ivvm Het geluk wordt per post bezorgd De weg naar Breskens ZEELAND JcksnJel Itïfïf mË ZEEUWSE BABBELS NOG DRIE.... Kantonrechter verbiedt tentenkampjes in Woensdrecht terneuzen^ plafond- en wandsystemen IN ONDERAANNEMING. \OOn >r binnen voor: rek vanuit België •ok In Bfr. betalen ZATERDAG 19 OKTOBER 1985 VAN ZEELAND Unaniem Plastic Vrijspraak Toedekken r.k. kerkdiensten p.c. kerkdiensten A77 en in het midden en n het land. especialiseerde en/of neerde timmerbedrijven, k reageren: ■XTAFBOUW B.V. en 21 1716 KE Opmeer HULST/C/TEL. 01140-15846 naat omputer' afgebeeld model SG61 console oard voor 349,— i biedt u een enorme keus uit vele zon-vakanties in alle prijsklassen. PASSAGEBURO B.V. 115 4537 AA Terneuzen 50-30251 Telex 55598 [ATA T6 PAGINA ZEELAND 5 Kan Rambo, oftewel Jerommeke Stallone zoals ze in België zeggen, niet naar Zeeuwsch-Vlaanderen komen om de strijd tegen de hondepoep te voeren?. In the Movies wel rock, maar geen roll. Hondepoepactie slaat aan bij Sassenaren. Wanneer doen ze iets aan hondesas? Een urijsheid van het Terneuzense college: 'Door het straatje ran straks kom jein het woonwagencentrum van nooit'. Luchtkussen zwembad Breskens nu veilig. Daar is geen speld meer tussen te krijgen. De badmeesters hebben dat luchtkussen voor een prikje veilig gemaakt. Roeloffzen vindt iets tegen hondepoep, een wegwerpblik. Dat werp je dus in een vlaszak. Raakt-ie daar eindelijk ook eens van af. De wethouder: wat doetzo'n man nou eigenlijk? Uren tellen. Vrouwen voor vrede lopen naar Woensdrecht. Als je echt vredelievend bent kun je daar maar beter wegblijven. Geraamte wordt geraamd op tientallen jaren. Turnkring Zebra is natuurlijk specialist op het paard. terneuzen en Sluiskil willen twee specialisten erbij. Hoezo erbij? Werkloosheid daalt snelst op Bevelanden. Dat komt door die Zak natuurlijk. Die nachtclubhouder wil in Hontenisse natuurlijk een echte pnveclub. Jan zonder Zeeuwse maat. Ze kunnen die bewoners in Breskens toch ook geivoon alle maal een mondmaskertje geven. In IJzendijke is voetbal nog steeds een spel. Ze willen nu zelfs de speeltuin gebruiken. Als Roeloffzen nog even doorgaat vindt hij het geweer uit. Een prima middel tegen hondepoep. „DIT GEBED zal u geluk brengen. Het is negen maal rond de wereld gegaan en nu is het geluk bij u gekomen. Negen dagen na het ontvan gen van deze brief zal u ge luk hebben, tenminste als u deze brief verder zendt. DIT ts GEEN GRAP. Het geluk zal u door de post gebracht worden". Zo begint een kettingbrief nieuwe stijl, een paar dagen geleden anoniem in de bus geworpen. Nieuwe stijl, om dat er ditmaal eens geen geld moet worden opge stuurd aan met name ge noemde mensen. In tegen deel zelfs. Want met nadruk wordt vermeld: „Zend ko pieën van deze brief naar mensen waarvan u meent dat ze geluk nodig hebben. Zend geen geld, want geluk kan men niet kopen". Tot zover is de toonzetting van de brief uitzonderlijk mild, maar dat verandert even later. Nadat er op ge hamerd is dat de ontvanger binnen 96 uur twintig ko pieën verstuurd moet heb ben aan anderen (waarna vijf dagen later het geluk automatisch bij de afzender arriveert), krijgt de lezer een aantal huiveringwek kende voorbeelden opgedist over mensen die het waag den de ketting te verbreken. Leest u even mee? „Een officier bekwam 20.000 dollar en verloor alles weer omdat hij de ketting onderbroken had. Op de Fi- lipijnen stierf generaal Weich zes dagen nadat hij de brief had ontvangen. Hij had verzuimd het gebed verder te zenden. Ramon Lorietto in Barcelona ont ving deze brief en wierp hem in de prullemand. Een dag later verloor hij zijn jonge vrouw bij de geboorte van zijn zoontje. Dat zoontje was ernstig ziek op de we reld gekomen. Lorietto vond de brief terug in de prulle mand, maakte 20 kopieën en verzond ze. Negen dagen la- i.. '-^5? EINDREDACTIE: Jan Jansen en Frank Del) ter ontving hij van het zie kenhuis bericht dat zijn zoon gered was en weer ge zond zou worden". Maar wie zich wel aan de voorwaarden houdt, die wacht geluk en niet zo'n klein beetje ook. Citaat: „Constantina Dias ontving deze brief in 1953. Zij ver zocht haar secretaresse 20 kopieën te maken en te ver zenden. Enkele dagen later won zij in de staatsloterij twee miljard peseta's". De man achter deze ket tingbrief nieuwe stijl zou ene Saul Anthoni de Capir zijn, 'een missionaris van Venezuela'. Hij roept de ont vanger dringend op '20 ko pieën naar vrienden en ken nissen te zenden, vermits deze gebedsketen rond de wereld moet gaan'. En om aan alle twijfels een eind te maken: „U moet dit geloven, ook als u niet bijgelovig bent. Om geen enkele reden mag de gebedsketen onder broken worden. Zend geen geld. Ignoreer deze brief niet. Hij functioneert echt". Uiteraard hebben we geen risico's genomen en binnen de 96 uur de nodige kopieën verzonden. Je weet tenslotte maar nooit. En als het onzin is, dan kan het enkel gaan om een wereldwijde samen zwering van de posterijen. Die zijn tenslotte de enigen die geld verdienen aan deze onderneming. Want maakt u maar eens een rekensom metje over het bedrag aan postzegels dat moet worden neergeteld, wanneer ieder een die zo'n brief ontvangt 20 kopieën verstuurt aan 20 mensen, die op hun beurt ook weer 20 kopieën zenden aan 20 anderen, die ook weerenzovoorts. Maar we houden u op de hoogte. Volgende week leest u in Zeeland Rond wel wat het ons heeft opgeleverd En mocht u niets meer lezen, dan weet u dat de brief echt werkt en wij inmiddels zijn gaan rentenieren. ee ucut «te ScfoofeaA 'n Puike zaok aoitij, Kamiel, 'n slachterai eeste klas. Genoegt slachters waovoor off eel wa minder was. Alels was van de boveste plank, spesjaol zijn geroost en zijne wost. Genettenen, wijd in d'n omtrek, die tie lik im maoken kost. Da or was geen vuilken aan de lucht: nen /linken oop kalanten, 'n pront en proper wijf: de zaok blonk van alle kanten. Wa d'ook nen groten was: z'aoi mee de mensen gjern omgank, en zo'n praotsjen tussendeur maok 't wachten niet te lank. Ook nie da gezeur van: „Mag 't 'n onsken meer zijn, bezin"? Zukken dingen was zwaor tegen Kamiel zijnen zijn. „Ik kan daor", naortij zelf geregeld zee, „Ook nie tegen! Agg'al zovee jaoren slachter zijt, oort tijd dagge sekuur keu wegen". Waor attij nog meer de pest aon aoi: Aon Sjaorel, den gebuurzijn kat. 'n Rotbeest, da gedurug overal op en aon zat. Da strooktegen nie mee de properug'eid van zijnen stiel 't Is dan ook te begrijpen da Kamiel daor over viel. Nou wast'r over da beest al dikkels 'n ard woord gezeed, maor wijjer aoien ze makaor nooit 'n trooi in de weg geleed. Tot op nen menend: Gaston, den buur, von Sjaorel in den of! Dood! „Da d'e Kamiel mij gelapt! Da krijgtij op zijn brood"! Gaston die docht 's naor: „Nou kan'k'm wel uitmaoken voor rotte nis, maor ik deenk dan'k iets weet wadda nog veel beter is. Ik zalle kik 'm 's op 'n eel andere manier pakken! IJ zaltij dan in 't vervolgt wel dunnere keutels kakken"! IJ lee Sjaorel weg: „Gij komte zaoterdag nog wel van pas" Da was naomeluk den dag, dat't bij Ka miel eel druk was. Toen't zo wijd was, stapten Gaston de winkel in die vol mee volk sting en ij liep, lachend, achter den toog waor- tij Sjaorel aon nen aok ing: „Kik 's ier Kamiel da zijnd'r dan zeven, nog drie, dan zijnt'r tien, maor ofk die vandaag nog te pakken krijg...? Afijn ik za viel zien". Mee vijftien meter wost is Kamiel blijven zitten dienen keer; en voor geroost ettij ook totaol geen klan dizie meer. BRESSIAANDERS. Die gaan recht door zee. Daar kun je niet zomaar alle kanten mee op. Toch, er kleeft één schoonheidsfoutje aan de goede inborst van dit oprechte vissersvolkje. Voor buitenstaanders komen ze nors over en het valt om de drommel niet mee om goed con tact met ze te krijgen. Zeker niet als je ze van uit Knokke wil benade ren. Het ene bord zegt dat Breskens richting Retranchement, Cad- zand ligt, het andere stuurt je de tegenover gestelde richting uit. Maar allez, Belgen heb ben geen wegwijzer no dig om een vissersdorp te vinden. Waar ze op af gaan De reuk. - FOTO WIM KOOYMAN 'BINNENLANDSE PERS vrijwel unaniem', zo luidde een kop in een Belgische krant deze week. De ope ningszin onthulde waar over: „Alle kranten, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, zowel de regeringsgezinde als die van de oppositie, ver bazen zich, verwonderen zich, verheugen zich of erge ren zich aan of over het feit van het persoonlijk succes van premier Wilfried Mar tens". Da's nog een een staaltje van eensgezindheid. Maar wij 'Ollanders' kun nen er af en toe ook wat van. In onze eigen krant konden we begin deze week lezen dat Terneuzen meedoet aan een onderzoek naar de rol die gemeenten kunnen spe len bij de versterking van de marktsector. „Het doel van het onder zoek is het verkrijgen van een oriënterend beeld over de mogelijkheden en onmo gelijkheden en van de knel punten en wensen van de gemeentebesturen op het terrein van het stimuleren van lokale economische be drijvigheid". Goedemorgen. Een schrale troost. De bron was het ANP. 41 vanaf het moment (zomer 1983) dat de vliegbasis Woensdrecht werd aangewezen als ™ots voor de eventuele stationering van kruisraketten, "huizenwisselende aantallen de- 'W'tranten in krakkemikkige tentenkampjes. - fotoanp Van een onzer verslaggeefsters BERGEN OP ZOOM - De vre desactivisten in Woensdrecht mogen geen onderkomens bouwen waarin zij beschut ting zoeken tijdens hun per manente demonstratie tegen de kruisraketten. Deze uitspraak van de Bergse kantonrechter is van grote betekenis voor zowel de vredesactivisten als voor rijkspolitie, justitie en de ge meente Woensdrecht. Had de kantonrechter na melijk het plaatsen van on derkomens wel goedgekeurd, dan hadden deze instanties hun optreden tegen de vredes activisten geheel moeten her zien. Voor de vredesactivisten betekent deze uitspraak dat de politie kan doorgaan met het ontruimen van de actie kampjes in Woensdrecht. Met de uitspraak van de Bergse kantonrechter komt overigens geen einde aan de discussie over dit onderwerp. De vredesactivisten nemen namelijk geen genoegen met de uitspraak en gaan in hoger beroep. De discussie is aangezwen geld door vredesactiviste E. van de B., die veertien dagen geleden terecht stond in Ber gen op Zoom voor het illegaal bivakkeren in een onderko men aan de Kooiweg in Hoo- gerheide. Zij werd gisteren daarvoor tot zestig gulden boete veroordeeld. De stokken, het plastic en een zeil, waar mee zij de beschutting samen stelde, zijn verbeurd ver klaard. De rechtbank zegt in het vonnis de vrije meningsuiting en het recht om te demonstre ren volledig te respecteren. Dat E. van de B. door haar de monstratieve levenswijze de plaatsing van kernraketten wil tegengaan, vindt het kan tongerecht gerechtvaardigd. Maar, zo meent de rechter in Bergen op Zoom, het geeft vredesactivisten nog niet de vrijheid inbreuk te maken op andere belangen, ook al is de strijd tegen de kernwapens van een geheel andere orde dan een stukje plastic waar onder de activisten bescher ming tegen weer en wind zoe ken. Het plaatsen van een on derkomen is trouwens niet het enige en uiterste middel om plaatsing van kruisraketten tegen te gaan, vindt het kan tongerecht. Op de zitting veertien dagen geleden had E. van de B. vrij spraak gevraagd, omdat vol gens haar de gemeente Woensdrecht ten onrechte ar tikel 177 van de APV (Alge mene Politie Verordening) toepaste, waardoor praktisch elk onderkomen zonder par don uit de weg kan worden ge ruimd. Bovendien vroeg zij zich af of het gewraakte artikel niet in strijd is met de Kampeer- wet, die puur recreatieve doel einden behandelt. De vredes activiste voerde aan dat zij niet uit recratief oogpunt in Woensdrecht verblijft, maar een algemeen belang dient door permanente demonstra tie. Daarbij heeft zij 's nachts en onder slechte weersom standigheden beschutting -hoe primitief ook- nodig. De vredesactiviste en haar advocaat O. Muurmans zeiden gisteren teleurgesteld te zijn, dat de rechter niet is ingegaan op de vraag of artikel 177 van de APV wel of niet in strijd is met de Kampeerwet. „Maar", zo zei Muurmans, „er zijn ge lukkig wegen om verder te gaan". De advocaat en zijn cliënte zijn dan ook van plan in hoger beroep te gaan bij de rechtbank van Breda. De vredesactivisten stonden gisteren niet te kijken van de uitspraak. „Als ze niet veroor deeld was, zou dat betekenen dat er een ander beleid moet worden gevoerd", aldus een woordvoerster van Atoom- vrijstaat. „Maar het betekent wel, dat we ons nog steeds niet mogen toedekken als het re gent". NOORD - ZUID - BEVELAND Goes - Parochie Maria Magdale- na: zat. 19 u. zond. 8.30 en 10 u. Zierikzee - H. Willebrord, Mo- lenstr. 62, zat. 9 u. zond. 11 u. Hansweert - O. L. Vrouw Onbe vlekte Ontvangenis, zat. 17 u zond. 11 u. Maria-oord, zat. 10.31 u. Lewedorp - H. Eligius, zat. 19 u zond. 10.30 u. Rilland-Bath.- H. Jozef, ofwel zat. om 19 u. ofwel zond. om 9.3( u. (om de 14 dagen). Yerseke - H. Anna: ofwel zat. 1£ u. ofwel zond. 9.30 u. (Om de U dagen). Ovezande - O. L. Vrouw Hemel vaart, zat. 19 u. zond. 9.30 u. WEST - ZEEUWSCH - VLAAN DEREN Aardenburg - Maria Hemel vaart, zat. 19 u., zond. 8 en 10 u. Biervliet - H. Maagd Maria On bevlekt Ontvangen, zat. 19 u zond., 10 u. Breskens - H. Barbara, zat. 17 u zond. 10 u. Eede - H. Maria Hemelvaart zat. 19 u. zond. 10 u. Groede - H. Bavo. zat 19 u. zond 9u. Hoofdplaat - H. Eligius. zat. 17 u zond. 9 u. Oostburg - H. Eligius. zat. 19 u zond. 10.30 u. Scboondijke - H. Petrus Apostel zond. 9.45 u. Slijkplaat - Maria Sterre dei Zee. zat. 17 u. IJzendijke - H. Maria Hemel vaart. zat. 19 u. zond. 10.30. Huizt Emmaus. zond. 11.15 u. Sluis - H. Johannes de Doper zat. 19 u. zond. 10 u. WALCHEREN Middelburg - H. Petrus en Pau- lus, Lombardstr. zat. 19 u. zond 10 u. Kerkcentrum De Hoek steen, Rozenburglaan, zond 11.30 u. Vlissingen: Paauwenburg Kerkcentrum Open Hof, A. Go- gelweg: zond. II en 19 u. Lieve Vrouwekerk, Singel: zat. 19 er zond. 9.30 u. Souburg - Martinuskerk. zond 10 u. Domburg- Willibrorduskerk- zond. 8.45 u. OOST - ZEEUWSCH - VLAAN DEREN Clinge - H. Hendrikus. zat. 19 u zond. 8.30 en 10 u. Hulst - H. Willibrordus. zat. 19 u zond. 9.30 en 11.30 u. Graauw - Maria ten Hemelope- ning. zat. 19 u. zond. 9 u. St. Jansteen - H. Johannes de Doper. zat. 19 u. zond. 10 u. Boschkapelle - H. Petrus er Paul us. zat. 19 u. en zond. 9.00 u. Westdorpe - O. L. Vr. Visitatie zat. 19 u. zond. 8 en 10 u. Hengstdijk - H. Catharina. zat 17 u. en zond. 11.30 u. Heikant - H. Theresia. zat. 19 u zond. 10 u. Kioosterzande - H. Martinus zat. 18.30 u. zond. 9 en 10.30 u. Koewacht - H. H. Philippus er Jacobus, zat. 19 u. zond. 8.30 en IC u. Lamswaarde - H. Cornelis. zat 19 u. zond. 10 u. Nieuw-Namen - H. Jozef. zat. 11 u. zond. 10.30 u. Ossenisse - H. Willibrordus. zat 19 u. zond. 10.30 u. Stoppeldijk - H. Gerulphes. zat 19 u. zond. 8 en 10 u. Sluiskil - St. Antonius. zat. 19 u zond. 11 u. Terhole - H. Gerardus Majella zat. 19 u. zond. 8 en 10 u. Axel - H. Gregorius de Grote zat. 19 u. zond. 11 u. Philippine - O. L. Vr. Hemel vaart. zat. 17 u. zond. 9.30 u. Sas van Gent - Maria Hemel vaart. zat. 19 u. zond. 9 en 11 u. Zandstraat - H. Pastoor van Ars zond. 10 u. Terneuzen - H. Willibror- dus(Triniteitskerk). zat. 19 u zond. 9.15 en 10.30 u. Verrezen Christus: Maand. t.m. zat. 19 u zond. 9.30 en 11 uur. Hoek - H. Kruiskerk, zond. 10.3C u. Zuiddorpe - H. Maria Hemel vaart. zat. 17 u. zond. 9.45 u. ZEVENDEDAGS ADVENTIS TEN TERNEUZEN - (Goede Herder kerk) 10 u. ds. H. v. Rijn. MIDDELBURG - (Doopsgez Kerk) 10 u. ds. W. Altink. VLISSINGEN - ('t Anker) 9.15 u. ds. W. Altink. GEREFORMEERDE KERKEN AXEL - 10 en 15 u. mej. J.v.d Putte, Amsterdam. HOEK - 10 en 15 u. ds. J. Jur- g ens, Terneuzen. TERNEUZEN - (Goede Herders- kerk) 10.30 u. dhr. D. de Best (Opstandingskerk) 9 en 17 u. dhr D. de Best. ZAAMSLAG - 10 en 15 u. ds. M Voet. AARDENBURG - 10.45 u. ds. J Noordhof, 's Gravenpolder. BRESKENS - 9.30 en 17 u. ds. W v. d. Meulen, Nieuwendijk. OOSTBURG - 9.30 u. ds. J Noordhof. SCHOONDIJKE - 9.30 en 14.30 u ds. Hoogerwerf, Nieuwerkerk. GEREFORMEERDE KERKEf (Vrijgemaakt) AXEL - 10 en 15 u. ds. J. Verka de. HOEK -10 u. Leesdienst. TERNEUZEN - 10 en 15 u. ds. C Mewe. ZAAMSLAG - 9.30 en 15 u. ds. A Kruizinga. CHRISTELIJK MEERDE KERK GEREFOR 10 en 15 u. ds. L ZAAMSLAG - v. d. Meij. EVANGELISCHE GEMEENTE TERNEUZEN - (De Kandelaar 10 u. dhr. Van Es; 19.30 u. dhi Koster. LEGER DES HEILS TERNEUZEN - (Gebouw Donz Visserstraat) 9.30 u. Gebed; 10 ei 17 u. Samenkomsten m.m.v. d Jongsoldaten, o.l.v. zuster C. Ha melink.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 23