PvdA Hulst wil fonds voor werkgelegenheid JNIEKE KANS GEMEENTE HULST [ulst moet actie •rider nemen WNSTELUNG (egen 'smeerpijp' Hulst moet proef nemen met vlaszak Volksdansgroep Koewacht showt nieuwe kleren Plaatselijk nieuws SWERK JDDER-BOUVAIN UDDER-BOUVAIN UDDER-BOUVAIN HOPEDISCHE >RSETTEN- IKBANDEN MERO )ERTEM Kinderen gewond bij ongeval 7ATERDAG 19 OKTOBER 1985 BlOflM VAN ZEELAND TIONS LINGERIE ADKLEDING zoeken wij in geheel Zeeland ons el aan huis zonder prijsverhoging. OLEN NAAR MAAT CE UITVOERING: KURK OF HARS, PLASTIEK m-FRACTIE: •COMPUTERS ORE 803 PRINTER CBM 1541 DISC-DRIVE lACKl m ICE 5 inutselmiddag DANK AAK Eis van twee jaar tegen dealer CDA-FRACTIE HULST: Wedstrijd voor honden in Clinge W ERK EN MINIMA INZET VERKIEZINGEN Draagkracht Hulst Heikant Kapellebrug Kloosterzande Lamswaarde Sint-Jansteen Oud papieractie Axelse school Vogelwaarde IN LAMSWAARDE Houtbond huldigt jubil arissen Ontspanningsdagen YV Steen geslaagd Zijde schilderen bij ZIKV Hulst T22 PAGINA ZEELAND 2" ging /sch Vlaanderen v. M. de Schrijver et aan mw. M. de Schrijver ver- tslag als wijkverpleegkundige te J irde en Terhole, wordt de bevol-1 iheid gesteld persoonlijk afscheid tijdens een afscheidsreceptie, die jden op vrijdag 25 oktober 1985 jur in het café-restaurant „De Vier de Waalstraat 12 te Lamswaar- 3ost Zeeuwsch Vlaanderen P, de Schrijver, voorzitterl P.E. Jouret, sekretaris 1 Axel tel. 01155-1783 1347 d's speciaalzaak voor: gerenommeerde merken 'Axel tel. 01155-1783 1347 arkeerplaatsen ij binnenstad Van een onzer verslaggevers iULST - De gemeente Hulst krijgt een unieke jans om het verloren gaan van parkeerplaat- en in de binnenstad in de toekomst op te van landarts A. van Ravels heeft een 1,7 hectare groot [errein achter zijn woning aan de Stationsweg te koop angeboden, dat grenst aan het Oranjebolwerk. jenW van Hulst willen deze buitenkans met beide iden aangrijpen. Op verzoek bezoeken wij u in geheel Zeeland ons geacht cliënteel aan huis zonder prijsverhoging. 7 Axel tel. 01155-1783 1347 j ENZ. rerk uit eigen atelier Op verzoek bezoeken wij in geheel Zeeland ons geacht cliënteel aan huis j zonder prijsverhoging. Immers, er is direct buiten lt stadswal geen enkel terrein vinden dat ingericht kan torden als parkeerterrein ten jehoeve van de binnenstad, Ut dichter bij het winkelcen- nim ligt dan dit perceel. De _:,jpafstand bedraagt amper Pmeter. Ook de projectgroep liiuienstad en Monumenten- Lg zijn van mening dat de lemeente deze unieke gele edheid niet mag laten liggen n dat dit een uitstekende .inzet kan zijn voor het oplos- In van de verkeersproblema tiek. Ook uit 'strategisch' oog- int kan het terrein niet beter iggen, omdat zich aan de jiidzijde van de stad het peeste verkeersaanbod voor leef. J Het terrein is via het Oran- libolwerk te ontsluiten, al Keven B en W op langere ter- tiijn naar een ontsluiting via [et Stationsplein. De plannen tuur twee daar geprojecteerde parkeerterreinen kunnen nu loorlopig wel even de ijskast Verontreiniging Belangrijk aspect is, volgens lenW, ook dat wellicht vol lend jaar de bodemverontrei- piging op en nabij het Oranje- lolwerk moet worden aange- akt. Aangezien daarbij grond ontgraven zal moeten worden, zal toch aangegeven moeten worden op welke wijze men dit bolwerk denkt te recon strueren. De meeste aandacht zal daarbij uitgaan naar het scheppen van parkeerplaat sen. Voor wat de inrichting van het terrein van Van Ravels betreft, gaan de gedachten van B en W uit naar naar een par keerterrein in halfverharding, eenvoudig en parkachtig. Dit om te voorkomen dat er op stille dagen niets te zien is dan een kaal stenen terrein. Een bijkomend voordeeltje is dat nu ook eindelijk het wandel park ten westen van de bin nenstad deugdelijk ontsloten kan worden. Jarenlang is er gedacht aan voetgangersbrug over de binnenvest, maar dat hoeft dus niet meer. De gemeente kan het terrein aankopen voor 110.000. Dit 'lot uit de loterij' komt gezien de toestand van de gemeente kas niet op het beste moment. „Maar", stelt loco-burgemees ter G. van de Voorde, „als we nu niet beginnen met aanko pen lopen we de boor mis. Dit heeft de hoogste prioriteit". B en W willen de aankoop finan cieren met de voor dit jaar nog aanwezige 20.000 uit het stadvernieuwingsfonds en door alvast een greep te doen in de fondsmiddelen voor 1986. IJEN Mary Cappendijkl EN Etiën Blanckaertl Willy Blanckaertl 19 en zondag 20 oktober en j en zondag 27 oktober et-zelf-centrum 't Hoeksken terweg 65, Kloosterzande. ot20uur Toegang gratis I r op alle CBM computers MB opslagcapaciteit 170 kb alléén deze week OP=0" nieuwste model CQQ J van 799.-nüUw9' j Van een onzer verslaggevers ILST - De Hulster CDA-raadsfractie wil dat lea W er alles aan doen om te verhinderen dat België «te hoeveelheden ongezuiverd afvalwater in de titelde gaat lozen. De christen-democraten rijven dat aan het college, sar aanleiding van de Belgi- tie plannen om binnenkort i smeerpijp Hasselt-Tessen- kio-Antwerpen in gebruik flemen. poor die pijp stroomt 1.600 pieke meter zwaar vervuild '■'alwater per uur de Schelde Volgens het CDA mag de fmeente Hulst, met op het fondgebied natuurgebied «eftinghe, dat niet over zijn laten gaan. „Gezien het •terschap Hulster Ambacht VIERWINDENSTRAAT 34 BREDA-076-226777 ts t/m ber. 49.- JTW 1984 1-1981-1982 1979 1982 1980 ierdelen Van onze correspondent - Vanmiddag houdt de fiurtveroiiiging De Boeme- FS «en knutselmiddag voor rJeugd. De middag wordt ge- Wen in de LTS te Axel en pri van 14.00 tot 16.00 uur. [Kinderen die mee willen moeten een schaar of fi- frifzaag meenemen. drukgeïmpregneerd bruin staander 290-7x7 SjD VOOR ZUIDWEST NEDERLAND staander zau-rx/ langsligger 250-4,5xr ruiter 80-4.5x9 ■®Woren 'neuzen. Hulst en Goes. 6ssen en telefoon- fiers op pagina 2. Wngstijden: 4o-12.30/1 3.30-17.00 uur. rijschool hermans Geslaagd op eerste examen °H mijn rijt>ewi)s hel «actie puzen: Rein van der f (editie-chef), Jan "sen (p|v. chef), Emile °n. Co Meertens, Cor de J('oto), Ton Koomen 'r>- Hulst: Frank Deij, "peVerstraeten. Wburg: Henk Postma. M. de Konin ^rtentle-exploltatie jp'eur Zeeland: ;®nu, privé tel. 01150- met financiële inbreng van de regiobevolking haar uiterste best doet het oppervlaktewa ter schoon te krijgen en te houden, en daardoor bij lozing de Schelde van gezuiverd wa ter voorziet", aldus de CDA fractie, „moet ervoor gewaakt worden dat dit niet teniet zal worden gedaan door de onver antwoordelijke lozingsplan nen van de Belgische over heid". Gesteld wordt dan ook dat het Hulster gemeentebestuur bij de daarvoor geëigende in stanties (ook grensoverschrij dende) op deze kwestie alert moet reageren en grote be zorgdheid in deze moet uit spreken. Het college, aldus het CDA, moet voor zover dat in het vermogen ligt alles in het werk stellen om het Belgische voornemen te verhinderen. Van een onzer verslaggeefsters MIDDELBURG - Tegen de 39- jarige M.N. wiens woonplaats niet bekend is, werd gisteren twee jaar gevangenisstraf geëist. Zijn raadsman, mr. Olie, liet tijdens de zitting van de meer voudige strafkamer te Middel burg, weten dat N. het hem tenlaste gelegde volledig ont kent. In de periode januari '84 tot maart '85 heeft M. N. volgens getuigen gedeald. Bij het meisje A. V. in Vlissingen werd na huiszoeking het zoge naamde speed aangetroffen, dat, volgens haar, door M. N. was afgegeven. De echtgenote van M. N. heeft verklaard dat tijdens de door getuigen opge geven dealperiode M. N. zich in Amsterdam -bevond. Uit spraak over twef^weken. Van een onzer verslaggevers HULST - De Hulster CDA- raadsfractie vindt dat de ge meente Hulst zich moet aan melden als proefgemeente voor het gebruik van de vlaszak. Het CDA wijst het college erop dat de minister van mi lieuzaken de mogelijkheid tot invoering van de vlaszak voor het ophalen van huis vuil wil heroverwegen. De fractie is van mening dat, gezien de vlascultuur in Zeeuwsch-Vlaanderen van oudsher van groot belang is voor landbouw en industrie, de invoering van de vlaszak een opleving zou kunnen be tekenen voor de vlasindus trie. „Derhalve een positieve ontwikkeling ten aanzien van de werkgelegenheid in onze streek". Daarnaast noemt het CDA de natuur lijke afbraakmogelijkheid van de vlaszak van aanzien lijk belang voor het milieu. Volgens wethouder G. van de Voorde hebben B en W er in principe geen enkel be- Van onze correspondent CLINGE - Zondag 20 okto ber strijden zes Mechelse herder van de politiehon denvereniging Saeftinghe om het clubkampioen schap. Dat gebeurt op het oefenterrein aan de Bis- schoppendreef te Clinge. Het kampioenschap begint om 9.00 uur met zwemoefenin- gen aan de Zandput nabij de Opperstraat. Daarna worden op het oefenterrein appel- en revieroefeningen gehouden. Na de middag bestaat het zware werk uit steloefeningen. Aanvang 14.00 uur. Een drie koppige jury beoordeeld de verrichtingen van hond en baas, bijgestaan doot twee oakwerkers. Rond 17.00 uur zal de clubkampioen bekend zijn. Van een onzer verslaggevers KOEWACHT - De Koewachtse bejaardenvolksdans groep heeft gisteravond onder grote belangstelling de nieuwe kleren geshowd. Dat gebeurde in het gemeen schapscentrum De Vlaschaard. Na een openingswoord door de heer J. Geerards en een bak koffie betrad de kleine veertig personen tellende dansgroep de vloer voor een demonstratie. Het nieuwe tuniek een rok met blouse heeft de overwegend uit dames bestaande groep zelf bekostigd. Daarvoor zijn ze geza menlijk bij een textielfabriekje in het Belgische Stekene de stof gaan uitzoeken. De stuk of zes heren van de groep hebben een bijpassende stropdas aangeschaft. Na het optreden konden de aanwezigen genieten van een voorstelling door de Hulste cabaretgroep Ambras. Na nog een dansje werd de gezellige avond besloten. - FOTO DE STEM COR J. DE BOER Van een onzer verslaggevers HULST - Binnen de ge meente Hulst moet een speciaal fonds gecreëerd worden voor werkgelegen heidsprojecten. Bovendien moet er een commissie in het leven worden geroepen die zich met werkgelegen heidsvraagstukken gaat bezig houden en moet die portefeuille onder de ver antwoordelijkheid vallen van een wethouder. De PvdA Hulst Hontenisse zegt dat in het programma voor de komende gemeente raadsverkiezingen, dat deze week is gepresenteerd. Daarnaast dichten de socia listen de gemeente vooral een voorlichtende taak toe door ondernemers zoveel mogelijk te informeren over verschil lende subsidiemogelijkheden. Als het rijk de subsidies voor het baanlozenproject stopzet, zo meent de PvdA, moet de ge meente uit eigen zak bijpas sen. Waar het geld voor bij voorbeeld een werkgelegen- heidsfonds vandaan moet ko men verjneldt het programma echter niet. De minst draagkrachtigen krijgen in het PvdA-pro- gramma een belangrijke plaats. Gepleit wordt om de gemeentelijke onroerendgoed- belasting niet alleen de heffen naar de waarde van iemands woning, maar vooral ook naar draagkracht van de mensen. Gesteld wordt dat de afdeling welzijnszorg zich soepel moet opstellen tegenover de uitke ringsgerechtigden en is in principe tegen controle op deze groep. Ook de instelling van een commissie sociale zaken blijft op het verlanglijstje staan. In het streven naar duide lijkheid en openbaarheid past volgens de PvdA ook de terug keer van een goedkopere ver sie van het voorlichtingsblad. Voorts pleit men voor het min stens één avond per week openstellen van het gemeente huis en zouden ook de wethou ders een avondje spreekuur moeten houden. Gemeend wordt dat door het afbouwen van niet-wezen- lijke welzijnsactiviteiten en eventuele bezuiniging in an dere sectoren ruimte kan wor den gevonden voor nieuwe wensen op sociaal en cultureel gebied. De PvdA waagt zich echter niet aan een uitspraak waarin dan wel precies ge snoeid moet worden. Prioriteit krijgen de volwassenen-edu catie en jeugd- en jongeren werk. Aandacht vraagt de PvdA ook voor de emancipatie van de vrouw. Meer vrouwen op gemeentelijke banen, in bestu ren en commissies. Voorlich ting over de woonomgeving moet beter op vrouwen afge stemd. Veel belang wordt gehecht aan een 'sociaal' grondver- koopbeleid. Goedkope grond voor sociaal-culturele instel lingen, kleine middenstand en woningwetwoningen. Dure lapjes voor kantoren en luxe koopwoningen. De socialisten vinden dat er zuinig met de beschikbare ruimte moet wor den omgesprongen. Daarom wordt nadruk gelegd op reno vatie en opknappen van oude woningen en het opvullen van lege plekken. De gemeente, zo vindt men, moet desnoods zelf maar tot aankoop en verbete ring van oude woningen over gaan. Op verkeersgebied streeft de PvdA veiligheid na van de zwakke weggebruikers, voet gangers, fietsers, kinderen, bejaarden en invaliden. Dat laat zich vertalen in bredere voetpaden bij openbare ge bouwen, zebrapaden bij ieder openbaar gebouw of school, realisering van woonerven, parkeerplaatsen voor fietsen, brede fietspaden buiten de be bouwde kom en het weren van auto's uit de binnenstad. Tenslotte, zo meent de PvdA, heeft de gemeente ook een verantwoordelijkheid ten aanzien van wereldproble men, zoals ontwikkelingsa menwerking en vredesvraag stukken. Er zou dan ook een speciaal potje moeten worden aangelegd om activiteiten in die sfeer te bekostigen. In de verbroedering met Michel- stadt moet, zo menen de socia listen, ook een plaats uit de derde wereld worden opgeno men. Gemeenschapsdienst - Zondag 20 oktober wordt een gemeen schapsdienst gehouden in de kapel van de Blaauwe Hoeve. Het thema is: 'Weerbaarheid- wereldmissie?'. Aanvang 11.15 uur. Met ingang van novem ber zal de gemeenschapsdienst verplaatst worden naar de za terdagavond, en wel op de eer ste en derde zaterdag van de maand om 19.00 uur. Kaarting - In het bejaarden dienstencentrum De Lieve werd een prijskaarting voor ouderen gehouden, waaraan 36 personen meededen. Uit slag: 1. A. Esseling, 2. Aug. Smet, 3. L. Verstraeten, 4. J. de Burger, 5. J. Schelfhout. Schieting - Zaal 't Helleken, bejaardenschieting, 49 schut ters: hoge vogel: B. van de Branden; beide zij vogels: J. van Kerckhoven, beiden St.- Jansteen; grootste aantal (5): J. Suy, Koewacht. Eucharistieviering - In het be richt over de kermis in Kapel lebrug is een foutje geslopen. De eucharistieviering maan dagochtend in de kapel van O.L. Vrouw Ter Eecken begint niet om 10.00 uur, zoals ge meld, maar al om 9.30 uur. Tentoonstelling - De komende twee weken is in doe-het-zelf- centrum 't Hoeksken een ge varieerde tentoonstelling te bezichtigen. Drie inwoners van Kloosterzande laten daar werken zien. Mary Cappen- dijke exposeert schilderijen met heel fijn schilderwerk, Etiën Blanckaert tekeningen met voornamelijk landschap pen en Willy Blanckaert toont foto's. Hij heeft zich vooral toegelegd op portretfotografie. De tentoonstelling is zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 oktober geopend van 14.00 tot 20.00 uur. De toe gang is gratis. Oud papier - Zaterdag 19 ok tober haalt de voetbalvereni ging Hontenisse weer oud pa pier op vanaf 9.00 uur. Het be stuur vraagt de inwoners erop toe te zien dat het papier niet door anderen wordt wegge pakt. Het komt de laatste maanden steeds meer voor dat het papier door derden wordt weggekaapt. De rijkspolitie is op de hoogte gesteld en zal ook een oogje in het zeil houden. Bridgewedstrijd - In café De Vier Jaargetijden speelden de leden van de bridgeclub hun eerste wedstrijd in de voor ronden van het Interpolistoer- nooi, waaraan door 14 paren werd deelgenomen. De eerste drie paren kunnen deelnemen aan de tweede ronde van dit toernooi. De plaats waar dit zal geschieden, is nog niet be kend. De uitslag van de eerste ronde was: 1. heren Dronke- laar-Visser, 2. dames Bies- broeck-Goossen, 3. heren Doorlein-Pel, 4. heren Joos- sen-De Kort, 5. heren Sand- rini-Visser. Dansavond - De Evenemen tencommissie van de Stichting De Warande te Sint-Jansteen start het nieuwe dansseizoen met een dansavond op zater dag 19 oktober. Medewerking verleent het Jumbo Trio. Aan vang 20.30 uur. Kaarten reser veren is mogelijk bij De Wa rande, Wilhelminastraat 43, telefoon 01140-15014. Ze kosten 8,50 per stuk. Bejaardenschieting - Woens dag 23 oktober wordt in café de Kroon een bejaardenschie ting gehouden. Deze begint om 13.30 uur. Gehandicaptenorganisatie - 26 oktober heeft er in de Wa rande te Sint-Jansteen een bijeenkomst plaats van de ge handicapten organisatie Ne derland afdeling Zeeland. Op de bijeenkomst, die begint te 14.00 uur, zal de heer Colsen van de Stichting 'den Ouwen Woagen' een lezing met dia's geven over de Zeeuwse boer derijen. Dit wordt dan een vervolg op de reeds op de jaar vergadering gehouden lezing. Bridgecursus - De Hulsterse bridgeclub organiseert een vervolg bridgecursus in café de Kroon te Sint-Jansteen. De cursus bestaat uit 4 lessen en begint 26 november. Bejaardenreis - De R.K. Bond voor ouderen van Sint-jan- steen maakte een zeer ge slaagde reis naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen bij de Grebbeberg. Het dierenpark waar de dieren 'vrij' rondlo-i pen, was het enige reisdoel en werd dan ook goed bekeken. Het enthousiasme was zodanig dat een herhaald bezoek niet uitgesloten is. Van onze correspondent AXEL - De proef met het in zamelen van oud papier, net voor de grote vakantie, is de Axelse Prinses Marijkeschool zo goed bevallen, dat besloten is ermee door te gaan. De actie voor de grote va kantie heeft in tien dagen tijd zo'n 3.300 kilo oud papier opge leverd. Goed voor ruim ƒ230. Van de opbrengst wil men bij zondere leermiddelen aan schaffen. In de eerste plaats denkt men aan het uitbreiden van de computerapparatuur. zwaar tegen om als proefko nijn te dienen. „Maar dan willen we van de minister toch wel eerst even de voor waarden weten". De wet houder is in ieder geval wel wat afgeschrikt door de me- deling van het Oostburgs college, dat er allerlei giftige stoffen in de vlaszak ver werkt zullen moeten worden om hem bruikbaar te ma ken. „Als dat inderdaad het geval is, dan kunnen we er beter niet aan beginnen", al dus de wethouder, die nu nadere inlichtingen wil in winnen op het ministerie. Tafeltennis - Ook deze winter kan er weer wekelijks worden getafeltennist. Elke woens dagavond kan men terecht in de voormalige kleuterschool te Boschkapelle om op een vast tijdstip een balletje te slaan. Ook kunnen dan ploegjes van drie personen weer deelnemen aan de recreantencompetitie voor Oost-Zeeuwsch-Vlaan deren. De contributie bedraagt ƒ40,- voor het hele seizoen. Kleutergymnastiek - Tot eind volgende week bestaat nog de mogelijkheid om zich op te ge ven voor kleutergymnastiek, die onder deskundige leiding wordt gegeven in de voorma lige kleuterschool. Van een onzer verslaggevers LAMSWAARDE - De Hout en Bouwbond FNV afdeling Lamswaarde heeft gister avond vijf leden in het zonne tje gezet die al veertig jaar lid zijn van de vakbond. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in het café de Vier Jaargetijden. De vijf jubilarissen kregen een gouden speld uit handen van districtsbestuurder H. Len- ting. De vijf gelukkigen waren Th. Annaert, P. van Driessche, J. Neve, P. Platjouw en P. de Schrijver. Van onze correspondent SINT-JANSTEEN - Zo'n hon derd spelers namen deel aan de ontspanningsdagen, geor ganiseerd door de jeugdcom missie van VV Steen. Er waren spelen buiten zo als een bosloop, een achtkamp en binnen werden zwemwed strijden en spelregelwedstrij- den gehouden. Ook werd een videofilm vertoond. Voor de jeugdige spelers ging alles meer in spelvorm terwijl het voor de ouderen meer recht streeks betrekking had op de voetbal. Aan het eind van de dagen werden de prijswinnaars be kend gemaakt door de voorzit ter van de jeugdcommissie de heer Tonny Rottier. De prijswinnaars waren: F- pupillen: 1. Maiko Martinet, 2. Alex de Klerk, 3. Rob-Alexan der Schipper. E-pupillen: 1. Darwin Lambrechts, 2. Remco Mattens, 3. Martin Nuyten. D- puplllen: Dennis Rodrigo. A- junioren: Jean Paul Loot. B- junioren: BI Wim Bleyenberg, B2 Michiel de Bruyn. C-junio- ren: Cl Marco Otjens, C2 Pa trick de Block. Dames: Sandra Otjens. HULST - Gistermiddag om half twee reed mevrouw M. V. uit Kloosterzande met haar personenauto over de Hulster- weg richting Hulst. Op de ach terbank zaten drie jonge kin deren. Gekomen tussen Rust Wat en Het Hooghuis bemerkte mevrouw V. ineens dat zij te veel links reed. Zij wilde cor rigeren maar rukte daarbij te hard aan het stuur. Haar auto kwam daardoor in de berm terecht en belandde vervolgens op de zijkant in een sloot. Daarbij liepen de drie kinderen verwondingen op. Twee van hen werden ter ob servatie naar het St. Liduina- ziekenhuis in Hulst overge bracht. De auto was total loss. CURS USPROGRAMMA HULST - Het ZIKV-afdeling Hulst start vanaf 26 oktober de nieuwe cursus zijde schilde ren. Deze korte cursus omvat zes lessen en begint zaterdag- midaag 26 oktober van 13.00 tot 16.00 uur in Den Dullaert. Aan deze cursus kunnen zo wel scholieren als volwasse nen meedoen. Voor uitke ringsgerechtigden geldt een speciale prijs. De afdeling Hulst heeft dit cursusjaar voor alle jongeren van 12 tot 18 jaar nieuwe en uitgebreide mogelijkheden om zich creatief bezig te houden: tekenen, schilderen, grafiek, ruimtelijk werken met hout, metaal en klei en klassiek en jazz-bëllet. Wie 17 jaar en ouder is, kan deelnemen van de cursussen etsen, boetseren-pottenbak- ken, beeldhouwen-houtsnij- den en wandkleden maken- textiele werkvormen. Voor meer inlichtingen over dit om vangrijke aanbod kan men bellen naar de stafdocente me vrouw J. Bartsch-Heirbaut, telefoon 01140-14071.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 19