Startsein voor restauratie van klooster in Sas PLAN Van Overbeeke goed op dreef Massale belangstelling voor KRO-show 'Radio maken is wachten' 6Wie wil er nog op tv?9 FRACTIES TERNEUZEN WILLEN UITSTEL Oudste en jongste in de bloemen ZATERDAG 19 OKTOBER 1985 VAN ZEELAND 7ATERDAG 19 OKI LEERLINGBO UWPLAA TS politierapport Jaarvergaderinj KVO-Eede matig bezocht TERNEUZEN - De Terneuzense gemeente raad zal pas in de december-vergadering een besluit nemen om aanleg, onderhoud en ex ploitatie van een kabel-tv-net in de gemeente te gunnen aan de nog op te richten onderne ming CAI Terneuzen BV. Kapitaal ROLLENZESDAAGSE BIERVLIET Afkappen Ruim twaalf jaar geëist T16 PAGINA ZEELAND Van onze correspondent SAS VAN GENT - Gistermid dag is in Sas van Gent het startsein gegeven voor de res tauratie van het monumentale klooster op de Westkade. Dat gebeurde met het passe ren van de stichtingsacte van de Stichting 'Het Oude Kloos ter' en het aanscherpen van de financiële voorwaarden tussen de gemeente Sas en de nieuwe stichting. Nog voor 1 november zal de gemeente Sas van Gent op dracht geven tot restauratie van het monumentale pand. Met de renovatie is een bedrag van in totaal 700.000 gemoeid, waarvan Monumentenzorg ƒ250.000 voor zijn rekening neemt. Daarnaast ontvangt de stichting nog eens 100.000 gulden uit het provinciaal fonds 'Bijzondere voorzienin gen', waarmee het restaura tie-project uitgevoerd wordt als leerlingbouwplaats. Monumentenzorg onder zoekt bovendien de mogelijk heid of het project in aanmer king komt voor een schilders leerlingen-bouwplaats. Als het project gereed is, zal het pand onder meer onderdak bieden aan de woningbouw vereniging 'Sas van Gent Vooruit' en de Kring van Werkgevers in de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen. Vertegenwoordigers van beide instanties en van de ge meente Sas van Gent hebben zitting in de stichting Het Oude Klooster. Nieuwbakken stichtingsvoorzitter R. Ruules toonde zich gistermiddag erg tevreden met het uit de weg ruimen van de laatste (finan ciële) hobbels en noemde de uiteindelijke start 'een beves tiging van het jarenlang pro beren van de gemeente het pand een nieuwe bestemming te geven'. L. Marquinie van de ge meente Sas en tevens voorzit ter van het bouwteam toonde zich eveneens erg verheugd: „De afronding van deze zaak is een pluspunt voor Sas van Gent, dat als industrieplaats een dergelijk uniek monu mentaal pand zo'n bestem ming kan geven". Architect Sanderse en aan nemingsbedrijf Vernaeve uit Sas gaan de komende maan den de restauratiewerkzaam heden uitvoeren. Besluit kabel-tv valt in december GOES - De 48-jarige G. 4 Brusket, woonachtig te Goes is vrijdagmorgen om het lever, gekomen tijdens werkzaam, heden aan een grondkabel. ft heer Brusket, die werknemer was bij de Provinciale Zeeuwse Electriciteits Maat. schappij, is in de 's Heer Hen. drikskinderenstraat in aanra- king gekomen met een blank gedeelte van een grondkabel waardoor hij geëlektrokuteerj is. Het slachtoffer heeft ver. moedelijk zijn evenwicht ver- loren. MIDDELBURG - Op de hoek Sportlaan-Nassaulaan reed een personenauto, bestuurd door de 45-jarige mevrou?, J. R. rechtdoor. Ze kwam mei de auto in de bosjes terecht en duikelde vervolgens over de kop een moddersloot in. Me vrouw J. R. werd daarbij zwaar gewond, terwijl naast haar zittende 13-jarige meisje J. R., eveens zwaar gewond raakte. Beiden zijn overge bracht naar het Gasthuis-zie kenhuis te Middelburg, ft toestand van het meisje is nog steeds zeer kritiek. VLISSINGEN - Woensdaj tussen 10.00 en 17.30 uur is in- gebroken in de woning van 4 familie T.V. in de Gerbran- dystraat. De bewoners warei op dat moment niet aanwezig Hoe men de woning is binnen gekomen is nog onduidelijk Uit de woning wordt een geld bedrag van 9.000 en sieradei ter waarde van 11.000 ver mist. Kri Pvd goli Van onze correspondent EEDE - De Katholieke Vroi wenorganisatie (KVO), afd ling Eede, hield haar jaarve gade ring in de Hof van Eed Slechts 33 leden woonden 1 vergadering bij. Van een onzer verslaggevers Het plan van B en W om het voorstel nog deze maand in de raad te brengen stuitte op verzet van de twee grootste fracties, CDA en PvdA, die meer tijd willen om het voorstel te bestuderen. Dit bleek donderdagavond tijdens een bijeenkomst van de raadscommissie voor open bare werken, waarop het voorstel werd gepresenteerd. De vertegenwoordigers van de genoemde fracties zeiden een voorbereidingstijd van twee weken (de raadsvergadering is op 31 oktober) te kort te vinden voor een verantwoorde be sluitvorming over de kwestie. Omdat in november de ge meentebegroting 1986 moet worden behandeld en vastge steld, besloot wethouder A. Doorduyn het kabel-voorstel te verschuiven naar december. HGij deed dit tegen zijn zin, want de wethouder is er niet zo gelukkig mee dat de drie of fertes (Casema, Zekatel en Onak) nu een paar maanden lang als openbaar stuk rond gaan. „Casema en Zekatel zul len nu ongetwijfeld met een aangescherpte offerte terug komen om te proberen alsnog de opdracht in de wacht te sle pen", aldus Doorduyn gisteren tegen De Stem. Veel kans geeft hij de beide kabel-exploitan ten echter niet. „Het lijkt praktisch onmogelijk dat Ca sema en Zekatel het aanbod van Onak kunnen verbete ren". Zoals gisteren al gemeld is Onak een onafhankelijk ad viesbureau voor kabel-tv, dat voor Terneuzen een zelfstan dige maatschappij wil oprich ten, CAI Terneuzen BV, die met eigen kapitaal (verkregen via beleggers en leningen) het kabelnet in de gemeente moet aanleggen, onderhouden en exploiteren op commerciële basis. Onak heeft berekend dat voor een aanvangstarief van 17,17 per maand een pakket van elf tv- en twintig FM-ra- diozenders kan worden gebo den. In het tv-pakket ontbre ken voorlopig de Duitse sta tions, maar verwacht wordt dat tegen de tijd dat de hele gemeente bekabeld is (medio 1988) deze Duitse zenders via de omroepsatelliet TV-Sat op het net kunnen worden ge bracht. Voor de abonnee komt dat dan neer, aldus Onak, op een tariefsverhoging van nog geen dubbeltje per maand. Van onze correspondent BIERVLIET - Marc van Overbeeke was gisteren tij dens de voorlaatste dag van de rollenzesdaagse te Biervliet erg goed op dreef. Niet alleen won hij de 500 meter sprint, ook de afval- koers kwam op zijn naam te staan. Hierdoor is er nog volop onzekerheid, wie er vanavond als winnaars gehuldigd zullen worden. De publieke belang stelling zal dan ook zeker erg groot zijn, want het blijft tot het laatste erg spannend. Het nog steeds leidende koppel Rudi Buzeuyn en Niek de Taeye won donderdag avond laat opnieuw de koppel- koers in een tijd van 1.06.22. Chris Burky/Harrie Milder (1.06.42) en Luuk de Naeyer/ Carlos Boerman (1.06.45) ein digden respectievelijk op de tweede en derde plaats. Gisteravond sloeg Mare van Overbeeke zijn grote slag. Hij wist in de 500 meter sprint de ijzersterke Pieter Harms voor te blijven. Johan de Reu, even eens tijdens deze rollenzes daagse zeer sterk, pakte de derde plaats. Ook de afval- koers was voor Van Overbee ke. Deze maal eindigde Luuk de Naeyer met zeer gering verschil op de tweede plaats. Pieter Harms moest genoegen nemen met een derde plaats. Toch is Harms de smaakma ker van deze zesdaagse ge weest. Verder werd gisteravond de sponsorwedstrijd gereden. Harrie Milder werd eerste, ge volgd door Theo van Voren, Tobbetje en Edmons Duysse- rinck. Vanavond moet dus de beslissing vallen. Het verschil aan de top van het klassement is heel klein zodat het tot de laatste trap wel eens heel spannend kan worden. Mare en Johan de Pauw zijn nog sterk komen opzetten. Zij streefden het duo Willy Tanghe en Frank Tas voorbij. Uitslagen: Koppelkoers: 1. Rudi Buzeyn Niek de Taeye 1.06.22, 2. Chris Burky Harrie Milder, 3. Luuk de Naeyer Carlos Boer- mans. Sprint: 1. Marc van Over beeke 22.43,2. Pieter Harms 22.64,3. Johan de Reu 22.65. Afvalkoers: 1. Marc van Overbeeke 46.78, 2. Luuk de Naeyer 46.82, 3. Pieter Harms 47.64. Tussenstand: 1. Rudi Bu zeyn Niek de Taeye 100 pnt., 2. Peter van 't Westeinde Cor Ver- planke 97, 3. Frans Dubbeldam Marc van Overbeeke 93, 4. Chris Burky Harrie Milder en Mare en Johan de Pauw 91, 6. Willie Tang he Frank Tas 88. Het jeugdige publiek kon zich vergapen aan 'sterren' als Henny Huisman Van een onzer verslaggevers TERNEUZEN - „Radio-maken is wachten, wach ten en nog eens wachten", zucht KRO's Vincent van Engelen. Hij staat op het podium van het Zuidland- theater in Terneuzen en kijkt naar de geluidsman achter in de zaal tot die de juiste plaat heeft gevon den. Zeeuwsvlaming Piet Brakman met Ted de Braak in het programma-onderdeel 'Van twaalf tot twee' - FOTO'S DE STEM COR J. DE BOER Van een onzer verslaggevers TERNEUZEN - Edvard Nies- sing zit er maar verlaten bij. Terwijl de over het algemeen zeer jeugdige bewonderaars elkaar verdringen bij het ta feltje van Ted de Braak, voelt niemand blijkbaar behoefte een praatje te maken met de man die voor de KRO-radio het verzoekplatenprogramma 'In antwoord op uw schrijven' verzorgt. Een enkele handtekenin gen-jager die even zijn kant opkomt, keert weer schouder ophalend terug na op een bordje gelezen te hebben dat hij te maken krijgt met Ed vard Niessing: „Nee, da's niks, nooit van gehoord. Maar even verder kijken". De KRO-jubileumtoernee, die gisteren het Zuidlandthea- ter in Terneuzen aandeed, ont popte zich als een circusachtig gebeuren. Het massaal opge komen (veelal jonge) publiek vergaapte zich letterlijk aan 'sterren' als Ted de Braak en Hennie Hulsman, mocht aan wezig zijn bij radio-opnamen die vla Hilversum 1 recht streeks werden uitgezonden en kon meedoen aan de tv-test 'Ben ik in beeld'. Voor dat laatste onderdeel was de belangstelling niet overweldigend. „Heel vreemd eigenlijk", liet een wat ver baasde KRO-medewerker zich ontvallen. „Overal waar we komen loopt het storm voor die test en hier moet je de mensen zowat voor de camera sleuren". En om zijn gelijk te onderstrepen riep hij naar het gereserveerd toekijkend pu bliek: „Wie van jullie wil er nog op de tv?" En inderdaad, Pelleboer pas na flink aandringen stelde een nerveus lachend meisje zich voor de test beschikbaar. De Hulster 'Ome Joop' schut droevig van nee, als er muziek klinkt. „Dat is het dus ook niet, ga even zelf kijken", zegt Van Engelen tegen de brugklas leerling die Ome Joop uit wil beelden. Scholieren van het Terneu zense Zeldenrust College en het Jansenius College uit Hulst lieten gistermiddag zien wie het beste radioprogramma kan maken. Ze deden dat tij dens het toernee-onderdeel 'KRO' Pop Eye dat door Vin cent van Engelen en Sander Simons werd gepresenteerd. De leerlingen zorgden voor een aantal acts, zoals beatbal- let, het voorlezen van een ge dicht, muziek maken en voor drachten. Eindelijk heeft de geluids man het juiste nummer ge vonden, Zodra Ome Joop terug is op het podium klinkt de stem van André van Duin door het theater. De kleine Hulstenaar geeft een perfecte show weg. Hij zal dan ook een eervolle vermelding krijgen van de jury. Engelen tegen een collega. Ze hebben naar de winnaar ge luisterd. Een van de onderdelen van het programma is een telefo nisch interview. Een leerlinge van het Zeldenrust praat met een vrouw die aan de klank van de stem kan horen wat voor karakter iemand heeft. Twee scholieren uit Hulst wil den in eerste instantie met staatssecretaris Van de Rey- den over de ziekenhuiskwestie praten. Deze had echter geen tijd. Gedeputeerde W. Don moet er daarom maar aan ge loven. Eerst vond hij het bela chelijk om met kinderen over deze moeilijke kwestie te pra ten maar na even nadenken hapte hij toch toe, vertelt een KRO-medewerker. Ook de dia-show over de KRO bleek niet zo in trek, maar voor het playback-spel- letje van Hennie Huisman was de zaal weer te klein, terwijl ook grootmeester Hans Böhm niet te klagen had over be langstelling voor zijn schaak- simultaan. Halverwege de middag was het theater zo af geladen vol dat men zich nog slechts voetje voor voetje door de gangen en ruimtes kon ver plaatsen. Het langst was Brian uit Terneuzen aan het woord. Hij bracht een zelf geschreven ca baretnummer. Acht minuten had hij nodig, in radio-termen zowat een eeuwigheid. De leerling van het Zeldenrust vertelt een oud Belgisch kloos terverhaal. Tussendoor laat hij Prins Bernard, Pelleboer en de nieuwslezer van het ANP horen. Als hij zijn ver haal uit heeft krijgt hij vooral de handen van de radio-men sen op elkaar. Ze knikken el kaar aan en steken de duim op. Klasse", zegt Vincent van Als de twee hem aan de lijn krijgen is hij allervriende lijkst. De meisjes vragen em waarom hij het Hulster zie kenhuis wil sluiten. 'Meneer Don wil Hulst niet sluiten', geeft hij als antwoord. Ondanks dat er af en toe geen geluid is, sommige mu ziekinstrumenten niet te ho ren zijn en mensen te laat op komen, lukt het de presentato ren om het programma rond 17.30 uur af te sluiten. Sander Simons maakt bekend dat het Zeldenrust het beste pro gramma heeft gebracht. Luid gejuich uit de zaal. Dan is het afgelopen. De meeste scholie ren proberen zo snel mogelijk weg te komen. Enkelen krui pen op het podium en willen de handtekening van Simons. Een deel van het pro gramma wordt aanstaande zondag tussen 19.00 en 20.00 op Hilversum IP uitgezonden. VLISSINGEN - Het visset vaartuig de BreskensV woensdag 15 mijl uit de een mannelijk lijk gevonden en aan boord genomen. Naai schatting heeft het lijk vil weken in het water gelegen a is door de BreskensV naai Vlissingen gebracht. Daar het donderdag begraven opt Noorderbegraafplaats zonda dat de identiteit is vastgesteli De leeftijd wordt geschat tas sen 40 en 50 jaar. Men vermoe dat het gaat om een Zuid Europees type. TEGEN VERSLAAFDE Van een onzer verslaggeefsten MIDDELBURG - Drugsver slaving was er de oorzaak vaa dat A.v.d.V. (31) en R.H. (31 zich op het slechte pad ven. Officier van justitie mr. Stein was van mening dal verslaving, hoe akelig dit ooi is, nooit als excuus gehanteerd mag worden. Hij eiste dan ooi vier maanden (waarvan twtt voorwaardelijk) gevangenis straf tegen H. Van de V., die niet alleen ge stolen maar ook gedeald had hoorde twaalf maanden zich eisen waarvan vier voor waardelijk. Van de V. had he roine verhandeld aan mensen die in dezelfde omstandighe den verkeerden, en bij Goese huisarts slaapmiddeler pijnstillers en geld gestolen. R.H. was niet alleen betrok ken bij de bovenstaande die stal maar had ook in het zijn van Van de V. een Walkt Talkie willen stelen. Daarbi was hij door een winkelbe diende betrapt. Op de zitting werd door verdachte H. ont kend dat de pijnlijke klap, de bediende daarbij ten 6 was gevallen, opzettelijk was Ook had H. in februari '8' reo-apparatuur en een ca te-recorder uit een winkel h Goes ontvreemd. Daarnaast heeft hij twee decoupeerzag® ter waarde van 200 gestolen Beide verslaafden will® echter alles op alles zetten oio een normaal leven te gaan lei; den. Rapporten van het ZCAI wijzen dit uit. Van de V. is 0 16 jaar verslaafd en evenals zijn lotgenoot H., die de ko mende tijd ook nog in W Haag moet voorkomen, wil hl niets liever dan terugkeren het normale levenspatroon.® rechtbank doet over veert® dagen uitspraak. Mevrouw A. de Jaeger-Poi pe, voorzitster van de KV< memoreerde de geringe langstelling voor een stuursfunctie en het terugl pend ledental. Momenteel t« de afdeling Eede nog 65 lede dit neemt echter niet weg da indien er geen nieuwe stuursleden komen, de veren ging alsnog ter ziele kan gaar Omdat er zich geen nieuv kandidaten voor het bestui hadden opgegeven, verklaa den mevrouw A. de Taeije-1 Rijcke en mevrouw R. de Ge ter-Van Maele, die beiden he kiesbaar waren, zich bere opnieuw in het bestuur zittii te nemen. Mevrouw De Geet droeg na acht jaar trour dienst het secretariaat ov' aan mejuffrouw Rootsaert.I las een laatste maal het ka en jaarverslag voor en deel mee voortaan gewoon stuurslid te willen zijn. Na de pauze, waarin de ou secretaresse door de voorzitt een bloemetje aangebod kreeg, gaf mevrouw Rijk-Ae uit Oostburg een demonstra met tuingereedschappen bloeiende planten. Tot vertoonde haar zoon enk< series dia's over de tuin in 1 algemeen. Het jaarprogramma van KVO-afdeling Eede vermei voor de komende winter one meer een kerstdineetje, bin en een dia-avond over Brazi door pastoor Gielliet uit Br« kens. Verder kunnen de led deelnemen aan allerlei cursc sen en middagen van KV< kring Oostburg. AMSTERDAM, 18 okt. - In Bintje werden 256 contracten verhanden! levering april bij een prijs van 1}°^ 17,90 per 100 kg. De stemming prijshoudend GOES, 18 okt - Cox's Orange *--^ 1170/80 1.87-2.02, 1165/70 1.28-X&JfiU GoudieWj 1195 68-88, U85/95 77-1.09, U75/85 «L 1170/75 41-74,1165/70 36-62. RodeJghj 91-1.02, 1155/60 35. Jonagold 1190/100 94-1.06, 1180/90 1.21-i.51. (kj 1.12-1.41, 1165/70 49-1.00. Goud® nette 1195 90, 1185/95 1.15-1.27, u'"7,, 1.35. Odin 170/80 70, 160/70 3&K 1170/80 41, II 80/90 37. Karmijn cm 45-58, 1180/90 69-1.18, D70/» "L, 1160/70 49. Sweet Caroline I 90 M.' 87, 170/80 1.02, 1180 62, InO/*>lj 1160/70 40-53. Golden Delicioüi11W» 58,1180/90 45,1170/80 56-58, nW/W£ï star 1180/90 1.10-1.54, 1170/80 1160/70 1.01-1.06. Doyenné du "jïö 180/90 1.10-1.14, 170/80 1.47, 1170/80 86-88,1165/70 76-U2,JMOgV Gieser Wildeman 160/70 1.66-2JB' -r 1.30-1.32, 150/55 78, 1160/70 1.» 1.19, 1150/55 68, 1145/50 31-33. CoM i 165/75 90, 155/65 95. St Rémy I™ 1170/80 87, 1160/70 87. j IB 2.10,"II 35. Frambozen 3.3CMI.10. 1180/90 56,1170/80 71,1160/70 82, U® jj Kweekperen 1.00-1.26. Bramen \.*T' .0.AJ beien 75-1.7Ó, mispels 170-1®' p-:' IA 7.10, IB 7.80-8.00, IC 3.70-3.80.^. knolselderij 31-32, rodekool 18, Sftp 48, bloemkool 40-1.01, prm«f» 2.00, snijbonen 3.70, aardappe'" Maandag geen veiling meer. to Van een onzer verslaggevt MIDDELBURG/TILBl - Het kan altijd beter. D de slogan waarmee de ai tieuze Adri Bontenbal zijn baan als algemeen rccteur van de Provin VVV/Bureau voor Toer en Recreatie begint. week kwam zijn benoei af. Zijn tweede uitgangsf >,In de strijd om de g van de toerist moetje pr ren de concurrentie niet maar zelfs twee sta] voor te zijn". In zijn hoofd maalt h geruime tijd van ideëer het toeristisch produkt land verder uit te die ..Dat zijn alleen nog r krabbelljes achter op d garendoos. Ik zeg er niets over. Eerst zal ik i ten luisteren om precie weten hoe Zeeland t tisch in elkaar zit en de sleutelfiguren moete: ren kennen", zegt hij. Bontenbal heeft de t>ije jaren een naam bouwd als een spraak smaakmakende figuur, luis in de pels van het V Wereldje. Een man met °P de behoeften van de sument en met durf. Zijl sie op de Nederlandse t «We zijn op weg om de orn te turnen van een p 1 nf iormatieverstrekkendi organisatie, waar de mi Werksters 's winters br les zaten te breien en tirannetjes konden lezer— marketingorgani; trret een heldere kijk commerciële mogelij khel Dienstverlening blijft Brair en winst maken l biet persé. Gebeurt dat dan moet je dat geld 'bvesteren in uitbrei van je activiteiten. Comi pteel betekent bij de 1 tets anders dan in het dnjf sleven. Wij rr rondsen verwerven klanten, bedrijfsleven Tijdens de laatste dag van de zwemvierdaagse in het overdekte zwembad De Honte te Ter neuzen werden gisteren de oudste en de jongste deelnemer letterlijk in de bloemetjes gezet. Het waren de zesjarige Saskia de Grave uit Terneuzen en de 73-jarige R. Kruisifikx uit Axel. Ze kregen naast een bos bloemen ook ieder een 10-badenkaart aangeboden. In totaal hebben dit jaar 253 zwemmers en zwemsters deelgenomen aan de zwemvierdaagse. - FOTO DE STEM/CORJ.DE BOER

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 20