerstraat 1 5048 AH TILBURG. ACHT JAAR geleden noopte een bles sure aan beide achillespezen Jos Her mens een punt te zetten achter zijn ac tieve atletiekcarrière. Ook enkele ope raties konden de lange afstandloper, nog altijd in het bezit van het wereld uurrecord, niet op de baan terug bren gen. Toch is Jos Hermens niet voor de at letiek verloren gegaan. Sinds enkele jaren is hij actief als 'runners consul tant' en houdt hij zich bezig met inter nationaal race management. In de zo mermaanden trekt hij mee met het ge zelschap atleten, dat het Westeuropese circuit afwerkt. Hermens legt contac ten tussen atleten en de organisatoren van Zürich, Brussel enzovoort. Hij re gelt de 'hazen', die de toppers naar we reldrecords moeten trekken. En hij laat de atleten delen in de ervaringen die hij zelf als atleet opdeed. Dat geldt tegenwoordig ook voor de steeds populairder wordende weg-at- letiek. Hermens is mede-organisator van de Rotterdam Marathon, die in april van dit jaar wereldbekendheid kreeg doordat Carios Lopes de 42 kilo meter en 195 meter in de officieuze we reldrecordtijd van 2 uur 7 minuten en 12 seconden aflegde. Voor de befaamde marathons van Chicago en New York, die op respec tievelijk 20 en 27 oktober worden ge houden, contracteerde Jos Hermens het niet-Amerikaanse gedeelte van het deelnemersveld, onder anderen be staande uit ex-wereldrecordhouder Steve Jones, een aantal Afrikaanse toppers, wereldrecordhoudster Ingrid Kristiansen, Carla Beurskens en Ge rard Nijboer. Jos Hermens, de 'praat paal' van veel atleten uit binnen- en buitenland. - FOTO DE GELDERLANDER Regelaar en vertrouwensman Door Wil Kester „Oh ja, ik zou om elf uur iemand van de atletiek- bónd van Djibouti bellen. Die man zit momenteel met drie van zijn landgenoten in Parijs en ik zou met hem de laatste details over hun deelname aan de marathon van Chicago en New York doorne men. Momentje graag". In de woning van Jos Her mens is de telefoon waar schijnlijk het meest gehan teerde gebruiksvoorwerp. Op de gekste tijden zit de ex-atleet aan het apparaat gekluisterd. „Want ja, je hebt nu eenmaal met die tijdsverschillen te maken. Iemand in Amerika bellen betekent wél 's avonds laat de telefoon pakken". En Jos Hermens belt nogal eens naar Amerika. Zeker de laatste weken. Hij is immers verantwoordelijk voor het niet-Amerikaanse gedeelte van het deelne mersveld in de marathons van Chicago en New York. Weliswaar alles in samen spraak met Bob Bright en Fred Lebow, de grote man nen van de Chicago en New York Marathon, maar Jos Hermens is toch degene die de contacten met de atleten onderhoudt, opkomt voor hun startgelden en voor al lerlei andere belangrijke za ken zorgt. Niet voor niets staat op zijn visitekaartje 'runners consultant'. „Dat dekt zo'n beetje alles: rege laar, adviseur, trainer, ver trouwensman, manager, vriend, noem maar op. Alles waarmee ik een atleet van dienst kan zijn". Jos Hermens staat bij Nike op de loonlijst, dus is hij er in principe voor de at leten die bij dit schoenen- merk onder contract staan. Onder hen bevinden zich toppers als Steve Cram, Said Aouita, Alberto Cova, Carlos Lopes, Olympische medail lewinnaressen Ingrid Kris tiansen en Rosa Mota en - tot voor kort - Rob Drup pers. „Rob heeft zijn con tract met Nike laten ontbin den, omdat hij er niet tevre den mee was". Hermens loopt niet over van waarde ring voor de handelwijze van de vice-wereldkam- pioen op de 800 meter. „Rob is nogal kortzichtig bezig, heeft een beetje een voetbal mentaliteit. Hij denkt teveel aan andere dingen. Heeft hij weer een keer goed gelopen dan staat hij gelijk met zijn contract klaar om het te la ten aanpassen. Op de lan gere termijn werkt dat niet. Trouwens, ik begin een beetje mijn twijfels over hem te krijgen. Talent ge noeg, maar of het er ook he lemaal uitkomt?" Cram, Aouita en Lopes zijn drie van Hermens' pu pillen die het afgelopen sei zoen wel degelijk aan de weg hebben getimmerd. In hoeverre is hij bij de succes sen van deze topatleten be trokken? Jos Hermens: „Ik praat met hen over stages, doe de wedstrijdplanning voor hen en neem mét hen de medische begeleiding door. De meeste toppers hebben dan nog hun eigen agent, die op de details in gaat, zoals de sponsorcon tracten. Voor die financiële aspecten mis ik de achter grond". Hermens is inmiddels drie jaar als 'runners consultant' actief. Hij heeft het grote voordeel dat hij uit eigen er varing kan putten. En nog een aantal atleten kent uit de tijd, dat hij zelf als wed- strijdatleet in beeld was. „Fernando Mamede en Car los Lopes zijn bijvoorbeeld van mijn generatie. Die ken ik door en door en zij mij. Ze weten wat ze aan me heb ben, dat heeft voor beide partijen voordelen. Carlos verlaat zich helemaal op mij. Hij is al een tijdje ge blesseerd, maar had toch willen lopen. Heb ik hem met succes van afgehouden. Ik weet toch hoe het is". „Ik was in mijn actieve tijd ook zo'n doorrammer. Ben veel te lang doorgegaan met mijn achillespeesbles sures. En dat kostte me mijn carrière. Nu stelde de medi sche begeleiding in die tijd natuurlijk helemaal niets voor. Specifieke sportartsen waren er niet eens. Als ik de beschikking had gehad over bijvoorbeeld zo'n Peter Ver gouwen, die nu op Papendal praktizeert dan zou ik het veel langer vol gehouden hebben. Maar toen moest en zou ik lopen. Een lange ter mijn-planning zei me niets. Stom natuurlijk. En dat zijn ervaringen die ik andere at leten kan meegeven. Daarom heeft Said Aouita bijvoorbeeld op mijn aanra den de finale van het Grand Prix-circuit in Rome laten schieten. Dat kostte hem 25.000 dollar, maar de Ma rokkaan koos voor rust. Vol gend jaar is er immers weer een seizoen". „Aouita is natuurlijk van unieke klasse. Hij heeft de «Mh, SS. Jos Hermens in actie. Hier loopt hij naast een van zijn 'oude kennissen' de Portugees Carlos Lopes. potentie om naast zijn we reldrecords op de 1500 en 5000 meter ook die op de mijl en de 10 kilometer te pak ken. Als hij zichzelf tenmin ste voldoende in acht neemt. Ik zal een atleet, die ik bege leid, nooit pressen om te lo pen. De International Mana gement Group, mijn concur rent zou je kunnen zeggen, springt op een heel andere manier met de bij hen onder contract staande atleten om. Die worden in een paar jaar helemaal uitgewrongen en vervolgens als oud vuil af gedankt. Neem Alberto Sa- lazar, een IMG-atleet. In korte tijd heeft hij na zijn zege in de New York Mara thon een paar jaar geleden veel geld verdiend, maar zich ook helemaal over de kop gejaagd. Nu is hij ner gens meer". „IMG is er niet voor de at leten, daar wordt alleen maar aan geld maken ge dacht. Iets dergelijks geldt ook voor Fred Lebow, de or ganisator van de New York Marathon. Die man is geen atletiek-fan. Je hebt twee generaties marathon-orga nisatoren: de eerste, die al leen maar gericht is op de massaliteit van het gebeu ren en de tweede, die zich ook verdiept in de atleten. Dat verschil kun je goed zien als je Bob Bright van de Chicago en Fred Lebow van de New York Marathon met elkaar vergelijkt. Tussen beide heren bestaat een echte strijd. New York heeft de naam, Chicago de presta tie. Lebow bluft met grote bedragen, zoals een premie van 50.000 dollar voor de verbetering van het offi cieuze wereldrecord. Bright zoekt het meer in de start- gelden en dat is voor de atle ten veel aantrekkelijker. En uiteraard keert hij ook een bonus uit bij een recordver betering". Er gaan in de weg-atle- tiek pittige bedragen om. Chicago en New York wer ken bijvoorbeeld ieder met een begroting van rond de twee miljoen dollar. Daarin begrepen zijn reclame spotjes, die een paar weken voor de marathon regelma tig via de tv worden uitge zonden. Sponsors zijn er ge noeg te vinden, want de weg-atletiek maakt een ge weldige ontwikkeling door. In Amerika, waar alles on derzocht wordt, zijn de sponsors er achter gekomen dat er zo'n twintig miljoen mensen joggen, trimmen, in ieder geval rennen. Een aan- trekkelijke markt, omdat het voornamelijk mensen betreft met een hogere op leiding en die hebben meer geld te besteden dan de doorsnee Amerikaan. Ook in Nederland neemt de populariteit van het lopen snel toe. Een onderzoek heeft uitgewezen, dat niet minder dan 2,2 miljoen Ne derlanders ouder dan 15 jaar minstens een keer per week de loopschoenen aantrekken om een stukje te gaan hard lopen. „Dan is het toch eigenlijk ongelooflijk, dat de KNAU maar zo'n 50.000 le den heeft. Typisch Neder lands. Ieder kind komt in dit land wel in aanraking met voetballen, maar als ze aan atletiek gaan doen is dat puur toevallig. Jammer, want op die manier gaat enorm veel talent verloren. Er bestaat hier geen behoor lijk scouting-systeem, zoals bijvoorbeeld in België. En dan blijf je altijd nog met de narigheid zitten dat op veelbelovende junioren vaak roofbouw wordt ge pleegd. Talentjes die door vaders, moeders en trainers over de kop gejaagd worden. Iets dergelijks zie je ook vaak bij het wielrennen ge beuren. Er wordt niet beseft, dat het échte atleten-leven pas na je 20e begint. Vóór die leeftijd kun je alleen maar een goede basis leggen. De KNAU zou daar toch veel meer op moeten inspringen. Maar de bond houdt zich al leen maar bezig met poli tiek, niet met de sport. Het bestuur weet gewoon niet waar de belangen liggen. De enige met een visie was trai- ningsc'oördinator Herman Buuts, maar die is nu ook weg". Niets voor Jos Hermens om de vacante positie van Buuts op te vullen? Hij kent als regelaar en vertrou wensman van vele atletiek- toppers inmiddels het klap pen van de zweep en is in het - FOTO DE STEM bezit van de vereiste diplo ma's. „Dan moet er binnen de KNAU eerst heel wat veranderen. De onderlinge strijd tussen de verschil lende belangengroeperink- jes moet eruit. En dan kun je nog je eigen graf graven. Want je weet gewoon, dat je binnen twee jaar onderuit wordt gehaald. Nee, laat mij voorlopig maar op mijn ma nier doorgaan. Trouwens, ik ben ook bij de basis betrokken. Samen met Gerard Nijboer en Ge rard Rooijakkers, de ex-or- ganisator van de Rotterdam Marathon, werk ik aan de oprichting van een Road Runners-club. Dat moet een organisatie worden waarbij de pure trimmer voor infor matie over blessures, re creatielopen enzovoorts te recht kan. Een club ook, die buitenlandse reizen zou kunnen organiseren. Want daar blijkt behoefte aan te bestaan. Het is bijvoorbeeld ongelooflijk hoeveel Neder landers er elk jaar in de New York Marathon van start gaan. Dat is veruit het grootste contingent niet- Amerikanen. Zo zie je, er valt nog genoeg te regelen". |f ontwerpen en natiesystemen maakt daarbij nodiek.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 9