*7<za£6uetcU<p 4iCenCei 9en 6Amerika Italianen bijna slat WIE WIL ER NOU GEEN HALF MILJARD WINNEN? Gaf1 Hypotheekrente per 8 oktober 1985 ONTGOOCHE ids-test merikal leger vei ZATERDAG 19 OKTOBER 1985 :EXTRA OP ZATERDAG5 Bij de Staatsloterij gaat volgende week de vlag uit. Omdat dan de 750ste jubileumloterij draait is er een extra, vierde trekking opgenomen met zes miljoen gulden extra aan prijzen. Die vierde trekking vindt op dinsdag 29 ok tober plaats in een rechtstreekse tv-uitzen- ding uit de Ridderzaal in Den Haag. De Staatsloterij is een van de oudste Ne derlandse staatsinstellingen. Reden om eens even terug te blikken. Over politici van heet vroeger die het geven van gokgelegenheid - door de Staat - vol strekt onverteerbaar vonden. Tot de aan pak van nu, waarin publicitair aan de weg wordt getimmerd als gold het de verkoop van een wasmiddel. ELKE maand veren er wel weer mensen in Nederland omhoog uit hun tv-stoelen. Eerst een soort schrik. Dan te dolle vreugde. Onrust Reclame Rood staan Nood Nog 5 dagen. Nu kan het nog! Kruisraketten fes? PAPIER VOOR UW PEN Veilig voelen op straat e.d. Gevonden ZATERDAG 19 OKTOBEF PALESTIJNSE I r'uchtmacht. T11 PAGINA 4 De verkoop van illusies Door Jan Hanff Het is niet waar - iis het waar? Dit is te gek. Het staat er: een prijs van ƒ50.000 of van 5000 of zelfs van 500.000 is gewonnen op het nummer.en dat heb ik hier in m'n hand, schat. In talloze andere huiska mers worden stukjes papier door dof kijkende personen verscheurd. En berusting daalt neer, voor de zoveelste maal, onder nog steeds de zelfde schemerlamp, zo zeer aan vervanging toe. De Staatsloterij. Sinds generaties een goud gerande droom voor sommi gen en een ontgoocheling voor velen. Iemand heeft ooit gezegd: Alleen een gék geeft vijfen twintig gulden uit om daar voor gemiddeld zeventiene- neenhalve gulden terug te krijgen. En zei directeur P.van Essen van de Staatsloterij het zelf niet: „Wij verkopen illusies"? Welnu - dat gaat dan toch al zo sinds 1726. Wél tegen de storm in, af en toe. Bloed De schrijver Jacob van Len- nep wendde zich op 12 maart 1853 bitter tot de Tweede Ka mer en sprak: „Mag de rege ring zijne kassen vullen met geld, dat met het bloed des zelfmoordenaars en met de tranen van tot wanhoop ge brachte huisgezinnen bevoch tigd is?" Hij had het over dë zijns in ziens verachtelijke inkomsten van de Staatsloterij. Het was onfatsoenlijk van het Rijk om de spelhartstocht van de be volking uit te buiten. In 1902 haalde minister van financiën Harte van Tecklen- burg vanuit dezelfde ethische burcht en met eenzelfde po ging bakzeil, daarin in 1925 ge volgd door minister Colijn. De Staatsloterij was niet kapot te krijgen, ook al was reclame om het gokken aan te moedi gen volstrekt onbehoorlijk in het zo degelijke Nederland. Alleen de naam veranderde: .in een kaal Haags lokaal. van Generaliteitsloterij via Bataafsche Loterij, Konink lijke Hollandsche Loterij, Lot- terie Hollandaise, Nederland- sche Loterij, Koninklijke Ne- derlandsche Loterij, Konink lijke Nederlandsche Staatslo terij naar gewoon, kort, Staat- loterij. Die eerste paar Generaliteits- loterijen, vanaf 1726, beloofden nog niet veel. Het volk aarzel de. Het was gewend aan de talrijke stedelijke en provin ciale gokmogelijkheden, die nu ineens verboden waren. De verkoop van de driemaal veertigduizend loten stokte. De trekkingsdatum moest een paar keer worden verschoven. En als het dan zo ver was bleken de trekkingen omvang rijke en vermoeiende gebeur tenissen. Voor wat nü electro- nisch gebeurt werden in vroe ger eeuwen strenggeklede weeskinderen en later be jaarde mannen ingehuurd om aan de trommels te draaien waarin de nummers en de prijzen doorheen werden ge hutseld. De laatste van die mannen was de gepensioneerde mari neman J.Engelberts, die op straat schertsend placht te worden aangeproken door vrienden en kenissen: 'Zeg Jan, kun jij geen prijsje voor me versieren?'. 'Nee', zei hij dan, ernstig. Hij was een van de leden van het College van Zeven, een streng gezelschap, dat in een kaal Haags lokaal het lot be paalde van zovele verwach tingsvollen. In doodse stilte zaten drie grijzende mannen aan de handgedraaide trom mel met de prijzen, drie an dere aan de trommel met de nummers. Van elke groep deed er één, tegelijk, zijn greep. De papiertjes werden doorgege ven. Op het midden van de ta fel volgde dan de ontmoeting van prijs (of niet) en nummer. Op die plek werden fortuin of tegenslag geboren. Engelberts was dertien jaar lézer van dat lot. Vlak kijkend en emotieloos zond hij zo'n vijftig keer een ton aan guldens, ergens naar een adres in Nederland. Terug naar nu. Het overheidsbedrijf is een dynamische, blij overkomende organisatie. De openbare trek kingen gaan electronisch. Re clame is niet vies meer - kijk maar naar de vitale jongeman die op tv en in krant zijn op wekkende commercial neerzet De kersverse directeur J.Berkhout alsof hij inderdééd lekkere spierinkjes en verre reizen in de aanbieding heeft. Om de vier jaar ook wordt er wel een feestje aangericht. Volgende week vieren direc teur Berkhof cs de 750-ste trekking. In dik vier jaar tijd zitten we dus aan de 800-ste, waarna de vlag weer uit kan en het glas geheven. Volgens Berkhout is de goklust van de Nederlander groter 'dan wij voor mogelijk hielden'. Jaarlijks wordt daar aan 3 tot 3(4 miljard ver snoept. Daar wil de directeur méér van te pakken zien te krijgen. Daarom ook heeft hij het prijzengeld van de 750-ste trekking met zes miljoen gul den verhoogd. Waarin begre pen een twééde prijs van een halve ton en enkele van hon derdduizend gulden en nog wat variaties op het getal 750. Er zijn in ons land ongeveer duizend verkooppunten. Over een jaar of wat moeten dat er voor Berkhout 2500 zijn, ook al kunnen loten ook via giro en bank worden aangeschaft. Net zoals er om de zoveel meter een stadsbushalte hoort te zijn zou elkeen eigenlijk binnen een afstand van vijfhonderd meter van zijn huis een lot moeten kunnen kopen. Dat timmert aan de weg. Colijn draait zich om in zijn graf. De Consumentenbond voor ziet ons op haar beurt van een aantal bedenkingen. Juist door die reclame - want je moet mensen die het vaak tóch al moeilijk hebben niet aan sporen om in uiterste nood gokgeld uit te geven dat ze dan vaak ook nog kwijt zijn. De bond ziet wervende tek sten daarom niet zitten. Ze geeft een voorbeeld uit de re clamewereld. „Heeft u enig idee wat het winnen van een half miljoen betekent? Neem potlood en papier en probeer eens uit te rekenen hoeveel dat precies is. Hoeveel auto's, hoeveel ijskas ten, hoeveel nieuwe huizen? Hoeveel gratis boodschappen? U krijgt ze van z'n leven niet op. Hoeveel rente? Hoeveel is anderhalf mil joen? Ongelooflijk veel geld. Om alles, letterlijk élles te kunnen kopen, alles te kunnen doen waarnaar u heeft ver langd". Die teksten worden óók gele zen door mensen die een paar duizend gulden rood staan. Of die hun hypotheek niet meer aankunnen. Die zijn niet zo benieuwd naar de uitkomst van het sommetje over die ijs kasten. De Consumentenbond, en kele jaren geleden, over staatsloterij, bingo, lotto, toto, toto-gelijk, fruitautomaat, su pertrio, roulette, black jack, Mittwochs-Lotto en Algemene Loterij Nederland: „Iedere Nederlander doet wel eens een gooi naar het geluk. Maar er wordt altijd minder uitge keerd dan er wordt ingezet. De rest verdwijnt in de zakken van de onderwereld, de Staatskas of wordt aangewend om tal van maatschappelijke en culturele instellingen te fi nancieren." En speciaal over de Staats loterij „Elf keer per jaar biedt de Staat 1,9 miljoen loten aan de consumenten te koop aan. Gemiddeld komen er 40.000 niet verkochte loten retour. De overige 1,86 miljoen worden verkocht a 25 gulden. Let wel: elf keer per jaar. Al die loten bij elkaar leveren 511,5 mil joen gulden op. Zeventig pro cent van dit geld wordt uitge keerd aan prijzen. Dat is 358,05 miljoen gulden." Maar veruit de meeste prij zen betekenen niets meer dan 'eigen geld' of iets meer. Die maken dat de kans om iets te winnen ongeveer één op twee is. Op die 1,86 miljoen loten is het aantal vangsten waarvan je hartslag oploopt echter bij zonder gering. „De Staatsloterij maakt re clame met de kreet: 'Een droomreis voor de prijs van een staatslot'. Zelfs een vraag teken ontbreekt en het zal dui- delijk zijn dat we nog niet meteen onze koffers hoeven te pakken", zegt de bond. De Staatsloterij. Hoeveel men sen kopen een lot uit nóód? Op de vraag of er méér ge speeld wordt als het econo misch slechter gaat zegt Berk- houts voorganger P.van Essen in 1981: „Ik geloof van niet. Eerder het tegendeel. De Ne derlander ziet het als een ex tra uitgave en niet als een ma nier om uit de financiële pro blemen te komen, zoals in de Derde Wereldlanden wel eens het geval is. Als er ergens een grote daling in de verkopen is dan gaan we even informeren. Dan zegt zo'n verkoper: 'Tja, er is hier vorige maand een fabriek gesloten en daar door staan er een paar hon derd man op straat'. Die gezin nen hebben dan geen geld meer voor extra's, zoals loten kopen. Ik vind dat heel gezond. Ik zou het vreselijk vinden wanneer mensen hun hele loon zouden uitgeven aan staatsloten." iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ De heer Doeve Stinkens De Zompen Borgelen (Z) Geachte heer Stinkens, U hebt evenmin reden u op gelaten te voelen met uw fa milienaam als de heer De Reukeloze reden heeft uitge laten te doen over zijn ach ternaam. De Reukeloze is namelijk een verbastering van De Roekoze, een nega tieve karaktereigenschap. Uw naam gaat terug op Stienke ns, afgeleid van 'sTienkensz oftewel des Tie nekens zoon, m.a.w. de zoon van Christina. Door de i in uw naam lang uit te spreken (als een ie) neemt u alle as sociaties met stank of stin ken van begin af aan weg. In de hoop u van dienst te zijn geweest w.g. John O'Mill "Dufceufe "Dóafoyett 1 O'Mill: Of het nu gaat over a) koffie met slagroom, b) beschuit met muisjes, of c) moord met voorbedachte rade het woordje MET heeft altijd de betekenis 'waar aan toegevoegd', v.d. M.: Altijd? O'Mill; Ja, probeer maar. Geef maar een combinatie met MET! v.d. M.: Boeremetworst. Zoals sommige mensen hun uiterlijk tegen hebben ge lijk dat het geval is met zijn oom Bertus, een alleraardig ste, doodgoeie kerel, maar met een kop als een Baikal rob, zo zijn er ook woorden met een smerige klank en een allerkeurigste betekenis, zoals bijv. strontstag, wat niets anders betekent dan een botteloefsteuntje, volgens Van Dale. Had u ddt nou gedacht? Taalgebruik van kleuren De borst van het rood borstje is net zo oranjebruin als het haar van mensen met rood haar, maar niet zo rood als rojekool want die is paarsblauw. Als iemand u uitmaakt voor een nympholepte hypo- maan hoeft u niet kwaad te worden. Heb liever met hem te doen. De man is pleonast. Xinix -1 see nought Xachnix -1 saw nought Kepnix chezien -1 ain't seen a bloody thing JOHN O'MILL (ADVERTENTIE) Teken het volkspetitionnement tegen kruisraketten. Kaart kwijt? Bel: 020-238672. Giften: giro 77555 Amsterdam. De Russische partijleider Gorbatsjov sprak ruim een week geleden bij gelegen heid van zijn bezoek aan Pa rijs onder andere over de SS-20. Hij gaf in zijn rede tot het parlement aan, dat in de 'Europese zone' van de Sov jet-Unie per 1 oktober van dit jaar 243 SS-20-raketten stonden opgesteld, hetzelfde aantal als op 1 juni 1984. Het is een bekend gegeven dat in het regeringsbesluit van 1 juni 1984 sprake is van het totaal aantal in de Sovjet- Unie gestationeerde SS-20- raketten. Interessant en op vallend is echter dat de heer De Vries, fractieleider van de CDA Tweede Kamerfrac tie in een 'eerste reactie' op het regeringsbesluit (pers bericht van 2 juni 1984) na drukkelijk spreekt van 'op West-Europa gerichte SS- 20's' (dat wil zeggen: alle in de door Gorbatsjov be noemde Eruopese zone - tot de 80e breedtegraad - ge plaatste raketten. Hieruit maken wij op dat de discus sie over het exacte gebied, waarbinnen het aantal SS- 20-raketten norm voor het Nederlands besluit zou moe ten zijn, toen een discussie van secundair belang is ge weest. Voorop stond het 'sig naal', de aanzet tot moge lijke wapenbeheersing. In het kader van deze intentie hebben wij dan ook altijd de uitspraken van De Vries en premier Lubbers begrepen: 'niet het verstand op nul en de blik op oneindig'. Onzes inziens steekt deze intentie schril af tegen het gemak waarmee diverse politici de laatste week te kennen heb ben gegeven, dat 1 november teldatum blijft; de nieuwste Russische handelingen en voorstellen, die evident ook mede bepaald door het Ne derlandse kruisrakettenbe- sluit, mogen hieraan niets veranderen. Dan toch het verstand op nul? Is de Ne derlandse politiek zó onge voelig voor hetgeen zijzelf in het buitenland oproept en wenste op te roepen? En de blik mag niet op oneindig gaan. Een heldere politieke kijk op ontwikkelingen dient inderdaad 'eindig', reëel te zijn. Zou in dit geval de politieke helderheid (een eindige blik) zich inderdaad niet beter beperken tot de genoemde Europese zone? Uiteraard houdt de wereld niet op bij de 80e breedte graad. Maar in een reële mi litaire en politieke afweging in het kader van eventuele plaatsing van kruisraketten in Nederland valt zeker meer te zeggen voor de door De Vries gegeven interpre tatie dan voor de zo ijverige bewindslieden die momen teel schijnbaar plaatsing bo ven wapenbeheersing stel len. Onzes inziens zijn in deze nieuw ontstane situatie voldoende argumenten aan wezig om - zoals al enige CDA-prominenten deden - te pleiten voor uitstel van het novemberbesluit, om tijd te winnen alles in het werk te kunnen stellen om het 1- junibeslut inderdaad een wapenbeheersingsbesluit te laten zijn. Een regering die nu hiertoe serieuze initiatie ven neemt, zal zich gesteund weten door vrijwel geheel de Nederlandse samenleving. Want wie wil er nu wérke lijk plaatsen? Dat verstand en eindige (reële) blik mogen zegevieren! Tilburg Dion van den Berg, secretaris Komitee Brabant (N)een tegen kruisraketten. Ik heb mij op zaterdag 5, zondag 6 en maandag 7 ok tober erg veilig gevoeld. Zij die daar verantwoordelijk voor waren: komplimenten In verband met demonstra ties tegen een eventuele ves tiging van een kerncentrale op Moerdijk reden perma nent diverse politie en ME- busjes rond in en om Moer dijk. Honderd tot honderd- vijftig man personeel op de been. Tot diep in de nacht of misschien veel langer. De slingers en spandoeken op de Moerdijkbrug zijn snel verwijderd. Alles op video opgenomen. Datzelfde vei lige gevoel bekroop mij ook al op 2 september tijdens de voorlichting bijeenkomst over de vestiging van de kerncentrale Moerdijk in Zevenbergen. Diverse poli tie- en ME-busjes stonden bij het stadhuis gereed om iedereen die kwaad wilde op te pakken. In de Molenberg was naar buiten telefoneren om veiligheidsredenen niet toegestaan. Merkwaardig Zeker niet Want op 27 augustus was de bevolking van Klundert uitgenodigd lijfelijk aanwezig te zijn bij de gemeenteraadsvergade ring in Klundert. Om daar mee het ongenoegen tegen de opslag van kernafval te demonstreren. Gelukkig waren hier 7 politiemensen aanwezig. Dat hierdoor de strijd tegen de kleine of gro tere misdaad moet wijken, vind ik terecht. Want het ge vaar van de tegenstanders van de kerncentrale is groot, misschien zelfs groter als het gevaar van de kerncen trale zelf. Hier mag niets aan toeval overgelaten wor den. Bij een kerncentrale sterft bij een ernstig onge luk binnen een straal van 20 kilometer alle inwoners bin nen 30 dagen (rapport mi nisterie economische zaken pag. 18/19). Dit zijn er bij Moerdijk ongeveer 700.000 inwoners. Daar valt ook Breda, Dordrecht, Zwijn- drecht en Roosendaal onder. Bij kerncentrales werken wij met kanspercentages. De kans dat de prijs van kern energie lager is dan andere energie. De kans dat er (g) een ongeluk gebeurt. De kans dat er op korte termijn een oplossing komt voor het kernafval. Ik vind dat het een niets met het ander te maken heeft. Oproer moet voorkomen worden, een kerncentrale op Moerdijk is gewenst. Al is het door te liegen en te draaien. Soms krijg je het gevoel dat Van Aardenne en Van Agt de be volking niet serieus nemen. Op bovengenoemde dagen blijkt het tegendeel Moerdijk P.T.M. Welschen (ADVERTENTIE) (-F'L"KsTÏÏ£«'£rau,o Po»7h ®an Na lang zoeken, zo ongeveer een kwart eeuw, hebben ze me gevonden. Het streelt mijn ij- delheid dat ze er zo hun best op gedaan hebben. Ze dachten dat xk niet langer behoorde tot het rijk der levenden; wellicht ver moord was in Hell's Kitchen, gesneuveld in de Mekongdeha; of zachtjes en voorgoed inge sluimerd in het troostrijk bou doir van een minnares. Ik ben gevonden! Er is een juichende brief gekomen uit Bad Godes- berg vol herinneringen aan het New York van 1960. Het weer zien is nabij. Het lijkt wel op een scehe uit het radiopro gramma „Opsporing Ver zocht", waarin twee makkers die samen aan de beruchte Bir- maspoorlijn hebben gewerkt, elkaar terugvinden in diep zwij gen, of twee doodgewaande verzetsheldinnen elkaar schreiend begroeten. Ik wacht ongedurig op het grote mo ment. Er is iets, een klein stem metje uit een onbestemde hoek, dat me tot voorzichtigheid maant. Toen we oom Joris op zochten op de Veluwe, die we dankzij een familieruzie nooit eerder hadden gezien, bleek hij, diep in de tachtig, in staat om een handstand uit te voeren op de leuningen van zijn zetel. Verder had hij alleen nog maar belangstelling voor Pipo de Clown. Hij is zeer oud gewor den, dik negentig, en het zou me niet verbazen als hij in handstand is overleden. Een blik in de gapende muil van het verleden is niet altijd leuk. Een zomer geleden ver scheen Lee plotseling uit Chi cago. We hadden haar veertien jaar niet gezien. Zij had zich ontwikkeld tot een dragonder met een buitengewoon krach tige stem en een bijna panische angst voor stilte. Zij sprak con tinu, zodat ik mij begon te be raden op een truc waarmede ik haar met stomheid zou kunnen slaan. Maar zij liet niet af en zette uiteen - mijn kregel pro test wegwuivend - op welke wijze ik nog iets van mijn leven zou kunnen maken. Ik vond haar veeleisend, bemoeizuchtig en praatziek en organiseerde lange wandelingen om haar uit te putten en de zware avonden wat in te korten. Ik heb haar op Schiphol afgegeven en omdat er een intens gevoel van tevre denheid in me opwelde heb ik toen huichelachtig gezegd dat ze maar gauw terug moest ko men. Zij reageerde daarop met bulderend gelach. Ik moet toe geven dat zij een schrandere vrouw is. Het bezoek van Kitty Connecticut, die ik in '63 voor het laatst gezien had, was et> plezierig. Ze hield ons tot twee of drie uur in de nacht op, on. dat ze in de ban was geraakt van chronische slapeloosheid We voelden ons bedroefd toenl ze na een paar dagen was ver. trokken. Darling Kitty. Zij vei. telde hoe, in een wazig-grijj verleden, een Uncle HiM was opgedoken uit een d mist van vergetelheid. Hij een vrouw bij zich die in de erïl dienst van Koning Alcohol ss getreden en hij had zware fiJ nanciele averij opgelopen Wall Street. Hilmer, een op wekte man met opwaarts-L biele inslag, had even onderi. nodig. Hij is, met wat hij bZ™ spons" noemde, 34 jaar ven. Ik mag nu de voorzicht» conclusie trekken dat alles da,, uit de nevelen van de tijd kom voorzichtig moet worden be zien. Ik stelde mijn oude krc maat uit New York voor dal ons te Maastricht zouden in-L graven om daar, tijdens een bel verloren weekeind, te ett en voornaam te drinken omlijsting van een reeks u herinneringen gesponnen got lins. Te voorbarig! Margot ik, zo deelde de vriend uit verre verleden mede, acht jaar geleden gezworen u we geen alcohol meer drinkt Het was te gek geworden, hadden moeten vaststellend hun leven te drassig was g den. Maastricht gaat dus nitJ door. Ik sla een paar pakiJ fris in en we kunnen wandelt in de buurt. Stof voor convers tie is er ook zonder spra ter. Want de man die mij r lang speuren eindelijk heeft jt vonden is, in dienst van i deftige krant, gespecialiseerdl kerkzaken. Ach, zelfs uit 1 melk en theologie moet leuk avondje gebrouwen 1 nen worden. ïiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini Annuïteiten hypotheken A.B.N. Plushypotheek Amro bank Centrale Volksbank Direktbank/ NCB bank Grenswissel- kantoren/CDK Hypotheekf. Noord-Br gemeenten Van Lanschot/ Woon- opstart fonds Holland* comfort NMB keuzehyp. Postgiro en Rijkspost spaarbank RABO (adv.) RABO (hypo) Verenigde spaarbank Westl. Utr. st. standaard standaard no-risk lage lasten interim 2e kw 85 budg, Leven hypotheken Centr. Beheer Levensverz. aangesl.bij NVL beta lings wijze M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A HJ/A HJ/A M/A M/A M/A M/A M/A M/V M/V M/V M/V M/V M/V M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A M/A HJ/A HJ/A HJ/A HJ/A M/A M/A HJ/A HJ/A M/A M/A M/A M/A M/V M/V M/V M/V M/V M/V KW/A KW/A M/A rente vast gedurende Var. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 7 jr. var. 2 jr. 5 jr. 7 jr. 2 jr. 5 jr. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 1 jr. 5 jr. 1 jr. 5 jr. 5 jr 10 jr. 15 jr. 30 jr. renterust var. var. 1 jr. 2 jr. 5 jr. max 10 jr 1 jr. 3 jr. 5 jr. 7 jr. 2 jr. 5 jr. 7 jr. var. 3 jr. 5 jr. stabiel var. 3 jr. 5 jr. stabiel 3 jr. 5 jr. 3 jr. 5 jr. '/a jr. 3 jr. 5 jr. 2 jr. 5/9 jr. 10/15 jr. 5 jr. 7 jr. 1 jr. var. 5/10/- 15/20 jr. 5/10 jr. 5/10 jr. sluit- provi- sie in 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1,5 1,25 1.25 1,25 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5 1,5 1.5 1,5 1.5 1,5 1.5 1.5 1,25 1,25 1,25 1,25 1.25 1.25 1,25 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1,5 1.5 1,5 1.5 1.5 rentepercentages met gemeente garantie opgave bank 7.0 7.1 7,5 7,7 7,9 7.2 7.7 7.9 6,9 7,4 6,9 7.3 7,5 7,0 7.5 7.2 7,7 7.6 7.9 8.0 8.1 7.7 6.5 6,7 6.9 7.5 7.5 7.0 7.5 7,7 7,9 7,0 7.5 7.7 7.1 7.4 7.6 7.8 7.3 7.6 7.8 8,0 7,4 7.6 7.6 7.8 7.1 7.2 7.5 7.4 7.0 7.7 7.9 op 6,9 8,3 7.5 7.6 7.5 7.6 werke lijk 7,39 7,50 7,93 8,15 8,36 7,61 8,15 8,36 7,23 7,77 7,23 7,66 7,87 7,34 7,87 7,43 7,96 8,11 8.44 8,54 8,65 8,25 7,01 7,23 7,43 8,10 8,10 7,39 7,93 8,15 8,36 7,34 7,87 8,09 7,42 7.74 8,01 8,23 7.57 7,88 8,09 8,30 7,82 7,98 7,91 8,12 7,44 7,55 7.87 7,77 7,55 8,32 8,54 aanvr. 7,45 8,74 7,76 7,87 7,76 7,87 zonder gemeente garantie werke- j lijk 7.55 I 8,25 Dez< 7,98 7,45 7,75 7,751 0 Van Lanschot/ Woonfonds Holland M/A maandbetaling achteraf M/V maandbetaling vooraf met gemeentegarantie zonder gemeentegarantie Woonfonds HoW1 Van Lanschot teraf De betrekkelijke rust op het hypotheekrente front duurt voort. Ten opzichte vi rige week zijn er geen wijzigingen genoteerd. Copyright „Vereniging Eigen PRETORIA (UPI) - Er is wake voor de gevangeni: wachten op de achterbanl keerplaats gestalde auto, c Ze haalt haar blauwe pasje ha; tevoorschijn dat iedere zwarte me in Zuid-Ajfrika bij zich moet dar dragen als identiteitsbewijs en Zij om te laten zien dat hij of zij „v,, toestemming heeft zich in hei blank gebied op te houden. ik „Vroeger heb ik nog wel hei sympathie gehad voor deze sta mensen", zegt ze terwijl ze in mc de richting van de gevangen bewaarders wijst. „Vanaf 5 Be uur heb ik nu zitten wachten, gei pe laatste keer dat ik mis- ka; schien mijn zoon nog kan zien. eer En ze zeiden me dat ik weg eig moest gaan. Ik kan toch niet ooi weggaan. Het is mijn zoon. Ik wo vind het best als ze me arres- j teren. Het is mijn zoon die ze wo hebben gedood. Ik heb zo iets hol niet verwacht. Deze regering vrt is zo wreed, zo wreed". fm Ook vader Moloise komt bij gei de poort. Hij deinst terug voor ger de honden. Vandaag zouden „on vier er executies plaatsvinden, var Volgens advocate Jana zijn twee van de vier veroordeel- zijr den opgehangen. Behalve Mo Benjamin Moloise was dat ]oo Thembinkosi Ngubuane. De pia regering zegt dat het om twee see moordenaars gaat maar de fa- geh milie weigert die omschrijving ech te aanvaarden. Voor hen en, zitt zegt het ANC, voor de meeste M« mensen in de wereld, is Mo- de loise een held. hee De twee kisten staan naast elkaar in de kapel van de ge- Vo< vangenis. Familieleden mogen pia bidden maar zingen wordt het verboden. „We wilden zingen var voor onze zoon maar dat stond men ons niet toe. Ze zeiden dat ten ze ons weg zouden jagen als een we gingen zingen", aldus me- vrouw Moloise. zitt Bij haar laatste bezoek zag net BELGRADO (AP) - De Pa- sol lestijnse leider Mohammed gei Abbas heeft vrijdag in een interview met een Joego- ma Slavische krant bevestigd 200. dat Amerikaanse en Ita- en liaanse soldaten bijna met sell elkaar slaags waren ge- das raakt bij de gevangenne- vel! ming van de vier kapers du van de Achille Lauro. Abbas verklaart dat de nie, Amerikaanse piloten die den het Egyptische vliegtuig he met de kapers van de Achille Lauro dwongen tijr_ naar Sicilië te vliegen via Vel de radio dreigden het toe- kelf stel neer te schieten als het les I niet van koers veranderde. slel „Op het vliegveld wer- roll den we opgewacht door de r commandant van de Ame- Ab, rikaanse luchtmachtbasis, wil die ons dwong het vlieg- nal tuig te verlaten. Op dat sla', moment zagen we een ver- Nad bijsterend schouwspel; geljj Amerikaanse en Italiaanse go Hl* «'ASHïNGTON (UPI/DPA) - wod Amerikaanse vrouwelijke dat rj®ani»elijke militaire perso- met V, en alle soldaten en maa L„n,vv® reeruten zullen bin- dat| nitk worden onderzocht op C. heeft het ministerie Lr "cfensie in Washington F'nu gemaakt. J^£ister van Defensie Cas- lluit eir>berger nam dit be- L( J?b beraad met vertegen- fen u, ugers van marine, land- Lnmds 1 oktober worden al- (if:rvrtau'}komende soldaten on- L-a„- terwijl men op 1 juli ElaLifgonnen met proeven bij ftall donors bij militaire in- |tri|.|i,les' De Amerikaanse EttiWrachten toUen zo'n 2,1 I \T/\man Personeel, ran m dienststatus zal zijn FoffSens?n wie bet anti- Bekt i m bloed wordt ont- fe)s hs noS met vastgesteld. I oiJ iemand die stoffen

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 4