KNOOK'S Familie berichten! I UNIEKE TENTOONSTELLING [tegen 4SI 1STEM LOODGIETER KRUISWERK t t t t t t t t L. DE RUDDER-BOUVAIN FOUNDATIONS LINGERIEl - BADKLEDING L. DE RUDDER-BOUVAIN L. DE RUDDER-BOUVAIN ORTHOPEDISCHE CORSETTEN- BUIKBANDEN ulst mi niderne A.C.R. BRACKS AFWEZIG RANGE ROVER VAN DE STEM VAN ZATERDAG 19 OKTOBER 1985 MARGARETHA MARIA BOUSSEN Charles Ludovicus de Bruijn IRMA LOUISE HENRION Gustave de Betue MARIAN BLAEKE-THOMAES MARIA AMELIA NATHALIE BUIJSSE Charles Marie Camile Temmerman CYRILLUS LEVINUS VAN ROEYEN Blanche Joanna Magnus ZUSTER JOSÉ EMELIE V. BOERJAN WILHELMUS JOHANNES GERARDA CAMBEEN MR. HONORÉ BERNARDUS LUDOVICUS DE RECHTER PRUDENT DE JAEGER Irma R. de Coninck 25-jarig huwelijksfeest 25-JARIG HUWELIJK Van Kerckhoven's Installatieburo B.V. Kruisvereniging Oost Zeeuwsch Vlaanderen ZATERDAG 19 OKT( Op verzoek bezoeken wij in geheel Zeelandonsl geacht cliënteel aan huis zonder prijsverhoging l STEUNZOLEN NAAR MAAl| IN ELKE UITVOERING: METAAL, KURK OF HARS, PLASTIEK Verontreiniging "MA-FRACTIE: HUISCOMPUTERS COMMODORE 803 PRINTER CBM 1541 DISC-DRIVE j Ail llieDA VIERWINDENSTRAATlf BREDA-076-226777 CHEVROLET CAPRICE CABRIOLET 1975 ALS NIEUW!!! Lnutselmiddag DANK AAK M. de Kom» Hulst VOOR TELEFONISCH OPGEGEVEN ADVERTENTIES AANVAARDEN WIJ GEEN ENKELE VERANTWOORDING jJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHt 1 Op zaterdag 26 oktober a.s. zijn onze ouders Henny van Cauteren 1 Jeanne van Cauteren-Schelfhout 25 j aar getrouwd. Ieder die hen wil feliciteren is van harte 1 welkom in de foyer van het zwembad „De Driehoek", Kreekzoom 2 te Hulst van 19.00-20.30 uur. Fred, Ineke en Petra I 4561 ZX Hulst, I 1 Liniestraat 2. .illiniumminmm Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen Zingende keert hij terug met zijn schoven Uit Psalm 126 Op de leeftijd van 83 jaar is in het St.-Li duinaziekenhuis te Hulst overleden, onze moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht weduwe van Clinge: Julia en Frans van Dam-de Bruijn Hulst: Anny en Fred Mangnus-de Bruijn Hulst: Riet en Louis van Bunder-de Bruijn Zoe termeer: Tilly en Jan Remijn-de Bruijn Kleinkinderen De familie de Bruijn De familie Boussen 4561XA Hulst, 18 oktober 1985 Zoutestraat 7. De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvin den op dinsdag 22 oktober a.s. om 14.00 uur in de Basiliek van de H. Willibrordus te Hulst, waarna de begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar. Samenkomst voor de uitvaartdienst om 13.45 uur in de Basiliek. Tijdens de eucharistieviering van maan dagavond om 19.00 uur zal moeder bijzon der worden herdacht. Moeder ligt opgebaard in de rouwkamer van het St.-Liduinaziekenhuis te Hulst. Gelegenheid tot afscheid nemen maandag van 14.00-15.00 uur en van 19.30-20.30 uur. Ingang aan de voorzijde van het zieken huis. Na de begrafenis is er gelegenheid tot con doleren in zaal „Tiffany", Vismarkt 1 te Hulst. Wilt u, indien u geen kennisgeving ontvan gen heeft, deze aankondiging als zodanig beschouwen. God is liefde en wie in de liefde blijft; die blijft in God en God in hem. Met droefheid geven wij kennis van het overlijden, op de leeftijd van 72 jaar van onze geliefde zuster, schoonzuster, tante en nicht weduwe van Uit aller naam: De familie De Betue De familie Henrion Corr.-adres: A. Willems, Westkade 57,4551 CD Sas van Gent. De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvin den op dinsdag 22 oktober a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw Hemel vaart te Sas van Gent, waarna de begrafe nis op de r.-k. begraafplaats Sint-Jans- Schorre te Sas van Gent. Samenkomst voor de uitvaartdienst om 9.45 uur in bovengenoemde kerk. De overledene ligt opgebaard in de rouw kamer van het Elizabethziekenhuis te Sluiskil. Maandag van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid tot afscheid nemen. Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren in de aula van de begraaf plaats. Wilt u, indien u geen kennisgeving ontvan gen heeft, deze aankondiging als zodanig beschouwen. Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het onverwachte overlijden van onze zeer gewaardeerde collega Wij wensen de achtergebleven familie en vrienden veel kracht toe bij het dragen van dit grote verlies. Marian je zult als een onvervangbare col lega in onze gedachten blij ven. Personeelsvereniging „Coensdike" Aardenburg, 16 oktober 1985. Met droefheid, maar dankbaar voor wat zij voor ons geweest is, delen wij U mede dat na een kortstondige ziekte nog vrij onver wachts van ons is heengegaan mijn ge liefde vrouw en onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma, mevrouw echtgenoot van de Heer Geboren te Aardenburg op 28 maart 1910 en overleden in het St. Antoniusziekenhuis te. Oostburg op 18 oktober 1985. IJzendijke: C.M.C. Temmerman Westdorpe: M. de Smet-Temmerman A. de Smet IJzendijke: Fr. Temmerman M. Temmerman - van Swaal Frans Anne-Marie Familie Temmerman Familie Buijsse 4515 LA IJzendijke, 18 oktober 1985 Mauritsweg 1. De plechtige Uitvaartdienst, gevolgd door de teraardebestelling, waarbij U wordt uit genodigd, zal plaatshebben op dinsdag 22 oktober om 10.00 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw Tenhemelopneming te IJzendijke. De Vigiliedienst zal plaatsvinden op maan dagavond om 19.00 uur in bovengenoemde kerk. Samenkomst voor de familie dinsdagmor gen om 9.45 uur aan de kerk. Gelegenheid tot condoleren na de begrafe nis in Hotel „Hof van Koophandel" Markt 23 te IJzendijke. Zij die door onvoorziene omstandigheden geen rouwbrief hebben ontvangen gelieven deze advertentie als zodanig te beschou wen. Diep bedroefd, doch dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding, die wij altijd van hem mochten ontvangen, geven wij u ken nis dat geheel onverwacht van ons is heen gegaan in de leeftijd van 76 jaar, mijn lieve man, vader, grootvader, overgrootvader, broer, oom en neef, de heer echtgenoot van mevrouw In volledige overgave aan Gods H. Wil mel den u dit: Nieuw-Namen: Mevr. B. van Roeyen- Magnus Vrasene: Annie en Omer van Hove-van Roeyen, kinderen en kleinkinderen Clinge: Piet en Jacqueline van Roeyen-van Tienen en zoon Wychen: Henk en Ritchie-Marie van Roeyen- van den Brande en kinderen Heikant: George en Rosita van Roeyen-de Maeijer en kinderen De families van Roeyen en Magnus 4568 AC Nieuw-Namen, 17 oktober 1985, Hulsterloostraat 131. De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvin den op maandag 21 oktober 1985 om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Joseph te Nieuw-Namen, waarna de begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar. Samenkomst vóór aanvang van de uit vaartdienst in bovengenoemde parochie kerk om 10.15 uur. Na de begrafenis gelegenheid tot condole ren in zaal K. Thilleman. Zondag 20 oktober om 19.00 uur zal een avondwake gehouden worden in de paro chiekerk. Pa ligt opgebaard in de rouwkamer van het St.-Liduinaziekenhuis te Hulst. Bezoek is mogelijk zondag 20 oktober van 14.00 tot 15.00 uur en van 19.30 tot 20.30 uur. Zij die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze aankon diging als zodanig te beschouwen. Heden ging van ons heen en vond haar nieuw leven bij de Heer Zij werd geboren te Graauw, 8 februari 1900 en overleed in Huize Zuiderhout te Teteringen. Namens de Zusters-Francisca- nessen Zuster Victima de Klijn Namens de familie Zuster Ignatine Boerjan Etten-Leur, 18 oktober 1985 De uitvaartdienst zal plaatsvinden op dinsdag, 22 oktober a.s. om 10.30 uur in de kapel van ,,'t Withof" Bisschopsmolen straat 162 te Etten-Leur. Het is niet aan ons om te beslissen Wim we zullen je heel erg missen Op 16 oktober 1985 hebben wij plotseling afscheid moeten nemen tengevolge van een noodlottig verkeersongeval, op de leeftijd van 23 jaar van onze geliefde zoon, broer, schoonbroer, kleinzoon en neef Terhole: W.J. Cambeen R.C.M. Cambeen- van Hooff Hulst: Marleen en Adrie Lamswaarde: Lilian en Ralf Kloosterzande: J. Cambeen M. Cambeen-Neve De familie Cambeen De familie van Hooff 4583 SP Terhole, 16 oktober 1985. Hoofstraat 29. De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvin den op maandag 21 oktober a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Gerardus Majella te Terhole, waarna de begrafenis op het R.K. kerkhof aldaar. Zaterdagavond om 19.00 uur avondwake in bovengenoemde kerk. Samenkomst voor de uitvaartdienst om 10.15 uur in de kerk. Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren, in het dorpshuis te Terhole. Wilt U, indien U geen kennisgeving ont vangen heeft, deze aankondiging als zoda nig beschouwen. Toch nog vrij onverwacht overleed in het St. Liduinaziekenhuis te Hulst mijn innig geliefde man, onze vader, schoonvader en grootvader advocaat en procureur 14-04-1907 18-10-1985 Een integer mens ging van ons heen. Hulst: H.C.C. de Rechter - van der Pool Hulst: E.N.J.H. de Rechter E.J. de Rechter-Pey Julie Terneuzen: N.J.C.H.T. de Bouvré - de Rechter A.S.M. de Bouvré Nico Erwin Corr.-adres: Grote Markt 7,4561EA Hulst. De plechtige Eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, vindt plaats op dinsdag 22 oktober om 11.00 uur in de Basiliek van de H. Willibrordus te Hulst. Samenkomst voor aanvang van de Eucha ristieviering in de Basiliek. Maandag 21 oktober om 19.00 uur zal in de Basiliek een avondwake gehouden worden. Persoonlijk afscheid nemen is mogelijk maandag van 14.00 - 15.00 uur en van 19.30 - 20.30 uur in de rouwkamer van het St. Li duinaziekenhuis te Hulst. Gelegenheid tot condoleren in „Tiffany" Vismarkt te Hulst na de begrafenis. Enige en algemene kennisgeving Bedroefd geven wij u kennis dat door een noodlottig ongeval van ons is heengegaan, onze lieve vader, opa en huisgenoot weduwnaar van op de leeftijd van 62 jaar. Uit aller naam: kinderen en kleinkinderen Familie de Mos 17 oktober 1985 Corr. adres: H. Mos Hoogstraat 3,4521 BK Biervliet De begrafenis zal plaatshebben op maan dag 21 oktober a.s. om 11.30 uur op de r.-k. begraafplaats te Biervliet. Samenkomst om 11.00 uur in Pension „De Vriendschap", Hoogstraat 3 te Biervliet. Dankbetuiging Voor uw blijk van medeleven na het over lijden van onze lieve zuster, tante en nicht ALICE CARPR AU-RAMMELOO betuigen wij onze oprechte dank. M.M. Bruijnooge-Rammeloo neven en nichten Philippine, oktober 1985. In plaats van kaarten Voor de blijken van belangstelling en me deleven bij het overlijden van mijn lieve mama, onze dochter, kleindochter, zuster, behuwdzuster en tante MARTINA JACOBA HARTE betuigen wij U onze oprechte dank. Jaimy Familie Harte Familie Smits Terneuzen, oktober 1985 Dankbetuiging Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven bij het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, behuwd- moeder HELENA CORNELIA ZEGERS betuigen wij onze hartelijke dank. Daan Brenda en Johnny Johan en Anita Terneuzen, oktober 1985, Van Swietenstraat 3. Dankbetuiging Uw handdruk, felicitaties, bloemen en ca deaus, hebben ons tot een onvergetelijke dag gemaakt. Langs deze weg willen wij iedereen harte lijk bedanken. Jozef en Tilly de Theye-Mahu Molenweg 1 4588 RH Walsoorden aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu Uw felicitaties, bloemen en cadeaus heb- ben ons tot een onvergetelij ke dag gemaakt. I Wij willen u dan ook hiervoor allen zeer hartelijk danken. Peet en Rosa Everaard-Burm I Saskia I 4561WS Hulst, I 5 Schoutstraat 20. niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiun Dankbetuiging Voor de vele felicitaties, cadeaus en bloe men die wij op onze huwelijksdag mochten ontvangen, zeggen wij u heel hartelijk dank. Eric en Vivian Neve 4561 NC Hulst, Nic. Beetsstraat 19. uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiniimiiiii Dankbetuiging i Uw felicitaties, vele bloemen en cadeaus I hebben ons 25-jarig huwelijk werkelijk tot een onvergetelijke dag ge- I maakt. Wij willen dan hiervoor allen zeer harte- lijk dank zeggen. Cyriel en Carla de Nijs-van Acker. 1 Walsoorden, Noordstraat 1. niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiü Dankbetuiging Als het anders kon, zou ik niet langs deze weg mijn oprechte dank uitspreken tot al diegenen, die de viering van mijn 25-jarig dienstverband aan de St. Clemensmavo te Hulst zo overweldigend tot een onvergete lijke gebeurtenis in mijn leven maakten. Het is werkelijk onmogelijk dit op een an dere manier te doen; bestuur, voormalig en huidig personeel, leerlingen en oud-leer lingen en hun ouders, medezeggenschaps raad, scholen en collega's van scholen uit de regio, familie, buren, vertegenwoordi gers van verenigingen en autoriteiten, le veranciers en ondernemingen, vrienden en kennissen, U stak door Uw schriftelijke en mondelinge wensen, Uw cadeaus en aan wezigheid, Uw inspanningen voor de in richting van deze dag, een hart onder de riem van ondergetekende, die de slechts te gissen achtergrond van Uw attenties, in de toekomst verder hoopt waar te maken. Ook namens mijn gezin,R. de Potter St.-Jansteen Gevraagd: Moet zelfstandig kunnen werken. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk. Pr. Hooseveltstraat 7. Postbus 17.4587 ZB Kloosterzande. tel. 01148-1920/b.g.g Z377-1824 Afscheid mw. M. de Schrijver In verband met het aan mw. M. de Schrijver ve l leende eervol ontslag als wijkverpleegkundige Graauw, Lamswaarde en Terhole, wordt de bevoi king in de gelegenheid gesteld persoonlijk afscheid! van haar te nemen tijdens een afscheidsreceptie, g(l zal worden gehouden op vrijdag 25 oktober igj| van 17.00-18.30 uur in het café-restaurant „De Viel Jaargetijden", Jac. de Waalstraat 12 te Lamswaal de. Kruisvereniging Oost Zeeuwsch Vlaanderen P. de Schrijver, voorzittel P.E. Jouret, sekretariel (par ijl Weststraat 27 Axel tel. 01155-1783 13471 Zeeland's speciaalzaak voor: uitsluitend gerenommeerde merken Weststraat 27 Axel tel. 01155-1783 134?j 0p verzoek bezoeken wij u in geheel ZIEKENFONDS- Zeeland ons geacht cliënteel aan lui LEVERANCIER zonder prijsverhoging. Van een onzt [ULST - De gemeentt ;ans om het verloren sen in de binnenstad ii ;en. Tandarts A. van Ravels errein achter zijn woning iangeboden, dat grenst lenW van Hulst willen janden aangrijpen. Immers, er is direct buiter ie stadswal geen enkel terrein vinden dat ingericht kan /orden als parkeerterrein ter ;hoeve van de binnenstad jat dichter bij het winkelcen- rum ligt dan dit perceel. De loopafstand bedraagt amper 180 meter. Ook de projectgroep linnens tad en Monumenten zorg zijn van mening dat de lemeente deze unieke gele genheid niet mag laten liggen en dat dit een uitstekende janzet kan zijn voor het oplosn [sen van de verkeersproblema- (tiek. Ook uit 'strategisch' oog- jpunt kan het terrein niet beter [liggen, omdat zich aan de [zuidzijde van de stad het neeste verkeersaanbod voor- Idoet. Het terrein is via het Oran- [jeboiwerk te ontsluiten, al streven B en W op langere ter- lijn naar een ontsluiting via het Stationsplein. De plannen voor twee daar geprojecteerde arkeerterreinen kunnen nu zoorlopig wel even de ijskast Weststraat 27 Axel tel. 01155-1783 1347| ENZ. werk uit eigen atelier Op verzoek bezoeken wij in geheel ZIEKENFONDS- Zeeland ons geacht cliënteel aan huis| LEVERANCIER zonder prijsverhoging. Belangrijk aspect is, volgens enW, ook dat wellicht vol gend jaar de bodemverontrei- iging op en nabij het Oranje- ilwerk moet worden aange- iakt. Aangezien daarbij grond SCHILDERIJEN Mary Cappend <1 TEKENINGEN Etiën BlancKaedl FOTO'S Willy Blanckaertl op zaterdag 19 en zondag 20 oktobei ei zaterdag 26 en zondag 27 oktober in doe-het-zelf-centrum 't Hoeksken Hulsterweg 65, Kloosterzande Open van 14 tot 20 uur. Toegang grass] aansluitbaar op alle CBM computers van 679.- nü opslagcapaciteit 170 kb alléén deze week QP=® nieuwste model G0(| J van 799.-nüUUö'j Tandarts van 21 t/m 25 oktober. v.a. 41.849.- excl. BTW SPECIAAL: LANDROVER 90 reeds v.a. f 32.268.- excl. BTW Range Rover Vogue, 4-drs1984 Range Rover, 2-drs1978-1981-1982 Landrover 109 Station diesel1979 Datsun Patrol1982 Scout int. Van (grijs)1980 Nieuwe en gebruikte onderdelen automobielbedrijf Regenbeemd 23, Breda Tel. 076-870591 Van een onzer i IULST - De Hulster en YV er alles aan doen [rote hoeveelheden onge nhelde gaat lozen. De christen-democraten ihrijven dat aan het college, aar aanleiding van de Belgi- :he plannen om binnenkort je smeerpijp Hasselt-Tessen- terlo-Antwerpen in gebruik nemen. Door die pijp stroomt 1.600 ibieke meter zwaar vervuild ''afwater per uur de Schelde volgens het CDA mag de lemeente Hulst, met op het "ondgebied natuurgebied teftinghe, dat niet over zijn int laten gaan. „Gezien het 'aterschap Hulster Ambacht Van onze correspondent - Vanmiddag houdt de 'Uurtvereniging De Boeme- ang een knutsebniddag voor e jeugd. De middag wordt ge- aouden in de LTS te Axel en fIUurt van 14.00 tot 16.00 uur. J^deren die mee willen n moeten een schaar of fi- 'Wzaag meenemen. drukgeïmpregneerd bruin ,,i staander 290-7x7 J langsligger 250-4,5x7 ruiter 80-4,5x9 ^^^OORZUIOWEST-NEDERLAND rijschool HERMANS Geslaagd op eerste examen.v mijn rijbewijs jantoren h'neuzen, Hulst en Goes. Fessen en telefoon- !urnmers op pagina 2. koningstijden: J°-12.30/13.30-17.00 uur. 'actie biüe,Uzen: Rein van der lan? (editie-chef), Jan (p|v. chef), Emile ioBrMe®ftens, Cor de hJtoto). Ton Koomen Hu|st: Frank Deij, an£Verstraeten. 'ddeiburg: Henk Postma. loei Jj'ertentle-exploltatle Wttteur Zeeland: -6nu. privé tel. 01150-

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 18