N3THH0SU3A 3Q M3&LN0 hmhammummihim U8608SSQ U8 U8>|0OL|8Ua 9SdBB>| m3xs »p NVVbSyi N. UVVN Qp' UVWN3H30NOr S V NBm» NBun pue/japsN ut ueBuo!esaiwuiai/\ uaj otuod swiHOiad aa Cijfer 2, koord van pistool, rug meermin, linksonder, jasje starter, been rechts, po- chetje, haar schilder, armsgat rechts, schou der meermin. ONISSOIdO SBOfJ awn ttw -tóVA V Q/JO' Ö3/H HZ 3d J3/N &3ÜNOZ rwom N.W ZJtAM h NO/aüLS -V/I A25T?" "QUOW -UWjflnoH XQHSNTw j odg oipnjg ub Biddvjj Biddy a juu m uuui »- - - - VtMfWiaW N30X V yj— j4"; N3<3f 11 0CN N33VM 1W3 i dC WH J got* 3C J33M N3Mr7CW NVA <3/3H -<2/Z3MJV 3/3 9WH 'N3NM3-9JM3 N3J.S3M 39NVWK/3M J3H NVA UW! 33m3d€WW 13H 3/3 33331 -AK&3NO330 H3333/H &3/MO/d 33 33W3WM N3*/31B03d 3ÜNVAN33 TVQIA AflO :1SX31 CXXXXXXX0X0X?CX3CXX03CX3^^ SIUUOW N30NIN3X31 oraraxracraaaaaaaotXiaQaaaagcxxxDatXiroaQC^^ aqrvj Atpn'j uvci Bpfoojjaa bq umpuBjswjf" Bp do jsSuy '-dqsijfa ub aqsn§ +0S euiu/ej6ojd 3Mnaiu jsq t pueiJapaN do n 00'9L jBUBA 6epuoz se uaeiuasaxd J9UJBJ» qUBJJ £ua noN BsufjA ap uaAog (aixNaxHSAav) '6u!ieiipsuaOMie>< n OE'Ël - ueeuseqeg-}S aduoaainz ■6uipee>|saa|a noETl - ueuiaillMl H NanvN-MnaiN '6uijaii|os nOÊ'n - )|aoH a«neig aa '6U||3!M3S ngi - jai|Ba||Aap d 1H0VM30M •6u|ia|qos noen - afoeiseq aa 3dNVZH3XSOOia pflJ|Sp3AA)|3ld n oen - jeg-epaig 33XV s d t i s o d x a '|'B 'UEH n 03 33 9L7.L 'frl apusjsoo oipnjg uoissed jo s3ujij0 n OE'33 's3abw 6uunoA3a n OS us g HZ l 'OSt" l ipueiquiay b '|||m B oi«3|a v n gf'SS ueOS '11 >1. 6u||ui3w ■|B 'oireg jo 3soj 3|djnd 3i)l n OE'33 33 03 '9 L'l l '0E> l E 83||A uep(n0 B 'UOBejp )SB| 0IU n OE SS 33 OS '9 I'll 'OEH Z83||AUsp|no '|'b 'UBSnS 6u!M33S 1)818130 -S3a n OE'SS 33 OS '9l'f l 'OEH t S3||A uspino S|nH-JJCMZ K3|diuo)| aoonua oj -ibo jo 3soj 3|dJnd 3i)l n ZZ ua 03'8l'9l>l'3l - J3ddBM PjABa 6ui» n 0C13 U3 01-'61 '9fr'9l 'OE'VL 'SL - llll J351001 n ZZ U9 0S '8t '91 'kt 'St - oqejg ■AUJ8PB3B 3IJ4BJ1 ■n IS 33 61 'LI 'SI 'El - «nsaj Bipui o; 36BSSBd n 13 us 8 L 'SI. '31 - Al qniO sapBSsequiv '36u3A -3J s/>|JOd n ZZ 33 OS '81 '91 >1 'SI - III qnio sspesseqiuv «3l|d3N s.ueAomaea n zz 39 03 '81 '91 'tl.'31 - II qnio sapessequiv 'UOjS "SBd jo S3UUIJ0 n SS ue 03 '91 'tl'SI - I qnio sapessequiv 3I|j 3p 3|OJed n S3 33 81 '9L 'tl 'SI - sapessequiv *uBOp pue Aop n ZZ 3903 '81 '91 'tl 'SI - Aoabs *33U3|jS jo apoo n ss U3 03 '81 '91 'tl 'SI - 3|Oj|deo dos s|||H ApsAsg 'n SS 33 03 '81 '91 'tl '31 PM8V sAoq peg n Og' 13 390161 'St'91'OS'tl - BflSV 'IS3JOJ pibj3ui9 9111 n OE' 13 33 01'61 'St9l'03tl'3l - III uiiiano poo|Sj3punsi|Ai n S3 33 03'81'91 "tl'31 - l|U|||8no •epjojejn n ss 3981 '91 'tl '31 - lumano 3iu jo ||V n ss 33 OS '81 '91 'tl - ouiopueA Z pooiq jsj.ij oquiey n S3 39 03 '81 '91 'tl '31 - Joolms pooiq pue i|s9|;| n OE' 13 39 61 '0E"9l 'tl 'St'll - sueqng ■6e6 np s|OJ seq n ss us 03'81'91'tl'31 - IIojj9w uesns 6u|>|93S A|9JBJ9dS9Q n OE' 13 U3 o l'6l 'St'91'03 tl'31 - ojjaj/u snapeuiv n 13 us 81'91'31 - qnio-xag 'uey n 13 U9 '81 '91 'SI - X9U N3dH3MlNV B 'JBISSOdSSSV 'n tl 'l'B "II AuiBpBOV 30l|Oy •noE 13 - 3 ajquieqiv 'l'B 'isajjoj PIBJ9U19 941 'n 61 'l'B 'ioo)|i9puop sp U| XBJ4 pej4 n OE 13»|3 61'tl - ejquieqiv N39NISSI1A 'l'B 'uo6ojp JSB| 341 n 91'13 39 61 '91 '9t'£l (31 'oqujey n gi 13 us 61 '91 'St'El II r joxnq N3ZH3NU31 (81 's|J|6 eiujojneo noE'9l (31 '90U9IIS jo apoo no3U9tl - jajeaqi lepaq ounaisoo f81 'sel)3u6 364313 n 61 ua oE'tl [91 'pooiq pueqseid ri OE' 13 uagi'9l 'l'B 'looqas oijjexj 941 n OE 13 33 61 '9l'9l '9t'El 13J 'JS3JOJ PIBJ3U13 341 n 08" 13 39 61 'Sl'9l 'St'El 31 '3 IP pooiq jsjij oquiey nOE' 13 ua61 'Sl'9l 'St'El pue|9Bug ÜBA Bu|UO)| 9Q ïsinH f31 '3 '|p pooiq jsjij oquiey n OE' 13 39 61 'tl - J9JB941PUBJO S300 DVONOZ |ns96JV daoiBsuep jaui puoab eqosijsu -opiloj n 03 - JJ3B||na uoq ismH 'Xe)znui|96 -jo eBipueq-t leui puoABi|9|znuj no3 - (jaajp ->|J9M) >|J9X apuuOAjay 13XV M3IV3Hl '6u|l3!43s •n OE'tl - 6j9qJ9Haa 3duoaamz '6u|19!40s n OE'tl - >||Bqos'A-r sauwMiasoA 6uij3i40s noogi JOq69||A9P d 1H3VM30X '6ui)9!40s n OE'tl - 9fuB|SB)i aa aaNvzuaisootx '6u|j9!40S "n OE'tl - paeuiuioig m ■Guipeett -S99|a n 03 - ijobuluioia 'M o6uiq n 03 - u||njg aa ISIHH n 91 '6UIJ3)4PS 9BBIS sa aoNnxaa Hl'lllllfO ('AOU t3 lol) 'B'9 1311114 'JOJOO UBA U9XJ3M (9UISIUO!SS9JdUll-?Jd) UOZiqjBg UBA 10040s 9P UBA sijisodxg isa6 bui) *n zi-oe el uba ua 31-6 uba'6ea - uejs -un)| auoqos jooa uinasnn 1N38 ('WO 0ËIOJ) 'JPJBBIIO» S9U -ub40r uba u96uiU3>|9)|005|S)noq ua uaiiajenbe 'ueluapimos p9A3i|0 ('|S96 ip) -n 81-OË'Ël uba '6ea - JMdsg 0|J0|bo 38NI13 B 'uey n oz ue sj'zi 'tl gpuajsoo oipnjs -uoitsed jo sauipo -n OE'ZZ 'S8ABM BupnoAaa 'n os jpuBjqui9y tb 'uw e OJ M9|A v n St'33 ua 03 'OE tl 6ui|uj3t|| 'l'B 'OJ|BQ JO 3S0J aidind 341 n OE'33 ua 03 'OE'tl E S3t|A ueping -|*e 'uoSejp jsei aqi n OC'33 ua 03 'OE tl S S9i|A uaping -|-e 'uesng Bupiaas A|ajejadsaa n OE'33 ua 03 'OE'tl I S9IIA usping sinH-pemz xaiduio» 399nida -ibo jo asoj aidind am -n ss ua "oz '81 '91 'tl '31 - JeddBM ■p|Asa Buprn oe'13 ua 01*61 'St'9l 'OE tl '31 - ifll -ja>|ooq 'n 33 ua 03'81'91'tl'31 - oqejg Auiapeoe oijjbji ■n 13 ua 61 'zl '91 'el - sjsaj 'Bjpu| 01 aÖBSSBd n 13 ua 81 '91 '31 - Al qniO sapessequiv '36U8A -ai s,ai|JOd n ss ua 03 '81 '91 't l '31 - III qnio sapessequiv 'M3qd3N s.U9A04J99g n ss ue 03 '81 '91 'tl'31 - qnio sapessequiv uo|s -sed jo sauiuQ n ss ue 03 '91 'tl'31 - qnio sapessequiv oi|j ap ejoiBd n ss ua 81 '91 'tl '31 - sapessequiv ueor pue Aop n ss U9 0S '81 '91 'tl '31 - Aoabs •90U9IIS jo apoo 'n 33 33 03'81'91'tl'31 - 9|oj|deo d00 S|||H A|j9A9g n ss U9 03 '81 '91 'tl '31 - PMSV sAoq peg n oe'13 U3 0l'6l '9t*9l '03'tl - BJJSV 'is3joj PIBJ3UJ9 941 n 06' 13 33 01 '61 '9t 91'03 tl'31 - iii uiiienQ poojsjspunsipj n 33 ue 03'81'91'tl'31 - ii uhiano aojojejn n 33 u9 81 '91 'tl '31 - I u|||ano ■eui jo iiv n 33 39 03 '81 '91 'tl - auiopuaA •3 pooiq jsjij oquiey n 33 ua 03'81'91'tl'31 - Joofuis •pooiq pue qsaid n 0Ë' 13 u9 61 '0E'9l 'tl 'St'll - suaqny ■6b6 np sioj seq n 33 ua 03 '81 '91 'tl '31 - II ojjami uBsng 6ui>|99s a|3lBJ9dS9Q n OE'13 33 01'61 'Sf9l'03'tl'31 - I OJjaiN snepeuiv n 13 ue 81 '91 '31 - qn|0-*a« uey ■n 13 ue '81 '91 '31 - *3h N3dU3AUNV 'l'b 'ii AujapBOV aonod noE 13 - 3Bjquieqiv |'B 'js3j0j pibj3ui3 941 'n 61 i e 'lompspuop ap ui xbiai pbiai •n OE'13 39 61 - BJquieqiv N39NISSI1A 'l'B 'uo6bjp jsbi am n gt' is ue 0E'61 't l 31 'oquiey n gt' 13 ue oë'61 't l I111 Joxnq NaznaNuai 81 'S|j|6 biujojiibo n 0E' 13 ■f 31 'eou3||S jo apoo ngi'61 - jajeaqi lapaq 9H081SOO 19 j 'pooiq pue qseu n oë'13 •i81 'S9ll9u6 96IJ9J0 n 61 'f31 'IS3J -oj pibj8ui9 941 n 0ë' 13 39 61 'l'B 'io040s oijjbji 941 n 0E' 13 39 61 •f31'3 ip pooiq jsjij oquiey n 0e' 13 u9 61 puBiaDug uba Du|uo)i aa ISlflH 31 '3 ip pooiq jsjij oquiey n 0e'13 39 61 - JajeampuBJO SBOO S UI I J 0VQH31VZ 9861 U3001M0 61- OVQU31VZ naj-saa J3IHOHVOJ.OJ - uaBux\3mon\a -jooq gsauivujatA U3§ -§9jubb jaoui umqiB uaa at aoq uajaj 3j jo U9J(fp( aj s.Bip uio qoo 'JBBJfp ftq ptaSajag uapai ap uauiojj uioaeep ua jaopiaj az uapuiA uajma „uaiza3 jioou Sou jjaz aaa uaqqaq aip iBBUi Aftq uaSoasso ua uaq -aoqaijp asdseji 'aanp xaaq jartv uBBjsaq jg aa/Aj [am suios 'uadon jaSaz aSijqDBjd uaa [B af unq jaAinjs uaa jooa 'jatu xeBuiajaH" Z^qqoq aanp uag sumqiB ajqnjpaS -aooA 'aiBpi ua jueq ajp uep xaqnaj jaaA luaAaxqosaS sjag -az unq ftq aijBUiJOjuipuoiS -jajqoB iaoqa|aq uaa noo UBp az uaqqaq 'ua§9a[UBB jjaz az aip sumqjB ap ui „'uajauiezjaA jBBui uaanB uep jaaiu jaaA qCquaSia snp jaop af uaq -aoq ui qaozdo 13ao saqe uba ojbba ja qi jep tooui oz sjaS -az aip purA qi" 'sjapuijA ua siaSoA jiauiBZjaA auueo •(uaqeui aj aaui sjatu jaiq jjaaq jep jbbui 'paoS laaq ftq jsqoq uaipuaAOq) juiaAAZ ua jpaz 3bbj3 qaz ftq jBpuio uaiauiBZjaA ueeS az si jjaao qjaaq uaqeui aj jbjbaa jaui jep saqB uba uiojjoq 'uajaipaajBAA 'uajoq 'uaS -3njq uajjoos laiaane ubbjs sia3az-,jajBAA, ap do 'pno3 jam suios 'uajnapi aSijqoejd ui ftq sjapuqos asioog uba safjftjapiiqos-iuiui a3ijqaejd uajjiz jg .jajBM, Buiaqq jaq jbao sjaSaz ua uai -og jtn siaSaz b'o qauiBziaA f!H „uaSftjq aj jaaiduioo aijoaqoo uaa uio ua 'uajBjd aj Ja ao uauiBs ja ua uaqfpj aj siaSaz aiooui jbbu uio qnai uooAAaS si jan" 'Jjaao ZuaiauiezjsA staSazjsod ubb qnai oz nou ja si to LA '('if 11) saadsBf jjaag ua ('jf si) Sjnquaufpuz auiJBO uba ua3uqauzezJ3A qoo ua33q jbbq 'uajaqyv aa ui Suqiajsuoojuaj uaa jauj pjaiAaS apuiaqaaAA 3ijoa JBp jjaaq ua jbbC OS ie jbbjs -aq Bpajg SuiSiuajaAiaSaz -jsod ap uba 3uqapjep3naf aa pueiJapaM ui sjeeiaui -BZJ3A uaofipu i jaaAaSuo uftz jg -qaopueds uaa uep uapueq unq ui SBiSjoojSaaA uaa japjaa uaqqaq az ua jaiu uaAAnaajqas az Sipou qaqq -nd jo sajjopseui uaaS uaq -qaq sjBejauiBzjaAiaSazjsod piIB[I8p0[N| „qqaa qaiu az uajoq puei aAxnaiu unq ui ua uaAai qaiu az uauunq puei ua3ia unq ui 'smqj jqaa sua3jau uftz uaSuqajqpniA •uaACqq saauieujaiA pft; -ib ibz qi jbbui 'uaqaoz uap -jooAA asauiBujaiA. aStuiuios jbbu ib suios nu jaoui qj" 4S1 saauieu -jaiA uep spuBijapafi jaaui jajBi ftq jep 3ueq jatu ftq si jbbui 'uaqqni ibav ibz jbq •jnajuouiojnB jooa 3uipiaido uaa ftq jSioa jaiH uee sjatu puEiJapaM ut af qaq jeep jbbui 'OMA joq do oon& jbz puBi ua3ia uftz ui ,,'apiiAV jaru sjai qi sib ua3 -3az aj qoo jaq uio uauuam ubb 3ja ja jsaoui qi jaq -ftiaqqeui iaaA saqB ua33az az uapuiA at uba az je/a uoo/Aai az ua33az puejjap -ON UI 'qtqapuaijA ua pjaaj -aq uaAfqq az 'uapuiA af uba az je/a ua33az jioou qoo az uaqnz uieujaiA ui 'uftz ibz jajBi jo jnn uaSau jaq jep japuB ap jaaAA uep ,jnn jqoB uio uioq qi, jSaz uieujaiA ut af siv 'uauioq qBBJdsje uaa do pftj do ubb uauuaAA qoo jsaoui qi pftj aftjA af qaq 'SqiazaS jaq si bujebp ua jnn jBBd uaa af deeis uep 'jnn 00 31 J°J 001 «pa at qjam suo ftg 'jnn 00'9I JOJ 00'8 uba qrup si uaajapai '3ubi oz jaiq uftz uaSep aa" iuauua/A ajsaaui jaq jaiq ftq jsaoui ubbjbbai •qaaqjoiiqiq ap ui uazauiEujaiA 08 J°oa SiJUimj jo qnjs u,oz jbbui ja uaui -oq pueeui jad jbbui 'uazai uaqi/A uaqaoq asaiueujatA jaaui 3bbj3 noz fig 'uai -ojsaS iBBuiajaq jo pjeeqaS -Saai uapjOAV safqed ua uazaj -a3 ua jqeeuiaSuado iBBuiai -ib uapjo/A uaAaijq ap jbbui 'safqed ua uaAaijq pjaSaj -a3 az jmnjs ftq laqiuiej uftz ftq jstui ajsaaui jaH ajjaA ap ui ua3jaq aSizem ap ua aaz ap 'pubjjs jaq ubb 'puei utiz ubb qBBA jquap aonö 'aqiuiBj unq ftq uieujaiA «I spaajs Sou uajqaepaS ui uba -ai uajapue jbbui 'uaqajds spuBjjapaN paoS qfqjooq -aq uauunq uaSiuiuios 'puBi -japaN UT uaSuqajqaniAjooq asauiBujaiA laaA utiz jg 'uapjOM aj uapejjaA sueq af dooi uep jub/a 'pjaajsaj -ojdaS jaiu euftq uieujaiA ui jpjOM Suiqqnjpjapuo aip ua3ax 'uie/Aq uaja jooa pia3 ubb az aoq uaiz jbbui jsaoui japaoui uftz ua looqas jbbu jaaui jaiu uapuoq satsnz lOaVHO SNVH OIOd ■„uaaCixq s33tavu%3iA pfmv ivzw" :oon& ua safjjaojq uftz ua aonO 'sbm jiBjiqui asauieujaiA -pmz aSoq uaa ftq jepuio (ftja jebt jip uiBAiq tiq) uaui -óuaS uaSuBAaS gi6I «T qfTl -aS sbai japeA s.aonö eqij -auiv «T Japue ap 'pueisjma ui juooai uaa ap 'jqonpi -a3 japjaa [e uajBAi snz uaa ua jaojq ajapno uag 'jajqae uaAaiq satsnz ua saCjjaojq JBBd uaa ua japaoui uftz jaiu qi apij/A jea uas -uaui ajqaa ua3aj 'uajqaaA jqaa uaajaui qoo uep jaoui af ■jooa pftj apjajsaSjsBA uaaS si ja 'uaAaj aiaq at jo uaj -np jeef uaijjftA ueq jea 'ut jaSai jaq jbbt apuaijsaz uftz do ua3uof asauieujaiA aqja jaoui pftj axp sputs ua uibu -jajA laaq ui seeq ap uazaui -BujaiA-piooN op uapjaM S16I «i 'uftz aj ft ja uio" isnz utiz sib jau 'ubb3 uauunq poop pM peq ftq 'aon& ajjqaniA uiojbbla 'bP -ajg ui JBBtaijp oonö juooai ng 'uauioq jqooui puej -japaN jbbu ftq joj uajqoBAi ftq jsaoui jeep 'uauftddqiqg ap do duiequaSuqajqaniA uaa ui uiBAiq oonö jqidaSdo diqas spuBiJapag uaa joop uaSuqajqaniA ap uapjaAi uaS -ep ss eg uaaiie leeuiaiaq oon& sb ai uaoj ua jaiu qoo jqaoj ap uapjaapaAo aftuooz jBBq ua snz s,oon& -uaquojp -J3A ua uapiA jooq agoAjaAO ap uba az jepjoop jo 'ajqaiz 'uaja jqaajs joop uasuaui 09 uaAjaijs SaAuapuo 'pjooq ubb uasuaui otl uajBAl jBBp ua paajq ui j ua 3ubi ui gi SBAi jooq aia uiBujaiA-pmz jm jooq jad tiq ajjqanjA jest agi utiz do 'oon& mö ag uiBAiqjaAo jea uap -uiA jooqas uaa 'uaqaoz qep -japuo 'uajai saauiqo jaoui af 'sjapue iaaq jqeeuis uaja jaq 'ibbj unq uba sjaiu jdeus af uajjiz noz euiqo ui aCjuaa at ui iBBuiajaq at jep jooa suaa at jajs 'uaAaiqaSjajqoe si aqiuiej unq jepuio atjuaa unq ui qBBA 'uaAai aj uauuiS -aq Ainaiudo az uajaoui puei puiaajA uaa ui 'jsuaipspoS jo sbj unq uio pSjOAjaA uap -JOAl az jepuio jo 'Soijoo jo ja3uoq jooa jqanjA ap do uas -uaui uftz piaia/A aiaq ap do jajaui -ojiq puazmp JBBd uaa uep jaaui si BiAqog 'Aftq jbbu puBjjapaN uba SuSjbao ap jubai 'uapiajaq aj jooa jaaq -Snjaj unq do jaa/A uajseS ap uio J3AO ua3ep JBBd uaa Sou ja uaJBAi BUJBBa 'uiep -jajsuiv ui jsaajspiaqasjB jaq sbal Sepiajez qaaAi aSiJ -OA 'ua3aj snp jaiA jea luftz uajaoui apjo ut saqe qooj noz 'jqaq uapaqqlqaSoui aiIB ua pia3 at s(v 'uaqqaq uauiajqojd jbai jaaq Sou qaoj uasuaui aspueiJapaN JBp uaSaj pjeq jaq jaiA BiAqog jm SBBiooiN jaqftiapuatJA taaA ftq puoA jep 'ui uaj -apuiq unq ftq uasuaui apno ap uauoAi Bueqo ui 'uauoAi stnq jjede uaa ui pueijapaN ui uasuaui apno jep pseeq -jaAuiojs sbai eueqo jm ua8 -uot aa uaqftq jbbu uajn ia uoq az 'sqftiadftjSaquo sjai BteSog jooa sbm jea 'Jin iaj -BM ja juioq UBp ua uaieeip aj uaAaoq uado jbbui uaanB az aip 'jaaui jo ubbjj| uaa uaajapai jjaaq JaiH 'Snjaj jaa/a uep ua uaiBq aj jajBM uio uadoj jaoui jnn I leSauas ui az jep pua/naS si BtBSog uba sjaiu qasqqeid smqj uaq ftq az uaqqaq Jeep 'jizaq ua pia3 ubb uauuaM Sja ibjooa uajsaoui ua uaq -aqaSjm uaSo unq jaiq uaq -qaq az uaqajjaA aj uauiaiq -ojd-piajayA apjaa sp jbao uajaSuot aspueijapaN ui° jBBtuajaSuof jaq uba japeq jaq ui pSipouaSjm uaiBAi az 'psiajaS puepiapaN Joop Subi uaqaM aaMj uaqqaq eueqo ua BiAijog 'qsapei -Sueg 'iBSauas jin uajaSuof •uftz qiOA uaa az jepuio uauoM jBBqja ftq' SbbjS uaujM jbbui 'aftq -jnx ua ubji 'qBJi ui uaAaj uapjaog uapjoM aj jazaS siu -aSuBAaS ap ui uiojbbp sueq daq ua jbbjs aqasipjaog aStp -UBjsjjaz uaa jooa uajqooAaS jeep peq japBA jbeh qeji jm uauie/Aq ua uapjaog uftz az pueijapan jbbu jeeq jaui uaijiqg uba sjapno ap uajjqonjA uapajaS jbb( saz ■uaSuqajqaniA jooa jqaep -ubb ua piaS Bjjxa aftaaq uaa juaqajaq jea 'qaaMuaSuqai -qanpi qftiauieu jaq si qaaM azaa 'jooa qoo jqatpaS jeeq az sei uaoj ua uaSuqajqaniA j3ao jeeq jaui qajdsaS uaa oipej ap do apjooq qi •uiaqujv jm 'JBBt gj 'uauiqS joop jqBBuiaS si jqaxpaS Jta "pxnajsaflaam murrop ua uajoqosafipoop si az ipjnaqafl si jDoq jatu ja jtxn aC jaam 'japaoiu aiiuu uCiw uop «3 daajfiaq jaq aip juopjos uaafi ua 'uaSnj j,Dvp az sooiadjnq aoff daatriz uaa uva uatuaujs ua "uaBiqsafl az uapjam sjaddnuq jajtf svm uajoqasafipoop atp 'Japi uftz una/njfi jaq udd uaqqtus aj jdz jaH •afjafiuoC utajq uaa som jaH svcn jaq aim uaj am aj uio uaaq atu tuo qaaq 3il 'puoj uaa uoa ajctatp ap ui afjatutuajs utajq uaa apjooq qi epajg ah s18^ - 9s p|8auids ubbu uaadijq uö nuu soBMn~i a^fuei^ ua nog launyy aüoepaj •japutui fiutptajjj suiuBjsd ap ua jaqfu dooosotij «aa ojjatsvj ap uva Buiuado a .dcnuiitf asutatuoj ap .uftz uaj tiaqoz uva BuvB ap xaao uoq u] fiutqqtqasaq Jaj joouajo «yiUjtf uauojjaa aj ap uva ,atjij öutqiBMapaui uftz uoooijoa ja -afi qja uj snvd ap uva b a 'ual .ut sp uva BuizCicnuvv uaa v -unH i/aay uaöuiuunBxaa uftd .fqajuaatuafi ap ftq dooasotqu fuvttoplxa ap aauuvvcn ptaqjal .dBuo ap si qoo uooatjda jaq f aqatsd/ ap uaizaB 'jam jop st ■uaqajs aj jsoa ptaqjaqaz jatu j| ojjog tp d?a ap ui wji/ouxod f -jtn, ap ut poqaö jjaaq puoq ai (-'11/ 'oxijoOO snp ua \vwuuou st sCudsBuü jvvxavs oufiq uop Bvm janpo! -aoui uftz ut fiajjtn ap jjooq I 'uajoj Jtu 'puojJapaN jtn tuil Uftz aj jatu ja uaaaoq uatuaj _aq joj snjjag Jvuva atuog j| -ojstq uaa do aaui sjaqftq ap jff afiimnaa jaq 'oujajay ouioy ui uaivvxp jood aip 'tup/ ajf -aot ua suiixBiad jooa suijt/ u| do ua66ajaoj jootuajaq qatz jo ■uapuoaaB (,o\\ajsoo D}vs,) luj ua juojtojdia acnnaiu uaa st r aCpooi jaq atp ajsjaa ap atuojj •6utjtnis joj uvvBaBxaao uaj putq jaq uva uapxoou jaq ui -aquil?/-oujod jaq ut uauiol aauixaiH }WB do xaaux jatu ajstnqafiuo ap uva uauojjan ■„uapjaaqSnjaj uieuja jm az uaoj uadaqdo pij unq ut uaJiBjqiui asuel -ijauiv sp SIP saijBJjsnjj jaui uaqfqaSjaA uauunq noz af uba uaxa[duioo jb SJa3ueSaipui-pno uaqq Sou nN pjaauapajaS pj| '.jaipueq u,oz jaa/a ju jBBa, uapuiA ueeq uaa -aMneu uoq af at ajjoa/j uaaiapai „uaqaqaj da auiajq uaa uaSaj uaSejd uappeq Sijqaejsaaq qoiz -lejqiui ap jep 'uaui apua ua aipui apno jaq uba jaq pftJie Sou uaui peq pi -japaN ui saqB uba p[n| ap jsuioqsinqj unq ftq -ajq 'uajqaoAaS uappeq -ui ui aip uajiBjqiui OOO'I aa" uaSuBAjuo uapjaM pi suo ui uaJTBjiiiui apj| -aSSnjaj aipui jin aoq -uoajapuo peq aAtq uap ftq jepeu jajojS jbbui -je pjaM (6W5I-9WT spoil ap J3AO jqjBUi ap do ap.r uaa Sou ja juioq jqaiqaA aijp qtqapuiajin ja uapj jaq) aijpeg ap ur §o[joo jaAo uaAftjqos aj qaoq UIO UBBMZ UBA SuiSiaU a<j uiBuia „uapjaoJ SuuaSaj ap uba uajqaT -do jbbui uaaqB ajiaj ui| iftMjaj 'jep ug uajBM s| uooxxaao uva 1 -mu jaq ui 6ut]iajsuoo| ap do uaöutuaqaj ap uaa 'dmoquaddof ui <^1

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 31