OR ZING [F® expediteur KALKULATOR V l VWO-ers -„HEAO-ers m adjunct-accountant 1e klasse iignrella SCj5** adriaan de kok groep medewerker bedrijfsbureau full-time en part-time zieken- en bejaarden- verzorgenden ASSISTENTES Psychiatrisch verpleegkundige ME I I tb— BRABO-GROENEWOUT BV medisch analist(e) MTS'ere eieklTonica voor de Posttechoisehe Dienst ptt post bpmaatschappijen Dmputersysteem jevens. het in gebruik llicatiepakketten. pPSTEM VAN ZATERDAG 19 OKTOBER 1985 kunnen zich nu opgeven voor de opleiding tot bij de rijksaccountantsdienst studeren met een salaris Figuurcorrectie- en schoonheidsstudio EEN ELEKTROTECHNISCH TEKENAAR TER VALCKE Internationaal Handelsbedrijf zoekt In haar 60-jarig bestaan heeft de Adriaan de Kok Groep, met vestigingen te Breda en Bergen op Zoom, voor een grote klantenkring van opdrachtge vers projecten gerealiseerd in de utiliteits- en woningbouw, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden Uitbreiding en toeneming van dè werkzaamheden van het kalkulatieteam vraagt om een Hij of zij moet enige ervaring hebben in het maken van kalkulaties voor de bouw en een brede belangstelling hebben voor bouw- en kostentechnieken met behulp van moderne apparatuur. Opleiding voor deze functie: HTS, MTS o.d. met aanvullende kalkulatieopleiding Leeftijd: 25 tot 30 jaar. Datum van indiensttreding: 5 januari 1986. Industrial Mouldings B.V. is een modern geoutilleerd, middelgroot, kunststof- verwerkend bedrijf, dat tuinmeubelen, huishoudelijke en technische artikelen vervaardigt voor de Europese, Canadese I en Amerikaanse markt. De groeiende omzet vraagt om uitbreiding van de staforganisatie. Daarom wordt contact gezocht met kandidaten voor de functie van adviseurs voor organisatie- en personeelbeleid i samenwerken. Igen voor een lid gesprek, waarbij 1 met één of te spreken. Voor vast vrij: I november in recht Otterdam den tussen 15.00 en _».i. «- I, ontvangen wij graag 1 een week na contact met u op. iatie. dan kunt u r ons erzicht aan BSO/AT, hoofd Personeei- 5500 VL Utrecht. natiepakket. dhoven rsstraat 144, 10 AX Eindhoven, 0-444 090. >n Technology ïelminalaan 3, 503 RH Utrecht, >0-911 911. Het Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland te Kloetinge bij Goes is een algemeen psychia trisch ziekenhuis, waarin ruimte is om te werken volgens eigentijdse inzichten in de psychiatrische hulpverlening. Het ziekenhuis beschikt over200klinische behandelplaatsen, een polikliniek, 24 plaatsen voor deeltijdbehandeling en 16 plaatsen in een resocialisatieafdeling te Middelburg. Het aantal klinische behandelplaatsen zal in de nabije toekomst worden uitgebreid tot 260, terwijl de oprichting van een resocialisatieafdeling en een afdeling voor deeltijd behandeling in Terneuzen wordt voorbereid. In het ziekenhuis zijn ongeveer 250 perso neelsleden werkzaam. Op korte termijn zoeken wij voor de afdeling Voortgezette Behandeling 2 kandidaten voor de funktie van vakaturenummer: 8.836.8528 Voortgezette Behandeling 2 is een afde ling voor langdurige behandeling van pa tiënten die sterk afwijkend gedrag kun nen vertonen. De groep waar de vakature ontstaat heeft de zorg voor 24 patiënten, waarvan een aantal „gesloten" behan deld wordt. Funktie-eisen zijn: - werken in multi-disciplinair teamver band met konsekwente uitvoering van afspraken; - kunnen funktioneren in een sterk strukturerend behandelmilieu; - inzicht in het overlaten van verant woordelijkheden aan de patiënten, an derzijds bereid zijn deze over te nemen (bijv. A.D.L.) - gelet op de samenstelling van het team worden alleen mannelijke kandidaten in beschouwing genomen; - diploma Ziekenverpleging B. Het salaris bedraagt, afhankelijk van er varing, minimum 2.244,bruto per maand en maximum 2.940,Per 1 -1 - 1986 geldt een salariëring konform de F.W.G.-methodiek, die deel uitmaakt van de C.A.O. voor het Ziekenhuiswezen. Inlichtingen over deze funktie kunt U in winnen bij de heer J. Planken, afdelings hoofd V.B. 2 en Woonhuizen, tel. 01100- 30000. Schriftelijke sollicitaties, onder vermel ding van het vakaturenummer linksboven op de enveloppe, kunt U binnen 10 dagen richten aan het hoofd van de dienst per soneelszaken van het Psychiatrisch Zie kenhuis Zeeland, Postbus 253, 4460 AR Goes. MARIËNHAVEN is een psycho geriatrisch verpleeghuis te Warmond. Het dorp Warmond telt 5.000 inwoners en ligt op ongeveer 5 km afstand van Leiden en 25 km van Den Haag in het watersport- en recreatiegebied De Kagerplassen. In MARIËNHAVEN worden, verdeeld over 9 woonlokaties, ruim 200 psycho geriatrische bewoners begeleid, verzorgd en verpleegd. Het aantal medewerkers bedraagt 275. Op dit moment bestaan binnen de verschillende woonlokaties vacatures voor De teams van de woonlokaties zijn samen gesteld uit verpleegkundigen, zieken- en bejaardenverzorgenden en activiteiten begeleiders. Van gegadigden verwachten wij dat zij: in het bezit zijn van het diploma Zieken verzorging of het diploma Bejaardenverzorgende; beschikken over goede contactuele eigenschappen; met enthousiasme willen meewerken aan de verzorging van onze psycho geriatrische bewoners; in teamverband kunnen werken. De CAO-Ziekenhuiswezen is van toepassing. Alleenstaanden kunnen wij zelfstandige huisvesting bieden in zojuist gereed gekomen een-persoons-flats in Warmond. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd van de Dienst Personeelszaken, Postbus 6, 2360 AA WARMOND. Het Ministerie van Financiën biedt de mogelijkheid om opgeleid te worden tot adjunct-accountant te klasse bij de rijksaccountantsdienst. Deze dienst vormt een onderdeel van de rijksbelastingdienst. De rijksaccountant heeft de taak zelfstandig of in teamverband boeken-onderzoeken in te stellen bij middelgrote en grote ondernemers om te komen tot een oordeel over de kwaliteit van de boekhouding en over de aanvaardbaarheid van de belastingaangiften die de ondernemer aan de hand van die boekhouding heeft gedaan. Gedurende hun studie (ongeveer 3 jaar) ontvangen de studenten het minimum (jeugd)loon. Bij de benoeming in ambtelijke dienst aan het einde van het derde studiejaar wordt dit salaris aanzienlijk verhoogd: voor HEAO-ers-accountancy eerder. Het normale carrièreverloop leidt vervolgens via de 'ang van adjunct-accountant tot adjunct-accountant te klasse met een salaris tussen f 4182,- en f 6024,- per maand. Na voltooiing van de gehele NIvRA-studie (naast het werk als rijksaccountant) kan benoeming tot accoun tant volgen, met een salaris tussen f 5708,- en 7448,- per maand; verdere promotie is mogelijk. Om voor de opleiding in aanmerking te komen, dient u in het bezit te zijn - of in 1986 te komen - van het eind diploma VWO of HEAO (met enkele eisen voor het vakkenpakket). Voorts bent u op 1 september 1986 niet ouder dan 26 jaar. Over de opleiding en de functie van adjunct accountant is een brochure verschenen. In de brochure is een formulier opgenomen dat bij aanmel ding moet worden gebruikt. Belangstellenden kunnen de brochure uitsluitend schriftelijk aanvragen bij het Ministerie van Financiën, directie Personeel van de Belastingdienst, Postbus 20201, 2500 EE 's-Gravenhage, onder vermelding van vacaturenummer 5-2723/0057 De aanvraag moet voor 28 oktober 1985 op het Ministerie zijn ingekomen. Latere aanvragen zullen niet meer in behandeling worden genomen. Het zich in de brochure bevindende aanmeldingsformulier moet uiterlijk op 8 november 1985 door het Ministerie van Financiën zijn ontvangen in verband met het in december te houden schriftelijke gedeelte van het toelatings onderzoek. Wegens groeiende belangstelling voor onze gegarandeerde figuurkorrektiemethode TFM zoeken wij voor ons Instituut Figurella Breda met spoed full time/part-time voor adviseren en begeleiding van dames die ons instituut bezoeken voor effektieve verbetering van hun figuur. Wij zoeken jonge mensen die beschikken over goede kontaktuele eigenschappen kommerciële aanleg kliëntgerichte instelling meteen uitstekend gevoel voor dienstverlening sportieve ambities opleiding MAVO/HAVO, eventueel aangevuld met vakopleidingen zoals doktersassitente, diëtiste, schoonheidsspecialiste, hostess, aankomend fysio therapeute etc. Leeftijd minimaal 20 jaar Wij bieden: goede vooruitzichten in een dynamisch instituut prettige en zelfstandige werkkring in een jong enthousiast team interne, doelgerichte en interessante opleiding van enkele weken bruto basissalaris per maand, aangevuld met goede premieregeling 8% vakantietoeslag Indien U denkt geschikt te zijn voor dit aantrekkelijke werk, en bij voorkeur beschikt over enige ervaring in de dienstverlenende sektor, schrijf dan vandaag nog een persoonlijke sollicitatiebrief-voorzien van recente fasfoto-aan Figurella Nederland Postbus 1976 4801 BZ BREDA ARCttiTEKUN- iHiHemmsum Brabo-Groenewout B.V. is een Architecten en Ingenieursbureau met vestigingen in Bre da. Terneuzen en Aartselaar/Antwerpen en ca. 40 medewerkers, integraal werkzaam op het gebied van nieuwbouw en herstructure ring voor de utiliteitsbouw. In verband met toenemende activiteiten zoe ken wij voor de afdeling elektrotechniek op ons hoofdkantoor te Breda Opleiding M.T.S. of gelijkwaardig Leeftijd 20 tot 25 jaar Enige ervaring is vereist. Geboden wordt een prettige werkkring en een salariëring in overeenstemming met het ni veau van de functie. Schriftelijke sollicitaties, die vertrouwelijk wor den behandeld, te richten aan het bureau adres. t.a.v. mw. M. Dirven, adjunct-directeur. POSTBUS 3458 4800 DL BREDA Een verpleeghuis te Goes, waar 210 somatisch zieke en psycho-geriatrische bewoners verblijven, zoekt kandidaten voor de funktie van voor 30 uur per week, te weten 5 dagen per week 6 uur per dag. Funktie-eisen: bezit van het diploma medisch analist(e); e zelfstandig kunnen werken. Informatie omtrent deze funktie wordt gaarne verstrekt door de geneesheer- direkteur, de heer C. Vinke, en de huidige medisch analiste, mevrouw J. Remijnse-Sandee, beiden bereikbaar tussen 11.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer (01100) 2 71 40. Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen 7 dagen na verschijning van dit blad worden gezonden aan de afdeling personeelszaken van de Stichting "Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland", Postbus 100, 4330 AC Middelburg. voor haar vestiging in het Belgisch/Neder lands grensgebied: Gevraagd: leeftijd 25-40 jaar ruime ervaring leidinggevende capaciteiten actieve en vindingrijke persoon lijkheid hij moet zelfstandig kunnen wer ken een goede uitdrukkingsvaardig heid in de Franse, Engelse en Duitse taal Uw schriftelijke sollicitaties met uw curriculum vitae te richten aan: pers. adviesbureau v.d. Hulst, Silkeborg 13, 2095 AS Capelle a.d. IJs- sel. A55 Het postdistrict Middelburg verzorgt de postale Onze wensen voorzieningen in de provincie Zeeland en West- Wij vragen het diploma MTS-elektronica of daar- Noord Brabant. Zo'n 3300 personeelsleden werken mee gelijk te stellen kennis, bij voorkeur aangevuld hieraan mee, verspreid over circa 200 postinrichtin- met enige jaren ervaring in een soortgelijke functie, gen. Op het Expeditie Knooppunt in Roosendaal U moet voldoende kennis hebben van de Duitse worden moderne transport- en verdeelinstallaties en de Engelse taal, zelfstandig en in teamverband toegepast bij de dagelijkse verwerking van een kunnen werken en over goede contactuele eigen groot aantal poststukken, van brieven tot postpak- schappen beschikken. Voorts vragen wij uw bereid- ketten. Binnen de Posttechnische Dienst is men heid ontwikkelingen in het vakgebied te volgen, verantwoordelijk voor het goed functioneren van Kandidaten moeten in de omgeving van Roosen- de genoemde apparatuur. Bij deze afdeling, die daal wonen of bereid zijn zich daar te vestigen, naast de chef momenteel 7 medewerkers telt, kunnen wij een medewerker plaatsen, terwijl in Wat wij bieden de toekomst wellicht nog een aantal vacatures Het salaris bedraagt minimaal f 2336,- en maxi- zullen ontstaan. maal f 3271,- bruto per maand. Jaarlijks heeft u recht op 7 Ji vakantietoeslag en ten minste 23 Het werkterrein van deze medewerkers vakantiedagen. U wordt belast met het uitvoeren van aanleg- en onderhoudswerkzaamheden, alsmede het ophef- Bijzonderheden fen van storingen aan transport-, postbehande- De PTT wil graag meer vrouwen in dienst nemen, lings- en gebouweninstallaties. De werkzaam- vooral in functies waarin zij nu nog ondervertegen- heden worden hoofdzakelijk binnen het Expeditie woordigd zijn. Bij gelijke geschiktheid wordt daar- Knooppunt verricht. Voor de bediening, besturing om voor deze vacatures de voorkeur gegeven aan en werking van genoemde installaties worden o.m. vrouwen, de volgende technieken toegepast: digitale en computerbestuurde systemen; meet- en regel- De sollicitatie systemen; pneumatische-, hydraulische- en aan- Desgewenst wordt meer informatie verstrekt door drijvingstechnieken; zwak- en sterkstroomtechnie- de heer P.A.M. Vos, (01650) 8 53 10, hoofd van de ken. U wordt tevens belast met het bijhouden van Posttechnische Dienst. terzake gehanteerde documentatie en registraties. Schriftelijke sollicitaties, binnen 10 dagen, onder Deze werkzaamheden worden in dag-, avond- en vermelding van vacaturenummer 76/85 op brief en nachtdienst verricht en wel 2 avonden en 1 nacht envelop, ongefrankeerd richten aan; per week. De overige diensten zijn dagdiensten. Directeur van het postdistrict Middelburg Daarnaast vindt ook waakdienst plaats. Postbus 99110, 4330 NA Middelburg Postdistrict Middelburg I II havendijk 18 postbus 191 4600 AD bergen op zoom tel. 01640-37755 Schriftelijke sollicitaties richten aan: De directie van de Adriaan de Kok Groep, Postbus 191, 4600 AD BERGEN OP ZOOM. die zich speciaal zal richten op verkoopon dersteunende activiteiten, zoals: - begeleiding van de ontvangst, verwerking en uitlevering van orders - bewaking en mede bijsturen van de pro- duktievoortgang - beheer van de voorraden gereed produkt - uitvoeren van voor- en nacalculaties - computerbeheer, hard- en software - waarnemen van de collega die inkoop- taken vervult. Voor deze verantwoordelijke opdracht, die met een grote mate van autonomie moet wordfen uitgevoerd, gelden de volgende eisen: - MEAO-opleiding, commercieel economi sche richting - een gedegen kennis van de moderne talen. Ervaring met soortgelijke werkzaamheden strekt tot aanbeveling. Leeftijd 25 tot 30 jaar. Belangstellenden (m/v) worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae, binnen een week na verschijnen van dit blad, te zenden aan drs. A.A. van Gils van het GITP, Sophiastraat 22, 4811 EK Breda, telefoon 076-225333. Bij wie desgewenst nadere informatie kan worden verkregen. Een psychologisch onderzoek kan deel uit maken van de selectieprocedure. De referentiecode is GB. AMSTERDAM BREDA NIJMEGEN TILBURG J

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 7