PLAN IS NIET NIEUW' Boertien huldigt astronaut 6 Concurrentie blijven 24 DAGEN HALF GELD NIEUWE DIRECTEUR VVV ZEELAND Nieuwe verordening forensenbelasting College Oostburg houdt vast aan privatisering Plaatselijk nieuws kvO-Eede JACHTHAVEN BRESKENS PAGINA ZEELAND 3 17&TERDAG 19 OKTOBER 1985 politierapport VAN ZEELAND T20 PAGINA ZEELAND 4 Ruim twaalf jaar geëist Jaarvergadering matig bezocht BRESKENS - Het PvdA-voorstel om het Bres- kense zwembad De Veste om te bouwen tot een golfslagbad is oude koek. Verbazing Geen contact Motel Goes moet stier weghalen markten Gezicht Vernieuwing B EN W OOSTBURG Breskens Eede Aardenburg IJzendijke 24IMGEN DE STEM „de 4in1 kranti OES - De 48-jarige G. 4 rusket, woonachtig te Goes vrijdagmorgen om het leveri ekomen tijdens werkzaam, eden aan een grondkabel. lje eer Brusket, die werknemer as bij de Provinciale cuwse Electriciteits Maat- I chappij, is in de 's Heer Hen- "ikskinderenstraat in aanra- 'ng gekomen met een blank I edeelte van een grondkabel I aardoor hij geëlektrokuteerd Het slachtoffer heeft ver- oedelijk zijn evenwicht ver- oren. IDDELBURG - Op de hoek portlaan-Nassaulaan reed ~n personenauto, bestuurd oor de 45-jarige mevrouw R. rechtdoor. Ze kwam met e auto in de bosjes terecht en uikelde vervolgens over de op een moddersloot in. Me- ouw J. R. werd daarbij zwaar gewond, terwijl naast haar zittende 13-jarige meisje J. R., eveens zwaar gewond raakte. Beiden zijn overge bracht naar het Gasthuis-zie kenhuis te Middelburg. De toestand van het meisje is nog steeds zeer kritiek. VLISSINGEN - Woensdag] tussen 10.00 en 17.30 uur is in gebroken in de woning van de j familie T.V. in de Gerbran- dystraat. De bewoners waren op dat moment niet aanwezig. Hoe men de woning is binnen- j gekomen is nog onduidelijk, j Uit de woning wordt een geld bedrag van 9.000 en sieraden ter waarde van 11.000 ver mist. VLISSINGEN - Het visser vaartuig de Breskens V heeft woensdag 15 mijl uit de kusti een mannelijk lijk gevonden en aan boord genomen. Naar schatting heeft het lijk vier weken in het water gelegen en is door de Breskens V naar Vlissingen gebracht. Daar is het donderdag begraven op Noorderbegraafplaats zonderl dat de identiteit is vastgesteld. De leeftijd wordt geschat tus sen 40 en 50 jaar. Men vermi dat het gaat om een Zuid-| Europees type. Kritiek op PvdA-plan golfslagbad ijn le- ïm ie- ïer in', toe nu- ho- bp- ito- )nd der het ro- uid het lie- lijk ui len is. ►ro nde op TEGEN VERSLAAFDEN Van een onzer verslaggeefsters MIDDELBURG - Drugsver slaving was er de oorzaak van| dat A.v.d.V. (31) en R.H. zich op het slechte pad bega ven. Officier van justitiel mr. Stein was van mening dat verslaving, hoe akelig dit ook is, nooit als excuus gehanteerd mag worden. Hij eiste dan ook vier maanden (waarvan twee] voorwaardelijk) gevangenis-] straf tegen H. Van de V., die niet alleen ge-j stolen maar ook gedeald had, hoorde twaalf maanden tegen| zich eisen waarvan vier voor waardelijk. Van de V. had he roine verhandeld aan mensen die in dezelfde omstandighe-: den verkeerden, en bij een| Goese huisarts slaapmiddelen, pij nstillers en geld gestolen. R.H. was niet alleen betrok ken bij de bovenstaande dief stal maar had ook in het bij zijn van Van de V. een Walkiej Talkie willen stelen. Daarbij was hij door een winkelbe diende betrapt. Op de zitting: werd door verdachte H. ont kend dat de pijnlijke klap, die de bediende daarbij ten deel was gevallen, opzettelijk was. Ook had H. in februari '84 ste- reo-apparatuur en een casset te-recorder uit een winkel in] Goes ontvreemd. Daarnaast heeft hij twee decoupeerzagen ter waarde van 200 gestolen. Beide verslaafden wille"1] echter alles op alles zetten offlj een normaal leven te gaan leH den. Rapporten van het ZCAO] wijzen dit uit. Van de V. is »j 16 jaar verslaafd en evenals] zijn lotgenoot H., die de ko mende tijd ook nog in D®?l Haag moet voorkomen, wil M niets liever dan terugkeren in het normale levenspatroon. V? rechtbank doet over veertien dagen uitspraak. Van onze correspondent EEDE - De Katholieke Vrou wenorganisatie (KVO), afde- l.ing Eede, hield haar jaarver gadering in de Hof van Eede. its 33 leden woonden de |ïtrgadering bij. Mevrouw A. de Jaeger-Pop- Ipe, voorzitster van de KVO, lamoreerde de geringe be langstelling voor een be stuursfunctie en het teruglo- I ledental. Momenteel telt lie afdeling Eede nog 65 leden, lit neemt echter niet weg dat, lïdien er geen nieuwe be- lituursleden komen, de vereni- Iging alsnog ter ziele kan gaan. Omdat er zich geen nieuwe Ikandidaten voor het bestuur iidden opgegeven, verklaar den mevrouw A. de Taeije-De iRijcke en mevrouw R. de Gee- lsr-Van Maele, die beiden her- liiesbaar waren, zich bereid lipnieuw in het bestuur zitting [le nemen. Mevrouw De Geeter g na acht jaar trouwe Idienst het secretariaat over [aanmejuffrouw Rootsaert. Zij een laatste maal het kas- Ien jaarverslag voor en deelde rr.ee voortaan gewoon be stuurslid te willen zijn. Na de pauze, waarin de oud- I secretaresse door de voorzitter een bloemetje aangeboden kreeg, gaf mevrouw Rijk-Aers uit Oostburg een demonstratie met tuingereedschappen en bloeiende planten. Tot slot vertoonde haar zoon enkele series dia's over de tuin in het I algemeen. Het jaarprogramma van de |KVO-afdeling Eede vermeldt Ivoor de komende winter onder meer een kerstdineetje, bingo la een dia-avond over Brazilië lioor pastoor Gielliet uit Bres- hens. Verder kunnen de leden lieelnemen aan allerlei cursus- hen en middagen van KVO- Itóng Oostburg. Van een onzer verslaggevers Dat is de mening van wethouder J. Thomaes (WD) van Oostburg. Volgens hem heeft het college reeds lang plannen in die richting. Het recreatiepark Schone- veld bij Breskens wil namelijk over enkele jaren zelf een golfslagbad bouwen. Toen de directie die plannen enige tijd geleden aan het college van B en W meedeelde, is van de kant van Oostburg voorge steld om dat bad bij De Veste te projecteren. Volgens Tho maes is de gemeente bereid om een bepaald bedrag aan kapi- taallasten in het project te stoppen. Het voorstel van de PvdA- fractie houdt in dat de ge meente en de drie grote Bres- kense campings, 'Schoneveld', 'Zeebad' en 'Napoleonhoeve' een samenwerkingsverband moeten beginnen om het golf slagbad te beginnen. Met zo'n bad is het mogelijk om de toe risten langer in de regio te houden, denken de sociaal-de mocraten. Met het bad wil de fractie een echte 'elk-weer- voorziening' binnen de ge meente halen. Daar komt nog bij dat De Veste het zorgenkindje van de gemeente is. Het zwembad le vert jaarlijks een fiks verlies op, meer dan twee ton. Met het voorstel zou het bad rendabel gemaakt kunnen worden. Bij Schoneveld reageerde men verbaasd op het voorstel van de PvdA. Assistent mana ger T. Peters: „Voor ons is het voorstel totaal nieuw. We wil len echter best met de andere campings en de gemeente om de tafel gaan zitten om de zaak te bespreken. We zullen het voorstel bestuderen". Gedelegeerd commissaris G. van Schaick van camping 'Zeebad' vindt het voorstel po sitief. „Voor de streek en voor de recreanten zou het een goede zaak zijn als zo'n zwem bad er komt", zei hij. Hij vraagt zich wel af of een golf slagzwembad rendabel is te maken. Ook de directeur van Napo leonhoeve, A. Boomert, heeft twijfels bij de haalbaarheid van het plan. „We staan er na tuurlijk welwillend tegen over maar het zal een moeilijke zaak worden", is zijn mening. „Daar komt bovendien nog eens bij dat mijn camping fei telijk te ver weg ligt van De Veste. Ik zie mijn gasten nog niet die hele afstand lopen". Hij is verbaasd dat de PvdA geen contact met de camping houders heeft gehad voordat ze het plan naar buiten brach ten. „Het voorstel is nu een beetje en loze kreet. Zeker van de PvdA had ik verwacht dat ze het plan goed zouden on derbouwen en wat meer studie verricht zouden hebben", al dus Boomert. J. Wielakker, PvdA-fractie- lid, vindt de kritiek van Tho maes onterecht. „Wij hebben in de wandelgangen nog nooit gehoord van een college-voor nemen om bijvoorbeeld Scho neveld te steunen bij het ver wezenlijken van een golfslag bad. Hij vindt het bovendien niet de taak van de fractie om in eerste instantie contact op te nemen met de campinghou der. „Wij komen met een voor stel. Het college moet de zaak dan maaT verder uitwerken". Ook fractieleider J. de Vries vindt de negatieve geluiden vreemd. „Als men van de kant van het college niet de fracties inlicht waarmee men bezig is, dan kan het voorkomen dat we dubbel werk doen". Astronaut Lodewijk van den Berg overhandigde de Zeeuwse 'space-vlag' aan com missaris van de koningin Boertien. - FOTO JAAP WOLTERBEEK Van een onzer verslaggevers MIDDELBURG - 'Geweldig leuk dat de Zeeuwse vlag voor het eerst in het bestaan van de mensheid in de ruimte heeft gezweefd'. Met die ontboezeming verwelkomde de Zeeuwse commissaris van de koningin, dr. C. Boertien gistermiddag de eerste astronaut van Neder landse afkomst Lodewijk van den Berg. De ruimtevaarder bracht het Zeeuwse dundoek, waarmee hij de space-shuttle inging, terug naar het provinciehuis. De ontvangst draaide uit op een geani meerde bijeenkomst, waarop Van den Berg kleurrijk verhaalde over zijn spannende, maar ongemakkelijke tocht door het luchtledige. Daarbij werden ook heel wat ornamenten uit gewisseld. De astronaut, gekleed in een ruimte-overall, overhandigde onder meer fo to's, die hij vanuit de space-shuttle van Zee land heeft gemaakt. Hij vertoonde ook een film over het gebeuren in het ruimtevaartuig. Boertien eerde hem op z'n beurt met een zil veren penning met de inscriptie: 'De ruimte in en toch met beide benen op de grond'. De com missaris onthulde dat Van den Bergs verzoek om een Zeeuwse vlag te mogen meenemen het provinciehuis in rep en roer bracht. „Op dat moment openbaarde zich bij ons een ernstig gebrek aan kennis", erkende Boertien, die des tijds eerst liet verifiëren of het wel goed zat met die Van den Berg, waarvan men nog nooit gehoord had. De ruimtevaarder, die vandaag in zijn ge boorteplaats Sluiskil wordt gehuldigd, zei zich onbewust te hebben gerealiseerd dat hij voor een belangrijk deel gevormd is in de omgeving waar hij zijn jeugd doorbracht. „Zeeland is iets heel aparts. Zeeuwen werken rustig, kalm maar voortvarend naar grote dingen toe. De Nederlanders werden vroeger de Chinezen van Europa genoemd, de Zeeuwen zijn de Japane zen van Nederland". Van een onzer verslaggevers MIDDELBURG - De opzich tige stieren, die langs Rijks weg 58 de richting aanwijzen naar Motel Goes, behoren te worden verwijderd. Maar het onderste deel van de betrok ken reclameborden, een een voudige aanduiding van de weg naar het motel, mag voor lopig blijven staan. Het dagelijks provinciebe- stuur heeft dat aan de exploi tant van het motel, A. van Es, laten weten. Aanvankelijk ge lastte het provinciebestuur dat de twee borden geheel verwij derd moesten worden. Van Es ging daartegen in beroep. Gedeputeerde Staten heb ben aan Rijkswaterstaat ge vraagd om de naam van het motel op te nemen in de regu liere bewegwijzering langs Rijksweg 58. Maar zolang het nog niet zover is, mag Van Es de automobilist op vereenvou digde wijze op het bestaan van zijn zaak attenderen, voorlo pig voor een maximale periode van twee jaar. rvivio i eii\l//vivi, 10 urn. m werden 256 contracten verhandel levering april bij een prijs van J IV aS ƒ17,90 per 100 kg De stemming prijshoudend. GOES, 18 okt - Cox's Orange 1170/80 1.87-2.02, 1165/70 91-1.02, 1155/60 35. Jonagold II MW'Syi 1190/100 94-1.06, 1180/90 1.21-1.51. 1.12-1.41, 1165/70 49-1.00. Gou®«» ll5 1195 68-88. 1185/95 77-1.09, H75/85 1170/75 41-74,1165/70 36-62. Bndf.f" «5 89- nette 1195 90,1185/95 1.15-1.27.ITO- 1.35. Odin 170/80 70, 160/70 1170/80 41, II 80/90 37. Kan"»" 'aU.ll 45-58. 1180/90 69-1.18, ieO/H 1160/70 49. Sweet Caroline I 90 m. -2.jj 87, 170/80 1.02, 1180 62. 117°/%.™ 56- 1160/70 40-53. Golden Delicious iw' 0 58,1180/90 45,1170/80 56-58, £60/78 star 1180/90 1.10-1.54, 1170/80 1iLnjo< 1160/70 1.01-1.06. Doyenné duj/^j.ts 180/90 1.10-1.14, 170/80 1.47, II®',48-SO 1170/80 86-88,1165/70 76-1.12,IIW'5",#/* Gieser Wildeman 160/70 l^T^s il55/fl 1.30-1.32, 150/55 78, 1160/70 ettt 1.19, 1150/55 68, 1145/50 31-33. C°« 165/75 90, 155/65 95. St. Bèmy inw 1170/80 87, 1160/70 87. Wmterri 1180/90 56,1170/80 71,1160/70 82, IIWjj Kweekperen 1.00-1.20. Bramen ^arc IB 2.10, II 35. Frambozen,3.30-4.10^ beien 75-1.70, mispels 1.70-1.8U 39 LA 7.10, IB 7,80-8.00, IC 3.70-3.80. r^, knolselderij 31-32. rodekool liLSR^neJ 48. bloemkool 40-1.01, Prln. r',](,;i 2.00, snijbonen 3.70, aardappe Maandag geen veiling meer. Van een onzer verslaggevers MIDDELBURG/TILBURG - Het kan altijd beter. Dat is de slogan waarmee de ambi tieuze Adri Bontenbal (38) zijn baan als algemeen di recteur van de Provinciale VVV/Bureau voor Toerisme en Recreatie begint. Deze week kwam zijn benoeming af. Zijn tweede uitgangspunt: „In de strijd om de gunst van de toerist moet je probe ren de concurrentie niet een, maar zelfs twee stappen voor te zijn". In zijn hoofd maalt het al geruime tijd van ideëen om het toeristisch produkt Zee land verder uit te diepen. „Dat zijn alleen nog maar krabbeltjes achter op de si garendoos. Ik zeg er ook niets over. Eerst zal ik moe ten luisteren om precies te weten hoe Zeeland toeris tisch in elkaar zit en zal ik de sleutelfiguren moeten le ren kennen", zegt hij. Bontenbal heeft de voor bije jaren een naam opge bouwd als een spraak- en smaakmakende figuur, een 'nis in de pels van het VW- wereldje. Een man met kijk °P de behoeften van de con sument en met durf. Zijn vi sie op de Nederlandse VW: »We zijn op weg om de VW °m te turnen van een puur mformatieverstrekkende organisatie, waar de mede- Werksters 's winters broek- Ns zaten te breien en ro mannetjes konden lezen, tot marketingorganisatie teet een heldere kijk op commerciële mogelijkheden. Dienstverlening blijft pri mair en winst maken hoeft h'et persé. Gebeurt dat toch, dan moet je dat geld direct mvesteren in uitbreiding vab je activiteiten. Commer- Cteel betekent bij de VW lete anders dan in het be drijfsleven. Wij moeten fondsen verwerven van Wanten, bedrijfsleven en overheid en dat zo goed mo gelijk doen. Je hebt die no dig om een goed personeels- apparaat te krijgen en geau tomatiseerd te kunnen wer ken". De VW dus een modern dienstverlenend bedrijf? „Ja, maar we zitten nog midden in die ontwikkeling. Bij de ene VW gaat dat sneller dan bij de andere. Je hebt te maken met lokale vi sies, tradities, je bestuur, de samenwerking met het toe ristisch bedrijfsleven, finan ciële mogelijkheden. De meeste VW's worden nog te veel bepaald door het ge zicht van de directeur. Wel leuk voor die directeur, en ik ben daar zeker ook gevoelig voor, maar fout", reageert Adri Bontenbal. Hij kent de problematiek waarmee de Provinciale VW Zeeland jaren heeft geworsteld. De nieuwe structuur, met gedeputeerde J. Ventevogel als voorzitter van een nieuw bestuur, noemt hij ambitieus. „Het zal veel vergen van de be stuursleden. Ik sta er hele maal achter. Ik hoop dat ik met mijn voorganger J. de Regt on 'speaking terms' kan komen. Ik heb me de laatste tijd vaak in zijn posi tie proberen te verplaatsen. Die is zeker niet leuk. Maar de problemen zijn van voor mijn tijd en ik wil met de hele ploeg goed kunnen wer ken. Ook met hem. Hij zal zich richten op marketing en produktontwikkeling en ■5i V De nieuwe VW-directeur voor Zeeland, Adri Bon tenbal: .commercie niet schuwen. - FOTO DE STEM JOHAN VAN GURP houdt de titel directeur. Ik ben dan de algemeen direc teur. Die taak ligt vooral in het management, een sleutel tussen de stafmedewerkers, het bedrijfsleven, de over heid. Ik wil een goede relatie met de meer dan dertig VW's in Zeeland, de pro vincie nog meer als één pro dukt proberen te verkopen. Er zal een aansluiting moe ten komen tussen het toe risme van de Zeeuws- vlaamse kust met dat van de Belgische kust". Bontenbal komt in een vooruitstrevend toeristisch klimaat terecht. GS hebben 6,5 ton beschikbaar gesteld voor toeristische promotie. Het Toeristisch Recreatief Ontwikkelings Plan kent vier speerpunten met de Neellje Jans als trekker van internationale allure, de uit bouw van Cadzand-Bad/ Breskens, de boulevard plannen van Vlissingen en de Brouwersdam. Als 14-jarige vakantie hulp werkte Adri Bontenbal in Harderwijk al bij de VW. Na zijn HBS-opleiding kwam hij in de eerste lich ting studenten van het NWIT in Breda terecht. In 1968 studeerde hij er af en ging negen maanden snuffe len in het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag. Aansluitend werd hij assis tent kantoorhouder in Utrecht. In 1971 mocht hij de Streek-VW Overijsselse Heuvelrug en Salland een eigen gezicht geven. In 1974 wisselde hij Raalte in voor Tilburg waar hij directeur van de Streek-VW Hart van Brabant werd. Hij ontpopte zich daar als een ideeënleverancier. Op het eerste zicht vaak wilde ideeën, maar een aantal zijn verwezenlijkt en hebben de ontwikkeling van de VW naar een modern toeristisch informatief bedrijf mede ge stalte gegeven. Met zijn ge voel voor publiciteit haalde hij met zijn ideeën regelma tig de landelijke pers. Fiet sende Koeweitse sjeiks, een uit Brabant overgevlogen koffietafel voor de Engelse pers, een op verzoek toege stuurde videofilm met alle arrangementen van zijn Streek-VW. „Ik ben als eerste VW- directeur meer commercieel gaan werken. Dat kon om dat het bedrijfsleven in Midden-Brabant en mijn bestuur na een kosten-ba- tenanalyse vertrouwen had den in die werkwijze. Wij hebben de vakantie-reisgids gelanceerd, een samenwer king met de ANVR. Nu wor den die in heel Nederland uitgegeven en via 1200 ANVR-kantoren verspreid. Wij zijn ook begonnen met de aangeklede arrange menten. Het produkt van het toeristisch bedrijfsleven hebben we daarin overgoten met een VW-saus. Onze fietsvakanties met jaarlijks nieuwe fietsen, een koffer- nabrengdienst, goedweer- garantie en zonnehemels in alle hotels die meedoen, heb ben veel aandacht gekregen. Je kunt zowat alles van de grond brengen als je 't met z'n allen doet. Als VW moet je coördineren en stimule ren", aldus Bontenbal. Hij stelt dat de VW-we reld ook produktvernieu- wend bezig kan zijn: „Nu verkopen we alleen wat be schikbaar is. Maar je kunt verder kijken. In Tilburg hebben we van klanten be grepen dat zij een accommo datie misten tussen de blok hut en de luxe bungalow. We hebben bewerkstelligd dat er goedkope bungalows kwamen, bungalettes. Dat loopt als een trein". Tilburg krijgt hoogst waarschijnlijk nog een af scheidscadeau van hem. Eind vorig jaar lanceerde hij het idee van een elk-weer- accommodatie om de toe komst van de bungalowpar ken in het Hart van Brabant veilig te stellen: „Een aantal jaren geleden was de vraag in het seizoen vijf keer gro ter dan het aanbod. Vorig jaar lagen aanbod en vraag gelijk. Om te voorkomen dat de exploitatie in problemen komt zijn we gaan zoeken naar mogelijkheden om voor- en naseizoen aantrek kelijk te maken". Hij heeft een aantal grote financiers weten te interes seren en de kans dat het er komt is, volgens zijn zeggen, nu 98 procent. De bedoeling is een 'Caraïbian Beach Fun-sfeer' tot stand te bren gen. Het projekt vergt meer dan 35 miljoen gulden. Meer wil hij er nu niet over kwijt. „Als het doorgaat zal Til burg ook in deze een voorlo per zijn. Waarom zou de VW in de toekomst ook niet als toeristisch makelaar kunnen fungeren? Vraag en aanbod bij elkaar brengen, tegen betaling", voorspelt hij. Van een onzer verslaggevers OOSTBURG - Het college van B en W van Oostburg wil een nieuwe verordening op de heffing van de woonforensenbelas- ting vaststellen. Door de wettelijk verplichte hertaxatie van de waarden voor de onroerend goed-belasting is de waarde van onder meer de re creatiewoningen gedaald. Een groot deel van deze woningen is echter tevens betrokken in de heffing van de woonforensenbe- lasting. Door de waarde-daling zou, zonder maatregelen te ne men, ook de opbrengst lager zijn. Het college van B en W vindt dat niet terecht. Men wil dan ook een nieuwe heffing vaststellen, zodat de opbrengst weer op het peil komt zoals dat is voorgesteld in de begroting. De raadscommissie voor financiën krijgt hiertoe een voorstel. De commissie komt vrijdag 1 november bijeen in het gemeente huis. Vermoedelijke aanvang 15.30 uur. Van een onzer verslaggevers OOSTBURG - Het college van B en W van Oostburg houdt vast aan de privatisering van de Breskense jachthaven. Het voorstel van de PvdA-fractie om een andere beheersstruc tuur te vormen, levert volgens het coUege nauwelijks iets ex tra's op. De fractie bracht onlangs een plan naar voren om via een beter beheer een ton per jaar te besparen op de exploi tatielasten en niet over te gaan tot privatisering. Via een an dere manier van baggeren, een betere regeling voor de leve ring van goederen, een goed promotiebeleid en het niet in schakelen van de dienst ge meentewerken zou de ge meente kunnen bezuinigen. Hierdoor zouden de lig-gelden gehandhaafd kunnen worden en nieuwe investeringen uit voeren. In een antwoord op het voorstel schrijft het college dat de suggesties om tot bezui nigingen te komen weinig soe laas zullen bieden. Een aantal zaken die voorgesteld zijn, worden reeds besproken. Een andere beheersstructuur is ook niet nodig omdat de be heersraad momenteel goed functioneert, aldus het ant woord van B en W. Verkiezingen - De bewoners van het Breskense bejaarden tehuis Ter Schelde kunnen bij de komende verkiezingen hun stem uitbrengen in Goedertij t. De kiesafdelingen zijn op ver zoek van de Oostburgse raads fracties veranderd. De bewo ners van het oord kunnen nu vlak bij huis hun stem uit brengen. Grafmonumenten - Het Eedese kerkbestuur vraagt de bevolking van Eede en om streken om de laatste week van oktober geen grafmonu menten meer af te schuren op het plaatselijk kerkhof. Reden voor dit verzoek is de overlast die dit met zich meebrengt voor diegenen die in verband met Allerheiligen het kerkhof in orde brengen. Bolling - Uitslag bolling bij de Zwaan. 1. J. Focke-A. Breij- aert-P. Wante, 2. M. Lau- reijns-P. Martens-R. de Vriend, 3. F. Gijsel-J. de Vree- ze-P. de Geeter, 4. C. Groos- man-E. de Vreeze-M. de Veijst. Nederlands kampioensbollen - Bij de Zwaan werd gebold om het Nederlands kampioen schap. Uitslag: 1. R. de Greve- R. Potvlieghe, 2. L. van Dur- men-D. de Schutter, 3. W. Gij- sel-B. de Greve, 4. R. Goet- hals-A. Minnaert, 5. A. Ro giers-N. van Landschoot. Wandeltocht - De IJzendijke wandelsportvereniging 'Jeugdbelang' houdt vandaag voor de vijftiende maal de herfstwandeltocht. Dit ge beurt onder verantwoorde lijkheid van de KNBLO, wan delkring West-Brabant en Zeeland. Er zijn vier afstan den te lopen, teweten 5, 10, 15 en 40 kilometer. Het inschrijf- bureau is in café Hofzicht. De eerste groep, voor de tocht van 40 kilometer, kan tussen 9.00 en 10.00 uur starten. De andere deelnemers kunnen tussen 10.00 en 14.00 uur vertrekken. BRESKENS - Vrijdagmiddag zijn bij werkzaamheden aan de Deltadijk nabij het Killelje een anti-tankmijn gevonden. Het projectiel is door de ma rine uit Vlissingen tot ontplof fing heeft gebracht. OOSTBURG - J.H. uit Bres kens, die woensdag werd aan gehouden in verband met een schietpartij, is gisteren op vrije voeten gesteld. Zijn ex- schoonzoon zit nog vast. ADVERTENTIE Dat kan. Met zo'n vrijblijvend oroef-op-de- som abonnement op die allemenselijk gevarieerde 4-in-I-krant. Vul dus snel in die bon en stuur 'm op. Dan kleppert uw krant heel binnenkort 24 dagen lang voor half geld in de bus. I Naam: Adres: I J Postcode m Woonplaats: - BEZORG MIJ DE STEM VRIJBLIJVEND OP PROEF VOOR DE HALVE PRIJS 10.- (Met beulen wacht ik op uw acceptgirokaart). IDeze bon in een open enveloppe zonder postzegel opsturen naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB BREDA. Bellen kan ook: 076-236911.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 21