fT Steeds meer PTT'ers stelen IUID-AFRIKA BANG VOOR WRAAKACTIES ZWARTEN Nederlandse soldaten in Zuid-Libanon overvallen Russische-dissidente welkom in Nederland Bolt Dieren liefde Kernval: Geen aanbod terrein PZEM #Ca JggÜ Dagboek van een reis naar China Hagedissen- expert emigreert Guerrilla in Soedan Merijntje ft ieten Rat En twee rm voor betrouwbaar icato en de Rat 242 E. van respektievelijk ;e onderhoudskosten ende ondernemer, e bestelwagen-dealer- .STRAAT 35, BOSSCHE DIRECTEUR WAARSCHUWT PERSONEEL IpRETOTIA (ANP/RTR/AP) - In de hele we- Ireld is fel geprotesteerd tegen de executie in Izuid-Afrika van de zwarte dichter Benjamin liloloise, lid van de verboden verzetsorganisa tie ANC. fAO-premie werkgevers lm '86 weg Staatsexamen Jtuk duurder v"v*'<e Teken voordat het te laat is DETACHEMENT BEGINT AAN TERUGTOCHT PROVINCIALE STATEN ZEELAND: SPAARAGENTSGHAP WESTLAND/UTRECHT HYPOTHEEKBANK ASSURANTIEKANTOOR WALCHEREN BV ^Westland Utrecht Hypotheekbank Recordverkoop Staatsloterij Binnenvaart Terneuzen fors gedaald ZATERDAG 19 OKTOBER 1985 Vandaag in de bijlage: MANTELS 14 OAGEM CUTIS I DE STEM fide 4 inl krant Am -lezeressen kijken week in week uit in de „Kleintjes "-rubrieken. Dat zijn elke y&wM DBS dag vele tienduizenden mensen. Het moet dan wel heel raar lopen als juist uw „kleintje" niet zou worden gelezen rijswijzigingen voorbehouden. ELOORD: AUTOSERVICE LMERS B.V. 52-2516. ROOSENDAAL: LLWIJK: AUTOBEDRIJVEN DE STEM Bi Com ael Corsa 4-deurs. a sa 3-deurs. rs. 25ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers j l.- DU DE dierenwereld wordt zoveel lief en leed gedeeld dat wij mensen er jaloers op kunnen worden. Dit Duits vuinisbakkie' heeft tt bijvoorbeeld geen en- keie moeite mee dat een pasgeboren biggetje de voorkeur geeft aan haar tepels boven de fles. Dit ta fereeltje deed zich deze week voor op een boerderij in het Duitse Augsburg. FOTO EPA DEN BOSCH (ANP) - De directie van het postdistrict Den Bosch maakt zich ernstig zorgen over het vervagende norm besef van haar 5.600 personeelsleden. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief waarin directeur Peterse zijn mensen waarschuwt voor oneerlijk gedrag. Dit jaar zijn volgens hem al vier mensen ontslagen wegens ver duistering. Hij verwacht dat een nog lopend onderzoek van de Postale Recherche dermate ernstige feiten zal opleveren dat nog minstens twee ontslagen zullen volgen. Over aard en om vang van de verduistering wil de PTT nog geen mededelin gen doen. In de brief staat dat het aantal kastekorten bij het district dit jaar aanzienlijk is toegenomen. Peterse: „Helaas moet ik vaststellen dat sinds het bedrijt de kasverschillen voor haar rekening neemt, veel minder zorg wordt besteed aan het opsporen van deze verschillen. Men gaat kennelijk minder zorgvuldig om met het geld en wellicht wordt er sindsdien nog meer geld uit de kassen 'ge leend'". Peterse zegt dat hij met zijn brief het personeel tijdig wilde waarschuwen. „Kleine misstappen kunnen bij een be drijf als de PTT grote gevolgen hebben. Want wij stellen uitzonderlijk hoge eisen". De PTT steekt de hand ook in eigen boezem. „Ik zie moge lijkheden om onze organisatie meer waterdicht te maken. We onderzoeken nog hoe precies". protesten tegen executie In Zuid-Afrika zelf kwam het tot hevige ongere geldheden, waarbij enkele zwarten om het leven kwa- Imen. Het ANC heeft wraakacties aangekondigd tot in l'alle hoeken' van het land. tegen Zuid-Afrika afkondi gen. Daar was Londen op de conferentie van het Gemene best wel nadrukkelijkj om ge vraagd. In de Westduitse Bondsdag werd ook een mi nuut stilte in acht genomen. De Nederlandse regering zegt in een verklaring de executie te bereuren. De executie van Moloise ift veel landen hun aarze- over het treffen van eco- ilsche sancties tegen Zuid- doen overwinnen, [oorwegen, Finland, Zweden, remarken en IJsland kon gisteren een volledige inomische boycot tegen itoria aan en de Verenigde itaten besloten met onmiddel- ]ke ingang de invoer van mi- materieel uit Zuid- Irika te verbieden. De Europese Gemeenschap irotesteerde fel tegen de exe- itie. De Europese Commissie eest dat de terechtstelling Heiden tot een verdere esca- ilie van het geweld. De :anse premier Fabius ging moonlijk naar de Zuidafri- ambassade in parijs, hij voor het gebouw een inuut stilte in acht nam ter gedachtenis van Moloise. iijn executie is een schending de mensenrechten door 'l racistische bewind in Pre- >ria', zei de premier. Ook de Britse regering be- eurt de executie, maar zal geen nieuwe sancties laanse baar I" verder |EM HAAG (ANP) - De mi- iterraad gaat akkoord met «wetsvoorstel van staatsse- itaris de Graaf (Sociale Za al om met ingang van 1 ja- ui 1986 het werkgevers- odeel in de WAO-premie te Sndigen. Ito kabinet wil dat dit ^ontwerp apart van de «ige voorstellen voor de 'lselherziening sociale ze- theid wordt behandeld, «gezien de overige voorstel- vermoedelijk pas op 1 mei I van kracht kunnen wor- m. werkgeversaandeel in WAO-premie was al ver- «derd tot 0,15 procent. Het ■"knemersaandeel bedraagt Procent, De Raad van State nog advies uitbrengen 'er het voorstel. kdn onze Haagse redactie m f*AAG Staatsexamens n komende twee jaar Penlijk duurder. 1 Prijsverhoging zal naar '!™acht in 1986 één miljoen en extra in de schatkist gen. Voor 1987 en vol- e jaren rekent men op miljoen per jaar. In het centrum van Johan nesburg braken na afloopo van een herdenkingsdienst grote rellen uit, waarbij de po litie met scherp schoot. Ook el ders in Zuid-Afrika gingen grote groepen zwarten de straat op om te protesteren te gen de executie. De Zuidafrikaanse politie en strijdkrachten zijn in ver hoogde staat van paraatheid gebracht. De autoriteiten vre zen grote onrust de komende dagen. De moeder van Moloise heeft vrijdagmorgen nog ge probeerd afscheid van haar zoon te nemen, maar ze werd niet in de gevangenis toegela ten. De 30-jarige dichter was lid van de verboden bevrijdings beweging African National Congress (ANC). Hij werd in september 1983 ter dood ver oordeeld wegens moord op een zwarte politieman, tien maan den eerder. Moloise heeft steeds tegengesproken de moord te hebben gepleegd. Zie ook pagina 5 fclL. 1 1 ij- "I i De moeder van de zwarte dichter Benjamin Moloise schuivelt met een familielid ontgoocheld langs een blanke wachtpost voor de gevangenis, waar even tevoren haar zoon was terechtgesteld. De autoriteiten weigerden haar tot de gevangenis toe te laten om afscheid te nemen van haar zoon. - fotoap Vandaag staan mensen van het KKN voor de laatste keer op de markt, bij het winkelcentrum en de andere bekende plaatsen. Daar kunt u tekenen tegen de kruis raketten. KomiteeKruisraketten Nee. Tel. 020-238672 Giro: 77555 Amsterdam. I De BEIROET (AP) - Een pa trouille van vijf Nederlandse Unifil-militairen is in het zui den van Libanon overvallen, ontwapend en beroofd door de christelijke militie. De man nen bleven ongedeerd. Het is waarschijnlijk het laatste incident waarbij Ne derlandse Unifil-militairen zijn betrokken, omdat het Ne derlandse detachement giste ren begonnen is zich terug te trekken. De stellingen zijn in middels overgedragen aan sol daten uit Nepal en Fiji. Nederland heeft besloten zich uit de VN-vredesmacht in Zuid-Libanon terug te trek ken. Drie jaar geleden al bracht de Nederlandse rege ring het detachement terug van 850 naar 150 man. De kans bestaat dat Nederland nog een symbolisch contingent mili taire politie in het Unifil-ge- bied achterlaat. Maar daar is nog geen beslissing over geno men. De rest van het 5.650 man tellende VN-leger blijft wel in Zuid-Libanon. Unifil bestaat verder uit troepen uit Fiji, Frankrijk, Nepal, Ierland, Finland, Ghana, Noorwegen, Italië en Zweden. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft het mandaat van Unifil weer met zes maanden verlengd. Sinds Unifil in 1978 in Zuid- Libanon werd gestationeerd hebben zich zeer geregeld in cidenten voorgedaan, waarbij 107 soldaten zijn gedood en meer dan 150 gewonden vielen. In het Nederlandse onderdeel vielen negen doden en 13 ge wonden. De meesten van hen waren slachtoffers van onge lukken. De afgelopen tijd is de si tuatie in Zuid-Libanon steeds meer gespannen geworden. Deze week raakten Noorse, Finse en Ierse soldaten be trokken bij schietpartijen, waarbij overigens niemand gewond raakte. Sinds de Israëlische invasie in Libanon in 1982 heeft Unifil vrijwel voortdurend machte loos ter zijde gestaan en zijn activiteiten moeten beperken tot het begeleiden van school kinderen en andere 'orde- handhavende' werkzaamhe den. ORibi Postbesteler 1 BtRlKtHO OP Van een onzer verslaggevers MIDDELBURG - De Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM) heeft het eigen terrein achter de centrales in Borssele niet aangeboden voor de 'interim-opslag' van (hoog-)radio-actief afval, maar heeft het rijk slechts op de mogelijkheid daartoe attent gemaakt. In die trant doet het dagelijks provincie bestuur de schriftelijke vragen af, die D'66 over de kwestie heeft gesteld. De Statenfractie van D'66 wilde weten of de actie van de PZEM niet in strijd is met het provinciaal beleid. Immers, het provin ciebestuur heeft zich nog slechts voorlopig bereid verklaard om mee te werken aan de opslag van radio-actief afval in het Sloege- bied. De PZEM-beslissing, aldus GS, doet 'aan onze opstelling niet toe of af. De waarde van de door ons gemaakte voorbe houden zijn dan ook niet in het geding'. DEN HAAG (ANP) - De Russische dissidente Irina Grivnina heeft het staats burgerschap van de Sov jet-Unie verloren en moet voor 30 oktober met haar gezin het land hebben ver laten. Irina Grivnina is van plan naar Nederland te ko men. Zij noemde de beslis sing van de Russische autoriteiten ongelooflijk. 'Ik geloof het pas wanneer ik op Schiphol sta'. Het ministerie van Bui tenlandse Zaken in Den Haag heeft direct laten weten dat zij welkom in Nederland is. Irina Grivnina heeft de afgelopen tweeënhalf jaar geijverd voor een uitreis visum. Enkele maanden geleden verklaarde het Sovjet-persbureau Tass nog dat zij geen toestem ming zou krijgen om te emigreren omdat zij ken nis heeft van 'staatsgehei men'. Grivnina is lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten en levert bijdragen aan verschil lende tijdschriften en dag bladen in Nederland. Irina Grivnina - foto anp De in 1945 geboren Irina Grivnina zat van 1980 tot 1983 een verbanningsstraf uit wegens haar activiteit in een werkgroep die in de Sovjet-Unie het gebruik van de psychiatrie voor politieke doeleinden on derzocht. Na haar terug keer in Moskou werd Irina Grivnina voortdurend met arrestatie bedreigd, omdat zij zich in de ogen van de autoriteiten illegaal in de Russische hoofdstad had gevestigd. (ADVERTENTIE) Vanaf 21 oktober 1985 bent u voor alle spaar- en beleggingsprodukten van Westland/Utrecht Hypotheek bank van harte welkom bij Assurantiekantoor Walcheren bv te Middelburg. Ook voor de verzilvering van uw pandbrieven, pand briefbiljetten e.d. kunt u hier voortaan terecht. Het volle dige adres luidt: Assurantiekantoor Walcheren bv, St. Pieterstraat 1, 4331 ET Middelburg. Telefoon: 01180-16256. lat Van een onzer verslaggevers DEN HAAG - De Staatsloterij heeft met de verkoop van bijna 2,9 miljoen loten voor de 750ste Jubileumtrekking een record gevestigd. Vandaag is de laatste dag waarop nog loten worden ver kocht en kan dat aantal nog stijgen. Sommige collecteurs zijn overigens al uitverkocht. Maandag is de eerste trekking. Bij het 250-jarig bestaan werden er 2,6 miljoen loten verkocht en bij de 700ste trek king 2,8 miljoen. Zie ook pagina 4 'De verkoop van illusies' Van een onzer verslaggevers TERNEUZEN - Sinds de op- richting van het Havenschap Terneuzen in 1971 is de bin nenvaart op deze derde haven van Nederland sterk afgeno men. Passeerden in 1971 nog 9.947 binnenschepen de Terneu- zense sluizen, vorig jaar wa ren dat er nog maar 7.648. Op de totale lading in ton nen heeft deze afname echter geen invloed gehad. Werd in 1971 via de binnenvaart bijna zes miljoen ton goederen aan- of afgevoerd, in 1984 ging het om bijna zeven miljoen ton. Met de zeevaart op Terneu zen gaat het een stuk beter. In 1971 bedroeg het aantal zee schepen dat Terneuzen aan deed nog 1.385, vorig jaar wa ren dat er 1.905, een toename van 520. De totaal aan- of af gevoerde hoeveeheid lading steeg in deze periode van 3,6 miljoen naar 8,3 miljoen ton. Twee weken geleden vertrok een parlementaire delegatie voor ze- vendaagsbezoek aan de Volksre publiek China. Onder leiding van Kamervoorzitter Dolman werden contacten gelegd, die straks hun nut moeten bewijzen. WD-Ka- merlid Dick Dees maakte deel uit van de delegatie en hield voor De Stem een dagboek bij. A Bert Langerwerf uit Waspik ge niet internationaal aanzien als ex pert op het gebied van hagedis sen. Tot nog toe was Waspik zijn thuisbasis, maar vanaf volgende week kweekt hij zijn hagedissen op Gran Canaria. Het weer is daar beter en Langerwerf hoopt er met zijn hagedissenkwekerij ook toeristen te trekken. Soedan kent al eeuwen een tegen stelling tussen het islamitische noorden en het christelijke zui den. Anno 1985 komt die tegen stelling tot uiting in een guerrilla, die de zuidelijke SPLA voert te gen het bewind in Khartoem. Reizen door Soedan betekent on vermijdelijk geconfronteerd wor den met gevechtssituaties. (ADVERTENTIES) grote kollektie sedert 1945 PELTERIJENHUIS VERMEULEN Ook uw sptciiilzaak voor: maatwerk reparatie modernisering bontrelniging Ztar acherp geprijsd en aiobladlagoi EIGEN ATELIER Uismarklslr. 17-19 Brida-CMtrua t/o Spaajaardagal maandag nm. geopend HANDIGE HANDDOEK groot formaat, 60x 140 cm Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aanmelden en de handdoek /ai u worden toegestuurd. NIEUWE ABONNil Naam cn voorletters: Adres: Postcode: Woonplaats: Betaling 66,30/kwartaal 22.97/maand 1)1 NIIUWI A BONN II- ONTVANOT AN KRAN I Datum van aanmelding Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: IDeze bon in een open enveloppe, zonder postzegel, sturen naar: De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB BREDA, ^tellen kan ook: 076-236911.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 1