>pijnen 'Geen tweederde meerderheid nodig voor kruisrakettenverdrag' Bezuinigingen kenmerken stelsel sociale zekerheid Ontheffing van ziekenfondsplicht is mogelijk GARAGE MUSTERD OUDERENBONDEN: BELASTINGPOLITIEK ONRECHTVAARDIG VOOR OUDEREN Jeugdige monopoly-kampioen Geen tam-tam 6008 moet sneller werken' BINNENLAND MINISTERS VAN DEN BROEK EN DE RUITER: Mummie in studentenflat erkoop EG-vlees an Sovjets jst 700 miljoen UTRECHT (ANP) - Door de huidige belasting- politiek wordt de kloof tussen mensen met werk enerzijds en bejaarden en uitkerings trekkers anderzijds steeds groter. Dat vinden de drie grote ouderenbonden in ons land. ses 600.000 auto's niet verzekerd DE STEM COMMENTAAR Kosten De dupe OOK VERWUT VAN RAAD VAN STATE I )eTe|Ud ZUID NEDERLANDSE BEURS EINDHOVEN in de Philips Jubileumhallen VOOR WWV- EN WAO-ERS PERMANENTE AUTOSHOW T5 PAGING: JCO zou in haar voor- n overmaat aan navel- over de eigen organi- le afgelopen week on- Nationale Commissie ikelingssamenwerking, i geleden nog openlijk uitvoerig debat aan de of, oud-PvdA-Kamerlid ravond van dat debat: leerd de NCO te tacke- zijn aanmerkelijk /er, aldus de NCO- ter, en ook veel bur- ters en wethouders WD-huize werken en nauw met de NCO Veel meer wil hij er er zeggen: „Het heeft n elkaar met emotio- walificaties te lijf te k ben niets te beroerd oties op te roepen, dan moet dat wel in ang van de derde we ns niet om bij te dra- in deze naargeestige p !>l le)f haag (anp) - Voor de ,jementaire goedkeuring ie briefwisseling met de waarin de eventuele Mtstng van kruisraketten «dt geregeld, is geen twee de meerderheid nodig, je ministers Van den Broek juitenlandse Zaken) en De loiter (Defensie) antwoorden 0p vragen uit de Tweede gmer naar aanleiding van brief met de hoofdlijnen de overeenkomst De Ka- L debatteert volgende week ,er die brief. jjet name van de zijde van PvdA is steeds gesteld dat twee-derde meerderheid nodig is. De ministers erken in hun antwoorden op jt het bij de briefwisseling iet gaat om de overdracht m bevoegdheden aan een Ikenrechtelijke organisatie, 0 om een overeenkomst ssen de VS en ons land. Arti- ,1 92 van de Grondwet, jarop de PvdA zich beroept, hen daarom niet ju toepassing. Plaatsing van -lisraketten is ook niet strij- ig met het verdrag tegen de thof vindt het belang ontwikkelingssamen- ig te groot om het te overheersen door elig gedoe rond een at, dat ook vóór zijn tterschap al zwaar on- uk stond. Zij het dat de men van toen - on- sdige financiering van organisaties - tot een ing zijn gebracht. En ersoonlijk zegt hij de wel te overleven: voor heb ik in mijn po- bestaan al genoeg ups vns gehad." uitend: „Waar ik meer t, zijn de brieven die ik eeds krijg. Van men ie zeggen: al die aan- voor de arme landen, maar wanneer kijkt id naar mijn proble- Ik vind het op zich een jpelijke reactie. Maar derstreept eens te meer ielang van organisaties NCO." SATERDAG 19 OKTOBER 1985 T28 PAGINA 3 verspreiding van kernwapens (nonproliferatie) en het huma nitaire oorlogsrecht, aldus de bewindslieden. De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling is volgens de ministers volken rechtelijk net zo bindend als een verdrag. In de zin van de Grondwet heeft zij ook de zelfde status. Voor een briefwisseling is gekozen, omdat de VS daaraan, om constitutionele redenen de voorkeur geven. Van een be leidswijziging aan Neder landse kant is geen sprake, al dus de ministers. Bij de Ame rikanen is aan de grondwette lijke vereisten al voldaan bij de definitieve totstandkoming van de briefwisseling. Goed keuring door de Senaat is niet nodig, de president kan de overeenkomst aangaan op grond van zijn constitutionele bevoegdheden. De ontwerp-overeenkomst, die volgende week in de Ka mer wordt besproken, is op basis van mondeling overleg tot stand gekomen. Wanneer na het debat de definitieve tekst wordt vastgesteld zal aan het parlement de gebrui kelijke goedkeuringswet wor den voorgelegd. Omdat het om een bilaterale overeenkomst gaat kan de Kamer geen wijzi gingen meer aanbrengen in de wet die neerkomen op een wij ziging van die overeenkomst zelf. Volgens de ministers is ge kozen voor een opzegtermijn van vijf jaar om zeker te stel len dat de overeenkomst 'vol doende' tijd van kracht blijft. Als die zekerheid voor een 're delijke' periode niet zou be staan, zou dit volgens hen af breuk doen aan de afschrik kingsstrategie van de NAVO. Zij wijzen in dit verband ook op de investeringen die met plaatsing zijn gemoeid. De vijf jaar begint op het moment dat de overeenkomst in werking treedt. „Een verdrag bindt het Koninkrijk en niet alleen het zittende kabinet", aldus de mi nisters. De bewindslieden herhalen in de beantwoording hun op vatting dat de NAVO-proce- dures voor de inzet van kern wapens 'een bijzonder accent' krijgen door in de overeen komst naar die consultaties te verwijzen. In de ontwerp- briefwisseling is geen geschil lenregeling opgenomen over de procedures. De binnen de NAVO overeengekomen richt lijnen voor consultatie in cri sistijd dragen volgens de be windslieden een politiek ka rakter en hebben geen bin dende werking in juridische zin. De ministers wijzen erop dat een NAVO-lid zich tijdens de consultaties kan verzetten tegen de afkondiging van de laatste alarmfase (oorlogstoe stand) waarin het gebruik van kernwapens aan de orde komt. Inzet van in Nederland ge plaatste raketten is dan niet mogelijk. De bewindslieden erkennen evenwel dat bij een verras singsaanval de tijd voor over leg geheel kan ontbreken. De Amerikaanse president kan de kernwapens dan aan het NA- VO-commando vrij geven voor gebruik. Van den broek en De Ruiter zeggen niet pre cies te kunnen aangeven hoe veel invloed nederland nog kan uitoefenen in de chaos die in een crisissituatie ontstaat. „Zo tijd en omstandigheden dit ook maar enigszins toela ten is NAVO-consultatie voor geschreven. Daarin zal bijzon der gewicht worden toegekend aan de opvattingen van de Ne derlandse regering in geval inzet vanaf ons grondgebied wordt overwogen". AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft in een studentenflat in Amster dam het gemummifi ceerde lijk aangetroffen van een 25-jarige Iraanse politieke vluchteling. De man is volgens de politie negen maanden geleden overleden als gevolg van een overdosis heroine. De Iraniër was op 1 ja nuari van dit jaar naar Nederland gekomen. Bij de vreemdelingendienst had hij zich op 15 fe bruari moeten melden, wat niet gebeurde. Op de verdieping waar het slachtoffer verbleef, wa ren nog twinig kamers als eenpersoons-woning in gebruik. De andere be woners hadden echter niets van het overlijden van de Iraniër gemerkt, aldus de politie. A Bejaarden zwaar benadeeld' Van een onzer verslaggevers IEN haag - De verkoop van 15.000 ton goedkoop rundvlees it de eg aan de Sovjet-Unie telt geleid tot scherpe kritiek ibet bestuur van het Pro- iclschap voor Vee en Vlees PW). PW-bestuurslid De Wijze Ie deze kwestie aankaartte itkende voor dat deze trans- ktiede EG 700 miljoen gulden Bl. Het rundvlees gaat voor (n gulden per kilo (voor voor aten) en twee gulden (voor chtervoeten) naar de SU. „Mensen zonder werk, of ze nou AOW hebben of WAO of WW, krijgen het door de huidige belasting- politiek steeds moelijker. Daarom moeten de ouderen schouder aan schouder met de uitkeringstrekkers in de aanval. We zitten in hetzelfde schuitje". Aldus voorzitter Th. Weh- kamp van de Cosbo, het Cen traal orgaan van drie oude renbonden met in totaal 400.000 leden. In een vrijdag gepresenteerde nota komt de Cosbo tot de conclusie dat de belastingen steeds onrecht vaardiger uitpakken voor de 1,6 miljoen bejaarden in ons conomische crisis en de iptie. Rapporten van de en het Pentagon, waar in lid van het Huis van vaardigden vorige week rde, voorspellen een als president Marcbs' ilijft en geen hervormin- doorvoert. werd volgens de VS om Marcos ervan te dringen dat Reagan dserieus en dat deze dat blijken door Laxalt als persoonlijke afgezant te n, zo zei een zegsman het Witte Huis. einberger, de VS-minis van Defensie, zei deze dat er noodplannen liggen om zonodig de erikaanse bases op de Fi- lijnen te handhaven en te chermen en om de vrij i van het land en de Pad ie verzekeren, n dit verband ze: een ierikaanse admiraal, Ja- 0 ZIET het politieke plaatje van Nederland er op het ogenblik Watkins, dat de VS een i: het CDA zit breeduit en comfortabel in het midden, geflan- k van 7.200 hectare land eerd door vriendelijk glimlachende en hoffelijk buigende socia- Tinian en Saipan op de jen en uthalen Beiden doen hun uiterste best om de gunst irdenlijker gelegen Ma- Jahet CDA te winnen dan wel te behouden om zodoende na de tien-eilanden achter ie ld hebben. SEENDAM (ANP) - In Nederland rijden minstens 600.000 auto's tsverzekerd rond. Staatssecretaris Scherpenhuizen van Ver leer en Waterstaat maakt zich grote zorgen over dit grote aan- Scherpenhuizen die deze schatting gisteren bekend maakte baseert zich op cijfers uit verschillende onderzoeken naar on- terzekerd autorijden. Scherpenhuizen sprak bij de ingebruikname van de nieuwe telefooncentrale van de Rijksdienst voor het Wegverkeer in ïeendam. Volgens de staatssecretaris is ook het aantal schadeclaims tan onverzekerde automobilisten bij het waarborgfonds sterk gegroeid. Bij het waarborgfonds kunnen schadeclaims inge- iiend worden als de verzekeringsmaatschappijen niet willen uitbetalen. In 1965 kreeg het waarborgfonds 357 claims ingediend, waar tan er 19 ongedekt waren. Nu zijn die cijfers respectievelijk 12.316 en 5.473. herverkiezingen van mei 1986 tot het Catshuis te worden toe- aten. „Een plezierige situatie", grinnikte CDA-fractieleider De es na de zojuist beëindigde algemene politieke beschouwin- in de TWeede Kamer. Als het aan hem ligt heeft de WD de x rov -»"w i wccuc r\amci. /-via nei aan yi elastiek met papjeren mj^s zjj njet teveel zetels verliest, de Kamerleden die laatste algemene politieke beschouwingen vóór kamerver- 50 kamerleden moeten itjn ar is.' hlfdrn fs?evermin ^l®n9en leiden gewoonlijk tot een stevige botsing tussen de op- |mer komen kwamen in het kabinet en tussen de fracties onderling. Ditmaal ventiger jaren In de tijd ®er geen sprake van een Wagneriaanse ouverture van de ver- t alles nog gepolitiseerd öngsstrijd. Er werden over en weer hooguit wat speldeprikken Dest worden, dat iedereen Weeld. De teneur was lief zijn voor Lubbers en het CDA. Zo cht dat alles in Den Haaf de socialisten als de liberalen gaven daarmee (knarsetan- oest worden opgelost. De ^waarschijnlijk) toe, dat er in Nederland nog steeds niet zon- imerieden kennen het be- christen-democraten geregeerd kan worden. Vooral Den Uyl njfsleven van vandaag «ft daar moeite mee. De PvdA staat volgens opinie-peilingen eer. Jaarlijks komen er 3W grote winst maar zal daarmee zonder het CDA weinig kunnen t 500 nieuwe regels M nchten. Vooralsnog lijkt het immers niet erg waarschijnlijk, dat eeds meer mensen la» 'fristen-democraten een handje zullen helpen bij het oprui- ch weinig gelegen ngs Wvan de blokkade van het rakettenbesluit, die Den Uyl zelf op in de wetten. Versta -weg naar regeringsverantwoordelijkheid heeft opgetrokken. >ed, ik vind dat een.op]o!( ^bbers had dus een makkie. Wat de werkloosheid betreft, de laar het wordt ui Wdrrioot van het debat, hield hij vast aan zijn stelling, dat de nor de politiek erheid weinig mogelijkheden heeft om nieuwe arbeidsplaatsen liit-iolwzas-i-ia'al schePPen. Het bedrijfsleven moet daarvoor zorgen door met MJDeivernaai siwe investeringen in te haken op de economische groei en in Mag ik»" vraagt Hofst^1 "Overleg tussen werkgevers en vakbonden nadere afspraken n dan rolt uit zijn mondt16 .haken over (geleidelijke) arbeidsduurverkorting. De premier ij bel verhaal van de z°°' ns®teerde, dat de meningen binnen de vakbeweging verdeeld an de gestorven koning Sa "over de vraag of aan ADV voorrang moet worden verleend imé, die voor zijn leid66 »en vergroting van de koopkracht. Zowel de FNV als het CNV chap te rade gaat bij ,en dit strijdpunt niet door een dictaat uit Den Haag beslist en en jongeren. De ou<oer n aden hem de lasten te v 6 scherpste punten van kritiek op de voorgenomen wijziging ichten, niet elk meisje in ae sociale zekerheid wist Lubbers met enkele kleine conces- ïarem te slepen of elke«al te zwakken. Ten aanzien van de euthanasie-kwestie be enzoon in zijn leger. l> je hij zich tot de tot niets verplichtende belofte van nader be geren roepen dat hij hter de kruisraketten liet hij weinig twijfel bestaan: ze wor- s en het volk moet nabij Woensdrecht geplaatst tenzij Rusland voordien nog het In de kersverse koning X °~raketten terugbrengt tot 378. Uit het gegeven dat het volk dat ziin vader <1' twee CDA-ers stemden vóór een motie van de PvdA, nensen met geselen heeft g6 11 ppverder uitstel van plaatsing werd aangedrongen, mag rastijd en dat hij het J niSe"®ÏÏ WOrd®n' d3t d® kamerfrac*e v,an hat CDA het de chorpioenen zal doen. ^"President in deze niet echt moeilijk zal maken. iolk keert hem in meera6' "=na en vijand zijn het er over eens: Lubbers heet dit kamer- ïeid de rug toe. jJ van het begin tot het einde beheerst. Hij was echter ver min binst ?enoe9 om zich niet aan triomfalisme te bezondigen. Het noisteae: „ue bevolKJ et heeft met de kruisraketten en de herziening van het so- ral het niet meer nemen- zekerheidssysteem nog een paar moeilijke maanden voor jartijen weten dat, a}1Jf"aaïere kan 'c'us n09 van a"es gebeuren. Bovendien is het Mtneim ft vraa9 de kiezers straks even volgzaam zullen zijn als iog aan wennen. Ze Lrjieii m rimeerderheid van de Tweede Kamer. Een minister-presi- naar door en de meera aie uitbundig tam-tam zou maken vanwege de goede resul- volgt het kabinet vo van een hard bezuinigingsbeleid, moet de mensen voor het zelf pakt het partem „sto,en. die van dat beleid wel de lasten hebben gedragen nkete ruimte. nog niets of weinig van de vruchten er van geproefd heb- land van wie 60 procent be hoort tot de laagste inkomens groepen en het moet stellen met AOW en een aanvullend klein pensioentje. In de nota concludeert de Cosbo dat de toch al magere koopkracht van de ouderen in ons land steeds meer wordt aangetast doordat bij een aan tal belastingen het draag krachtprincipe dreigt te wor den verlaten en de mensen met betaald werk worden be voordeeld ten kosten van AOW'ers en andere uitke ringstrekkers. Zo is het de Cosbo een doorn in het oog dat alleen mensen met betaald werk vier procent belastingaftrek genieten voor gemaakte kosten en bejaarden en uitkeringstrekkers niet. Eten andere grief van de Cosbo is dat destijds de oude- renaftrek (ongeveer 1500 gul den per jaar) is afgeschaft maar wel de zogeheten ar- beidstoeslag is ingevoerd die werknemers in loondienst een voordeeltje van 800 gulden per jaar oplevert. Cosbo-bestuur der S. van Bijsterveld vindt dat meten met twee maten. „Die ouderenaftrek was geen overbodige luxe want veel bejaarden moeten extra kosten maken omdat ze aan hun huis gekluisterd zijn enm afhankelijker zijn van hulp van anderen. De ouderdom komt nu eenmaal met gebre ken en dat betekent vaak ho gere kosten. Die ouderenaf trek in afgeschaft omdat men het belastingstelsel wilde ver eenvoudigen maar later heeft men wel die arbeidstoeslag wel ingevoerd. Net of de ver eenvoudiging daar mee ge diend is. Wij gunnen de men sen met betaald werk die ar beidstoeslag van harte maar het gaat ons te ver dat zij er wat bij krijgen terwijl de ouderenaftrek tegelijk wordt afgeschaft". Het zit de Cosbo ook dwars dat teveel betaalde belasting niet wordt terugbetaald als het gaat om minder dan 200 gulden. Dat is voor bejaarden een heel bedrag. Het draagkrachtprincipe, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, komt op de tocht te staan om dat het kabinet Lubbers in het kader van de decentralisatie van plan is een aantal heffin gen van het Rijk over te heve len naar gemeenten en provin cies. Die lagere overheden werken vaak met vaste bedra gen waarbij niet naar het in komen wordt gekeken en de Cosbo vreest dat de bejaarden daar de dupe van zullen wor den. Andere punten op het ver langlijst® van de Cosbo: verlaging van de drempel voor aftrek van buitengewone lasten in verband met ziekte en invaliditeit, meer voorlichting aan be jaarden over de belastingen. meer betrekken van de ouderenbonden bij het oude renbeleid, DE 15-jarige Laurens Sinaasappel uit Laren wist gistermiddag niet meer hoe hij het had toen hij Nederlands kampioen monopoly 1985 was geworden. Tv-presentator Hans van Willigenburg reikte de beker uit. Aan de titel is een bedrag van 3.500 gulden ver bonden. In echt geld wel te verstaan. - fotoanp Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Ook de Raad van State verwijt het kabinet dat het nieuwe stelsel voor de sociale zekerheid het stempel van de bezuinigingen draagt. Volgens de Raad klinkt dat door in de gemaakte keuzen. Gedoeld wordt op het plan de WW-uitkeringen elk half jaar te korten tot het mini mum, op de aanvullende eisen voor recht op een langere WW-uitkering dan een half jaar, de eenjarige minimum vervolguitkering en de aparte wet voor oudere werklozen. Premier Lubbers heeft - on der andere vorige week in de Tweede Kamer en tevens in een reactie op de kritiek van 174 prominenten - deze aantij gingen steeds van de hand ge wezen. Uit de wetsvoorstellen wordt duidelijk dat het kabi net -ondanks toezeggingen van premier Lubbers - nog lang niet van plan is de half jaarlijkse korting op de WW- uitkering te laten vallen. Er bestaat veel bezwaar tegen deze halfjaarlijkse korting, omdat de band tussen het laatstverdiende loon en de WW-uitkering (een loonder vingsuitkering) wordt losgela ten. Na afloop van de minister raad gisteren benadrukte Lubbers opnieuw dat het ka binet het nu gedane voorstel sterk zal verdedigen. Door het schrappen van de halfjaar lijkse korting zou een gat ge slagen worden van ƒ990 mil joen in de bezuinigingen. De Kamer zal met alternatieven moeten komen om dat gat weg te werken. Het kabinet wil hooguit ƒ445 miljoen op het plan interen. Compensatie mag de Kamer niet zoeken in de vervolguit kering of in de regeling voor ouderen (IOW). Het kabinet oppert zelfs het plan om -wanneer er weer meer geld te besteden is- deze regelin gen als eerste uit te breiden. Ontwerper van het stelsel, staatssecretaris De Graaf (So ciale zaken en Werkgelegen heid), heeft in de wetsvoorstel len wél de herkeuring van ar beidsongeschikten tussen de 35 en 50 jaar geschrapt. AOW'ers jonger dan 35 jaar worden op nieuw op hun arbeidsonge schiktheid gekeurd, teneinde het werkloosheidsdeel uit hun WAO-uitkering te kunnen ha len. Als zij voor dat deel dat zij nog wel arbeidsgeschikt zijn geen betaald werk vinden, vallen zij voor dat deel terug op de nieuwe WW. Dat geldt ook voor alle nieuwe gevallen, ongeacht de leeftijd. Om de werkgelegenheid voor gehandicapten te bevor deren, is het kabinet van plan bedrijven te verplichten om WAO'ers in dienst te nemen. Een wet daartoe (WAGW) is op dit moment in behandeling bij de Tweede Kamer. Met het schrappen van het 'afschatten' van de oudere WAO'ers is het kabinet enigs zins tegemoet gekomen aan veel kritiek. Aanvankelijk was De Graaf van plan na verloop van tijd alle WAO'ers aan een herkeuring te onder werpen. Hoofdmoot van de stelsel herziening is de komst van een nieuwe WW-wet, ter vervan ging van de huidige WW én WWV. Daarnaast ligt er een Toeslagenwet (een 'vangnet', ter vervanging van de mini- mumdagloonregelingen in de WW,WWV,WAO,AAW en Ziektewet); een nieuwe Wet inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers (IOW); de wijziging op de WAO en wijzigingen op de Bijstands wet en AOW (het verwerken van de gelijke behandeling mannen en vrouwen en ge huwden en duurzaam samen wonenden). CONSUMENTENBOND: Van een onzer verslaggevers DEN HAAG - De PTT moet meer telefonistes inschakelen om lange wachttijden bij 008 te voorkomen. Dat vindt de Consumenten bond. Nu krijgen mensen die 008 bellen, voor informatie over binnenlandse telefoon nummers, meestal een bandje dat zegt 'er zijn nog zoveel wachtenden voor u'. De Consumentenbond ge looft dat de PTT mensen be wust lang laat wachten, om ze af te schrikken 008 te bellen. De PTT geeft toe dat men lie ver heeft dat mensen num mers zelf in het telefoonboek opzoeken, maar ontkent de be schuldiging van de Consu mentenbond. „Het aantal tele fonistes bij 008 is afgestemd op de gemiddelde vraag naar te lefonische informatie. Het is niet te voorkomen dat dan op drukke tijden een rij wachten den ontstaat", aldus een woordvoerder van de PTT. Hetzelfde geldt voor de rijen op het postkantoor. Ook die kunnen bestreden worden, vindt de Consumentenbond. De Consumentenbond denkt dat de PTT misbruik maakt van een monopoliepositie. De wachtende klanten kunnen immers nergens anders te recht. Het Arbeidsbureau moet com merciëler gaan werken, zei een SER-commissie deze week. Het moet een soort jofel uitzendbu reau worden, waar de banen per video met stereogeluid worden aangeboden. De loketten worden wegge broken, er komen 'zitjes', er wordt een pilsje geschonken en ambtenaren in snelle, witte kruippakken geven swingende adviezen. Een deeltijdbaantje met ATV, werken in het weekend, alles is mogelijk. Je kunt tegenwoor dig zelfs weer rijk worden. Bij voorbeeld als je gaat handelen inweer. De vraag naar zon, regen en voorspellingen is groeiende. Je hoort de weergoden op radio en tv, je leest hun deskundige beschouwingen in de krant. Harrie Otten van het Journaal gaat ook al voor zichzelf begin nen. Een eigen weerkantoor. Naast Pelleboer en al die ande ren. Dat wordt een zware con currentie. Degene met de hard ste wind zal het wel winnen. Weer kun je verkopen. Voet bal ook. De KNVB verkoopt de ene wedstrijd na de andere aan FilmNet en de NOS. De bal is rond, maar de gulden ook. Op vrijdagavond moet er al een hele wedstrijd op de buis komen. Een kwis in de rust, met Ted de Braak of Willem Ruis. De 1-2-3-nul Show. An- dré van Duin zal het commen taar wel verzorgen. We hebben weer een weekend de tijd om over alles na te den ken. Er is nog geen sneeuw voorspeld. Wel voetbal. MERIJN (ADVERTENTIE) 34e familiebeurs van 18 t/m 27 oktober Geopend van 13.00 - 22.30 uur zondags van 11.00 - 18.00 uur AMSTELVEEN (ANP) - WWV-ers en WAO-ers met een totaal inkomen boven de loongrens voor het ziekenfonds moeten als ze dat willen, vrijgesteld worden van de plicht zich bij het zieken fonds te verzekeren. Een deel van de tot die tijd betaalde premie moet worden teruggegeven. Dit staat in een unaniem advies dat de Ziekenfondsraad vrijdag heeft uitgebracht aan staatssecretaris Van der Reij- den van volksgezondheid. Per 1 oktober zijn tenge volge van een wettelijke maatregel alle WAO-ers en WWV-ers verplicht verzekerd bij het ziekenfonds, ook als hun inkomen dankzij een aan vullende uitkering of een in validiteitspensioen uit hun (vroegere) dienstbetrekking boven de loongrens voor het fonds (48.100 gulden per jaar) ligt. Voor een deel van hen bete kent dit, dat ze een aanzienlijk hogere premie moeten betalen dan voordien bij hun particu liere verzekeraar. De maatre gel heeft voor veel beroering gezorgd en de staatssecretaris heeft op aandrang van de Tweede Kamer beloofd, voor 1 januari 1986 met een oplossing te komen. De Ziekenfondsraad advi seert de staatssecretaris nu uitkeringsgerechtigden die daarom vragen te ontheffen van de verzekeringsplicht. Anderzijds zouden degenen die dat willen, omdat het zie kenfonds voor hem of haar voordeliger is (bijvoorbeeld door de gratis meeverzekering van partner en kinderen), in het ziekenfonds moeten kun nen blijven. Inkomensoffers DE PvdA noemt de 'inkomen soffers van werkloze en ar beidsongeschikte werknemers' in het nieuwe stelsel voor de sociale zekerheid 'schrikba rend'. Bovendien meent de PvdA dat de rechtszekerheid onvoldoende is geregeld en dat het stelsel in de praktijk niet valt uit te voeren. Volgens de PvdA pakt het nieuwe stelsel voor zowel jongere werklozen, ouderen en arbeidsongeschik ten nadelig uit. (ADVERTENTIE) Hoge inruil 300 auto's op voorraad gunstige financiering Scherpe prijzen 1 jaar garantie APK-keuring Damjrastraat 46 Made-01626-3280/5797

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 3