Personeel De Halle woest op raadslid Den Doelder Weerman Willy Discussie kernenergie Zeeland zit muurvast IPS» KAMER VAN KOOPHANDEL: Nieuwe banen bij gemeente Hulst Zes jaar voor zedendelicten HET WEER Havenschap verliest acht ton Weekenddienst Slem-redactie PRIVATISERING CULTUREEL CENTRUM MAN UIT SLUISKIL Binnenstad Vlissingen afgesloten GEEN OPHELDERING RISICO-BEREKENINGEN ZATERDAG 19 OKTOBER 1985 Vrij mooi TERNEUZEN - Het ontbreken van een vaste oeververbinding kost het bedrijfsleven in Zeeuwsch Vlaanderen jaarlijks 45 tot 65 mil joen gulden. Het grootste deel van die kosten wordt gemaakt door de lange wachttijden bij beide veerverbindingen. bouvier-pups pups thuis Rode Kruis [hg g De Herberg eting Bingo ting nje De Kringloop beurs relatie geschenken vleeskaarting o Terneuzenaar gearresteerd BESTEDING VAN ZOGENAAMDE HERBEZETTINGSGELDEN Druk Drempelvrees WEGENS GASLEK Forumdiscussie PKB gaat door Weer in Europa Lichtvaardig A69 VAN ZEELAND PAGINA ZEELAND T27 Hoge kosten door lange Iwaehttij den 710 Een en ander blijkt uit geactualiseerde gegevens, Idoor de Kamer van Koophandel uitgewerkt, over de I beide veerverbindingen over de Westerschelde. Dit recente cijfermateriaal lis voor de Kamer, met de pro- l.inciale begroting in zicht, I aanleiding er bij GS op aan te I dringen de voorgenomen ver- ng van de veertarieven ingedaan te maken. „De cijfers zijn sinds 1983 |wel niet zo erg veel veranderd ir het is belangrijk genoeg I se nog eens te ventileren. We vrij- open elder, ;amer 3 arage ebrui- 3, en 96 in 11148- 225. T.K. Woning te Klooster- rande op 465 mJ gr., Groe-| nendijk 75 tel. 01148-1695. Cf TE HUUR St. Jansteen,! vrijstaande woning met tuin en garage, Brouwerij straat 11. Inl. tel. 01140-| 12784. chtels irriërs Alles telijke Tel. boom, voor anwe- Te koop op boerderij| gefokte ouders pol. dressuur bl.| (Boerenhof Baakenstein). I Van de Vijver, Merlanhoe-j ve, Klein Sinaai (15 kml Hulst), tel. 09-3291468305. zeer ïu wen. Bouvierkennel van Rondgaas biedt aan: 11 weken, gecoup., in9-e" ontw., ongecoup. teel mnd., teef 22 mnd. geschikt voor bewaking.] Tel. 01606-2476. -26-09-48-76-29-92-75-49-97-25-52" 57-60-94-65-62-21 -40-12-19-37-42- 33-85-28-02-32-24-74-47-96-30-17" 56-81 -64-05-79-86-01 -10-77-46-9» I7002. Deeln.nr. eindigend op: o 170-949414. oktober Bel 01180- 25 prij- dag 20 r, 50,- 19 Zaterdag schieting in te Zuiddorpe. Gratis f 25."' aanvang 14.30 uur SINGEN - Het haven- lap Vlissingen heeft in 1984 verlies geleden van ruim 10. Het verlies is vrijwel veroorzaakt door het reken van terrein nabij de ïtsthaven. Het ging daarbij nj 730.000. Verliescijfers zijn bij het ivenschap Vlissingen tot nu gebruikelijk geweest Rijk, ivincie, Vlissingen en Bor- le draaien er voor op, res- ievelijk voor vijftig pro- it, 25 procent, bijna 17 pro- iten ruim acht porcent. Al- in 1983 was even sprake m winst. Toen werd een po llet saldo van bijna 160.000 ikt, geld dat gereserveerd ird voor het Bijleveldkade- Dject. Het aantal directe arbeids- latsen in het havenschaps- ibied nam vorig jaar toe met "en kwam daarmee op 4.273. ierdere verruiming ligt vol ts het havenschaps bes tuur bet verschiet De scheepsbe- ngen en de goederenover- li althans voor wat betreft zeescheepvaart, stabili se zich. De binnenvaart 'rentegen steeg met meer tien procent bleven grote zorgen be- aan over de exploitatie van bouwgronden. De uitgifte grond bleef opnieuw aan- 'enlijk beneden de ramingen. 'Wi in 1983 nog 2,4 hectare .even van de verwachte 1'hectare, in 1984 was de af- it nog geringer, namelijk 0,5 ktare van de verwachte tien Ware. v°rig jaar werd op de 'ndexploitatie zo'n 11,5 mil- gulden verlies geleden, bedrag drukt overigens °P het resultaat van het 'renschap, want het is ver- trkt in de boekwaarde van nog te verkopen gronden, jjoat ook nog wat grond ver- Namen. Aanvang 14®! Serjng werd gerealiseerd uur. Gewaarborgd vleesprijzen. iddorpe. zat. 19 okt. om 20 u., mooi prijzenpakket De Bruyn, Hulst. tober bij Iwaarde. okt. bij 1st. Aan- ndag 20 café Aanvang ratis. Aan- en verkoop, b®"1! deling van nieuwe- tJ bruikte goederen Kringloopbeurs, W» nastr. 82a, St. Jal Tel. 01140-10257. Gratis folder van 1001 v a. 10 ct met Uw Briefk.: box 2278, U«r« Zondag 20 oktober bij R. Thilleman te Nje»* *ht is en een waardever - "ju "henng werd gerealiseerr "de boekwaarde van de on- ■toehte gronden op 151,5 vd °?n Kulden blijven staan. GA rustig op vakantie. ®?"uatie Is echter zo nij- echtpaar passen OP fid, dat dit jaar een herover- huis. Tel. 01830-3654__^ plaatsvindt van de ""(I-exploitatie. ^bls gemeld werd onlangs kamervragen al de vrees ^sproken voor een mini- «fdijk-deblacle JJjOf redactionele zaken, teh nie' voor hezorgklach- b of advertenties, kunt u J weekeinde contact op- en met Eugène Ver beten. 01140-16755. 'Wdagmiddag 01150- 0. B.g.g. 01153-1534. zullen er op aandringen om de PSD (provinciale maatschap pij voor de veerdiensten, red.) naar besparingen in eigen ge lederen te laten zoeken. Eb" moet een eind komen aan het verhalen op het bedrijfsle ven", zo zei Kamervoorzitter H. Kok gistermorgen tijdens een algemene vergadering van de kamer. Hij liet wel door schemeren dat eventuele be sparingen bij de PSD zeker niet ten koste mag gaan van de huidige dienstverlening. Verder dan GS wil hij met die gegevens overigens niet gaan. Hij zag de bijgestelde cijfers meer als 'hersengym nastiek'. „We moeten er geen acties aan koppelen. De VOW is politiek onhaalbaar. Het heeft geen zin om nu als ons kruit in het luchtledige te ver schieten", aldus Kok. Vanuit de kamer kwam gis terochtend het verzoek het vracht- en personenvervoer dat geen gebruik maakt van de veren maar de route via België neemt in beeld te bren gen. Volgens secretaris Van Lambalgen moet dat echter als onmogelijk worden be schouwd. „Daar zijn nergens cijfers over te vinden. Maar het zou inderdaad interessante gegevens opleveren. Ik denk dat het aanbod via België gi gantisch is". ANTWERPEN - De Belgische Rijkswacht is erin geslaagd de Terneuzenaar C. H. (34) te ar resteren die de voorbije weken verschillende diefstallen in het Antwerpse heeft gepleegd. Hij had het daarbij vooral op containers en opleggers ge munt. H. had in Antwerpen twee tractors met opleggers gesto len, evenals een partij hout Daarna ging hij er vandoor met vier lege containers en vier opleggers. In Eekeren (Antwerpen) slaagde hij erin een bulldozer mee te nemen en hem over te brengen naar zijn eigen sloop bedrijf in Terneuzen. De an dere gestolen waar verkocht hij in Nederland. Ook in eigen land pleegde de man verschillende diefstallen, waaronder een graafmachine. Die bracht hij naar België. Een poging om ze in Zelzate te ver kopen mislukte. H. ging dan zijn geluk beproeven in Lo- vendegem, waar hij echter ge pakt werd door de rijkswacht Van een onzer verslaggevers HULST - Met de zogenaamde herbezettingsgelden die de ge meente krijgt via de uitkerin gen uit het gemeentefonds kunnen in Hulst zes medewer kers worden aangesteld. Burgemeester en wethou ders hebben dat becijferd aan de hand van richtlijnen van de minister van binnenlandse za ken. De buitendienst van de af deling gemeentewerken krijgt versterking van drie nieuwe krachten. Een deel van de in totaal structureel beschikbare ƒ342.250 willen BenW beste den om de arbeidsplaatsen van 'anderhalve' medewerker in het kader van de WWV-re- geling veilig te stellen. Een an der gedeelte is bestemd voor het salaris van twee mede- werk(st)ers die dit jaar op fi- nanciën en algemene zaken zijn bijgekomen. Voor de be zoldiging is geput uit de toen reeds aanwezige middelen voorherbezetting. Uiteindelijk blijft er dan nog 75.750 over ten behoeve van de herbezet ting op de afdelingen van de gemeentesecretarie. Al verschillende jaren heb ben de ambtenaren moeten in leveren voor de vut en ar beidstijdverkorting. De bedoe ling van deze maatregelen is een bijdrage te leveren ter be strijding van de werkloosheid en tevens hiermee het finan cieringstekort van de overheid terug te dringen. In de prak tijk, zo schrijven BenW aan de raad, heeft dit tot nu toe be tekend dat het personeelsbe stand is teruggelopen. In de buitendienst zijn deze leemten opgevangen door privatisering en een verminderde dienstver lening aan de gemeenschap. In de administratieve sector be tekent dit achterstanden en een verminderde zorgvuldig heid. Vandaar dat B en W de her bezettingsgelden ook willen gebruiken voor het doel waar voor ze bestemd zijn. Dat is het gedeeltelijk opvangen van vacatures als gevolg van de vut en de gevolgen van ar beidstijdverkorting. Janny van der Goes en Greta van Eck-Verbunt van cultureel centrum De Halle - FOTO DE STEM/CORJ.DE BOER Van een onzer verslaggevers AXEL - Het personeel van het cultureel centrum De Halle in Axel is des duivels op VVD raadslid Loes den Doelder. Zij deed deze week tijdens een vergadering van de commissie welzijn de suggestie aan de hand de exploitatie van De Halle over te dragen aan een horeca-ondernemer voor de symbolische huurprijs van een gulden per jaar. Dit zou de gemeente, die jaarlijks fiks in het exploita tietekort moet bijspringen, voor 1986 al een ton besparen. Daarnaast voorspelde zij De Halle een bruisende toekomst Immers, een particulier on dernemer zou veel beter zijn best moeten doen om de zaak draaiende te houden. Haar opvattingen houden wel ontslag in van de twee vaste krachten van De Halle en vier part-time medewer kers. Den Doeld die dezelfde avond nog d„ ,.ous op de kop kreeg van wethouder Van Schaik, die het plan 'het terug zetten van de klok' noemde, heeft het nu ook aan de stok gekregen met het personeel. „Dit kunnen we niet over onze kant laten gaan. Mevrouw Den Doelder doet het voorko men alsof wij hier niets zitten te doen. En zomaar ƒ175.000 gemeenschapsgeld opsnoe pen", zegt Janny van der Goes. „We hebben het hardstikke druk. Dat verhaal klopt van geen kanten. Het gebeurt vaak genoeg dat wij verenigingen moeten afzeggen omdat alle zalen bezet zijn. We proberen zo zuinig mogelijk om te springen met gemeenschaps geld en dan krijg je ditvoegt Greta van Ecke-Verbunt er aan toe terwijl een volle agenda als bewijsmateriaal op tafel komt „Ze kijken er allemaal zo mooi tegen aan maar het is hard werken. Maar dat zien de mensen niet Veel werk wat we doen, gebeurt eigenlijk als niemand er is, de voorberei dingen bijvoorbeeld. De zalen moet elke dag opnieuw in orde gebracht worden. Veel stoelen verzetten want elke club heeft zijn eigen opstelling. En dan zijn we er 's avonds weer". „Privatiseren van de Halle is een domme opmerking van haar. In het verleden is het zo geweest en dat is fout gegaan. Heus, wij weten wat er elke avond in de kas zit. Er is geen een horecaondernemer die als Van een onzer verslaggeefsters MIDDELBURG - Overeen komstig de eis van officier van justitie, mr.Van der Bel, ver oordeelde de rechtbank giste ren de 28-jarige G. O. uit Sluiskil tot zes jaar gevange nisstraf. „Deze zware straf", verdui delijkte de president van de meervoudige strafkamer te Middelburg, „is ter concrete bescherming van de maat schappij." G.O. stond veertien dagen geleden terecht op be schuldiging van wederrechte lijke vrijheidsberovingen en poging tot verkrachting in juni van dit jaar. De recht bank achtte de kans op herha ling heel groot en besloot daarom tot deze straf. De 24-jarige G.R uit Goes was gisteren niet aanwezig toen de rechtbank, conform de eis van de officier van justitie, zeven maanden gevangenis straf waarvan drie voorwaar delijk, tegen hem uitsprak. De opzettelijke beroving van vrij heid, waaraan hij zich in juli van dit jaar had schuldig ge maakt, achtte de rechtbank bewezen. S. de Z. (29) uit de gemeente Oostburg, die twee weken ge leden terecht stond voor het feit dat hij op 15 juni van dit jaar de 16-jarige toeriste K. L. had verkracht, daarbij zeer bedreigend was geweest en andere vrouwen in een later stadium had lastig gevallen, kreeg gisteren vijf maanden gevangenisstraf opgelegd en daarbij TBR De officier van justitie had zes maanden geëist De rechter tekende bij de uitspraak aan dat De Z. het hem ten laste ge legde in sterk verminderde mate toegerekend kan wor den. De TBR zal een verple gend karakter hebben. hij zijn eigen boontjes moet doppen er een boterham kan verdienen". Beide vinden het onbegrij pelijk dat het WD raadslid beweert dat er niets te beleven zou zijn in De Halle. „De Halle is elke week toch zeker drie avonden bezet". Het kost de beide dames geen moeite de verenigingen te noemen die van De Halle gebruik maken. De Oranje vereniging, de schaakclub, de fotoclub, de Plattelandsvrou wen, KVO, de Vogelvrienden, Baanlozenproject, Zeeuws Steunpunt voor Volwassenen Educatie, konijnen en pluim vee vereniging, de PvdA, ZVU, het Rode Kruis, de muziek school. „Allemaal groepen van een bakje koffie. Als er een horeca man in zou komen, waar moeten die dan naar toe". Volgens Loes den Doelder zou De Halle ook in de stille zomermaanden meer publiek gaan trekken. „Dat snappen wij nu niet. Wat wil ze daar dan doen. Iedereen is met va kantie. En welke andere acti viteiten we nog zouden moeten bedenken als De Halle al drie avonden per week bezet is. Ik weet het echt niet". Greta-van Ecke-Verbunt is blij dat de Axelaren eindelijk, na jaren, De Halle hebben ge vonden. „Vroeger kwam Jan met de pet er niet eens ia Dat is nu een beetje aan het veran deren. Het is pas sinds de laat ste jaren dat de Axelaars de drempelvrees overwinnen. Maar we horen nog wel eens reacties zoals: De Halle, we wisten niet dat dat ook voor het gewone volk was. Me vrouw Den Doelder wil mis schien weer terug naar die tijd. Nee dat nooit. Het mag nooit meer zo worden dat Jan met de pet er niet in kan", al dus Greta. VLISSINGEN - De brandweer en politie in Vlissingen hebben vrijdagmiddag met groot ma terieel een deel van de binnen stad van Vlissingen afgegren deld in verband met een kans op een gasontploffing. Even daarvoor was er tij dens graafwerkzaamheden in de binnenstad een gasleiding stukgetrokken, waaruit met grote kracht gas ontsnapte. De Provinciale Zeeuwse Elektri citeitsmaatschappij had de zaak vrij snel onder controle. Van een oneer verslaggevers MIDDELBURG - Er komt toch nog een openbare discus siebijeenkomst in het kader van de Planologische Kern Beslissing (PKB) 'Vestigings plaatsen Kerncentrales'. Dat gebeurt op verzoek van het Zeeuws Platform tegen Kern energie. De Zeeuwse inspraak-coör dinator, H. Benschop, heeft alsnog rijksfunctionarissen bereid gevonden aan zo'n bij eenkomst mee te doen. Er ko men vertegenwoordigers van de Rijks Planologische Dienst en van de Kernfysische Dienst Hun namen zijn nog niet bekend. De tegenstanders van kernenergie worden ver tegenwoordigd door dr.W.Smit (T.H. Twente) en J. de Vries (ZMP). De bijeenkomst vindt plaats in De Stenge te Heinkenszand op donderdagavond 24 okto ber. Aanvang 20.00 uur. Zwakke vooral noord tot noord-oosten wind. Minimum temperaturen van 2 tot 6 gra den. Na het optrekken van de ochtendmist vrij mooi tot ge deeltelijk bewolkt. Maximum temperaturen van 11 tot 15 graden. De vooruitzichten voor de periode van zondag tot en met dinsdag: vrij mooi weer met plaatselijk ochtendmist en mo gelijk lichte nachtvorst. (Bron: Ukkel) Volgens de verwachtingen keert het hoge drukgebied, dat al ruim een week ons weer beheerst, terug naar onze stre ken. Dat betekent dat we vandaag en morgen eindelijk de zon weer eens te zien krijgen. Daarbij vrijwel windstil weer wat grote kans geeft op mist. Als de hemel uitklaart, krij gen we voor het eerst dit najaar op grotere schaal nacht vorst. Of de zon vandaag al geruime tijd zal schijnen is nu (op vrijdag) nog moeilijk te bepalen. De grens van het bewolkt en zeer zonnig weer loopt precies over Parijs. De streken ten zuiden van de Franse hoofdstad koesteren zich al zes dagen in zonneschijn. De temperatuur zal bij ons, als de zon minder lang schijnt, vandaag en morgen oplopen tot 13 graden. Bij een gunstiger weerbeeld kan het wel 15 tot 16 graden worden. Maandag zou het weer bewolkt worden en dins dag is er een grote kans oo reaen van enige betekenis. Alles is wat twijfelachtig en speelt zich de komende da gen af in een zeer klein gebied, en dat is zeer moeilijk te berekenen. Nu duiken alweer de vragen op zoals: wat voor winter krijgen we? Vrijwel iedere keer volgde op een warme herfst een zachte winter. Immers op een lange pe riode van hoge druk in het najaar volgt altijd een periode van depressies. Regen, ook natuurlijk storm maar bovenal gemiddeld hogere temperaturen. Nu is deze prognose gebaseerd op de gemiddelde cij fers. Er zijn uitschieters. Zo bracht het najaar van 1953, met 217 in plaats van 107 mm regen, een nogal strenge winter in januari/februari 1954. Maar in normale omstan digheden is een zachte winter het gevolg van een droge en ook warme herfst. Volgens de allerlaatste gegevens is het droge en zon nige weer dat ons een redelijk weekend moet brengen nu al aanwezig in Oost-Schotland en Newcastle. Dat bete kent dat de goed-weer-periode, zij het van korte duur, toch op komst is. We blijven met u daarop hopen. Daarom is een waarschuwing voor sportvissers in onze provincie en de weggebruikers op haarplaats: kijk uit voor mist!! De volkswijsheden op het weergebied zeggen opmerke lijk iets geheel anders dan de statistische gegevens. Uit de statistieken blijkt: is het najaar droog en warm dan volgt een zachte winter. De eerste weerspreuk van van daag: 'Oktober nat en koel, de winter zacht en zwoel'. De andere spreuk zegt: 'Zo oktober warm en fijn, 't zal een scherpe winter zijn'. Amsterdamzwaar bew.14 gr Eindhovenmotregen13 gr Vlissingenzwaar bew.14 gr Aberdeenhalf bew.13 gr Athene.zwaar bew.16 gr Barcelonalicht bew.23 gr Berlijnmotregen11 gr Boedapestzwaar bew.15 gr Bordeauxonbewolkt22 gr Brusselzwaar bew.13 gr Dublinzwaar bew.12gr Frankfortzwaar bew.15 gr Genèvezwaar bew17gr Helsinkihalt bew.7 gr Innsbruckzwaar bew.16 gr Klagen furtlicht bew.15 gr Kopenhagen., half bew.14gr Lissabononbewolkt24 gr Locarnohalf bew.17 gr Londenzwaar bew.13 gr Luxemburghalt bew.12 gr Madridonbewolkt25 gr Malagaonbewolkt25 gr Mallorcahalf bew.25 gr Maltaonbewolkt22 gr Moskouzwaar bew.4gr Munchenmist9 gr Nicehalf bew.20 gr Osloonbewolkt15 gr Parijszwaar bew.14 gr Praagzwaar bew.10gr Romeonbewolkt19 gr Splitonbewolkt22 gr Stockholmzwaar bew7 gr Warschauregen10 gr Wenenonbewolkt15 gr Zurichzwaar bew.15 gr Istanbulregenbui14 gr Beiroetlicht bew.29 gr Tunisonbewolkt22 gr Van een oneer verslaggevers MIDDELBURG - Het Zeeuws provinciebestuur weigert con sequenties te trekken uit de nieuwe provinciale cijfers, die uit de bus zijn gerold bij her berekening van de bevol kingsdichtheid rond de vesti gingsplaats voor een nieuwe kerncentrale. Teleurgesteld stelde J. de Vries, functionaris bij de Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF), dit gisterochtend vast na een vergadering van de statencommissie voor ruimte lijke ordening. De provinciale cijfers ko men nu vrijwel overeen met de cijfers die de ZMF, en ook D'66, eerder al op tafel legdea Maar het provinciebestuur wil er niet de conclusie uit trek ken, zoals de ZMF heeft ge daan, dat de rijksnormen uit eindelijk zullen leiden tot een beperking van de ontwikke lingsmogelijkheden in Zuid- Walcheren (Middelburg en Vlissingen), wanneer er een nieuwe kerncentale bij Bors- sele staat. (ADVERTENTIE) Gedeputeerde R. Barbé (CDA) bleef gisterochtend bij de stelling dat Borssele - pla nologisch gezien - een ge schikte vestigingsplaats is. De gebruikelijke meerderheid van CDA, WD en de streng- gereformeerde fracties steunde hem. De ZMF zal de bedenkingen nu zelf onder de aandacht brengen van de Raad voor de Ruimtelijke Or dening, het hoogste adviesor gaan dat de regering over de planologische aspecten advi seert J.Dupré (PSP/CPN) deed het gecijfer van het provincie bestuur en de ZMF af als ge rommel in de marge. Hij stelde opnieuw dat de risico-aanna mes waarop het rijk de bevol kingsnormen baseert, niet deugea Het provinciebestuur is het volgens hem op z'n minst verplicht dat ze ook de veel alarmerender risico-be rekeningen van de Amerika nen in ogenschouw neemt. „U doet er beter aan daar ophel dering over te vragen". Alles voor de vereniging Handelshuis St.-Antoniu» Grenswog 18. Baarte-Nassau Tel 04257-9264 o« 9364 Ook C. van Zanten-Leijsen (PvdA) zei dat te lichtvaardig over de risico's geoordeeld wordt. „Als het om het water gaat hanteren we wel de nor men voor de zwaarst moge lijke ongevallen". Maar Barbé benadrukte dat het dagelijks provinciebestuur de uitgangs punten van de regering niet ter discussie zal stellen. „Het parlement heeft deze normen voor het hele land vastge steld". Hij noemde kernener gie 'niet risicoloos', maar 'na een grondige afweging accep tabel'. J. Ramondt (CDA) en C. van Beekom (WD) spraken de overtuiging uit dat de uiterste norm van 4500 'gewogen' in woners in het dichtsbevolkte gebied (Zuid-Walcheren), 'zelfs bij de meeste ongunstige berekeningen' niet zal worden gehaald, ook niet in het jaar 2000. Volgens de nieuwe pro vinciale berekeningen komt men er dan wel dicht bij, wel licht zelfs eroverheen. Maar Ramondt stelde: „De ontwik keling van de bevolking zal niet zodanig zijn dat we dat halen". De bewering van de ZMF, dat er - uitgaande van een oorspronkelijk door de pro vincie gehanteerde norm - te veel mensen in het dorp Bor- sele wonen, kwam gisteroch tend in het geheel niet aan de orde. De provincie is daar in de hernieuwde berekeningen aan voorbij gegaan.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1985 | | pagina 17